Uppgifter om internationellt arbete

I internationella arbetssituationer ska betalaren alltid anmäla inkomstuppgifterna till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter om betalaren ska lämna information till någon av inkomstregistrets informationsanvändare. Dessutom ska i internationella arbetssituationer lämnas in anmälan uppgifter om internationellt arbete.

Uppgifter om internationellt arbete ska anmälas när inkomsttagaren under en lång tid arbetar utomlands. Enskilda korta arbetsresor behöver inte anmälas.

I anmälan kan följande uppgifter lämnas:

Anmäl uppgifterna om att förskottsinnehållningen verkställs i Finland när arbetet utförs i ett annat nordiskt land.

NT1-anmälan lämnas när en inkomsttagare som bor i Finland (allmän skattskyldig) arbetar i ett annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige, Danmark och Danmarks självstyrande region Färöarna, men inte Grönland) under sex månader. Med NT1-anmälan är det möjligt att säkerställa att inkomsttagaren inte behöver betala preliminär skatt i arbetsstaten utöver den förskottsinnehållning som verkställs i Finland. Med anmälan bevisas för skattemyndigheterna i arbetsstaten att förskottsinnehållningen redan verkställs i Finland.

Kontrollera att alla följande villkor uppfylls innan du lämnar NT1-anmälan:

  • lönen betalas av en finländsk arbetsgivare
  • inkomsttagaren vistas i arbetsstaten i högst 183 dagar under en period på 12 månader
  • det är inte fråga om uthyrning av arbetskraft
  • ersättningen för det utförda arbetet belastar inte resultatet för arbetsgivarens fasta driftställe i arbetsstaten (du får mer information om fasta driftställen och villkor i anknytning till detta av Skatteförvaltningen).

NT1-anmälan ska lämnas senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den första lönen för utlandsarbete.

Anmäl uppgifterna då det inte verkställs förskottsinnehållning i Finland på lön för arbete som utförts utomlands.

NT2-anmälan lämnas in när en arbetstagare arbetar över 183 dagar utomlands och när den finländska arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln om skattebefrielse på inkomsttagaren. Då verkställs inte förskottsskatt på inkomsttagarens lön i Finland. Läs mer om sexmånadersregeln i Skatteförvaltningens anvisningar.

Arbetsstaten kan ändras under den tid som vistelsen utomlands pågår. Om arbetsstaten ändras ska en ny NT2-anmälan lämnas.

Arbetsgivaren ska anmäla NT2-uppgifterna senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för den lön på vilken förskottsinnehållning för första gången inte verkställs.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland lämnas in om sexmånadersregeln om skattefrihet tillämpas på lönen för en inkomsttagare som arbetar utomlands. I anmälan lämnas in uppgifterna om de tidsperioder under vilka en inkomsttagare som arbetar utomlands vistas i Finland.

Anmäl uppgifterna

  • medan arbetet pågår, till exempel en gång i månaden
  • efter att arbetet utomlands har upphört om arbetet utomlands sker inom ett kalenderår
  • en gång för hela kalenderåret efter att året har upphört.

Anmäl emellertid alltid uppgifterna för utomlandsarbete under ett kalenderår senast före utgången av januari följande kalenderår.

 

Exempel:

Inkomsttagaren arbetar i USA 1.1–30.11.2019. Inkomsttagaren är på semester i Finland 21.6–31.7 och 28.9–13.10, det vill säga endast i juni, juli, september och oktober. Om arbetsgivaren anmäler vistelseperioderna en gång i månaden anmäler hen för de månader som vistelsen i USA pågått att kalendermånaden inte innehållit vistelseperioder i Finland. När det gäller vistelserna i Finland anmäler arbetsgivaren följande vistelseperioder i Finland: i juni 21–30.6, i juli 1–31.7, i september 28–30.9 och i oktober 1–13.10.

Uppgifterna för 2019 kan i detta fall också anmälas en gång för hela tiden för arbete utomlands efter att inkomsttagaren permanent återvänt till Finland. I det fallet anmäler arbetsgivaren vistelseperioderna för hela året i anmälan för december eftersom utlandskommenderingen upphörde redan i november. Anmälan om vistelseperioderna i Finland under hela 2019 ska lämnas senast 31.1.2020.


Anmälan uppgifter om internationellt arbete är indelad i tre delar

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter i anmälan

3. Förhandsgranskning