Så här anmäler föreningar och stiftelser löneuppgifter till inkomstregistret

Löne- och förvärvsinkomster som betalats ska anmälas till inkomstregistret. Anmälan till inkomstregistret berör alla slags föreningar och stiftelser, dvs. också allmännyttiga eller icke-registrerade föreningar och stiftelser, som betalar löner eller andra förvärvsinkomster.

Det finns ingen åldersgräns eller nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret. Undantag utgörs av tävlingspriser värda högst 100 euro, som inte behöver anmälas till inkomstregistret, om inte pristagaren inte står i ett anställningsförhållande till prisbetalaren.

Uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret är löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner, arvoden, arbetsersättningar och övriga förvärvsinkomster. Även skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas. Skattefria personalförmåner (såsom nätförmån) behöver emellertid inte anmälas till inkomstregistret.

Till inkomstregistret anmäls inte stipendier eller understöd.

En förening eller stiftelse är inte i regel en förmånsbetalare avsedd i inkomstregisterlagen, och därför bekräftar de inte anmälan av förmånsuppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Om en förening eller stiftelse har utbetalat förmåner avsedda i inkomstregisterlagen så som pensioner, ska de kontakta inkomstregistrets kundservice innan anmälningen inleds.

Engångsersättningar som föreningar eller stiftelser betalat ut

En förening eller stiftelse kan anmäla till inkomstregistret uppgifter om engångsprestationer på högst 200 euro månatligen senast på den femte dagen i den följande kalendermånaden.

Med en engångsprestation avses en prestation, som betalas till en inkomsttagare endast en gång på basis av de uppgifter som finns tillgängliga vid betalningstidpunkten. Engångsprestationen kan innehålla både skattepliktiga och skattefria inkomstuppgifter. Engångsprestationen kan omfatta exempelvis lön, arbetsersättning eller kostnadsersättning. Till beloppet av en engångsprestation räknas in alla olika poster som betalas till inkomsttagaren vid samma betalningstidpunkt, t.ex. arvoden och kostnadsersättningar. En vanlig engångsersättning är till exempel arvoden till tävlingsdomare, som betalas endast en gång. Även om tidsfristen för anmälan har förlängts ska uppgifterna om engångsprestationen anmälas separat till inkomstregistret för varje betalningsdag.

Naturaförmåner anmäls också i realtid

Uppgifter om naturaförmåner ska anmälas månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då naturaförmånen flutit in.

Om penninglön för den månad då naturaförmånen flutit in betalas under den kalendermånad som följer, kan uppgifterna om naturaförmånen också anmälas som inkomst för ifrågavarande månad. I dessa fall ska anmälan lämnas in senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter den månad vars inkomst telefonförmånen anmäls som.

Om vissa förutsättningar uppfylls kan telefonförmån anmälas en gång i året på förhand eller i samband med att den första lönen till en ny arbetstagare betalas.

Naturaförmåner anmäls med anmälan om löneuppgifter. Naturaförmåner är inte förmåner avsedda i inkomstregisterlagen.

Anmälan av resekostnadsersättningar till inkomstregistret

Både skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningar ska anmälas till inkomstregistret. Kostnadsersättningar anmäls med anmälan om löneuppgifter.

Som skattefria kostnadsersättningar betraktas kilometerersättningar, dagtraktamenten och måltidsersättningar. Dessa ersättningar för resekostnader ska anmälas, även om ingen penninglön betalas. Ersättningar för logi och resebiljetter som betalats mot kvitto ska inte anmälas till inkomstregistret.

Skattefria kostnadsersättningar anmäls senast på den femte dagen i månaden som följer på utbetalningsmånaden.

Om en frivilligarbetare till exempel lämnar in flera månaders reseräkningar till ett allmännyttigt samfund och de skattefria kostnadsersättningarna betalas på en gång på betalningsdagen, ska de betalda kostnadsersättningarna anmälas till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från denna betalningsdag. Uppgifterna ska anmälas också om prestationsmottagaren inte står i ett anställningsförhållande till betalaren eller annars inte får lön för utfört arbete.

Prestationerna kan anmälas på en anmälan en gång i månaden, trots att det förekommer flera betalningsdagar för kostnadsersättningar under en månad. Som betalningsdag på anmälan anmäls då månadens sista betalningsdag för kostnadsersättningar.

Skattefria kostnadsersättningar som allmännyttiga samfund eller offentliga samfund betalat är förknippade med särskilda begränsningar:

  • Kilometerersättningar kan betalas skattefritt till en inkomsttagare högst 3 000 euro per kalenderår. Anmäl kilometerersättningarna med inkomstslaget Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (357). Anmäl andelen som överskrider den skattefria andelen med inkomstslaget Arbetsersättning (336).
  • Dagtraktamenten kan betalas skattefritt till en inkomsttagare för högst 20 dagar per kalenderår. Anmäl dagtraktamenten med inkomstslaget Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund (358). Anmäl andelen som överskrider den skattefria andelen med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Skattefria kostnadsersättningar (och andra inkomster) ska anmälas på anmälan för den löneutbetalningsperiod och den betalningsdag när kostnaderna ersattes eller någon annan inkomst betalades till inkomsttagaren. Skattefria kostnadsersättningar anmäls till inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen, även om ingen penningslön betalas.

Anmäl tävlingspriser som överstiger 100 euro till inkomstregistret

En tävlingsarrangör behöver inte anmäla sådana tävlingspriser till inkomstregistret vars värde understiger 100 euro, om inte pristagaren inte står i ett anställningsförhållande till prisbetalaren.

Läs mera om att anmäla tävlingspriser i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer.

Uträtta ärenden elektroniskt

Bäst och enklast går det att anmäla uppgifterna till inkomstregistret direkt från ett lönesystem genom ett tekniskt gränssnitt. Föreningar och stiftelser kan till exempel använda det avgiftsfria löneberäkningsprogrammet Palkka.fi, från vilket uppgifter automatiskt överförs till inkomstregistret.

Uppgifterna kan också lämnas in via inkomstregistrets e-tjänst och då sker inloggningen på webbsidan inkomstregistret.fi. I e-tjänsten kan uppgifterna anmälas genom att ladda upp uppgifterna som XML-filer eller genom att mata in uppgifterna manuellt på en webblankett. Man loggar in på inkomstregistrets e-tjänst med personliga nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Fullmakt för användningen av e-tjänsten

Styrelsens ordförande eller person med firmateckningsrätt med rätt att ensam företräda föreningar som införts i föreningsregistret, kan uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på föreningens vägnar utan en separat fullmakt. Dessa organroller är adekvata fullmakter för uträttandet av ärenden i inkomstregistrets e-tjänst.

Övriga företrädare för företaget som uträttar ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på förningens vägnar behöver en Suomi.fi-fullmakt. Om en person har rätt att ensam företräda föreningen, kan denna person utfärda fullmakter själv i tjänsten Suomi.fi.

Om föreningen enligt firmateckningsregeln företräds av två eller flera personer tillsammans eller personen med firmateckningsrätt inte införts i föreningsregistret används en fullmaktsanökan för utfärdandet av fullmakter.

Om personen med firmateckningsrätt i föreningen enligt firmateckningsregeln har rätt att ensam företräda föreningen men befullmäktigande trots det inte lyckas i Suomi.fi-fullmakter, måste personen med firmateckningsrätt skicka en begäran om insyn till föreningsregistret med Patent- och registerstyrelsens responsblankett.

Välj "Föreningar" i blanketten och ange följande uppgifter i textfältet:

  • "Det går inte att bevilja Suomi.fi-fullmakter"
  • föreningens FO-nummer
  • namnet på den person som inte kan bevilja fullmakt
  • e-postadress för svar.

Läs mera om fullmaktsansökan.

Läs mera om inkomstregistrets fullmaktskoder.

Se webbseminariet (på finska): Inkomstregistret för föreningar (på finska, YouTube, längd 57 min).