Fyll i uppgifterna rätt i inkomstregistrets anmälningar

8.1.2019

Anmälan till inkomstregistret ersätter flera tidigare myndighetsanmälningar. Det är viktigt att uppgifterna i anmälan anges rätt och i rätt format, så att anmälan kan skickas till inkomstregistret.

Fyll i anmälan noggrant när du anmäler pensionsarrangemangnummer, yrkesklass samt FO-nummer eller personbeteckning. De anmälningar som du har sänt kan du läsa i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Inlämnade anmälningar.

 

Bekanta dig med e-tjänsten (video, längd 3:45 min, YouTube)

 

Använd e-tjänsten med webbläsaren Google Chrome. Töm webbläsarhistoriken vid behov.

Anmälan av pensionsarrangemangnummer

Pensionsarrangemangnumret är numret på arbetsgivarens försäkring, som pensionsanstalten gett avtalsarbetsgivaren.

Betalaren ska ange pensionsarrangemangnumret (s.k. försäkringsnummer) i anmälan om löneuppgifter, om inkomsttagaren är arbetspensionsförsäkrad. Om inkomsttagaren är försäkrad enligt arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL-försäkrad) eller arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL-försäkrad), anmäls pensionsarrangemangnumret inte.

11 tecken i pensionsarrangemangnumret

Pensionsarrangemangnumret är 11 tecken långt och den anmäls i sin helhet. Den första delen av pensionsarrangemangnumret före bindessträcket specificerar den pensionsanstalt, dvs. den pensionsförsäkrare, som har hand om pensionsarrangemanget. Numret kan vara av två slag:

  • nn-nnnnnnnT, där n är nummer och T är kontrollnummer (nummer eller stor bokstav)
  • nnnnn-nnnnT, där n är nummer och T är kontrollnummer (nummer eller stor bokstav)

Numret i den första delen består i regel av 2 tecken. Ett undantag från detta utgör situationer, där pensionsförsäkringen har skötts i en pensionsstiftelse eller en pensionskassa.

Om numret i den första delen består av 5 tecken och är av formatet 7nnnn, är det fråga om en pensionsstiftelse och om det är av formatet 8nnnn är det fråga om en pensionskassa.

Om pensionsarrangemangnumret är kortare än 11 tecken, ska ett tillräckligt antal förnollor antecknas efter bindestrecket, till exempel 46-0123456T. Bindessträcket räknas med i antalet tecken. Bindessträcket får inte ersättas med något annat tecken.

Det sista tecknet i pensionsarrangemangnumret är ett kontrolltecken. Kontrolltecknet kan vara ett nummer eller en bokstav. Om kontrolltecknet är en bokstav, är det alltid en stor bokstav.

Till exempel skulle pensionsarrangemangnumret för Ilmarinen vara av formatet 46-0123456T, för Elo av formatet 54-0123456T, för Varma av formatet 55-0123456T och för Veritas av formatet 56-0123456T. Pensionsarrangemangnumret för pensionsstiftelserna skulle vara av formatet 70001-1234T.

Olika pensionsförsäkrare har olika praxis, men i regel hittar du pensionsarrangemangnumret i arbetspensionsförsäkrarens kundbrev.

Työeläkevakuutustietojen ilmoittaminen tulorekisteriin (videon på finska, längd 5:12 min, YouTube)

Anmälan av yrkeskategorin

Statistikcentralens yrkesklassificering anmäls till inkomstregistrets med fem siffror. Tidigare har man kunnat anmäla uppgiften med två siffror.

Inkomstregistret använder sig av Statistikcentralens yrkesklassificering (www.stat.fi).

Anvisningar som hänför sig till yrkeskategorin och dess användning får du av din egna arbetsolycksfallsförsäkrare (www.tvk.fi).

Använd alltid finskt FO-nummer eller personbeteckning, om den är tillgänglig

Använd alltid i första hand en finsk identifierare (FO-nummer eller personbeteckning) när du lämnar in uppgifter till inkomstregistret och välj rätt typ av identifierare i listrutan: (personbeteckning (finsk) eller FO-nummer).

Med identifieraren specificeras inkomsttagaren, prestationsbetalaren, representanten och den finländska uppdragsgivaren. Om det är känt att det finns både en finländsk och utländsk identifierare, ska bägge identifierare anges i punkterna som reserverats för dem.