Vad ska föreningar anmäla till inkomstregistret?

28.3.2019

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om löner och arvoden som betalats. Även föreningar anmäler uppgifter till inkomstregistret.

Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret inom fem kalenderdagar efter varje betalningstransaktion. Inkomstregistret reglerar endast anmälningsskyldigheterna. Däremot påverkar inte inkomstregistret när inkomsterna betalas. Prestationsbetalaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret.

En förening eller sammanslutning kan räkna lönerna i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, varifrån uppgifterna överförs automatiskt till inkomstregistret. Då behöver man inte lämna in en separat anmälan till inkomstregistret.

Se videon: Allmännyttigt samfund - anmälan av dagtraktamenten och kilometerersättningar till inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 6:15 min)

Vad ska allmännyttiga samfund beakta vid anmälan till inkomstregistret?

Kilometerersättningar och dagtraktamenten

Då ett allmännyttigt samfund utbetalar kilometerersättningar eller dagtraktamenten till exempel till en person som deltar i frivilligt och icke-ersatt arbete, ska utbetalningarna anmälas till inkomstregistret. Resebiljetter för kollektivtrafiken och logiersättningar anmäls inte till inkomstregistret.

Ett allmännyttigt samfund ska anmäla ersättningar som utbetalats till frivilligarbetare med egna inkomstslag:

  • med inkomstslaget 357 anmäls Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund
  • med inkomstslaget 358 anmäls Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund.

Läs mera om anmälan av utgifter och arvoden som betalats åt en frivilligarbetare i anvisningen, avsnitt 5.11 (på finska).

Tävlingspriser

Tävlingspriser anmäls till inkomstregistrets endast om de är skattepliktig inkomst och prisen som fåtts har ett penningvärde.

Föremål utan något betydande bytesvärde, såsom pokaler, medaljer och vimplar, godispåsar och kaffepaket samt värdemässigt obetydliga priser i form av föremål som getts i reklamsyfte, såsom skärmmössor, behöver inte anmälas till inkomstregistret.

Om en separat tävlingsarrangör ger ett pris till vinnaren, ska det skattepliktiga priset anmälas till inkomstregistret. Således behöver man inte anmäla pris som ges i vänners ömsesidiga tävlingar.

Anmäl tävlingspriser i form av varor med inkomstslaget 316 Övrig skattepliktig förvärvsinkomst.

Tack och hågkomster

Tack och hågkomster anmäls inte till inkomstregistret om gåvan uppfyller förutsättningarna för skattefrihet.

Vid allmännyttiga samfunds frivilligverksamhet brukar man till exempel årligen komma ihåg frivilligarbetare för arbetet personen frivilligt gjort för ett samfund utan ersättning. Värdemässigt obetydliga priser i form av föremål som ges till frivilligarbetare eller till allmännyttiga samfunds medlemmar som hågkomst och tack är skattefria för mottagaren om det inte på förhand har avtalats om att de är ersättning för arbetet.

Läs mera: Förskottsuppbördsfrågor gällande frivilligverksamhet i allmännyttiga samfund och offentliga samfund

Uppgifterna anmäls elektroniskt till inkomstregistret

Elektronisk kommunikation  är inkomstregistrets grundförutsättning och uppgifterna kan lämnas på pappersblankett endast av särskilda skäl. Som ett särskilt skäl kan betraktas situationer där man rimligen inte kan förutsätta att uppgifterna lämnas elektroniskt. Uppgifter kan inte heller lämnas till inkomstregistret per telefon, utan anmälan är formbunden och ska lämnas in elektroniskt.

Du kan även anmäla uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst

Uppgifterna kan även anmälas i inkomstregistrets e-tjänst. Du kan anmäla löneuppgifterna i e-tjänsten antingen genom att ladda upp uppgifterna som en fil eller med webblanketten.

Man loggar in på inkomstregistrets e-tjänst med personliga bankkoder, mobilcertifikat, certifikatkort eller Katso-koder på webbplatsen inkomstregistret.fi.

Användning av e-tjänsten kan kräva en fullmakt

Utan en separat fullmakt kan endast Katso-huvudanvändaren lämna uppgifterna till inkomstregistret. En förening kan befullmäktiga t.ex. en redovisningsbyrå eller sin kassör att sköta ärenden för föreningen i inkomstregistrets e-tjänst. Föreningen ska bevilja fullmakt i Katso-tjänsten och fullmakt kan ges av Katso-huvudanvändaren.

Gamla fullmakter fungerar inte, eftersom inkomstregistret är en ny tjänst. I inkomstregistret används fullmaktskoderna Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter.

Läs mera om fullmakter i inkomstregistret