2. Uppgifter i anmälan

Välj vilka uppgifter om internationellt arbete du vill anmäla:

Anmäl uppgifterna om att förskottsinnehållningen verkställs i Finland när arbetet utförs i ett annat nordiskt land.

NT1-anmälan lämnas när en inkomsttagare som bor i Finland (allmän skattskyldig) arbetar i ett annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige, Danmark och Danmarks självstyrande region Färöarna, men inte Grönland) under sex månader. Med NT1-anmälan är det möjligt att säkerställa att inkomsttagaren inte behöver betala preliminär skatt i arbetsstaten utöver den förskottsinnehållning som verkställs i Finland. Med anmälan bevisas för skattemyndigheterna i arbetsstaten att förskottsinnehållningen redan verkställs i Finland.

Kontrollera att alla följande villkor uppfylls innan du lämnar NT1-anmälan:

 • lönen betalas av en finländsk arbetsgivare
 • inkomsttagaren vistas i arbetsstaten i högst 183 dagar under en period på 12 månader
 • det är inte fråga om uthyrning av arbetskraft
 • ersättningen för det utförda arbetet belastar inte resultatet för arbetsgivarens fasta driftställe i arbetsstaten (du får mer information om fasta driftställen och villkor i anknytning till detta av Skatteförvaltningen).

NT1-anmälan ska lämnas senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete.

Anmäl uppgifterna då det inte verkställs förskottsinnehållning i Finland på lön för arbete som utförts utomlands.

NT2-anmälan lämnas in när en arbetstagare arbetar över 183 dagar utomlands och när den finländska arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln om skattebefrielse på inkomsttagaren. Då verkställs inte förskottsskatt på inkomsttagarens lön i Finland. Läs mer om sexmånadersregeln i Skatteförvaltningens anvisningar.

Arbetsstaten kan ändras under den tid som vistelsen utomlands pågår. Om arbetsstaten ändras ska en ny NT2-anmälan lämnas.

Arbetsgivaren ska anmäla NT2-uppgifterna senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den lön på vilken förskottsinnehållning för första gången inte verkställs.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland lämnas in om sexmånadersregeln om skattefrihet tillämpas på lönen för en inkomsttagare som arbetar utomlands. I anmälan lämnas in uppgifterna om de tidsperioder under vilka en inkomsttagare som arbetar utomlands vistas i Finland.

Anmäl uppgifterna

 • medan arbetet pågår, till exempel en gång i månaden
 • efter att arbetet utomlands har upphört om arbetet utomlands sker inom ett kalenderår
 • en gång för hela kalenderåret efter att året har upphört.

Anmäl emellertid alltid uppgifterna för utomlandsarbete under ett kalenderår senast före utgången av januari följande kalenderår.

 

Exempel:

Inkomsttagaren arbetar i USA 1.1–30.11.2019. Inkomsttagaren är på semester i Finland 21.6–31.7 och 28.9–13.10, det vill säga endast i juni, juli, september och oktober. Om arbetsgivaren anmäler vistelseperioderna en gång i månaden anmäler hen för de månader som vistelsen i USA pågått att kalendermånaden inte innehållit vistelseperioder i Finland. När det gäller vistelserna i Finland anmäler arbetsgivaren följande vistelseperioder i Finland: i juni 21–30.6, i juli 1–31.7, i september 28–30.9 och i oktober 1–13.10.

Uppgifterna för 2019 kan i detta fall också anmälas en gång för hela tiden för arbete utomlands efter att inkomsttagaren permanent återvänt till Finland. I det fallet anmäler arbetsgivaren vistelseperioderna för hela året i anmälan för december eftersom utlandskommenderingen upphörde redan i november. Anmälan om vistelseperioderna i Finland under hela 2019 ska lämnas senast 31.1.2020.

Betalarens anmälningsreferens

Med anmälningsreferensen specificeras anmälan till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Ange en speciell anmälningsreferens för varje enskild anmälan som du lämnar in. Den kan innehålla till exempel bokstäver och siffror.  Om du inte anger en anmälningsreferens själv skapar inkomstregistret en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens används om det finns behov av att korrigera anmälan.  Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte inriktas till den anmälan som ska korrigeras.

En anmälningsreferens kan skapas till exempel utifrån löneutbetalningsdagen eller anmälningsdagen och ett löpande nummer eller på något annat för betalaren lämpligt sätt. Anmälningsreferensen får bestå av högst 40 tecken som kan utgöras av både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

 • En arbetsgivare har inlämnat uppgifter om internationellt arbete för tre arbetstagare på samma anmälningsdag 30.4.2019. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet
   • 300420191
   • 300420192
   • 300420193
 • En arbetsgivare har lämnat in uppgifter om internationellt arbete för två arbetstagare (Virtanen och Nieminen) på samma anmälningsdag 15.7.2019. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet
   • 15072019Virtanen
   • 15072019Nieminen

Löneutbetalningsperiod

Uppge som löneutbetalningsperiod anmälningstidpunktens löneutbetalningsperiod. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod, för vilken lönen utbetalas.

Inkomsttagare

Uppge inkomsttagarens för- och efternamn samt finländska personbeteckning. Uppge också adressuppgifterna (gatuadress eller postbox, postanstalt och postnummer, precisera vid behov med c/o) och välj landskod i menyn. 

Uppge hemviststatens skattenummer (TIN) om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.  Uppge skattenumret endast om det är i bruk i den begränsat skattskyldiga persons hemviststat.

Uppge för- och efternamn, utländsk identifierare, födelsetid (i formen ddmmåååå) och kön om inkomsttagaren inte har ett finländskt personbeteckning. Uppge typen av utländsk identifierare och landskoden. Uppge dessutom inkomsttagarens adress. Om adressen finns i utlandet ska även landskoden uppges.

Om inkomsttagaren saknar kundnummer, välj Inkomsttagaren saknar kundnummer. Uppge inkomsttagarens för- och efternamn, födelsetid, kön och adress.

Du kan ange flera adresser genom att välja Lägg till adress i hemviststaten eller Lägg till adress i arbetsstaten.

Du kan lägga till flera identifierare genom att välja Lägg till identifierare.

Vistelseperiod avser den tid som inkomsttagaren oavbrutet vistas i en viss stat utan att avlägsna sig.

Med vistelse avses faktisk, fysisk vistelse och vistelseperioderna kan vara en eller flera. Som vistelse betraktas alla dagar som inkomsttagaren vistas i arbetsstaten. Som vistelse betraktas också semesterdagar som inkomsttagaren har tillbringat i arbetsstaten före arbetet, medan arbetet pågår och efter arbetet. Även ofullständiga dygn som inkomsttagaren har vistats i arbetsstaten betraktas som vistelse.

Innehåller anmälan vistelseperioder i Finland?

Välj Ja och ange inkomsttagarens vistelseperioder i Finland om inkomsttagaren har vistats i Finland. Lägg till flera vistelseperioder med Lägg till en vistelseperiod. Välj Nej om inkomsttagaren inte alls har vistats i Finland under den angivna tiden.

Välj den arbetstat i vilken inkomsttagaren arbetar i menyn. Du kan välja flera stater under Lägg till en arbetsstat.

Ange också orten där inkomsttagaren arbetar. Arbetsorten är den ort där inkomsttagaren vanligtvis arbetar. Du kan välja flera orter genom att välja Ange en annan ort.

Har arbetsstaten rätt att beskatta inkomsttagarens inkomst? Välj Ja eller Nej.

Har arbetsgivaren ett fast driftställe i arbetsstaten som belastas av inkomsttagarens lön? Välj Ja eller Nej.

Inkomsttagarens adress i arbetsstaten

Uppge inkomsttagarens adress i arbetsstaten. Ange också arbetsstatens landskod.

Vistelseperioder i arbetsstaten

Vistelseperiod avser den tid som inkomsttagaren oavbrutet vistas i en viss stat utan att avlägsna sig. Vistelseperioden kan vara längre än arbetsperioden om inkomsttagaren till exempel har semester i landet före arbetsperioden börjar eller efter att den har upphört.

Uppge vistelseperioderna i arbetsstaten. Du kan anmäla flera vistelseperioder genom att välja Lägg till en vistelseperiod.

Arbetsperioder i utlandet

Uppge arbetsperioderna i utlandet. Arbetsperiod avser vistelsetid som beror på arbetet. Semester i början eller slutet av perioden förlänger inte arbetstiden. Dagen för inflyttning i landet och dagen för utflyttning ur landet räknas in i arbetsperioden.

Du kan anmäla flera arbetsperioder genom att välja Lägg till en arbetsperiod.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är det företag eller motsvarande som inkomsttagaren arbetar för i arbetsstaten (till exempel entreprenör, byggherre eller kund).

Uppge uppdragsgivarens FO-nummer eller finländska personbeteckning och namn. Uppge namn, utländsk identifierare, typ av identifierare och landskod om uppdragsgivaren inte har ett finskt kundnummer. Uppge dessutom uppdragsgivarens adress och kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Du kan lägga till flera identifierare genom att välja Lägg till en identifierare.

Lön och andra ersättningar och förmåner

Uppge penninglönen som utbetalats till inkomsttagaren under månaden i euro. Om andra prestationer har utbetalats till inkomsttagaren ska du specificera dem under Övriga ersättningar och förmåner.


1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning