Anmälan av förmåns- och pensionsuppgifter till inkomstregistret

Pensions- och förmånsinkomster som betalats ut 1.1.2021 och därefter ska anmälas till inkomstregistret. Pensions- eller förmånsbetalare har anmälningsskyldighet.

Förmåns- och pensionsbetalare som ska anmäla uppgifter till inkomstregistret är till exempel:

 • FPA
 • Statskontoret
 • Sysselsättningsfonden
 • Försvarsmakten
 • UF-centret
 • arbetspensionsanstalterna
 • arbetslöshetskassorna
 • försäkringsbolagen
 • livförsäkringsbolagen
 • anordnare av läroavtalsutbildning
 • försäkringskassorna
 • kommunerna
 • civiltjänstgöringsplatser.

Läs mer: Förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med år 2021

Så här börjar du anmäla pensions- och förmånsuppgifter till inkomstregistret

Innan du börjar anmäla förmånsuppgifter ska din organisation ha gjort vissa förberedelser.

Anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret i e-tjänsten förutsätter att två förberedelser genomförs: bevilja relevanta fullmakter på Suomi.fi och bekräfta anmälan om förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.

Om organisationen använder inkomstregistrets tekniska gränssnitt, ska den bekräfta anmälan om förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst, ansöka om att ta i bruk gränssnittet och om ett certifikat för gränssnittet.

Förberedande åtgärder

Förberedande åtgärderna för att börja anmäla förmånsuppgifter kan nu genomföras i inkomstregistrets e-tjänst och på Suomi.fi.

1) I inkomstregistrets e-tjänst kan du bekräfta anmälan om förmånsuppgifter.

2) I Suomi.fi-fullmakter kan du ge nödvändiga fullmakter.

3) I inkomstregistrets e-tjänst kan du lämna in en gränssnittsansökan och ansöka om ett certifikat som behövs för att använda gränssnittet.

Uppgifterna 1 och 3 ska skötas av en utsedd företrädare för organisationen. I uppgift 2 är företagets eller samfundets rätt att bevilja fullmakter i Suomi.fi-fullmakter beroende av organisationsformen.

Se videon: Så här förbereder du dig för inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 5:35 min) 

Vilka är organisationens utsedda representanter?

Med utsedd representant avses i detta sammanhang följande personer:

Bekräfta anmälan om förmånsuppgifter

Alla organisationer som anmäler förmånsuppgifter till inkomstregistret ska bekräfta anmälan om förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Organisationen kan inte anmäla förmånsuppgifter till inkomstregistret utan bekräftelse.

Om förmånsbetalaren och anmälaren är olika organisationer ska båda bekräfta anmälan om förmånsuppgifter. Bekräftelsen kan endast göras av den utsedda företrädaren för respektive organisation.

Bekräftelsen görs i menyn Inställningar i e-tjänsten eller via en länk på organisationens webbplats.

Läs mer: Anvisning om inkomstregistrets e-tjänst för informationsproducenter (pdf), punkt 7.2

Den som använder e-tjänsten: Bevilja fullmakter i Suomi.fi-fullmakter

I inkomstregistrets e-tjänst kan organisationen anmäla förmåner som den betalat ut, beställa rapporter, korrigera anmälningar eller granska inlämnade anmälningar. Anmälan om förmånsuppgifter kan lämnas in med webblankett eller i laddningstjänsten. Om organisationen ämnar använda e-tjänsten, ska organisationens företrädare ha

 • en organroll som antecknats i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) eller
 • en gällande fullmakt.

Fullmakter beviljas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Största delen av förmånsbetalarna kan göra fullmakter på egen hand. Om din organisation däremot till exempel är en myndighet, kommun, läroanstalt, försäkringskassa eller arbetslöshetskassa, kan fullmakter beviljas med hjälp av en tjänsteman genom en fullmaktsansökan.

I Suomi.fi-fullmakter väljer den som anmäler förmånsuppgifter till inkomstregistret följande som fullmaktskod:

 • anmäla förmånsuppgifter
 • granska förmånsuppgifter.

I Suomi.fi-fullmakter kan den organisation som betalar förmånen också bevilja fullmakten Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter. Den som fått fullmakt kan sköta uppgifter i anslutning till inkomstregistrets gränssnitt, certifikat och granskning av logguppgifter och exempelvis bekräfta anmälan om förmånsuppgifter.

Läs mer om befullmäktigande och fullmaktskoder: Anvisning om inkomstregistrets e-tjänst för informationsproducenter (pdf), punkt 1.7

Se videon: Ge fullmakt till en person eller ett företag i Suomi.fi-fullmakter (på finska, YouTube, 3:26 min.)

Den som använder det tekniska gränssnittet: Ansök om att ta i bruk det tekniska gränssnittet och om certifikat

Om organisationen har valt det tekniska gränssnittet som anmälningskanalen för förmånsuppgifter, ska den utsedda representanten för organisationen efter att anmälan om förmånsuppgifter har bekräftats göra en gränssnittsansökan och ansöka om certifikat för producent av förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst.

Se videon: Så här använder du inkomstregistret – Ansök om åtkomstbehörighet till det tekniska gränssnittet och om certifikat, på finska (YouTube 4:01 min.)

En gränssnittsansökan ska göras av organisationer som anmäler uppgifter till inkomstregistret. Om förmånsbetalaren anmäler uppgifterna själv, ska ansökan göras av den organisation som betalar förmånen. Om organisationen däremot har utkontrakterat anmälan om förmånsuppgifter till en annan organisation, ska ansökan göras av den organisation som anmäler uppgifterna.

Läs mer: Anvisning om inkomstregistrets e-tjänst för informationsproducenter (pdf), punkt 7 Inställningar

Anvisningar för anmälan om förmånsuppgifter

Bekanta dig med anvisningar för anmälan om förmånsuppgifter och datainnehållen:

Detaljerade anvisningar

Dokumentation

 Övriga