Inkomstregistret bekämpar svartarbete

Bekämpningen av svartarbete angår oss alla. Svartarbete är en form av grå ekonomi. På ett allmänt plan innebär grå ekonomi att en arbetsgivare eller övrig prestationsbetalare försummar lagstadgade avgifter och skyldigheter.

Prestationsbetalaren är skyldig att anmäla till inkomstregistret de löner, arvoden, naturaförmåner, kostnadsersättningar, arbetsersättningar och övriga förvärvsinkomster som hen har betalat. Detta garanterar arbetstagarens rätt till social trygghet och adekvat lön. Dessutom övervakas iakttagandet av villkor som gäller arbetarskydd med hjälp av inkomstregistrets uppgifter. En prestationsbetalare kan vara någon annan än en sedvanlig arbetsgivare: till exempel ett hushåll, en förening eller ett husbolag.

Arbetsgivare: anmäl löner du betalat till inkomstregistret

Såväl arbetsgivare, hushåll, föreningar som övriga prestationsbetalare kan låta utföra svartarbete avsiktligt eller oavsiktligt. Du bygger upp ditt rykte som en tillförlitlig aktör genom att anmäla lönerna som du betalat adekvat till inkomstregistret. Genom att anmäla det utförda arbetet till myndigheterna, skyddar du dina arbetstagare under svåra tider. Detta gynnar även ditt företag. Genom att anmäla inkomsterna på ett adekvat sätt, bygger du upp den gemensamma tryggheten.

Se till att även sporadiska ersättningar anmäls till inkomstregistret. På så sätt försäkrar du dig om att socialförmånerna och även senare pensionen för korttidsanställda, studerande, deltidspensionerade och övriga som arbetar sporadiskt bestäms utifrån rätta grunder.

  • Iaktta arbetstagarnas rättigheter och sköt de lagstadgade förpliktelserna som tillhör arbetsgivaren.
  • Anmäl löneuppgifterna adekvat till inkomstregistret. På så sätt har du en positiv inverkan på arbetstagarna och arbetsplatsens atmosfär.
  • Agera i tid. Genom att iaktta de utsatta tidsfristerna undviker du påföljdsavgifter.

Omfattande uppgifter i realtid hjälper till med bekämpningen av svartarbete

Inkomstregistret möjliggör bekämpningen av svartarbete i realtid och på ett öppet sätt. Betalaren anmäler uppgifterna inom fem kalenderdagar från betalningsdagen från varje betalningstransaktion och separat för varje inkomsttagare.

Myndigheterna får uppgifterna som de behöver i sina arbeten i realtid. Bristerna i uppgifterna upptäcks omedelbart, då bristerna tidigare framgick först efter en lång tid.

Inkomstregistrets uppgifter utnyttjas omfattande till exempel i beskattningen, förmåns- och pensionsbeslut, arbetslöshetsdagpenningsbeslut, arbetarskyddets uppgifter och statistikföringen. Uppgifterna används bland annat av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna och Pensionsskyddscentralen, Sysselsättningsfonden, FPA, skadeförsäkringsbolagen, arbetslöshetskassorna, kommunerna, arbetarskyddsmyndigheterna och Statistikcentralen.

 

Från och med 2021 anmäls också utbetalda pensioner och förmåner till inkomstregistret. De löneinkomster, pensionsinkomster och skattepliktiga förmånsinkomster som anmäls till inkomstregistret utgör ca 90 % av inkomsttagarnas alla skattepliktiga inkomster. Detta beror på att anmälningsskyldigheten inte omfattar alla inkomster. I de flesta fall får man ändå en helhetsbild av inkomsterna i inkomstregistret, då inkomsterna som anmälts till inkomstregistret i ungefär två fall av tre motsvarar inkomsttagarens totalinkomster.

Så gott som 99 % av anmälningarna lämnas för närvarande in elektroniskt till inkomstregistret. Största delen lämnas in direkt från löneberäkningssystemet. Elektronisk anmälan förbättrar kvaliteten och enhetligheten på uppgifterna.

Arbetstagare: du kan kontrollera dina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret

Varje inkomsttagare kan i granska på sina egna inkomstuppgifter inkomstregistrets e-tjänst  i realtid. Från och med 2021 kan inkomsttagarna också granska på betalda förmåner och pensioner. Arbetstagaren kan i inkomstregistret kontrollera huruvida arbetsgivaren har skött sina anmälningsskyldigheter.

  • Försäkra dig om att din arbetsgivare anmält de löner som hen har betalat. Genom att ta reda på dina rättigheter kan du skydda dig mot svartarbete.
  • Observera att löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret påverkar t.ex. dina socialförmåner och övriga förmåner samt beloppet på din pension.
  • Kontakta din arbetsgivare, om du upptäcker att inkomstuppgifter saknas i inkomstregistret eller om det förekommer fel i dem. Prestationsbetalaren är skyldig att korrigera eventuella fel eller brister. Uppgifterna upprätthålls 10 år i inkomstregistret.
  • Håll fast vid din rättighet till arbete som anmäls till myndigheter. Detta är viktigare än någonsin förut under svåra tider.

Se videon: Så här använder du inkomstregistret - Mitt inkomstregister (YouTube, längd 7:29 min)

Bekämpningen av svartarbete angår oss alla. Inkomstregistret bygger upp och stödjer en god kultur inom den finska myndighetsförvaltningen.

Läs mera:

Inkomstregistret deltar i kampanjen #EU4FairWork. Kampanjen ökar arbetsgivarnas och arbetstagarnas förståelse av fördelarna med att anmäla arbete och informerar beslutsfattarna om hur viktigt det är att bekämpa svartarbete. Både myndigheter som organisationer deltar i kampanjen, och den ordnas i alla EU-länder. Du kan följa kampanjen i sociala medier under hashtaggen #EU4FairWork.

Sidan har senast uppdaterats 21.9.2020