Inkomstregisterminologi

Anställningsförhållande

Ett anställningsförhållande är ett juridiskt förhållande mellan en arbetsgivare och en anställd. Enligt Ordlistan för löneadministrationen utgörs anställningsförhållanden av såväl arbetsförhållanden som tjänsteförhållanden.

Begreppet ”anställningsförhållande” är bredare i pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL): Anställningsförhållanden enligt OffPL utgörs av arbets- och tjänsteförhållanden, men också av uppdrag, förtroendeuppdrag och -uppgifter samt avtal som ingåtts med närståendevårdare och familjevårdare. Som anställningsförhållande anmäls till inkomstregistret också en sådan atypisk och kortvarig anställning som nödvändigtvis inte är föremål för ett skriftligt arbetsavtal, till exempel anställning av en barnskötare eller renoverare.

Informationsanvändare

I det första skedet från och med 1.1.2019 är informationsanvändarna Skatteförvaltningen, FPA, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetspensionsanstalterna samt Pensionsskyddscentralen (PSC).

I det andra skedet från och med 1.1.2020 är även Statistikcentralen, Utbildningsfonden, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, Arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde, kommunerna och arbetarskyddsmyndigheten informationsanvändare.

Informationsproducent

Alla företag och andra aktörer som är skyldiga att anmäla information om löner, pensioner eller förmåner i Finland.

Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information om löner, pensioner och förmåner på individnivå.

Inkomstregistermyndighet

Skatteförvaltningens enhet som svarar för inkomstregistrets funktion.

Inkomsttagare

Inkomsttagare är alla lön-, pensions- eller förmånstagare.

Lönegaranti

System som tryggar utbetalningen av arbetstagarens fordringar som grundar sig på anställningsförhållande om arbetsgivaren blir insolvent.

Tillfällig arbetsgivare (arbetspensionsförsäkring)

Tillfällig arbetsgivare är ett begrepp som används av arbetspensionsförsäkringsbolagen. Med detta begrepp anges om prestationsbetalaren har slutit ett avtal om arbetspensionsförsäkring med ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller inte. Arbetsgivaren anordnar pensionsskyddet för sin arbetstagare antingen som en tillfällig arbetsgivare eller en avtalsarbetsgivare.

  • Vid arbetspensionsförsäkring är lönebetalaren en tillfällig arbetsgivare då hen betalar högst 8 502 euro i löner under sex på varandra följande månader (2019) och har ingen fast anställd personal. En tillfällig arbetsgivare har inget giltigt pensionsförsäkringsavtal med ett arbetspensionsförsäkringsbolag.

Tillfällig arbetsgivare (Skatteförvaltningens arbetsgivarregister)

En tillfällig arbetsgivare (Skatteförvaltningens arbetsgivarregister) har under kalenderåret endast en löntagare i sin tjänst eller högst fem löntagare vars anställningsförhållanden är kortare än ett kalenderår. En arbetsgivare som betalar ut löner tillfälligt är inte skyldig att anmäla sig till arbetsgivarregistret. En tillfällig arbetsgivare ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret endast för de månader då hen betalar ut lön. En tillfällig arbetsgivare kan emellertid anmäla sig till arbetsgivarregistret om hen så önskar. I så fall behandlas arbetsgivaren som en regelbunden arbetsgivare och arbetsgivarens separata anmälan ska inlämnas för varje månad.

Regelbunden arbetsgivare

En regelbunden arbetsgivare betalar ut lön regelbundet till två eller flera löntagare eller samtidigt till minst sex löntagare i temporära anställningsförhållanden som är avsedda att vara kortvariga. En arbetsgivare som betalar ut löner regelbundet ska anmäla sig till Skatteförvaltningens arbetsgivarregister innan löneutbetalningarna inleds. En regelbunden arbetsgivare ska inlämna arbetsgivarens separata anmälan till inkomstregistret månadsvis. 

Information om KATRE-projektet och dess framskridande