Vad innebär inkomstregistret för idrottsföreningar?

Löne- och förvärvsinkomster som betalas ut efter 1.1.2019 ska anmälas till inkomstregistret. Inkomstregistret gäller alla föreningar, även allmännyttiga och oregistrerade föreningar. Om föreningen betalar ut löner eller andra förvärvsinkomster, såsom domararvoden eller kostnadsersättningar till tränare, ska föreningen anmäla dessa uppgifter till inkomstregistret.

Uppgifter ska anmälas till inkomstregistret inom fem kalenderdagar efter varje betalningstransaktion. Inkomstregistret reglerar endast anmälningsskyldigheterna. Inkomstregistret reglerar inte tidpunkten då inkomsterna ska betalas till mottagaren. Uppgifterna anmäls till inkomstregistret av prestationsbetalaren.

Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar samt övriga förvärvsinkomster. Till inkomstregistret anmäls även verkställda förskottsinnehållningar och socialförsäkringsavgifter. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas.

Av resekostnadsersättningar anmäls betalda dagtraktamenten och kilometerersättningar till inkomstregistret. Resebiljetter för kollektivtrafiken och logiersättningar anmäls inte till inkomstregistret.

Ett allmännyttigt samfund kan betala vissa ersättningar till en person som deltar i frivilligt och icke-ersatt arbete som utförs utan tjänsteförhållande, såsom talkoarbete. Samfundet kan betala skattefri kilometerersättning som kan jämställas med en arbetsresa för användning av ett fordon som personen äger eller besitter och därtill heldagstraktamente eller partiellt dagtraktamente eller utlandsdagtraktamente. En måltidsersättning är däremot inte skattefri.

Naturaförmåner, som telefonförmån eller bilförmån, ska anmälas. Skattefria naturaförmåner (såsom nätetförmån) behöver inte anmälas till inkomstregistret.

Inkomstregistret förändrar inte förfaringssättet för att anmäla stipendier.

Arvode för idrottare 

Arvoden för idrottare är bland annat tävlingspriser, arvoden som grundar sig på reklam- och sponsoravtal, deltagandearvoden och andra arvoden som grundar sig på idrottarstatus. Mottagaren av arvodet står inte i ett arbetsförhållande till betalaren. Anmäl arvodet till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning och anmäl även att inkomsttagaren är en idrottare.

Lön för idrottare

Om det finns ett arbetsförhållande (anställningsförhållande) mellan idrottsföreningen och idrottaren, ska löneuppgifterna anmälas med inkomstslag för lön. Med inkomstslag för lön anmäls emellertid enbart lön som betalats direkt till en idrottare. Anmäl lönen t.ex. med inkomstslaget Tidlön och anmäl även att inkomsttagaren är en idrottare.

Lön som överförts till en idrottsfond

En idrottare kan överföra sin idrottsinkomst till en riksomfattande träningsfond eller idrottsfond som finns i anslutning till en stiftelse som finansministeriet utsett. Genom att överföra inkomster till fonden säkrar idrottaren sin utkomst efter sin idrottskarriär.

Idrottsinkomst kan bestå av idrottsmannens lön eller arvode. Anmäl lön som överförts till en idrottsfond med inkomstslaget Lön som överförs till en idrottsfond. Anmäl även att inkomsttagaren är en idrottare. Arvode för idrottare som överförs till en idrottsfond anmäls inte till inkomstregistret.

Arvoden till tävlingsdomare

Idrottsföreningar betalar olika ersättningar till domare och tävlingsdomare. Prestationerna ska anmälas till inkomstregistret utan någon nedre gräns i euro eller åldersgräns inom fem kalenderdagar efter betalningsdagen.

Om det inte finns ett arbetsförhållande mellan idrottsföreningen och domaren, anmäl prestationen med inkomstslaget Arbetsersättning.

Om det finns ett arbetsförhållande mellan idrottsföreningen och domaren, anmäl prestationen med inkomstslagen för lön.

Kostnadsersättningar som betalats till domare anmäls till inkomstregistret inom fem dagar efter betalningsdagen med inkomstslagen för allmännyttiga samfund Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund och Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund, även om någon penninglön inte utgår. Det skattepliktiga belopp som överstiger en skattefri kilometerersättning eller ett skattefritt dagtraktamente som betalats av ett allmännyttigt samfund anmäls till inkomstregistret som en arbetsersättning med inkomstslaget Arbetsersättning.

Tävlingspriser

Tävlingspriser anmäls till inkomstregistrets endast om de är skattepliktig inkomst och prisen som fåtts har ett penningvärde. Endast symboliska föremål utan något betydande bytesvärde, såsom pokaler, medaljer och vimplar, godispåsar och kaffepaket samt värdemässigt obetydliga priser i form av föremål som getts i reklamsyfte, såsom skärmmössor, behöver inte anmälas till inkomstregistret. Om en separat tävlingsarrangör ger ett pris till vinnaren, ska det skattepliktiga priset anmälas till inkomstregistret. Således behöver man inte anmäla pris som ges i vänners ömsesidiga tävlingar.

Tävlingspriser som har fåtts i form av varor värderas till gängse värde, dvs. till det pris man skulle få för varan, om den såldes omedelbart.

Uppgifter om förmåner och prestationer i andra former än pengar ska inlämnas ´┐╝månatligen´┐╝ senast på den femte dagen i följande kalendermånad, om penningprestationer inte samtidigt betalas till inkomsttagaren.

Anmäl tävlingspriser i form av varor med inkomstslaget Övrig skattepliktig förvärvsinkomst, om priset inte grundar sig på idrottandet.  Priser i form av pengar, varor eller presentkort anmäls som Arbetsersättning. Dessutom anges tilläggsuppgiften "Idrottare”, om idrottaren inte står i ett anställningsförhållande till betalaren. Om idrottaren står i ett anställningsförhållande till betalaren anmäls priset i form av pengar som Annat betalt tillägg (med inkomstslaget 216). Ett pris i form av presentkort eller varor anmäls däremot som Övriga naturaförmåner (med inkomstslaget 317).

Om en kommun ger en idrottare ett utmärkelsepris i efterhand, behöver det inte anmälas till inkomstregistret.

Anmäl kostnadsersättningar till inkomstregistret

Skattefria och skattepliktiga ersättningar för resekostnader ska anmälas till inkomstregistret. Skattefria kilometerersättningar, dagtraktamenten och måltidsersättningar samt skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret. Kostnadsersättningarna ska anmälas, även om ingen penninglön betalas.

Betalda kostnadsersättningar anmäls på anmälan för den löneutbetalningsperiod och den betalningsdag då kostnaderna har ersatts eller annan inkomst betalats till inkomsttagaren.

Frivilligarbetare av ett allmännyttigt samfund

Om föreningen är ett allmännyttigt samfund, ska den anmäla dagtraktamenten och kilometerersättningar som betalats till personer som deltar i frivilligarbete till inkomstregistret. Dagtraktamenten och kostnadsersättningar som betalats ut av ett allmännyttigt samfund anmäls med inkomstslagen för allmännyttiga samfund. Mottagare av skattefria eller skattepliktiga kostnadsersättningar behöver inte vara medlemmar i den betalande föreningen. 

Exempel: Ett allmännyttigt samfund betalade enligt överenskommelse en skattefri kilometerersättning på 300 euro till en frivillig handledare för ledandet av sagogymnastikstunder. Handledaren utförde frivilligarbete och erhöll inte något annat arvode. Därtill representerade handledaren samfundet vid ett förbundsmöte för vilket samfundet betalade ett skattefritt heldagstraktamente och ett partiellt dagtraktamente (sammanlagt 45 euro) samt flygbiljetter och en hotellövernattning. Handledare lämnade reseräkningar för flera månader på en gång till samfundet.

Skattefria kostnadsersättningar betalas på en gång under en betalningsdag. Betalda kostnadsersättningar anmäls till inkomstregistret inom fem kalenderdagar räknat från betalningsdagen. Uppgifterna lämnas till inkomstregistret utan någon nedre gräns i euro. Resebiljetter för kollektivtrafiken och logiersättningar anmäls inte till inkomstregistret.

Till inkomstregistret anmäls: 
- 300 euro med inkomstslaget Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund
- 45 euro med inkomstslaget Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund. 
Flygbiljetter och hotellövernattningen anmäls inte till inkomstregistret.

Ett allmännyttigt samfund ska till inkomstregistret även anmäla skattepliktiga kostnadsersättningar som betalats till frivilligarbetare (t.ex. ersättningar i pengar som betalats för anskaffande av personlig utrustning) inom fem dagar efter betalningsdagen.

Samfundets löntagare

Samfund ska även anmäla kostnadsersättningar som betalats till samfundets egna löntagare. Kostnadsersättningar, dagtraktamenten, måltidsersättningar och skattepliktiga kostnadsersättningar som betalats till löntagare anmäls till inkomstregistret. Resekostnader som arbetsgivaren skattefritt ersatt arbetstagaren för anmäls inte om den prestation som betalas till arbetstagaren baseras på en verifikation som erhållits av en trafikidkare (t.ex. en tågbiljett). Logiersättning, nattresepenning eller gränsöverskridningspenning anmäls inte heller till inkomstregistret.

Anmäl även naturaförmånerna i realtid

En naturaförmån är i enlighet med nyttjandeprincipen inkomst för den månad då förmånen har funnits tillgänglig för inkomsttagaren.

Om både penninglön och naturaförmåner betalas till inkomsttagaren ska alla uppgifter anmälas enligt principen betalningsdagen + fem dagar. Däremot, om inga pengar, dvs. ingen penninglön, betalas till inkomsttagaren, utan t.ex. enbart naturaförmåner, ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret månadsvis senast den femte dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då förmånen mottagits.

Ifall telefonförmånen hanteras i löneberäkningen på förhand i januari för hela året, kan telefonförmånen också anmälas på förhand till inkomstregistret en gång om året. Detta förfarande kan användas, när inkomsten som ska utbetalas inte omfattas av försäkringsavgifter för arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, som för t.ex. YEL-försäkrade personer. En förutsättning är också att inga andra inkomster utbetalas till personen och att personen inte heller fått andra förmåner.

Läs mer i anvisningen: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer

Uppgifter anmäls till inkomstregistret elektroniskt

Att uppgifterna lämnas elektroniskt är en grundförutsättning för inkomstregistret. I fortsättningen kan uppgifter lämnas på papper endast av särskilda skäl. Som ett särskilt skäl kan betraktas situationer där man rimligen inte kan förutsätta att uppgifterna lämnas elektroniskt. Uppgifter kan inte heller lämnas till inkomstregistret per telefon, utan anmälan är formbunden och ska lämnas in elektroniskt.

Palkka.fi sköter anmälandet till inkomstregistret

Ett samfund kan räkna lönerna i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, varifrån uppgifterna överförs automatiskt till inkomstregistret. Då behöver man inte lämna in en separat anmälan till inkomstregistret.

Uppgifterna kan även anmälas via inkomstregistrets e-tjänst

Uppgifterna kan även anmälas via inkomstregistrets e-tjänst. I e-tjänsten kan ärenden skötas för samfundet t.ex. av samfundets styrelseordförande och styrelseledamot som har införts i handelsregistret och FODS. Läs mer om organroller.

I e-tjänsten kan löneuppgifterna anmälas antingen genom att ladda upp uppgifterna som en fil eller genom att mata in uppgifterna med en webblankett.

Man loggar in på inkomstregistrets e-tjänst med personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på webbplatsen inkomstregistret.fi.

Användning av e-tjänsten kan kräva en fullmakt

En förening kan befullmäktiga t.ex. en redovisningsbyrå eller sin kassör att sköta ärenden för föreningen i inkomstregistrets e-tjänst. Föreningen ska bevilja fullmakt i Katso-tjänsten. Katso-administratören kan befullmäktiga en person eller ett företag att sköta ärenden för föreningen i inkomstregistret. Gamla fullmakter fungerar inte, eftersom inkomstregistret är en ny tjänst. I inkomstregistret används fullmaktskoderna Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter.

Läs mer på inkomstregistret.fi