Lindringar i anmälan till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2020

27.12.2019

Från och med ingången av 2020 träder nya bestämmelser för anmälning av uppgifter i kraft. Syftet med bestämmelserna är att korrigera utmaningarna som uppstått vid införandet och således underlätta småföretagarnas samt medborgarorganisationernas och medborgarverksamhetens administrativa börda. Riksdagen har godkänt regeringens proposition RP 78/2019. Lagändringarna träder i kraft 1.1.2020 och de tillämpas vid anmälning av inkomster som betalats 1.1.2020 och därefter.

Skattefria kostnadsersättningar kan anmälas på den femte dagen i den månad som följer efter betalningsmånaden. Prestationerna kan anmälas med en anmälan en gång i månaden, trots att det skulle finnas flera betalningsdagar under samma månad. Således anges den senaste betalningsdagen för kostnadsersättningar som betalningsdag i anmälan.

Engångsprestationer på högst 200 euro som en registrerad förening betalat kan anmälas till inkomstregistret månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsmånaden. Till exempel lön, arbetsersättning eller kostnadsersättningar kan ingå i beloppet av engångsprestationen. I beloppet av engångsprestationen inräknas alla olika poster, såsom arvoden och kostnadsersättningar, som betalas till inkomsttagaren på samma gång. Arvode till tävlingsdomare som betalas enbart en gång, är ett exempel på en typisk engångsprestation. Trots att tidsfristen har förlängts, ska engångsprestationer anmälas till inkomstregistret separat för varje betalningsdag.

Naturaförmåner kan anmälas på den femte dagen i den månad som följer efter den månad då förmånen inflöt oberoende av när penninglön betalas. Om man för den månad då naturaförmånen inflöt betalar penninglön under den kalendermånad som följer efter den månad då förmånen inflöt, kan naturaförmånen också anmälas som inkomst för den kalendermånad som följer efter den månad då förmånen inflöt. Således ska anmälan anges senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter den månad, såsom vars inkomst naturaförmånen har anmälts.

Löneförskott kan anmälas inom samma tidsfrist som lönen från en senare betalning under samma löneutbetalningsperiod, om lönen betalas under samma kalendermånad. Således behöver man inte lämna in en egen anmälan om löneuppgifter för löneförskottet. Bestämmelserna om löneförskott tillämpas även på personer i ledande ställning eller på löner som betalats till delägare.

Tävlingsarrangören behöver inte anmäla tävlingspriser vars värde är högst 100 euro till inkomstregistret, om prismottagaren inte står i ett anställningsförhållande till tävlingsarrangören. Tävlingspriset kan vara ett penningbelopp eller en vara.

I 69 c § i inkomstskattelagen som träder i kraft vid ingången av 2020 föreskrivs att 50 procent av arbetstagarens och dennes familjemedlems flytt- och resekostnader som betalas av arbetsgivaren är skattefria. Ändringen gäller flyttkostnader som tillsvidare anses vara skattepliktiga. Av flytt -och resekostnader som ersätts av arbetsgivaren anmäls den andel som beskattas som förvärvsinkomst dvs. 50 procent till inkomstregistret. Kostnadens skattefria andel anmäls inte till inkomstregistret.

Övergångstiden för förseningsavgifter förlängs

Den fastställda övergångstiden för påförandet av förseningsavgifter förlängs med ett år. Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift för anmälningar som lämnas in för sent, vars betalningsdag är 1 januari 2021 eller därefter. Om en försummelse av anmälningsskyldigheten uppvisar uppenbar likgiltighet, kan förseningsavgifter påföras även under övergångstiden. Inkomstregistrets informationsanvändare kan dessutom påföra sina egna påföljdsavgifter på grund av försummelser.

Lagändringarna uppdateras i inkomstregistrets anvisningar.

Läs mera: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen