Anvisningen om korrigering av uppgifter i inkomstregistret har preciserats

14.5.2019

Inkomstregistret har preciserat anvisningen i situationer där arbetsgivaren har betalat för mycket till inkomsttagaren. Överbetalningen kan antingen behandlas som en ogrundad förmån eller förskottslön. För båda behandlingssätten har man gjort preciseringar.

Det är skäl att observera att då överbetalningen behandlas som en ogrundad förmån ska alltid även uppgifterna om återkrav då prestationen har återbetalats anmälas.

Dessutom har situationen där man korrigerar Typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren: Samfund eller Idrottsman preciserats.

Överbetalningen får behandlas som förskottslön i vissa situationer

I vissa situationer kan en överbetalning som betalats tidigare korrigeras till inkomstregistret genom att dra av den från en prestation som betalas senare. I så fall betraktas prestationen som förskottslön och den behandlas inte som ogrundad förmån.

Den tidigare anmälan behöver inte korrigeras, om du drar av dvs. kvittar överbetalningen från samma inkomstslag med vilken du har anmält den till inkomstregistret vid föregående löneutbetalning. Om du kvittar överbetalningen från ett annat inkomstslag ska du korrigera den ursprungliga anmälan och anmäla den tidigare överbetalningen med samma inkomstslag från vilket du vid den senare löneutbetalningen gör avdrag på.

Exempel: Arbetstagaren har i januari betalats övertidsersättning till ett för stort belopp. I februari betalas endast tidlön. Eftersom kvittningen görs på tidlön måste den tidigare anmälan från januari korrigeras så att överbetalningen som betalats till ett för stort belopp ändras på anmälan till tidlön.

Överbetalningen kan behandlas som förskottslön endas om avdraget helt och hållet görs vid följande löneutbetalning. Om detta inte är möjligt ska överbetalningen behandlas som ogrundad förmån.

Läs mera i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, avsnitt 4.8 Behandling av överbetalning som förskottslön.

Anmäl uppgifterna Ogrundad förmån och Återkrav om överbetalningen

Om inkomsttagaren har betalats för mycket och prestationen behandlas som ogrundad förmån ska inkomstuppgifterna korrigeras genom att i en ersättande anmälan lämna in det korrekta beloppet på inkomsten och genom att ange den betalda överbetalningen som ogrundad förmån. Efter att överbetalningen har debiterats ska man i en ny anmälan ange uppgiften Återkrav samt det återkrävda beloppet.

Uppgifterna om betalda prestationer förmedlas från inkomstregistret till flera informationsanvändare. En del av inkomstregistrets informationsanvändare behandlar överbetalningen utifrån anmälan om ogrundad förmån och en del behandlar den först då inkomsten återkrävs. När betalaren upptäcker att prestationen är ogrundad förmån ska inkomsten i den ursprungliga anmälan alltid korrigeras till ogrundad förmån. Det är inte möjligt att endast lämna in en anmälan om återkrav.

Om överbetalningen har betalats år 2018 ska du korrigera årsanmälningar för år 2018. Om överbetalningen har betalats efter 1.1.2019 ska du korrigera anmälan du lämnat in till inkomstregistret.

Läs mera i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, kapitel 3 Anmälan av en prestation som betalats enligt fel grunder och retroaktiv korrigering.

Korrigering av tilläggsuppgift om inkomsttagare: Samfund eller Idrottare

Inkomstregistret har kompletterat listan på situationer då uppgifter ska korrigeras genom att makulera en anmälan, inte genom att lämna in en ersättande anmälan. Då tilläggsuppgiften Idrottare eller Samfund som angetts om inkomsttagaren ändars ska uppgiften korrigeras genom att först makulera den tidigare anmälan och genom att därefter lämna in en helt ny anmälan.

Läs mera i anvisningen Korrigering av uppgifter i inkomstregistret, kapitel 6 Korrigering av uppgifter genom makulering av en tidigare inlämnad anmälan.

En infograf, i viken man beskriver hur uppgifter korrigeras i inkomstregistret.