2. Uppgifter i anmälan, om ett privat hushåll är regelbunden arbetsgivare

Betalarens anmälningsreferens

Anmälningsreferensen identifierar den anmälan som lämnats in till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Varje anmälan ska ha sin egen referens som kan bestå t.ex. av bokstäver och siffror. Om du inte anger någon referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas om anmälan behöver korrigeras. Utan anmälningsreferens kan man inte hänföra en ersättande anmälan eller en makulering till den anmälan som man vill korrigera.

En anmälningsreferens kan skapas t.ex. på basis av löneutbetalningsdagen eller ett löpnummer eller på något annat sätt som är tillämpligt för betalaren. Anmälningsreferensen kan innehålla max 40 tecken som kan vara både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

En arbetsgivare har lämnat in arbetsgivarens separata anmälan för januari den 5.2.2019.

  • Anmälningsreferensen för arbetsgivarens separata anmälan för januari 2019 kan vara till exempel Januari2019.


Rapporteringsperiod

Uppge kalendermånad och år som uppgifterna i den separata anmälan gäller. Du kan lämna uppgiften Ingen lönebetalning för sex månader i förväg.

Inkomstslag

Välj Ingen lönebetalning om du inte har betalt löner under den aktuella månaden. Uppge också uppgifterna om arbetspensions- och arbetsolycksfallsförsäkringen under Visa närmare uppgifter om anmälan.

Ange Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) och Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Om du har betalt endast lön eller andra prestationer som det inte betalas sjukförsäkringsavgift för ska du ange 0 euro under Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt). Ett tomt fält ersätter inte anmälan om 0 euro om det inte betalas sjukförsäkringsavgift för prestationerna. Sådana prestationer är till exempel kostnadsersättningar.                    

Arbetspensionsförsäkring

Anmäl uppgifterna om arbetspensionsförsäkringen om inkomsttagaren är arbetspensionsförsäkrad. Välj arbetspensionsanstalt i listan och uppge pensionsarrangemangnumret. Du får pensionsarrangemangnumret av det försäkringsbolag där du har tecknat arbetspensionsförsäkringen för inkomsttagaren.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Ange arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer om

  • prestationsbetalaren samtidigt har flera än en giltig arbetsolycksfallsförsäkring
  • du har lämnat uppgiften Ingen lönebetalning.

Välj typ av identifierare, identifierare och landskod. Uppge också arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer som du fick av försäkringsbolaget.

Lägg till arbetsolycksfallsförsäkringar under Lägg till en försäkring. Ange alla arbetsolycksfallsförsäkringar som är i kraft samtidigt.

Gå vidare med Följande när du har lämnat alla behövliga uppgifter. Systemet ger ett felmeddelande och hindrar dig från att gå vidare om obligatoriska uppgifter saknas.

 

Uppgifter i anmälan om ett privat hushåll är tillfällig arbetsgivare

1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning