Naturaförmånerna anmäls till inkomstregistret

23.4.2019

Anmälan av naturaförmåner har ändrats i och med inkomstregistret.

Arbetsgivaren anmäler naturaförmånens beskattningsvärde i sin helhet med eget inkomstslag. Om inkomsttagaren debiterats ersättning ska arbetsgivaren anmäla ersättningen separat.

Använd följande inkomstslag:

 • 304 Bilförmån
 • 401 Ersättning för bilförmån

Ange som tilläggsuppgift:

 • Bilens åldersgrupp: A, B, C eller U
 • Typ av bilförmån: fri bilförmån eller bruksförmån

 

En personalbiljettförmån anmäls som inkomst för den löneutbetalningsperiod då förmånen behandlats i arbetstagarens löneberäkning. Om den skattefria personalbiljettförmånen inte behandlas i löneberäkningssystemet alls, kan den skattefria personalbiljettförmånen anmälas endast en gång i året. Det rekommenderas emellertid att förmånen anges i anmälan för den månad under vilken den ges. Arbetsgivaren ska anmäla personalbiljettförmånen till inkomstregistret även om det inte uppkommer någon beskattningsbar förmån. Personalbiljettförmån anmäls med hjälp av tre inkomstslag:

 • 341 Skattefri andel av personalbiljett
 • 342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön
 • 415 Ersättning för personalbiljett

Använd följande inkomstslag:

 • 301 Bostadsförmån
 • 407 Ersättning för andra naturaförmåner

Använd följande inkomstslag:

 • 330 Telefonförmån
 • 407 Ersättning för andra naturaförmåner

Anmälan av telefonförmån ändrades i mars. Om telefonförmånen behandlas i löneberäkningen på förhand för hela året kan telefonförmånen också anmälas på förhand till inkomstregistret en gång i året. Detta är möjligt om inkomsten som betalas inte är underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter, arbetslöshetsförsäkringspremier eller försäkringspremier för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring, som hos FöPL-försäkrade delägare. Som förutsättning är också att ingen annan inkomst betalas eller förmån ges åt inkomsttagaren.

I dylika situationer kan telefonförmånerna för slutet av året 2019 behandlas och anmälas på en gång till inkomstregistret. Uppgifter som lämnats in i början av året behöver inte på grund av detta ändras retroaktivt. Detta förfaringssätt kan även tillämpas i situationer där företagarens telefonförmån börjar mitt under året och förmånens behandling i januari inte ens skulle ha varit möjlig. 

Läs nyheten: De nya anvisningarna för inkomstregistret underlättar anmälan av telefonförmån

Kostförmån dvs. en så kallad lunchförmån anmäls på olika sätt beroende på om förmånen motsvarar beskattningsvärdet.

Kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet

Anmäl till inkomstregistret:

 • Ersättningen för kostförmånen motsvarar beskattningsvärdet: Ja
 • 334 Kostförmån: 0 euro eller beloppet på förmånen

Kostförmånen motsvarar inte beskattningsvärdet

Använd följande inkomstslag:

 • 334 Kostförmån: totalbeloppet
 • 407 Ersättning för andra naturaförmåner

Använd inkomstslag 317 Övriga naturaförmåner.

När anmäls naturaförmåner?

Om arbetstagaren utbetalas penninglön i samband med naturaförmånen, ska arbetsgivaren anmäla uppgifterna om både naturaförmånerna och lönen senast på den femte kalenderdagen efter betalningsdagen.

Om arbetstagaren utbetalas lön i två veckors perioder, kan en del av arbetsgivarna dela upp förmånen för vardera perioden. Om prestationsbetalaren så önskar, kan förmånen anmälas två gånger i månaden genom att dela beskattningsvärdet åt samma månads två olika löneutbetalningsperioder. Detta förutsätter ändå att lönen för vardera löneutbetalningsperioden utbetalas under samma månad. Det rekommenderas dock att naturaförmåner endast anmäls en gång i månaden.

Om arbetstagaren endast får naturaförmån, utan att någon penninglön utbetalas, ska beloppet på naturaförmånen anmälas månatligen till inkomstregistret och i anmälan om löneuppgifter ska som betalningsdag anges den dag i månaden, exempelvis den sista dagen i månaden, då förmånen har enligt nyttjandeprincipen varit tillgänglig för inkomsttagaren.

Korrigering av anmälan av naturaförmåner

Om naturaförmånen inte anmälts: Korrigera anmälan för respektive månad genom att lämna in en ersättande anmälan och lägg till naturaförmånen som saknades i anmälan.

Om naturaförmånen anmälts till ett för stort belopp: Om man till inkomsttagaren anmält en förmån som hen inte haft till sitt befogande eller naturaförmånen anmälts till ett för stort belopp ska den ursprungliga anmälan korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan. Korrigera beloppet på förmånen som anmälts fel eller ta bort naturaförmånen från anmälan. 

Vid behov ska även arbetsgivarens separata anmälan korrigeras.

Naturaförmån är ett vederlag i annan form än pengar för arbetstagaren 

En naturaförmån är ett vederlag för arbete, vilken arbetstagaren får av arbetsgivaren i annan än i penningform. En naturaförmån är skattepliktig löneinkomst, på vilken den arbetsgivare som gett förmånen ska verkställa förskottsinnehållning och betala socialförsäkringsavgifter.

Skattefria personalförmåner så som frivilliga motions- och kulturverksamhetssedlar anmäls inte till inkomstregistret. Däremot kan man med inkomstslaget 406 Lön som ska betalas ut beakta beloppet som tagits ut av inkomsttagarens nettolön.

Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar

Naturaförmåner: vanliga frågor