Fick du ett brev om anmälningar som har skickats flera gånger?

24.5.2019

I vissa fall har samma anmälningar sparats i inkomstregistret flera gånger. Detta betyder att så kallade dubbelanmälningar skapats med samma betalningsdag, löneutbetalningsperiod, betalare och inkomsttagare samt samma inkomstslag och belopp.

Vi har kontaktat per brev de uppgiftslämnare som lämnat in sådana anmälningar. Brevet innehåller betalarens identifierare, betalarens anmälningsreferens och betalningsdag. Dessutom innehåller brevet anmälningsreferensen för varje anmälan: anmälningsreferensen för både den första och den sk. överflödiga anmälan. Om det finns flera överflödiga anmälningar innehåller brevet alla deras anmälningsreferenser.

Om du upptäcker fel i anmälningarna ska du korrigera de felaktiga anmälningarna och makulera de överflödiga anmälningarna. Du behöver inte kontakta Inkomstregisterenheten med anledning av brevet.

På basis av uppgifter som lämnats till inkomstregistret fattar man t.ex. beslut om medborgarnas pensioner och förmåner och påför olika avgifter. Därför är det viktigt att uppgifterna i inkomstregistret är riktiga. Prestationsbetalaren, dvs. arbetsgivaren, är skyldig att utan dröjsmål korrigera felaktiga uppgifter i inkomstregistret.

Det bör uppmärksammas att en del av anmälningarna med likadant innehåll är nödvändiga och de ska inte makuleras från inkomstregistret.

  • Varje reseräkning som gjorts under löneutbetalningsperioden kan bilda en egen anmälan även om betalningsdagen vore den samma. Detta är normalförfarandet i vissa reseräkningssystem. Då behöver uppgiftslämnaren inte vidta några åtgärder.

Hur har dubbelanmälningar bildats?

  • När anmälningar skickas via inkomstregistrets tekniska gränssnitt kan man inte endast utifrån mottagningskvitteringen dra slutsatsen om materialet har förkastats eller sparats i inkomstregistret. Det är viktigt att alltid kontrollera behandlingsresponsen huruvida anmälan har sparats i inkomstregistret.
  • I början av året förblev en del av materialet som skickades via gränssnittet och laddningstjänsten i status Processeras i inkomstregistret. Då kunde det hända att materialet skickades på nytt till inkomstregistret. Fallen har retts ut och Inkomstregisterenheten har skickat ett nytt brev till de uppgiftslämnare som ännu har giltiga dubbelanmälningar som bildats under början av året.
  • Dubbelanmälningar har bildats även så att vissa anmälningar i materialet korrigerats varefter man har skickat alla anmälningar på nytt till inkomstregistret, även om man endast borde skicka de korrigerade anmälningarna.

Om du har fått inkomstregistrets övervakningsbrev om anmälningar som har skickats flera gånger ska du agera enligt följande:

  • Kontrollera i inkomstregistret om några extra anmälningar har bildats.
  • Ta vid behov kontakt med din löneadministrationssystemsleverantör. Programleverantörerna handleder i användningen av sina egna programvaror samt i hur man kontrollerar materialets status och hur man läser behandlingsresponsen.

Inkomstregistrets kundservice handleder vid behov i frågor som hänför sig till dubbelanmälningar.

Se på videorna:
Så här makulerar du ett material i inkomstregistret, på finska (YouTube, längd 1:50 min)