Julgubbe, julbiträde eller juluppvaktning − kontrollera när utbetalda ersättningar och hågkomster ska anmälas till inkomstregistret

22.11.2019

I slutet av året anställer många företag säsongarbetare. Hushåll kan låta utföra julstädningar eller anställa en julgubbe. Anmäl uppgifter om utbetalda löner och arvoden till inkomstregistret.

Anmälningsskyldigheten gäller även kortvariga anställningsförhållanden och prestationer som betalats till minderåriga. Till exempel löner som betalats till inhemska och utländska säsongsarbetare anmäls till inkomstregistret utan någon nedre gräns i euro.

Köp av julgubbetjänst, julstädning eller annan tjänst och anmälan till inkomstregistret

När man betalar ersättning exempelvis till en julgubbe, utföraren av julstädningen eller cateringanordnaren, som inte står i ett anställningsförhållande till betalaren, ska ersättningarna anmälas till inkomstregistret, om:

  • tjänsteleverantören inte är införd i förskottsuppbördsregistret.
  • inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.
  • betalare enligt pensionslagen för den offentliga sektorn betalar arbetsersättning till en inkomsttagare som är införd i förskottsuppbördsregistret och som saknar pensionsförsäkring för företagare. 

Det enklaste sättet att anmäla en sådan enskild arbetsersättning är via inkomstregistrets e-tjänst.

Se instruktionsvideon om anmälan av arbetsersättning (på finska)

Läs mera om anmälan av arbetsersättning

Anställning av julbiträde

Om du anställt ett julbiträde i ett anställningsförhållande, ska de utbetalda lönerna anmälas till inkomstregistret i alla situationer. Till inkomstregistret anmäls även löner som betalats till minderåriga eller utlänningar utan någon nedre gräns i euro. Anställningsförhållandets varaktighet har inte någon betydelse, inte heller huruvida arbetsgivaren har försäkringsskyldighet eller den utbetalda ersättningen är skattepliktig. Om du beräknar lönerna i den kostnadsfria tjänsten Palkka.fi, överförs uppgifterna om de utbetalda lönerna automatiskt till inkomstregistret och då behöver inga anmälningar lämnas in separat till inkomstregistret. Du kan även anmäla uppgifterna i inkomstregistrets e-tjänst på webbsidan inkomstregistret.fi.

Uppgifterna anmäls till inkomstregistret inom fem kalenderdagar från betalningsdagen. Alla utbetalda löner ska anmälas till inkomstregistret utan någon nedre gräns i euro. Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret. Inkomstregistret ersätter tidigare anmälningar om löner till Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden, arbetspensionsanstalterna och arbetsolycksfallsförsäkrare.

Utöver anmälan om löneuppgifter lämnar arbetsgivaren in arbetsgivarens separata anmälan en gång i månaden till inkomstregistret. Anmälan lämnas in senast på den 5:e dagen i den månad som följer efter betalningen.

Läs mera: Anmäl säsongsarbetares löner till inkomstregistret

Se video: Så här anmäler du löneuppgifter till inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 6:03 min)

Tack och hågkomster anmäls inte till inkomstregistret, om gåvan är skattefri

Arbetsgivarens hågkomster till sina arbetstagare

Arbetsgivaren kan uppmärksamma sina arbetstagare med en gåva under julen. Av de gåvor som arbetsgivaren ger är endast de så kallade obetydliga andra gåvorna skattefria, om de ges kollektivt till hela personalen.

En värdemässigt obetydlig gåva kan vara högst 100 euro. Om arbetsgivaren ger några mindre gåvor till arbetstagarna per år får det sammanlagda värdet av dessa uppgå till högst 100 euro. Gåvan kan vara ett föremål så som en julskinka, en inträdesbiljett, en tjänst eller ett specificerat presentkort som arbetsgivaren har valt ut. En arbetstagare kan också välja en gåva bland alternativ som fastställts av arbetsgivaren. Gåvor som getts i form av pengar eller en prestation som kan jämföras med pengar, t.ex. julbonus, utgör dock lön för arbetstagaren och anmäls till inkomstregistret med inkomstslaget 203.

Läs mera i punkt 3.4.2. i Skatteförvaltningens anvisning.

Organisationens hågkomster till frivilligarbetarna

Inom frivilligverksamheten i organisationer är det vanligt att man till exempel en gång om året tackar frivilligarbetarna för det arbete som de gjort utan ersättning för samfundets bästa. Produkter av ringa värde som ges till frivilligarbetare eller medlemmar i ett allmännyttigt samfund som uttryck för hågkomst eller tacksamhet anmäls inte till inkomstregistret om de är skattefria för mottagarna och man inte har kommit överens om att gåvan ska vara ersättning för arbetet.

Hågkomster av lärare och vårdpersonal

Hågkomster som eleven eller elevens föräldrar ger till läraren i ett omtänksamt syfte. Hågkomster av detta slag utgör i regel inte skattepliktig inkomst i inkomstbeskattningen och de ska inte anmälas till inkomstregistret.