2. Uppgifter i anmälan

Betalarens anmälningsreferens

Ange betalarens anmälningsreferens i anmälan.

Anmälningsreferensen identifierar den anmälan som lämnats in till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Varje anmälan ska ha sin egen referens som kan bestå t.ex. av bokstäver och siffror. Om du inte anger någon referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas om anmälan behöver korrigeras. Utan anmälningsreferens kan man inte hänföra en ersättande anmälan eller en makulering till den anmälan som man vill korrigera.

En anmälningsreferens kan skapas t.ex. på basis av löneutbetalningsdagen eller ett löpnummer eller på något annat sätt som är tillämpligt för betalaren. Anmälningsreferensen kan innehålla max 40 tecken som kan vara både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

 • En arbetsgivare har inlämnat uppgifter om internationellt arbete för tre arbetstagare på samma anmälningsdag 30.4.2019. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet
   • 300420191
   • 300420192
   • 300420193
 • En arbetsgivare har lämnat in uppgifter om internationellt arbete för två arbetstagare (Virtanen och Nieminen) på samma anmälningsdag 15.7.2019. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet
   • 15072019Virtanen
   • 15072019Nieminen

Löneutbetalningsperiod

Ange den period som lönen betalas för. Löneutbetalningsperioden är i regel en månad, men den kan också vara längre eller kortare. Observera att med löneutbetalningsperiod avses inte intjäningsperioden för lön, utan intjäningsperioden för lön kan skilja sig från löneutbetalningsperioden.

Betalningsdag för prestationen

Ange betalningsdagen för prestationen i formen ddmmåååå. Med betalningsdag avses lönedagen, dvs. den dag prestationen finns tillgänglig för inkomsttagaren. Det har ingen betydelse när prestationen har intjänats.

Anmälningsdag: Om du inte har betalat ut prestationer i euro, ange den dag då uppgifterna anmäls till inkomstregistret. Anmälningsdagen kan anges t.ex. då du anmäler frånvaro-, arbets- eller vistelseperioder. Om du inte känner till betalningsdagen, ange anmälningsdagen.

Inkomsttagare

Ange inkomsttagarens personbeteckning eller FO-nummer. Uppge också inkomsttagarens för- och efternamn.

Välj Inkomsttagaren saknar kundnummer, om inkomsttagaren inte har någon av de identifierare som finns på listan. Ange företagets namn eller personens för- och efternamn, födelsetid (i formen ddmmåååå) och kön. Ange även inkomsttagarens adress i hemviststaten och i arbetsstaten. Om adressen är utländsk, ange även landskoden.

Utländsk identifierare

Om inkomsttagaren saknar finländskt kundnummer, ska en utländsk identifierare anges. Ange även adressuppgifterna. Om inkomsttagaren är en fysisk person (personkund), ska även inkomsttagarens namn, födelsetid och kön anges. Välj landskoden för det land som beviljat identifieraren. Det land som beviljat identifieraren behöver inte vara inkomsttagarens hemviststat.

Om betalaren har både en finländsk och en utländsk identifierare, ska bägge anges.

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig, ange skattenumret (TIN) i hemviststaten. Ange skattenumret endast om det används i den begränsat skattskyldigas hemviststat.

Yrkesklasser

Ange identifierare för yrkesklass i enlighet med Statistikcentralens yrkesklassificering om inkomsttagaren har en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring. Uppge inkomsttagarens typ och identifierare för yrkesklass. Du får anvisningar om användningen av yrkesklasser av ditt eget olycksfallsförsäkringsbolag.

Yrkesklassen ska anmälas om det har tecknats en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för inkomsttagaren (försäkringen är obligatorisk när arbetsgivaren betalar över 1 300 euro per år i lön åt en eller flera personer).

Obs! Inkomstregistrets koduppsättning Statistikcentralens yrkesklassificering avviker från koduppsättningen Statistikcentralens yrkesklassificering 2010. Inkomstregistret använder femsiffrig numrering.

Du kan ange yrkesklasser och beteckningar för inkomsttagaren genom att klicka på Lägg till en yrkesklass.

Närmare uppgifter om inkomsttagaren

Uppge om inkomsttagaren endast har en utländsk identifierare eller inget kundnummer alls.

Ange den adress där inkomsttagaren bor. Adressen för en begränsat skattskyldig i hemviststaten är adressen i den utländska hemviststaten där inkomsttagaren har sin fasta bostad och familj.

Uppge adressen i arbetsstaten om inkomsttagaren endast har en utländsk identifierare eller inget kundnummer alls. Arbetsstatens adress kan vara i Finland eller utomlands. För en begränsat skattskyldig som arbetar i Finland anges som adress i arbetsstaten en adress i Finland. För inkomsttagare som lämnar Finland för att arbeta utomlands anges en adress i utlandet.

Välj Lägg till en underorganisation om du vill lägga till uppgifterna om den underorganisation som betalar lön till inkomsttagaren.

Med uppgiften Inkomsttagarens underorganisation kan betalaren specificera sina underorganisationers anmälningar om löneuppgifter enligt verksamhetsställe och dessutom även enligt t.ex. yrkesgrupp eller bransch med tanke på behoven av arbetsolycksfallsförsäkring eller företagshälsovård eller andra behov. Betalaren kan bilda sin identifierare på valfritt sätt.

Ange koden och adressen till det verksamhetsställe eller driftställe där inkomsttagaren arbetar och där inkomsttagarens egentliga arbetsplats finns. Man kan ange endast ett verksamhetsställe för varje inkomsttagare. Koden för inkomsttagarens verksamhetsställe får du av Statistikcentralen. Om adressen är utländsk, ange även landskoden.

Det är bra att anmäla uppgifter om anställningsförhållandet så att informationsanvändare inte behöver be om ytterligare uppgifter om anställningsförhållandet.

Uppgifterna om anställningsförhållandet ska alltid uppges om anställningsförhållandet upphör på grund av ålderspensionering.

Välj I anställningsförhållande, om det finns ett arbets- eller tjänsteförhållande mellan prestationsbetalaren och inkomsttagaren.

Välj Typ av anställningsförhållande (välj någon av följande)

 • Heltid, då arbetstagarens arbetstid utgörs av den maximiarbetstid för en heltidsanställd vilken tillämpas inom branschen. I de flesta fall har maximiarbetstiden överenskommits i kollektivavtalet. Om inte något kollektivavtal tillämpas på anställningsförhållandet anses maximitiden för en heltidsanställd vara maximiarbetstiden enligt arbetstidslagen, det vill säga 40 timmar i veckan.
 • Deltid, då arbetstagarens arbetstid är kortare än den maximiarbetstid som överenskommits antingen i det kollektivavtal som tillämpas inom branschen (maximiarbetstiden för en heltidsanställd) eller i arbetstidslagen (40 timmar per vecka).
 • Uppgiften är inte tillgänglig, om uppgiften om heltids- eller deltidsanställning inte är tillgänglig.

Anställningsförhållandets längd (välj en av följande):

 • Tills vidare, om slutdatumet för anställningen inte fastställts i arbetsavtalet eller handlingen om tjänsteutnämning.
 • Viss tid, om slutdatumet överenskommits i arbetskontraktet eller i handlingen om tjänsteutnämning. Som anställningsförhållandets längd anmäls viss tid också om anställningsförhållandet pågår tills en viss arbetsuppgift är utförd.

Procentuell andel av deltid

Om inkomsttagarens anställning är på deltid anges den procentuella andel under vilken arbetstagaren arbetar jämfört med den ordinarie arbetstid för en heltidsanställd som tillämpas inom branschen, exempelvis 75 % eller 50 %.

Ordinarie avtalad veckoarbetstid

Anmäl det antal timmar som överenskommits i arbetsavtalet eller i handlingen om tjänsteutnämning och som utgör inkomsttagarens arbetstid per vecka. Om inkomsttagarens arbetstid per vecka varierar, anmäl inget under denna punkt.

Avlöningsform (välj en eller flera av följande):

 • Månadslön: lönebetalningsgrunden är månadslön.
 • Timlön: lönebetalningsgrunden är utförda arbetstimmar och timpris.
 • Ackordslön: lönen betalas på basis av utförande av en på förhand avtalad arbetshelhet. Ackordslön väljs också när det i lönen ingår provisionslön eller annan prestationsbaserad lön.

Anställningsförhållandets giltighet

Anställningsförhållandets startdatum: ange startdatumet av ett oavbrutet anställningsförhållande, t.ex. 1.1.1998.

Startdatumet ändras inte till exempel då en visstidsanställning ändras. Ett anställningsförhållande anses vara oavbrutet då det pågår utan en enda dags avbrott. Om ett anställningsförhållande fortsätter utan avbrott, anmäls samma startdatum för anställningsförhållandet på alla anmälningar om inkomsttagarens löneuppgifter.

Flera giltighetstider för ett anställningsförhållande kan förekomma under samma löneperiod. Ett anställningsförhållande som börjar i framtiden kan anmälas till inkomstregistret tidigast 45 dagar innan det börjar.

Anställningsförhållandets slutdatum: ange slutdatumet, om

 • det är fråga om ett anställningsförhållande som gäller för viss tid
 • slutdatumet för ett anställningsförhållande som gäller tills vidare är känt
 • anställningsförhållandet har redan upphört.

Slutdatumet ska anmälas genast då det är känt av prestationsbetalaren. Om slutdatumet för en visstidsanställning är känt redan då anställningsförhållandet börjar, anmäls slutdatumet redan då uppgifterna om anställningsförhållandet anmäls för första gången. Som visstidsanställning ses också ett anställningsförhållande som överenskommits att upphöra då en viss på förhand överenskommen uppgift utförts. I så fall anmäls slutdatumet för anställningsförhållandet genast då det är känt.

Om orsaken till avslutandet av anställningsförhållandet anmälts, ska slutdatumet alltid anmälas.

Lägg till orsaken till avslutande av anställningsförhållande genom att välja Lägg till en orsakskod. Välj först Orsakskoder för avslutande av anställningsförhållande och sedan Orsakskod för avslutande av anställningsförhållande.

Ange orsaken enligt inkomstregistrets orsakskoder:

 • Uppsägning på eget initiativ
 • Annan orsak
 • Personrelaterad orsak
 • Produktionsorsaker och ekonomiska orsaker
 • Gemensam överenskommelse om avslutande av anställningsförhållandet
 • Pensionering
 • Avslutande av tidsbundet anställningsförhållande

Tillämpligt kollektivavtal

Välj det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet från listan. Om det inte finns något kollektivavtal som ska tillämpas på listan, välj 194 (Annat kollektivavtal). Om branschen saknar ett riksomfattande kollektivavtal, välj 195 (Branschen saknar riksomfattande kollektivavtal).

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Välj tilläggsuppgift, om något av de alternativ som kan väljas gäller för inkomsttagaren. Läs mer om Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren.

Intyg över socialskydd

Välj intyg som gäller för inkomsttagaren.

 • A1-intyg eller avtal från Finland
  En inkomsttagare som lämnar Finland för att arbeta utomlands försäkras i Finland, om man enligt EU:s socialskyddsförordning tillämpar finsk lagstiftning på inkomsttagaren och inkomsttagaren har ett A1-intyg. Ett annat alternativ är att finländsk lagstiftning tillämpas på inkomsttagaren utifrån ett socialskyddsavtal och hen har ett intyg över den lagstiftning som ska tillämpas. Till exempel en person som tillfälligt arbetar i ett EU-/EES-land eller Schweiz eller i ett land med socialskyddsavtal kan omfattas av socialskyddet i Finland, om personen när hen lämnar Finland omfattas av socialskyddet i Finland och arbetar utomlands som en finländsk arbetsgivares utsända arbetstagare.
 • A1-intyg eller avtal till Finland

En arbetstagare som kommer till Finland från utlandet för att arbeta behöver inte försäkras i Finland, om man med stöd av EU:s socialskyddsförordning tillämpar något annat lands lagstiftning på arbetstagaren. Det förutsätts även att arbetstagaren har ett A1-intyg eller att ett annat lands lagstiftning tillämpas på arbetstagaren enligt socialskyddsavtalet och personen har intyg över tillämplig lagstiftning.

 • Land utanför EU/EES eller land utan socialskyddsavtal (s.k. tredjeland)

Välj detta alternativ i en situation där inkomsttagaren lämnar Finland för att arbeta i ett land utanför EU-/EES-området eller ett land utan något socialskyddsavtal med Finland. Använd detta alternativ även i situationer där inkomsttagaren kommer till Finland för att arbeta från ett land utanför EU-/EES-området eller ett land utan något socialskyddsavtal med Finland. I länder med vilka Finland inte har gällande socialskyddsavtal (t.ex. Ryssland samt de flesta stater i Sydamerika och Asien) tillämpas nationell lagstiftning på inkomsttagaren i både avgångs- och destinationslandet.

Ange även om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig eller om inkomsten är förskottsinnehållningspliktig.

 • Begränsat skattskyldig

Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig. Välj även landskoden till den stat där inkomsttagaren anses vara bosatt i eller där företaget har sin hemort. En begränsat skattskyldigs hemviststat kan inte vara Finland. Om någon landskod inte finns på listan, välj 99 (Okänt) och ange hemviststatens namn.

En person anses vara begränsat skattskyldig om hen har sin bostad och sitt hem i utlandet och inte vistas över sex månader i Finland utan avbrott. Ett samfund anses vara begränsat skattskyldigt om det inte har grundats enligt finsk lag eller om dess registrerade hemvist inte är Finland. Prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig ska anmälas oberoende av om betalningen omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om inkomsttagaren är försäkrad i Finland. Anmälan ska också lämnas om ersättning som betalats till en begränsat skattskyldig för arbete som utförts i utlandet.

 • Inkomsten är förskottsinnehållningspliktig

Välj detta alternativ, om inkomsttagaren har haft ett skattekort för begränsat skattskyldiga i stället för ett källskattekort.

En begränsat skattskyldig har kunnat yrka på progressiv beskattning av sina förvärvsinkomster i stället för källbeskattning. I detta fall beskattas en begränsat skattskyldig på samma sätt som stadigvarande bosatta i Finland. För progressiv beskattning ska en begränsat skattskyldig ha skattekort för begränsat skattskyldiga, enligt vilket betalaren verkställer förskottsinnehållning.

Försäkring

Arbetspensionsförsäkring

Om du är en tillfällig arbetsgivare, välj den arbetspensionsanstalt där du ämnar sköta pensionsförsäkringen i listan nedan. En tillfällig arbetsgivare behöver inte anmäla pensionsarrangemangnummer.

 • Arbetspensionsanstalt
 • Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
 • Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
 • Ömsesidiga Försäkringsbolaget Varma
 • Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas 

Om du inte är en tillfällig arbetsgivare ska du välja ett av alternativen för arbetspensionsförsäkring i urvalslistan:

 • arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
  • välj den arbetspensionsanstalt i listan hos vilken du har tecknat försäkringen
  • mata in pensionsarrangemangnumret

Du får pensionsarrangemangnumret av den arbetspensionsanstalt där du har tecknat arbetspensionsförsäkringen för inkomsttagaren.

Välj Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring), om arbetsgivaren har tecknat en frivillig pensionsförsäkring för inkomsttagaren. En frivillig försäkring kan tecknas för inkomsttagaren om hen inte omfattas av Finlands socialskydd eller om arbetsgivaren inte är skyldig att teckna en försäkring för inkomsttagaren. Välj även arbetspensionsanstalt i listan och uppge pensionsarrangemangnumret.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Välj Typ av identifierare för arbetsolycksfallsförsäkringen, ange arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer om det finns fler arbetsolycksfallsförsäkringar. Försäkringsnumret får du av det försäkringsbolag där du har tecknat försäkringen.

Om arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget inte har något FO-nummer, ange den utländska identifieraren och välj landskoden för identifieraren i menyn. Om någon landskod inte finns på listan, välj 99 (Okänt) och ange statens namn.

Läs mer om uppgifter om försäkring.

Visa närmare uppgifter om försäkringar

Välj de försäkringar som betalaren inte har varit skyldig att teckna för inkomsttagaren. Välj Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring),om betalaren inte har varit skyldig att teckna dessa försäkringar för inkomsttagaren. Välj Ingen försäkringsskyldighet, om betalaren inte är försäkringsskyldig t.ex. på grund av den nedre gränsen i euro för försäkring, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare. I detta fall avser uppgiften alla inkomster som angetts i anmälan.

Om inkomsttagaren inte omfattas av Finlands socialskydd, välj de försäkringar som betalaren inte har varit skyldig att teckna för inkomsttagaren. Välj Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring), om betalaren inte har varit skyldig att teckna dessa försäkringar för inkomsttagaren. I detta fall avser uppgiften alla inkomster som angetts i anmälan. Det kan finnas avvikande regler för olika socialförsäkringsavgifter huruvida en person omfattas av tillämpningsområdet för socialskyddet i Finland.

En inkomsttagare som arbetar i Finland omfattas inte av Finlands socialskydd t.ex. om

 • något annat lands lagstiftning enligt EU:s socialskyddsförordning ska tillämpas på inkomsttagaren och hen har ett A1-intyg
 • något annat lands lagstiftning tillämpas på inkomsttagaren utifrån ett socialskyddsavtal och hen har ett intyg över den lagstiftning som ska tillämpas.

Lämna denna punkt tom om du lämnar en ny anmälan eller korrigerar en tidigare anmälan där dessa uppgifter inte har lämnats.

Prestationer som har betalts till inkomsttagaren

Välj Inkomstslag och ange det belopp som betalats med inkomstslaget i euro. Ange uppgifterna om de olika inkomstslagen separat. Ange på samma anmälan om löneuppgifter alla inkomster som betalats till inkomsttagaren under en och samma betalningsdag. Du kan söka inkomstslag med en tresiffrig kod eller namn.

Det är bra att anmäla uppgifterna med inkomstslag i 200-serien så att informationsanvändare inte behöver begära ytterligare uppgifter om inkomsterna. Inkomstslagen i 200-serien och deras förklaringar.

På en anmälan kan man endast använda ett anmälningssätt. Om du väljer totalbeloppet som första inkomstslag, kan du inte lägga till ett specificerat inkomstslag på samma anmälan och tvärtom.

Intjäningsperiod

Ange start- och slutdatum för intjäningsperioden. Intjäningsperioden är den tidsperiod för vilken inkomsten influtit. T.ex. semesterlön inflyter i regel för tidsperioden 1.4–31.3. Intjäningsperioden kan variera mellan de olika inkomstslagen. Intjäningsperioden för inkomstslaget kan vara en annan än löneutbetalningsperioden för anmälan.

Ange intjäningsperioderna för inkomstslagen, om orsaken till avslutande av anställningsförhållande har på anmälan angetts som Pensionering.

Närmare uppgifter om anmälan av inkomstslag

Välj löneenhet och ange antalet enheter och enhetspris.

Betalats i annan form än pengar

Välj detta alternativ, om vederlaget för arbetet betalas i annan form än pengar.

Engångsersättning

Välj detta alternativ, om prestationen betalas som en engångsersättning. En engångsersättning kan vara t.ex. en bonus eller en annan prestation som betalas oregelbundet. Om du betalar endast en enskild prestation till inkomsttagaren, ska denna inte anmälas med tilläggsuppgiften Engångsersättning.

Ogrundad förmån

Denna tilläggsuppgift kan endast användas i ersättande anmälningar. Välj detta alternativ, om prestationen är en ogrundad förmån. Förmånen är ogrundad om inkomsttagaren inte är berättigad till den. Korrigera uppgiften genom att anmäla prestationen med det inkomstslag som använts i den ursprungliga anmälan och ange tilläggsuppgiften Ogrundad förmån.

Allmänt om korrigering av uppgifter.

Återkrav

Välj detta alternativ, om inkomst som tidigare anmälts till inkomstregistret har återkrävts av inkomsttagaren.

Läs mer om anmälan av återkrävda prestationer.

Försäkringsuppgift

Välj detta alternativ, om försäkringsuppgiften för inkomstslaget avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget. Ange vilka försäkringar prestationen omfattas av.

Välj Ja, om sexmånadersregeln är tillämplig på den inkomst som betalas till inkomsttagaren.

Välj Nej, om sexmånadersregeln inte är tillämplig på den inkomst som betalas till inkomsttagaren t.ex. när inkomsttagaren arbetar utomlands och försäkringslön har fastställts, men sexmånadersregeln inte är tillämplig.  Läs mer om internationella situationer.

Naturaförmåner, kostnadsersättningar och andra inkomster som ska anmälas separat

Inkomstslag som ska anmälas separat är inkomstslagen i 300-serien, t.ex. arbetsersättning, naturaförmåner och kostnadsersättningar. Om du har betalat ut sådana inkomster, ska de alltid anmälas separat och de kan t.ex. inte inkluderas i inkomstslaget Lön totalt.

Inkomstslagen i 300-serien och deras förklaringar

Inkomstslag

Välj Inkomstslag och ange det belopp som betalats med inkomstslaget i euro. Ange uppgifterna om de olika inkomstslagen separat.

Poster som ska dras av från lönen

Välj Inkomstslag och ange det belopp som betalats med inkomstslaget i euro. Ange uppgifterna om de olika inkomstslagen separat.

Poster som ska dras av från lönen är inkomstslag i 400-serien dvs. alla belopp som betalaren drar av från inkomsttagarens bruttolön, t.ex. förskottsinnehållning och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter. Dessa avgifter ska anmälas om sådana har dragits av från prestationen.

Inkomstslagen i 400-serien och deras förklaringar

Frånvaro

Det är bra att anmäla frånvaroperioderna. Uppgifterna används vid förmånshandläggningen. När du anmäler frånvarouppgifterna till inkomstregistret, behöver informationsanvändare inte begära dem separat.

Ange anmälningsperiod för frånvaro även om inkomsttagaren inte har varit frånvarande.

Anmälningsperioden är den tid för vilken inkomsttagarens frånvaroperioder är kända för betalaren. Anmälningsperioden kan avvika från löneutbetalningsperioden.

Frånvaroperioden är den tid då inkomsttagaren har varit frånvarande från sitt arbete p.g.a. oavlönad eller avlönad frånvaro. Anmäl endast frånvaro som hänför sig till ordinarie arbetstid. T.ex. lediga dagar för en inkomsttagare som arbetar deltid är inte frånvaro.

Anmäl varje enskild frånvaro som en separat frånvaroperiod. Välj orsakskoden för frånvaro från menyn. Om det inte finns någon passande orsakskod i menyn, välj 99 (Annan orsak). Om inkomsttagaren inte har varit frånvarande under frånvaroperioden, ska orsakskoden för frånvaro inte anges.

Läs mer om anmälan av frånvarouppgifter till inkomstregistret

1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning