Arbetsgivarna

Anmäl arbetstagarnas löner, arvoden, naturaförmåner och kostnadsersättningar

Arbetsgivarna ska anmäla utbetalda löner, naturaförmåner, arvoden och kostnadsersättningar till inkomstregistret. En anmälan ska även lämnas om skattefria och skattepliktiga kostnadsersättningarna till inkomstregistret. Uppgifterna bör lämnas efter varje löneutbetalning.

Uppgifterna ska lämnas inom 5 kalenderdagar från betalningstransaktionen. Det finns ingen nedre gräns i euro för de uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

Anmäl löneuppgifterna till inkomstregistret från och med år 2019