Inlämnade anmälningar

På sidan Inlämnade anmälningar ser du ett sammandrag av de anmälningar som motsvarar sökvillkoren och som du har rätt att granska. Om organisationen till exempel använder sig av identifierare för  betalarens underorganisation, syns endast de av underorganisationens anmälningar i sökresultaten som du har befullmäktigats för.

Du kan granska ett sammandrag av anmälningarna och göra sökningar om anmälningarna. Du kan övergå från sidan till att granska en enskild anmälan, korrigera anmälan eller makulera den eller använda anmälan som grund för en ny anmälan.

Anmälningarna har grupperats enligt typ av anmälan. Du kan granska en enskild anmälan genom att välja den typ av anmälan du önskar.

Följande anmälningar och uppgifter syns på sidan:

 • anmälan om löneuppgifter
 • arbetsgivarens separata anmälan
 • uppgifter om internationellt arbete
 • etableringsanmälan för hyrd arbetstagare
 • anmälningar som innehåller frånvarouppgifter (eller att frånvarouppgifterna saknas)
 • antalet prestationsbetalare
  • en annan organisation har anmält uppgifter för organisationens räkningen
  • organisationen har betalat löner som en ställföreträdande betalare
 • antalet inkomsttagare
 • totalbeloppet av anmälda inkomster enligt inkomstslag: inkomstslagen för anmälan om löneuppgifter och inkomstslagen för arbetsgivarens separata anmälan.

På sidan Inlämnade anmälningar har inte de andelar som återkrävts beaktats i totalbeloppet.

Till exempel uppgifterna Lön totalt 133,00 euro och Lön totalt, återkrav 33,00 euro syns på denna sida som: Lön totalt 166,00 euro.

Sök eller granska anmälningar

Du kan söka och granska enskilda anmälningar genom att antingen använda funktionen Precisera sökningen eller genom att öppna typ av anmälan.

Precisera sökningen

Du kan precisera sökningen genom att välja Precisera sökningen. Du kan avgränsa sökningen med ett eller flera sökvillkor.

 1. Välj de sökvillkor med vilka du vill söka uppgifter. Som det förvalda värdet syns det sökvillkor som använts mest. Du får fler sökvillkor fram genom att välja tre punkter eller Visa alla sökvillkor. I sökvillkoren ska alltid åtminstone Tidsintervall och Status vara valda. Du får fram fler sökvillkor genom att välja Visa alla sökvillkor.
 2. Fyll i eller välj de uppgifter som behövs i sökfälten. När man har fyllt i eller valt ett värde för varje sökvillkor, kan du trycka på knappen Sök. Om obligatoriska uppgifter saknas i sökvillkoren, kan sökningen inte utföras. I dylika fall får du ett felmeddelande, där du ser vilka obligatoriska sökvillkor som saknas.
 3. Du övergår till Sammandragsvyn där du ser ett sammandrag över de anmälningar som motsvarar sökningen.
 4. Välj den rad på sidan som du vill se närmare uppgifter om. Du får fram en lista över anmälningar som motsvarar sökningen.
 5. Du kan granska uppgifterna i en enskild anmälan genom att välja den.

De valda sökvillkoren syns i rutan i övre delen. Du kan ta bort sökvillkor med krysset i det övre hörnet. Du kan ta bort alla sökvillkor genom att välja Töm.

Observera att även frivilliga uppgifter kan användas som sökvillkor. Sökresultatet täcker inte nödvändigtvis alla situationer, om man använt frivilliga uppgifter som sökvillkor. I samtliga fall ska tidsintervall väljas som tilläggsvillkor. Om anmälningens status inte väljs, används alternativet Giltiga anmälningar som standard.

 • Om du söker frånvarouppgifter, ska du begränsa sökningen att gälla endast anmälan om löneuppgifter. I annat fall söker tjänsten samtidigt uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan.
 • Anmälningssökningen kan ta en stund, även om användargränssnittet inte visar att sökningen är i gång. Om sökningen är i gång och du återvänder för att specificera sökvillkoren, slutförs först den pågående sökningen. En sökning med nya sökvillkor påbörjas först efter det.
 • Om anmälan är makulerad, kan du inte söka efter den med referensen. Om du vill att även makulerade anmälningar visas, ska du precisera sökningen genom att ändra värdet på sökvillkoret Status till Alla versioner.
 • Sökningen Alla versioner innefattar alla anmälningsversioner.
 • Om du får felmeddelandet Ett fel har inträffat i sökningen, kontrollera först om det finns ett slagfel i personbeteckningen eller FO-numret.

Sökvillkor

 • Referens: Du kan välja mellan betalarens anmälningsreferens, inkomstregistrets anmälningsreferens eller inkomsttagarens materialreferens.
  • Inkomstregistrets anmälningsreferens är en teknisk systemreferens av guid-formatet (till exempel 40c5d83b-b2f6-4f4c-8f95-51f9224c7388). 
  • Betalarens anmälningsreferens är av formatet IR-2019-XXX, om den är bildad av inkomstregistret.
 • Inkomsttagare: Du kan söka anmälan med olika kundnummer (10 st.)
 • Tidsintervall: Du kan söka på tidsintervallet på basis av betalnings- eller anmälningsdag, intjäningsperiod, anmälningens mottaggningstidpunkt, frånvaroperiod eller rapporteringsperiod.
 • Typ av anmälan: Du kan söka med typ av anmälan (4 st.)
 • Inkomstslag: Ange som sökvillkor inkomstslagets tresiffriga kod (Se inkomstslag för löner).
 • Ställföreträdande betalare: Efter valet av detta sökvillkor kan du mata in den egentliga arbetsgivarens identifierare.
 • Frånvaro
 • Arbetspensionsarrangemangsnummer
 • Arbetsolycksfallsförsäkringens nummer
 • Status: Om du vill söka andra än giltiga anmälningar, ta bort "Giltig" från sökvillkoren. Välj sedan Status och som sökvillkor antingen "Alla versioner" eller "Makulerad". Det räcker inte att ta bort statusen Giltig för tt alla anmälningar visas.

Sökningen hämtar den senaste anmälan som sparats i inkomstregistret.

Att söka anmälningar på sidan Inlämnade anmälningar

Anmälan om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan, uppgifter om internationellt arbete eller etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

 • Välj den anmälan du önskar.
  • När du valt typ av anmälan, får du fram anmälningarna som är ordnade enligt betalnings- eller anmälningsdag. Anmälningarna visas från den senaste till den äldsta enligt anmälningsdag. Om du vill kan nu ändra på ordningen.
  • Följande uppgifter visas om anmälningarna:
   • Löneutbetalningsperiod
   • Betalarens uppgifter
   • Inkomsttagare
   • Sparad: tidpunkt då anmälan är sparad i inkomstregistret.
   • Status: Giltig eller ogiltig (anmälans gamla version, en ny, ersättande version av anmälan har lämnats in eller anmälan är makulerad)
   • Kanal genom vilken anmälan har lämnats in.
 • Granska uppgifterna i den anmälan du valt, korrigera anmälan eller använd den som grund för en ny anmälan. Du kan även makulera anmälan.

 • Välj Anmälningar med uppgifter om frånvarouppgifter.
 • Om du vill ändra på tidsintervallet för sökningen av frånvarouppgifter, välj Precisera sökningen. Välj sökvillkoret Tidsintervall och ange det önskade tidsintervallet.
 • Tryck på Sök och välj de anmälningar på följande sida som innehåller frånvarouppgifter.
 • På Frånvaro-sidan syns
  • anmälan om löneuppgifter,med vilka man har anmält frånvarouppgifter
  • anmälningar med vilka man endast anmält anmälningsperioden för frånvaro (uppgiften om att arbetstagaren inte haft någon frånvaro).
  • Välj den anmälan du önskar, om du vill granska alla uppgifter i anmälan.

Välj Prestationsbetalare om du vill  granska olika anmälningar som olika prestationsbetalare lämnat in för en organisation samt eventuella uppgifter om att organisationen betalat löner som en ställföreträdande betalare.

Om du vill granska en viss prestationsbetalares inlämnade anmälningar, välj den önskade prestationsbetalaren. På följande sida kan du söka efter betalarens anmälningar och specificera sökningen till exempel på basis av anmälningsreferensen eller typ av anmälan.    

Välj Inkomsttagarna om du vill granska sådana inkomsttagares uppgifter som organisationen har lämnat in anmälningar om. Om du vill granska en enskild inkomsttagares uppgifter, välj inkomsttagarens namn eller kod.

Om du använder tidsintervall som sökvillkor, visas följande uppgifter i sökresultatet:

 • anmälan om löneuppgifter: uppgifter som hänför sig till betalningsdag
 • arbetsgivarens separata anmälan: uppgifter som hänför sig till anmälningsdag
 • uppgifter om internationellt arbete och etableringsanmälan för hyrd arbetstagare: uppgifter som hänför sig till anmälningsdag 

Korrigera anmälan, använd anmälan som grund för en ny anmälan eller makulera en anmälan

Du kan korrigera en tidigare anmälan makulera den eller använda den som grund för en ny anmälan, då största delen av uppgifterna är färdigt på anmälan. Kontrollera att även uppgifterna i menyn för tilläggsuppgifter är rätt, om du använder anmälan som grund för en ny anmälan

Öppna anmälan till exempel via typ av anmälan, prestationsbetalare eller inkomsttagarens uppgifter. I anmälningsvyns övre högra hörn kan du välja alternativen korrigera, använd som grund och makulera.

Du kan lämna in en anmälan genom att använda en tidigare anmälan som grund för den nya anmälan. I så fall finns de tidigare uppgifterna färdigt på blanketten, men en del av dem är gömda under punkten Visa närmare uppgifter. Om du använder en tidigare anmälan som grund, kom ihåg att kontrollera anmälan noggrant i förhandsgranskningen.

En del av uppgifterna i anmälan finns under punkten Visa närmare uppgifter, så de måste öppnas separat Vid korrigering av en anmälan måste man vara särskilt noga med att alla uppgifter som behövs är rätt angivna.

Om du korrigerar en tidigare inlämnad anmälan och man till exempel i anmälan har anmält typ av bilförmån eller typ av dagtraktamente, finns inte dessa uppgifter med i den anmälan som ska korrigeras. Kontrollera att alla uppgifter är rätt och korrigera dem vid behov.

Om du vill byta blankettypen för anmälan av internationella uppgifter, ska du först makulera den gamla anmälan och göra en ny anmälan efter det. Om du försöker korrigera blankettypen med funktionen Korrigera, får du ett felmeddelande.

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2020