Anmäl arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift för mars senast 5.4 till inkomstregistret

3.4.2019

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmäls med arbetsgivarens separata anmälan, som har ersatt skattedeklarationen för skatter på eget initiativ (den s.k. ArbG-deklarationen). Arbetsgivaren lämnar in arbetsgivarens separata anmälan månatligen till inkomstregistret senast på den 5:e dagen i den månad som följer efter löneutbetalningen. Om du inte ännu har lämnat in arbetsgivarens separata anmälan, kan du anmäla uppgifterna till exempel i inkomstregistrets e-tjänst.

När anmälan har lämnats in till inkomstregistret överförs uppgifterna om arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift till MinSkatt.

Anmälningsskyldigheterna för regelbundna och tillfälliga arbetsgivare samt hushållsarbetsgivare varierar

En regelbunden arbetsgivare som är infört i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan för varje månad, oberoende om hen betalat lön.

En tillfällig arbetsgivare är inte infört i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister. En tillfällig arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata anmälan endast för löneutbetalningsmånaderna, dvs. för de månader som hen även har inlämnat inkomsttagarens anmälningar om löneuppgifter.

Huruvida en arbetsgivare är infört i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister kan kontrolleras på webbadressen www.ytj.fi.

När ett hushåll fungerar som en tillfällig arbetsgivare, ska hushållet lämna in arbetsgivarens separata anmälan för löneutbetalningsmånaderna endast då det betalar över 1 500 euro per kalenderår till en och samma inkomsttagare.

Lämna in arbetsgivarens separata anmälan även då, när inkomsttagaren är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad delägare

Anmäl beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på basis av lönen som betalats till en FöPL- eller LFöPL-försäkrad delägare. Beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift anmäls även om inga andra arbetsgivaravgifter betalas på basis av lönen.

Uppgiften Ingen lönebetalning

Endast en regelbunden arbetsgivare anger uppgiften Ingen lönebetalning. Uppgiften anmäls med arbetsgivarens separata anmälan för de månader, då arbetsgivaren inte har betalat ut lön. En tillfällig arbetsgivare behöver inte ange uppgiften Ingen lönebetalning.

Exempel: Ett företag betalar ut lön endast 1-2 gånger om året. Företaget är en tillfällig arbetsgivare. Företaget anger inte uppgiften Ingen lönebetalning för de månader då inga löner betalas ut.

I samband med uppgiften Ingen lönebetalning anmäls ofta i arbetsgivarens separata anmälan även uppgifterna om arbetspensions- och arbetsolycksfallsförsäkringen. Det finns vissa undantag.

Uppgifter som berör arbetspensions- och arbetsolycksfallsförsäkring anges inte i följande situationer:

  • Försäkringarna är inte i kraft. Försäkringens giltighet kontrolleras i realtid och anmälan förkastas om anmälan innehåller uppgifter om försäkringar som upphört.
  • Arbetsgivaren omfattas inte av försäkringsskyldigheten, eftersom hen endast betalar ut lön åt personer som försäkrats enligt företagarnas (FöPL) eller lantbruksföretagarnas (LFöPL) pensionslag.

Läs mera: Vilka uppgifter anges i arbetsgivarens separata anmälan

Detaljerad anvisning: Anmälan av information till inkomstregistret: arbetsgivarens separata anmälan

Se videon: Lämna in arbetsgivarens separata anmälan, på finska (YouTube, längd 3:45 min)

Arbetsgivarens separata anmälan: vanliga frågor