2. Uppgifter i anmälan

Betalarens anmälningsreferens

Anmälningsreferensen identifierar den anmälan som lämnats in till inkomstregistret. Du kan skapa referensen själv. Varje anmälan ska ha sin egen referens som kan bestå t.ex. av bokstäver och siffror. Om du inte anger någon referens kommer inkomstregistret att skapa en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas om anmälan behöver korrigeras. Utan anmälningsreferens kan man inte hänföra en ersättande anmälan eller en makulering till den anmälan som man vill korrigera.

En anmälningsreferens kan skapas t.ex. på basis av löneutbetalningsdagen eller ett löpnummer eller på något annat sätt som är tillämpligt för betalaren. Anmälningsreferensen kan innehålla max 40 tecken som kan vara både bokstäver och siffror. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”.

En arbetsgivare har lämnat in arbetsgivarens separata anmälan för januari den 5.2.2019.

  • Anmälningsreferensen för arbetsgivarens separata anmälan för januari 2019 kan vara till exempel Januari2019.

Rapporteringsperiod

Välj den kalendermånad och år i listan som uppgifterna i den separata anmälan gäller. Du kan lämna uppgiften Ingen lönebetalning för sex månader i förväg.

Inkomstslag

Välj Ingen lönebetalning om du är en regelbunden arbetsgivare och du inte har betalt löner under den aktuella månaden. Uppge också uppgifterna om arbetspensions- och arbetsolycksfallsförsäkringen under Visa närmare uppgifter om anmälan. Använd inte uppgiften Ingen lönebetalning om du är en tillfällig arbetsgivare.

Om du har betalt lön ska du anmäla Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt) och Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Om du har betalt endast lön eller andra prestationer som det inte betalas sjukförsäkringsavgift för ska du ange 0 euro under Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalt). Ett tomt fält ersätter inte anmälan om 0 euro.

Arbetspensionsförsäkring

Uppgifterna lämnas av regelbundna arbetsgivare

Anmäl uppgifterna om arbetspensionsförsäkringen om du har uppgett Ingen lönebetalning.

Välj arbetspensionsanstalt i listan och uppge pensionsarrangemangsnumret. Du får pensionsarrangemangsnumret av det försäkringsbolag där du har tecknat arbetspensionsförsäkringen för inkomsttagaren.

Om betalaren har endast FöPL-försäkrade inkomsttagare anges uppgiften inte.

Välj Lägg till en försäkring för att lägga till pensionsförsäkringar.

Arbetsolycksfallsförsäkring

Uppgifterna lämnas av regelbundna arbetsgivare

Ange typen av arbetspensionsförsäkringsbolagets identifierare och identifierare samt arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer om

  • prestationsbetalaren samtidigt har flera än en giltig arbetsolycksfallsförsäkring och du har lämnat uppgiften Ingen lönebetalning.

Välj typ av identifierare och ange identifieraren. Uppge också arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer som du har fått av försäkringsbolaget.

Ange också landskoden om typen av identifierare är någon annan än FO-numret. Ange 99 okänt och landets namn om det inte finns en landskod.

Lägg till arbetsolycksfallsförsäkringar under Lägg till en försäkring.Ange alla arbetsolycksfallsförsäkringar som är i kraft samtidigt.

Betalarens underorganisation

I arbetsgivarens separata anmälan anges uppgifterna som gäller hela organisationen, eftersom ett företag kan lämna in endast en separat anmälan per månad trots att organisationen är indelad i underorganisationer. Du kan använda typ av identifierare för underorganisationen Betalarens egna koder om du vill att endast vissa personer ska se uppgifterna i inkomstregistret.

I arbetsgivarens separata anmälan används inte Kevas anmälarkoder eller identifierare för ämbetsverk.

1. Uppgifter om betalaren

3. Förhandsgranskning