Beslut enligt 4 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) om de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret

Har getts
23.12.2019
Diarienummer
VH/5828/00.01.00/2019
Giltighet
23.12.2019 - Tills vidare

ÄRENDE         

Beslut enligt 4 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) om de uppgifter som ska föras in i inkomstregistret

                           

BESLUT          

I inkomstregistret införs de uppgifter som framgår av de bifogade dokumenten och som betalaren anmäler i anmälan om löneuppgifter eller med arbetsgivarens separata anmälan. Dokumenten har även publicerats på webbplatsen inkomstregistret.fi:

 

LAGRUM SOM TILLÄMPAS

Enligt 4 § 1 mom. i lagen om inkomstdatasystemet fastställer Inkomstregisterenheten genom beslut närmare de uppgifter som förs in i inkomstregistret.

Enligt 1 § 2 mom. i lagen består inkomstdatasystemet av inkomstregistret, som innehåller uppgifter som ska lämnas med stöd av den lagstadgade anmälnings- och uppgiftsskyldigheten och rätten till information, och ett register med identifierings- och kontaktuppgifter vars syfte är att säkerställa uppgifternas riktighet.

Enligt 10 § 1 mom. i lagen ska prestationsbetalaren trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter lämna Inkomstregisterenheten de i 6 och 8 § föreskrivna uppgifter som omfattas av anmälnings- och uppgiftsskyldigheten, och prestationsbetalaren kan lämna Inkomstregisterenheten de uppgifter om inkomsttagare som avses i 7 § för lagring samt för förmedling med stöd av 13 §.

 

BESLUTETS GILTIGHETSTID

Beslutet träder i kraft 1.1.2020 och gäller tills vidare. Detta beslut ersätter det tidigare beslutet som Inkomstregisterenheten gav 11.12.2018 med diarienumret VH/2761/00.01.00/2018.

 

 

 

Direktör                                                      Terhi Holmström

 

ÄNDRINGSSÖKANDE

Ändring får sökas i beslutet, besvärsanvisning medföljer som bilaga.

 

 

Bilagor          

Bilaga 1 Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan av löneuppgifter

Bilaga 2 Tillämpningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan

Bilaga 3 Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna

Bilaga 4 Besvärsanvisning

 

 

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Över ett beslut kan besvär anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvären ska anföras skriftligen.

 

Besvärstid

Besvären ska inlämnas inom 30 dagar från datumet för delfåendet av beslutet. Besvärstiden räknas från den dag som följer efter dagen för delfåendet. Om den sista dagen av besvärstiden är en helgdag, lördag, självständighetsdag, första maj, julafton eller midsommarafton fortsätter emellertid besvärstiden fram till tjänstetidens utgång följande vardag.

 

Delgivningen anses ha ägt rum den sjunde dagen efter att anmälan publicerats i Officiella tidningen.

 

Besvärsskriftens innehåll och underskrift

I besvärsskriften, som riktas till Helsingfors förvaltningsdomstol, ska uppges:

– det beslut i vilket ändring söks

– ändringssökandens namn och hemkommun

– postadress och telefonnummer, där upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden

– till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas.

 

Om ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå av besvärsskriften.

Ändringssökanden, dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften.

 

Besvärsskriftens bilagor

Till besvärsskriften ska fogas:

– det beslut i vilket ändring söks, i original eller som kopia

– intyg över delgivningen eller någon annan utredning över tidpunkten för besvärstidens början

– ombudets fullmakt, om ombudet inte är en advokat eller ett offentligt rättsbiträde

– eventuella handlingar som den överklagande åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte tidigare skickats till myndigheten.

 

Inlämnande av besvärsskriften

Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

Besvärsskriften kan inlämnas personligen, per post som betald försändelse, med en elektronisk dataöverföringsmetod eller genom ombud eller bud. Om besvärsskriften skickas per post eller på elektronisk väg sker detta på avsändarens eget ansvar. Besvärsskriften ska vara framme hos myndigheten under tjänstetid senast den 30 dagen av besvärstiden.

 

På webbplatsen Rättsväsendet finns närmare anvisningar om hur handlingar inlämnas elektroniskt:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

 

Kontaktuppgifter

Helsingfors förvaltningsdomstol

Adress: Domstolarnas hus, Banbyggarvägen 5, 00520 HELSINGFORS

Telefonväxel: 029 56 42000

Telefax: 029 56 42079

E-postadress: helsinki.hao@oikeus.fi

Tjänstetid kl. 8.00–16.15