Katso-koder och -fullmakter kan ännu användas mot slutet av 2020

5.12.2019

Katso-identifiering och Katso-fullmakter kan användas i inkomstregistret ännu mot slutet av 2020. Därefter används endast Suomi.fi-identifikation och -fullmakter som kan tas i bruk redan nu. Vi meddelar genast när vi vet mer om tidtabellen.

Om du uträttar uppgifter som hänför sig till inkomstregisteranmälandet på någon annans vägnar (bokföringsbyråer, löneräknare och övriga externa partner inom löneadministrationen) ska du redan nu övergå till Suomi.fi-fullmakter och identifiera dig med bankkoder, med mobilcertifikat eller med certifikatkort. I inkomstregistret kan Suomi.fi-fullmakter redan nu användas av:

  • privatpersoner
  • rörelseidkare och yrkesutövare (firmor)
  • jord- och skogsbruksidkare
  • aktiebolag, bostadsaktiebolag, andelslag, kommanditbolag och öppna bolag.

Nästan alla företag och företagare som är registrerade i Företags- och organisationsdatasystemet eller i handelsregistret kan redan nu befullmäktiga en annan person eller ett annat företag att uträtta ärenden för dess vägar i inkomstregistrets e-tjänst med Suomi.fi-fullmakter.

Man kan också begära fullmakt av det företag eller den person för vem man uträttar ärenden. Det lönar sig att sköta sina fullmaktsärenden före sommaren 2020.

För dem som ännu inte kan övergå till Suomi.fi-fullmakter kommer vi fram med lösningar under 2020.

Inkomstregistrets informationsanvändare identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Befullmäktigandet inleds med uppgiftstillståndet.

Nya egenskaper till tjänsterna Suomi.fi-fullmakter och -identifikation

Framtida egenskaper i tjänsterna Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation:

  • Aktiebolag eller bostadsaktiebolag kan befullmäktiga en person eller ett företag för att uträtta anmälandet till inkomstregistret även om flera personer tillsammans skulle ha firmateckningsrätten.
  • Dödsbon, näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar, samfällda förmåner eller offentliga organisationer kan kontakta vår kundservice för att tilldela någon fullmakt för skatteärenden.
  • Föreningar kan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter ge fullmakt till någon att sköta ärenden för föreningen om föreningen har registrerat en personbeteckning med firmateckningsrätt i föreningsregistret. 
  • Utländska företag kan kontakta vår kundservice för att ge fullmakt till ett finländskt ombud att sköta ärenden för företaget.
  • Utländska företag eller utländska privatpersoner kan kontakta vår kundservice för att få fullmakt för att sköta någon annans ärenden. En fullmakt kan gälla mellan utländska och finländska parter.
  • För utländska personer som har använt Katso-tjänsten tas i bruk en ny autentiseringstjänst på våren 2020. Därefter kan utländska personer registrera sig till den nya autentiseringstjänsten för att få elektroniska identifierare.

Genast när vi vet mer om tidtabellerna för de nya egenskaperna meddelar vi om dem.

Om andra myndigheters övergång till Suomi.fi-fullmakter och -identifikation kan du läsa på webbplatsen för respektive myndighet.

Ytterligare information om Suomi.fi-fullmakter: Så här befullmäktigar du för uträttandet av ärenden i inkomstregistret