2. Uppgifter i anmälan

Betalarens anmälningsreferens

Med anmälningsreferensen specificeras anmälan till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Ange en speciell anmälningsreferens för varje enskild anmälan som du lämnar in. Den kan innehålla till exempel bokstäver och siffror.  Om du inte anger en anmälningsreferens själv skapar inkomstregistret en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens används om det finns behov av att korrigera anmälan.  Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte inriktas på den anmälan som ska korrigeras.

En anmälningsreferens kan skapas till exempel utifrån löneutbetalningsdagen eller anmälningsdagen och ett löpande nummer eller på något annat för betalaren lämpligt sätt. Anmälningsreferensen får bestå av högst 40 tecken som kan utgöras av både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

 • En arbetsgivare har inlämnat uppgifter om internationellt arbete för tre arbetstagare på samma anmälningsdag 30.4.2019. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet
   • 300420191
   • 300420192
   • 300420193
 • En arbetsgivare har lämnat in uppgifter om internationellt arbete för två arbetstagare (Virtanen och Nieminen) på samma anmälningsdag 15.7.2019. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet
   • 15072019Virtanen
   • 15072019Nieminen


Löneutbetalningsperiod

Ange som löneutbetalningsperiod anmälningstidpunktens löneutbetalningsperiod. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod, för vilken lönen utbetalas.

Inkomsttagare

Ange inkomsttagarens för- och efternamn samt finländska personbeteckning. Ange också adressuppgifterna (gatuadress eller postbox, postanstalt och postnummer, precisera vid behov med c/o) och välj landskod i menyn. 

Ange hemviststatens skattenummer (TIN) om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.  Ange skattenumret endast om det är i bruk i den begränsat skattskyldiga persons hemviststat.

Ange för- och efternamn, utländsk identifierare, födelsetid (i formen ddmmåååå) och kön om inkomsttagaren inte har ett finländskt personbeteckning. Ange typen av utländsk identifierare och landskoden. Ange dessutom inkomsttagarens adress. Om adressen finns i utlandet ska även landskoden anges.

Om inkomsttagaren saknar kundnummer, välj Inkomsttagaren saknar kundnummer. Ange inkomsttagarens för- och efternamn, födelsetid, kön och adress.

Du kan ange flera adresser genom att välja Lägg till en adress i hemviststaten eller Lägg till en adress i arbetsstaten.

Du kan lägga till flera identifierare genom att välja Lägg till en identifierare.

Arbetsperioder i Finland

Ange inkomsttagarens arbetsperiod i Finland. Ange datum då inkomsttagarens arbete i Finland inleds och avslutas. Ange datum då arbetet sannolikt upphör om det exakta datumet inte är känt. Den sista dagen ska anges även om datumet infaller först följande kalenderår. Du kan lägga till arbetsperioder under Lägg till en arbetsperiod.

Internationella situationer

Kryssa för om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig i Finland. Ange även hemviststatens landskod. Hemviststatens namn är en frivillig uppgift.

Om du anger 99 Okänd som hemviststatens landskod är hemviststatens namn en obligatorisk uppgift.

Uppskattning av lön

Uppskatta lönebeloppet i euro som utbetalas till inkomsttagaren för arbete som utförts i Finland under året. Ange lönebeloppets bruttobelopp. Lägg till eventuella naturaförmåner (till exempel bostadsförmån, telefonförmån eller kostförmån) till den uppskattade lönen och de skattepliktiga ersättningarna för kostnader (till exempel skattepliktiga kilometerersättningar).

Finländsk uppdragsgivare

Den finländska uppdragsgivaren är det företag eller motsvarande som har hyrt in utländsk arbetskraft för att utföra arbete i Finland (användare av hyrd arbetskraft).

Ange den finländska uppdragsgivarens FO-nummer eller personbeteckning och namn. Ange den utländska identifieraren, typen av identifierare och landskoden om uppdragsgivaren saknar finländsk identifierare.

Du kan lägga till flera identifierare genom att välja Lägg till en identifierare.

 

1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning