Uträtta ärenden som informationsanvändare

På sidan visas de funktioner som du har fullmakt till i inkomstregistrets e-tjänst med den valda informationsanvändarens roll.

Sökning av uppgifter

Sök anmälningar som lämnats in till inkomstregistret enligt rättigheterna för informationsanvändarens roll. Informationsanvändarens huvudanvändare kan inte söka uppgifter.

Beställningar

Informationsanvändare kan inte beställa rapporter i inkomstregistrets e-tjänst.

Fullmakter  

Om du är informationsanvändarens huvudanvändare, kan du befullmäktiga andra personer att fungera som organisationens representant med informationsanvändarens roller. Den egna organisationens informationsanvändarens roller har beskrivits i uppgiftstillståndet.

Huvudanvändaren svarar för att hen befullmäktigar personer för informationsanvändarens roller endast på begäran av en därtill berättigad person och att befullmäktigandet sker enligt förfarandena för informationsanvändarens organisation. Huvudanvändaren får inte fatta beslut om de personer som befullmäktigas. Huvudanvändaren tilldelar endast i praktiken i inkomstregistrets e-tjänst de behörigheter som man kommit överens om.

Huvudanvändaren svarar för administrationen av fullmakterna (namngivning, återkallande, byte från en roll till en annan och upphävande). Fullmakten för användarrollen ska omedelbart upphävas, när det användarrollspecifika behovet att använda informationen har upphört.

Inställningar - Certifikat

Om du är informationsanvändarens huvudanvändare kan du granska organisationens giltiga certifikat och ansöka om ett nytt certifikat. Du kan ansöka om ett nytt certifikat för endast den kanal din organisation har användarrättighet till. Certifikatet är i kraft i två år, och certifikatet kan förnyas i inkomstregistrets e-tjänst.