Kom ihåg följande när du anmäler semesterlöner och semesterpenningar till inkomstregistret

12.6.2019

Semesterlön har inget eget inkomstslag i inkomstregistret. Inkomst som betalats och kumulerats under semestern anmäls i regel med inkomstslaget Tidlön (201), om lönen betalas utifrån den tid som använts för arbetet, t.ex. till anställda med månadslön. Om inkomst som betalats under semestern har varit prestationslön eller provision, anmäls inkomsten antingen med inkomstslaget Ackordslön (227) eller Provisionslön (220) enligt betalningsgrund.

Anmäl semesterpenning till inkomstregistret

Semesterpenningar betalas ofta på en gång till alla personer oberoende av semestertiderna. Semesterpenningar anmäls till inkomstregistret inom fem dagar efter betalningsdagen. Semesterpenningar anmäls med inkomstslaget Semesterpenning (213).

Som intjäningsperiod för semesterpenningen anmäls hela den tidsperiod under vilken semesterpenningen har kumulerats. Om semesterpenning betalas i flera rater, kan man anmäla samma intjäningsperiod, dvs. kumuleringstid för semesterpenning, för alla betalningsrater.

Anmäl frånvaro även för semestertiden

Frånvarouppgifter är frivilliga, kompletterande uppgifter som lämnas in till inkomstregistret. Även om det inte är obligatoriskt att anmäla dessa uppgifter, rekommenderas det att de anmäls till inkomstregistret. T.ex. FPA och arbetslöshetskassorna behöver frånvarouppgifterna. Som kompletterande uppgift om avlönad frånvaro anmäls semester. Därtill ska man även anmäla typ av frånvaro och lönebeloppet under frånvaron.

Ange som anmälningsperiod för frånvaro den tid för vilken inkomsttagarens frånvaroperioder är kända för dig.

Om en person är på semester till exempel 16.7–12.8, anmäl frånvaron för juli på följande sätt:

  • Ange som startdatum för anmälningsperioden för frånvaron den dag som följer efter slutdatumet av den period som anmälts i anmälan för juni..
  • I anmälan om löneuppgifter för juli är slutdagen för anmälningsperioden för frånvaron 12.8., om hela semesterlönen kan anmälas. Om hela beloppet för semesterlönen inte är känt då man anmäler uppgifter för juli, blir slutdatumet för anmälningsperioden för frånvaron 31.7.
  • Semestern anmäls som avlönad frånvaro under tiden 16.7–12.8. Som orsak till frånvaron anmäls semester och som lönebelopp lönen för hela semestertiden.
  • I anmälan om löneuppgifter för augusti är startdatumet för anmälningsperioden för frånvaron den dag som följer efter slutdatumet för anmälningsperioden för juli, dvs. 13.8. eller 31.7. Slutdatumet är den dag fram till vilken frånvaron är känd vid anmälningstidpunkten.

Om en inkomsttagare t.ex. insjuknar under semestern, anmäls den tid då semesterdagarna förbrukas som semestertid. I så fall kan en del av semestertiden vara förenlig med semesterlagen eller så kallad självrisktid för semestern vilken överenskommits i kollektivavtalet, vilken inte leder till att semestern flyttas. Om orsaken till frånvaron ändras under en oavbruten frånvaro, ska frånvaron anmälas som en egen tidsperiod. Korrigera frånvarouppgiften så att den motsvarar de faktiska semesterdagarna och anmäl sjukfrånvaro som en separat uppgift antingen genom att ange anmälningsperioden för frånvaro på nytt eller genom att korrigera frånvarouppgifterna i den ursprungliga anmälan.

Lönerna kan anmälas till inkomstregistret tidigast 45 dagar före löneutbetalningen

  • Uppgifterna om prestationer som betalas ut kan anmälas till inkomstregistret på förhand. Anmälan kan lämnas in tidigast 45 dagar före betalningsdagen. Även semesterpenningar kan anmälas på förhand.
  • Om löner betalas ut t.ex. 31.7., kan de anmälas till inkomstregistret fr.o.m. 17.6. Man kan alltså dela upp anmälningar av lönerna under sommartid om man önskar.

Hur anmäls outtagen semester till inkomstregistret?

Om semester inte tas ut och utbetald semesterpenning ska återkrävas, har betalaren av semesterpenningen två alternativa sätt att anmäla detta till inkomstregistret.

I första hand ska betalaren korrigera den inlämnade anmälan och ändra semesterpenningen till ogrundad förmån. Uppgifterna om återkrav ska anmälas till inkomstregistret då prestationen återkrävs av inkomsttagaren.

Det andra alternativet är att behandla den prestation som utbetalats till ett för högt belopp som förskottslön. I dessa fall drar betalaren av semesterpenningen från en prestation som betalas ut senare. Om överprestationen dras av från ett annat inkomstslag, ska inkomstslaget (Semesterpenning) i den ursprungliga anmälan korrigeras så att det motsvarar det inkomstslag från vilket beloppet dras av (t.ex. Tidlön eller Semesterersättning).