Anmälan av lön till inkomstregistret för FöPL-/LFöPL- försäkrade företagare

12.4.2019

En företagare ska till inkomstregistret anmäla löner som hen tagit ut ur sitt företag och uppgiften om den arbetspensionsförsäkring som ska tillämpas:

  • Välj Arbetspensionsförsäkring för lantbruksföretagare (LFöPL):, om företagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.
  • Välj Arbetspensionsförsäkring för företagare (FöPL):, om företagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare.

Pensionsarrangemangnumret och pensionsanstalten anmäls inte till inkomstregistret. Uppgiften om Yrkeskategorin anmäls inte heller.

Socialförsäkringsavgifterna kan tas ut två gånger, om uppgiften inte upphävs

Arbetsinkomstuppgiften anmäls inte till inkomstregistret, men den lön som företagaren får anmäls till inkomstregistret för beskattningen. Lönen anmäls till inkomstregistret med inkomstslag. Privatuttag anmäls inte till inkomstregistret.

Som standard för inkomstslagen är att inkomsten är underställd socialförsäkringsavgifter. I fråga om företagarens lön måste denna uppgift upphävas genom att anmäla uppgiften Typ av undantagssituation för försäkring. Om inte denna uppgift anmäls i anmälan för företagarens löner, kan socialförsäkringsavgifterna tas ut två gånger.

Anmäl följande uppgifter till inkomstregistret:

  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
  • Typ av undantagssituation för försäkring: Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)

Observera att arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift fastställs på basis av den lön som betalats och därmed används inte uppgiften typ av undantagssituation för försäkring. För lön som betalats till en företagare tas ut arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och uppgifterna anmäls skilt för varje företag en gång i månaden med arbetsgivarens separata anmälan.

I inkomstegistrets e-tjänst finns uppgiften i punkten "Visa närmare uppgifter om försäkring".

ingen försäkringsskyldighet

Anmälan av uppgifterna Delägare till inkomstregistret

Om företagaren är en delägare, anmäls till inkomstregistret Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Delägare. Företagets delägare betalar en lägre löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift än arbetstagare.
Begreppet Delägare har fastställts i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002).

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet men har inte en ledande ställning, betraktas hen som en delägare om någon av de följande villkoren uppfylls:

  • inkomsttagaren äger minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
  • inkomsttagarens familjemedlem äger minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet (gäller t.o.m. 30.6.2019)
  • inkomsttagaren äger tillsammans med sina familjemedlemmar minst 50 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet.

Om en inkomsttagare arbetar i företaget eller samfundet i en ledande ställning, men hen är inte företagare, kan hen betraktas som en delägare om någondera av de följande villkoren uppfylls:

  • inkomsttagaren äger minst 15 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet
  • inkomsttagarens familjemedlemmar eller inkomsttagaren tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 30 % av aktiekapitalet, röstetalet eller annan beslutanderätt i företaget eller samfundet (gäller för familjemedlemmars del t.o.m. 30.6.2019).

Begreppet Delägare ändras från och med 1.7.2019. Ändringen gäller familjemedlemmar som arbetar i förtaget eller samfundet, som saknar ägarandel, röstetal eller annan beslutanderätt  i företaget.

Läs mera om delägarskap på Sysselsättningsfondens webbsida.

Anmälan av uppgifterna i delägarställning visavi betalaren till inkomstregistret

Ange denna tilläggsuppgift, om inkomsttagaren står i delägarställning visavi betalaren, dvs. är en delägare i företaget eller deltar i dess verksamhet med investerat kapital. Uppgiften behöver inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.

Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: I delägarställning visavi betalaren. I inkomstegistrets e-tjänst hittar du uppgifterna i punkten "Visa närmare uppgifter om inkomsttagaren".

Ytterligare information om uppgiften delägarställning visavi betalaren får du på arbetarskyddsmyndighetens webbsida (www.tyosuojelu.fi).