Förmåner: återkrav och regress

Har getts
31.12.2021
Diarienummer
VH/5638/05.00.00/2021
Giltighet
1.1.2022 - Tills vidare

Anvisningen har uppdaterats

 • I inledningen preciseras de regressbetalningar mellan försäkringsanstalter som inte behandlas i anvisningen.
 • Det nya exemplet 17 har lagts till i avsnitt 4.1.
 • Anvisningen i avsnitt 4.4 har preciserats.
 • Exempel 25, 26 och 27 har lagts till i avsnitt 4.6

1 Inledning

Med anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret anmäler man både pensions- och förmånsinkomster. I denna anmälan avser termen ”förmån” både pensioner och förmåner om inte någon annat nämns separat.

Pensioner och förmåner kan i vissa situationer återkrävas av förmånstagaren som i denna anvisning i huvudsak kallas för inkomsttagare. Inkomsttagaren kan felaktigt ha erhållit en för stor prestation, betalningen av förmånen kan ha skett på felaktiga grunder eller inkomsttagaren har retroaktivt erhållit en annan förmån för den tid för vilken hen redan har erhållit någon annan pension eller förmån. När inkomsttagaren återbetalar en ogrundad förmån eller någon annan prestation till prestationsbetalaren ska uppgiften om återbetalningen anmälas till inkomstregistret.

Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan om förmånsuppgifter, utan det återkrävda beloppet anmäls med en ny anmälan genom att hänföra det till den betalningsdag då inkomsten har återbetalats till betalaren. Återkrav anmäls genom att ange uppgiften ”Återkrav – Ja” för inkomstslaget samt de tilläggsuppgifter som hänför sig till den. Som betalningsdag anges den dag då inkomsttagaren betalar överbetalningen tillbaka eller överbetalningen kvittas mot en senare förmån. Kvittning av inkomsten anmäls med tilläggsuppgifter om återbetalning och ska inte förväxlas med regress- eller övriga avdrag.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är uppgiften emellertid nödvändig för att Skatteförvaltningen ska kunna hänföra inkomsttagarens beskattning korrekt. Betalningsdagen är nödvändig t.ex. om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen.

Följande obligatoriska uppgifter ska lämnas in på den återkrävda prestationen:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Belopp
 • Datum för återbetalning
 • Start- och slutdatum för den ursprungliga intjäningsperioden.

Uppgiften om återkrav ska lämnas in till inkomstregistret senast på den femte dagen efter den dag då betalaren fått vetskap om betalningen av återkrävt belopp, dess betalare och den prestation eller ersättning som betalningen anknyter till. Dessa uppgifter behövs så att återkravet ska kunna hänföras korrekt. Den egentliga återbetalningsdagen anges i uppgiftsgruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning.

Utöver återkrav gås också regressituationer igenom i anvisningen. Med regress avses situationer där en inkomsttagare retroaktivt beviljas en förmån för samma tid för vilken inkomsttagaren tidigare beviljats en annan förmån. En tidigare förmånsbetalare kan få regressrätt till en retroaktiv förmån som ska beviljas senare. Med andra ord har två överlappande förmåner beviljats till inkomsttagaren för samma tid och regressen ersätter prestationen till för högt belopp av den andra förmånen till betalaren av den tidigare förmånen, så att betalaren inte längre behöver återkräva prestationen till för högt belopp av inkomsttagaren I en regressituation betalar betalaren av den senare förmånen inte prestationen till inkomsttagaren, utan prestationen betalas helt eller delvis till betalaren av den tidigare förmånen.

I anvisningen har man samlat situationer där 112 a § i inkomstskattelagen (ISkL), ”Rättelse av vissa återkrävda förmåner”, tillämpas på anmälningen. Eftersom denna bestämmelse i inkomstskattelagen endast tillämpas på pensioner, studiepenningar och andra lagstadgade förmåner, avses med termen ”icke-lagstadgad förmån” i denna anvisning sådana förmåner som 112 a § i inkomstskattelagen inte tillämpas på. 112 a § i inkomstskattelagen kan inte heller tillämpas på prestationer som beskattas som kapitalinkomst.

I anvisningen går man med hjälp av exempel igenom situationer där en förmån betalas ut, en ogrundad förmån anmäls, en förmån återkrävs eller ett återkrav annulleras. Vidare berättar anvisningen med hjälp av exempel om eventuella problemsituationer som hänför sig till årsskiftet och förskottsinnehållningar som hänför sig till belopp som återkrävts. Skatteförvaltningen ska kunna hänföra återkrävd förskottsinnehållning till det skatteår då den har innehållits från prestationen (exempel 2, 3 och 11).

I anvisningen behandlas inte en situation där beviljare av överlappande förmåner utjämnar kostnaderna sinsemellan i bakgrunden och inkomsttagaren inte har information om penningöverföringen. I så fall handlar det inte om ett egentligt regressförfarande. I anvisningen behandlas inte heller regressbetalningar mellan försäkringsanstalter. Sådana betalningar mellan anstalter är till exempel regressbetalningar som betalas mellan

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare samt trafikförsäkrare
 • pensionsanstalter och ersättningsskyldiga när ersättning betalas med stöd av lagen om ansvar i spårtrafik eller patientförsäkringslagen.

Situationer som inte anmäls till inkomstregistret behandlas närmare kapitel 4.4 Regressrättsliga situationer som inte omfattas av inkomstregistret.

Anvisningen behandlar återkrav av inkomsttagarens förmånsinkomster och regress endast på en allmän nivå. Förmån som betalas tillbaka på eget initiativ behandlas närmare i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret.

I anvisningen beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste situationerna av anmälningar till inkomstregistret. I exemplen har man inte beaktat alla uppgifter som ska anges, utan enbart uppgifter som är relevanta i avgörandet av det ärende som behandlas.

1.1 112 a § i inkomstskattelagen

Bestämmelser om rättelse av återkrävda förmånsinkomster föreskrivs i 112 a § av inkomstskattelagen (ISkL). I anvisningen har man beaktat ändringen av 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Ändringen tillämpas för första gången i beskattningen för skatteåret 2020.

Enligt det tidigare 1 mom. kunde återbetalningen beaktas i beskattningen för det ursprungliga betalningsåret, om återbetalningsåret följde efter det ursprungliga betalningsåret och betalaren hann beakta återkravet antingen på den ursprungliga årsanmälan som lämnas i januari eller på en ersättande årsanmälan som hen lämnat in senare. I dessa fall uppstod det inte något återkravsavdrag i beskattningen för betalningsåret. Om återbetalningen skedde så sent att prestationen inte kunde beaktas på den årsanmälan som förmånsbetalaren lämnat in, drogs det återbetalda beloppet av som ett återkravsavdrag under återbetalningsåret.

Enligt det ändrade 1 mom. dras det återbetalda beloppet av som rättelse av beskattningen för återbetalningsåret (som återkravsavdrag), om återbetalningen har skett så sent att prestationen inte kan beaktas i inkomsttagarens beskattning för betalningsåret av den ursprungliga prestationen. Återbetalningen kan emellertid beaktas i inkomsttagarens beskattning för betalningsåret om prestationen betalas tillbaka senast på den utsatta dag som fastställs i Skatteförvaltningens beslut on den utsatta dagen för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster i förmånstagarens beskattning. Detta beslut kallas i denna anvisning beslut om förmånstagarens utsatta dag.

112 a § 1 och 2 mom. i inkomstskattelagen gäller i synnerhet återkrav av förmån av inkomsttagaren. Bestämmelser om kvittning mellan prestationsbetalare föreskrivs i paragrafens 3 mom.

112 a § i inkomstskattelagen kan endast tillämpas på pensioner, studiepenningar och övriga lagstadgade förmåner. Bestämmelsen kan inte tillämpas på icke-lagstadgade förmåner såsom prestationer som baseras på försäkringsvillkor och sådana prestationer betalda av kommunen som baseras på ett beslut som kommunen har fattat. Om dylika icke-lagstadgade prestationer återkrävs av inkomsttagaren, beaktas återkravet genom rättelse av beskattningen för det ursprungliga betalningsåret inom tidsfristerna för rättelse. Se närmare om situationer mellan olika betalare i kapitel 4 Regressituationer.

1.2 51 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Bestämmelser om rättelse av betalarens skyldigheter föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (EgenBeskL). I bestämmelsen har det nya 51 § 5 mom. I lagen beaktats. Bestämmelsen trädde i kraft 1.1.2020.

Enligt 51 § 5 mom. rättas betalarens skatt för skatteperioden inte, om prestationsmottagaren betalar till prestationsbetalaren tillbaka inkomst som mottagaren har fått under ett tidigare år så sent att den förskottsinnehållning som har verkställts eller den källskatt som har tagits ut på inkomsten har beaktats i mottagarens beskattning. Skatteförvaltningens beslut om den utsatta dagen för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster i förmånstagarens beskattning som ges med stöd av 5 mom. fastställer i praktiken den tidpunkt fram till vilken betalaren kan återkräva prestationen i netto. Beslutet tillämpas för första gången på verkställd förskottsinnehållning och uttagen källskatt på sådana prestationer som återbetalas den dag då lagen träder i kraft eller därefter. I denna anvisning kallas beslutet beslut om förmånstagarens utsatta dag.

1.3 Inkomsttagaren återbetalar förmånen på eget initiativ

En inkomsttagare kan på eget initiativ återbetala en förmån som hen erhållit trots att förmånen inte utgör en ogrundad förmån för inkomsttagaren och skulle inte senare heller bli en ogrundad förmån. Förmånsbetalaren ska inte i sådana situationer lämna in en anmälan om ogrundad förmån. Inkomstregistrets situationer som avser ogrundade förmåner ska inte förväxlas med situationer där förmåner återbetalas på eget initiativ.

Det returnerade beloppet anmäls till inkomstregistret genom att lämna uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja”. Uppgiften ”Återbäring på eget initiativ – Ja” kan inte användas på samma gång som uppgifterna ”Ogrundad förmån – Ja, ”Regress – Ja” eller ”Återkrav – Ja”. Som betalningsdag i anmälan uppges den dag då inkomsten betalats tillbaka till betalaren. Betalaren anmäler därtill Tilläggsuppgifter om återbetalning-datagruppen, med vilken Skatteförvaltningen kan verkställa inkomsttagarens beskattning på rätt sätt. Principerna för anmälning av återkrav brutto och netto tillämpas även på återbetalningar på eget initiativ.

Närmare information om anmälningar finns i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret.

2 Inkomsttagaren återbetalar prestationen

Om ett förfarande där förmånstagaren återbetalar prestationen till förmånsbetalaren föreskrivs i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen. Tidpunkten för betalningen avgör huruvida återkravet kan i beskattningen beaktas som ett återkrav i netto. Betalaren kan alltid återkräva prestationen i brutto. Återkrav i netto behandlas i anvisningens kapitel 2.2.1 och återkrav i brutto i kapitel 2.2.2.

Återkrav anmäls genom att ange uppgiften ”Återkrav – Ja” för inkomstslaget samt de tilläggsuppgifter som hänför sig till den. Uppgifterna om återkrav ska lämnas in senast på den femte dagen efter den dag då förmånsbetalaren tagit del av informationen om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess utbetalare och den prestation eller förmån till vilken utbetalningen anknyter samt återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system.

Om inkomsten återkrävs i netto, ska förmånsbetalaren anmäla förskottsinnehållningen på det belopp som återkrävts av inkomsttagaren med uppgiften ”Förskottsinnehållning på återbetalning”. Om inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i brutto, ska prestationsbetalaren inte anmäla tidigare förskottsinnehållningar på den prestation som återkrävs. I dessa fall räknas förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet till godo för inkomsttagaren i betalningsårets beskattning.

Inkomsten kan återkrävas i netto, om den återbetalas samma år eller i början av följande år innan beskattningen för föregående år blivit klar. Skatteförvaltningen fastställer genom sitt beslut om förmånstagarens utsatta dag den kalenderdag året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades fram till vilken återbetalningen ska ske för att den ska kunna beaktas i inkomsttagarens beskattning för det år då den ursprungliga prestationen betalades. Genom sitt beslut om prestationsbetalarens utsatta dag fastställer Skatteförvaltningen den dag fram till vilken prestationen ska betalas tillbaka för att betalarens skatt för skatteperioden ska kunna rättas. Om prestationen återbetalas efter den utsatta dag som fastställts genom Skatteförvaltningens beslut ska betalaren använda sig av återkrav i brutto.

Den ursprungliga intjäningsperioden ska anges med en noggrannhet på ett kalenderår. Med ursprunglig intjäningsperiod avses den intjäningsperiod under vilken den inkomst som återkrävs ursprungligen har betalats. Förmånsbetalaren kan om hen så önskar ange en mer preciserad intjäningsperiod (se närmare i exempel 1). När Skatteförvaltningen erhåller uppgifterna om förskottsinnehållningen på återbetalningen, rättar Skatteförvaltningen skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning för den månad under vilken den ursprungliga betalningsdag som prestationsbetalaren anmält infaller. Om förmånsbetalaren inte har angett den ursprungliga betalningsdagen hänför Skatteförvaltningen prestationen till den skatteperiod som motsvarar den angivna ursprungliga intjäningsperioden. I dylika situationer kan förmånsbetalaren förlora krediteringsränta som beräknas på basis av beloppet av den förskottsinnehållning som returneras.

I anvisningens exempel 2, 3 och 11 behandlas problemsituationer som hänför sig till årsskiftet och förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet. Den återkrävda förskottsinnehållningen ska kunna hänföras till samma skatteår då den har verkställts på prestationen.

Prestationer som betalats genom utmätning likställs med prestationer som förmånsbetalaren själv betalat ur sina egna medel.

2.1 Betalaren återkräver en prestation som betalats före år 2021

Prestationer som återkrävts under 2021 eller därefter ska anmälas till inkomstregistret även om den ursprungliga inkomsten har utbetalats före år 2021. Trots att uppgiften om återkrav ska anmälas till inkomstregistret, kan anmälan om den ursprungliga förmånen inte korrigeras i inkomstregistret om förmånen har utbetalats före år 2021. Dylika korrigeringar ska göras enligt anvisningar från varje enskild informationsanvändare.

2.2 Betalaren återkräver prestationen under det ursprungliga betalningsåret

2.2.1 Nettoåterkrav

Om inkomsttagaren (eller en annan aktör för inkomsttagaren, till exempel en make/maka) återbetalar den prestation som utbetalats till ett för högt belopp under det år då den ursprungliga prestationen betalats, kan inkomsttagaren återbetala nettobeloppet, det vill säga ett belopp med avdrag för förskottsinnehållningen. Nettoåterkrav kan också tillämpas i början av följande år, om beskattningen för året innan ännu inte är klar. Skatteförvaltningen bestämmer före vilken kalenderdag året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades återbetalningen ska ske för att beaktas i beskattningen för det år då den ursprungliga prestationen betalades till förmånstagaren (Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster.). I situationer där återkravet görs till nettobelopp, ska prestationsbetalaren till inkomstregistret anmäla det återkrävda beloppet till bruttobelopp och också det belopp som tidigare tagits ut som förskottsinnehållning. Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet räknas inte till godo för inkomsttagaren i beskattningen för betalningsåret, utan den beaktas i betalarens skyldigheter att verkställa förskottsinnehållning på basis av tilläggsuppgifterna om återbetalningen.

Exempel 1: En arbetslös arbetssökande har erhållit 648 euro i månaden i grunddagpenning under tiden 1.1–31.3.2021. På grunddagpenningen har förskottsinnehållning verkställts enligt 20 % (129,60 euro i månaden). Förmånsbetalaren har anmält prestationen varje månad enligt betalningsdagen. I samband med anmälan av arbetslöshetsförmåner är det obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet för fastställande av den arbetslösas ersättningsdagar.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan om grunddagpenningen för januari. Motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–mars:

Exempel 1, tabell 1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

I april upptäcker en förmånsbetalare att grunddagpenning har betalats ut ogrundat under januari och februari, varför betalaren återkräver prestationerna av inkomsttagaren. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar för januari och februari och anmäler den ogrundade förmån som hen betalat i dem. För inkomstslagen för arbetslöshetsförmåner ska förmånsenheten anges. Om det är fråga om en ogrundad förmån ska man på den ersättande anmälan ange förmånsenheten som noll (0) dagar. Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift. 

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan om grunddagpenningen för januari med vilken man anmäler den ogrundade förmånen. En motsvarande anmälan har lämnats in för februari med betalningsdag 3.3.2021.

Exempel 1, tabell 2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Inkomsttagaren betalar de återkrävda beloppen 5.7.2021. Därefter hänför förmånsbetalaren återbetalningarna i sitt betalningssystem till 9.7.2021. Eftersom den ursprungliga intjäningsperioden hänförs i sin helhet till ett och samma kalenderår, kan återkravet (i netto) anmälas med en uppgift om intjäningsperiod. Skatteförvaltningen hänför korrigeringen av förskottsinnehållningsskyldigheten (259,20 euro) till den skatteperiod som motsvarar den ursprungliga intjäningsperioden, dvs. mars.

Exemplet (tabell 3 a) visar en ny anmälan om återkrav som lämnas in i juli:

Exempel 1, tabell 3 a
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

09.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

1296.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.07.2021

Förskottsinnehållning på återbetalning

259.20

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.02.2021

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.03.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Om förmånsbetalaren vill hänföra förskottsinnehållningsskyldigheterna till de ursprungliga skatteperioderna på rätt sätt, ska anmälan om återkrav lämnas in specificerad. Förmånsbetalaren ska ange uppgiften Förskottsinnehållning på återbetalning separat för varje intjäningsperiod eller använda även uppgiften Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag. På detta sätt får förmånsbetalaren eventuella krediteringsräntor som uppkommer vid korrigeringen av förskottsinnehållningsskyldigheterna till sig själv. I anmälan om ogrundad förmån anges förmånsenheten som noll (0) dagar.

Exemplet (tabell 3 b) visar den nya anmälan om återkrav som lämnats in i juli med återkravsbeloppen specificerade:

Exempel 1, tabell 3b
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

09.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.07.2021

Förskottsinnehållning på återbetalning

129.60

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

28.02.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddagpenning

Belopp

648.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.07.2021

Förskottsinnehållning på återbetalning

129.60

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.03.2021

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Exempel 2: Förmån A har betalats till inkomsttagaren på följande sätt:

 • betalningsdag 27.12.2021, intjäningsperiod 17–23.12.2021, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 323,21 euro
 • betalningsdag 3.1.2022, intjäningsperiod 24–30.12.2021, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 242,00 euro
 • betalningsdag 10.1.2022, intjäningsperiod 31.12.2021–6.1.2022, utbetalt förmånsbelopp sammanlagt 314,52 euro.

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationerna.

Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. Exempel (tabell 1) visar en anmälan om betalning från 27.12.2021. Motsvarande anmälningar har lämnats in i januari.

Exempel 2, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.12.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

yyyxxxzzz1

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

323.21

Intjäningsperiod

 

Startdatum

17.12.2021

Slutdatum

23.12.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

64.64

Förmånsbetalaren har i mars 2022 fått veta att inkomsttagaren inte har varit berättigad till förmånen. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar och anmäler prestationerna som ogrundad förmån.

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan om betalningen från 27.12.2021 där man anmäler den ogrundade förmånen:

Exempel 2, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.12.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

yyyxxxzzz1

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

323.21

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

17.12.2021

Slutdatum

23.12.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

64.64

Förmånsbetalaren återkräver förmånen för perioden 17.12.2021–6.1.2022, sammanlagt 879,73 euro (323,21 + 242 + 314,52 euro). Förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav dvs. återkräver 703,79 euro av inkomsttagaren med en faktura. Förskottsinnehållningens andel 175,94 euro beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för skatteperioden.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen 11.4.2022 och prestationen registreras i förmånsbetalarens system 15.4.2022.

Eftersom de ursprungliga prestationerna har betalats under två olika kalenderår, ska uppgifterna om återkrävda prestationer anmälas till inkomstregistret specificerade enligt betalningsåret. Detta betyder att de prestationer som betalats ut under 2021 anmäls för den intjäningsperiod som slutar under 2021 och de prestationer som betalats ut under 2022 anmäls för den intjäningsperiod som slutar under 2022. På detta sätt kan Skatteförvaltningen hänföra det återkrävda förskottsinnehållningsbeloppet till rätta skatteår.

Exemplet (tabell 3) visar en anmälan om nettoåterkrav där beloppen har specificerats enligt intjäningsperioder per betalningsår:

Exempel 2, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.04.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

yyyxxxzzz2

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

323.21

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

11.04.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

64.64

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.12.2021

Slutdatum

31.12.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån A)

Belopp

556.52

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

11.04.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

111.30

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.01.2022

Alternativt kan förmånsbetalaren lämna in en anmälan på samma sätt som i tabell 3b i exempel 1, dvs. anmäla i datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning även den ursprungliga uppgiften Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag.

Exempel 3: Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning har betalats till inkomsttagaren på följande sätt:

 • betalningsdag 5.12.2021, intjäningsperiod 29.10–25.11.2021, förmån har betalats ut för 20 dagar, sammanlagt 876 euro (20 × 43,80)
 • betalningsdag 3.1.2022, intjäningsperiod 26.11–23.12.2021, förmån har betalats ut för 19 dagar, sammanlagt 832,20 euro (19 × 43,80)
 • betalningsdag 4.2.2022, intjäningsperiod 24.12.2021–11.1.2022, förmån har betalats ut för 10 dagar, sammanlagt 438 euro (10 × 43,80).

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på prestationerna.

Datagruppen Förmånsenhet ska alltid användas då man anmäler arbetslöshetsförmåner. Uppgiften behövs för fastställandet av ersättningsdagarna för arbetslösa. Betalarna ska till Skatteförvaltningen anmäla det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilka arbetslöshetsförmåner enligt 93 § 4 mom. i inkomstskattelagen betalats till inkomsttagaren (Skatteförvaltningen beslut om en allmän skyldighet att lämna in uppgifter). Arbetslöshetsförmåner utgörs av till exempel arbetslöshetsdagpenningar och arbetsmarknadsstöd.

De inkomstslag för vilka det är obligatoriskt att ange datagruppen Förmånsenhet och utifrån vilka antalet ersättningsdagar fastställs har uppräknats i inkomstregistrets dokument Förmåner – Inkomstslag – Koduppsättningar. För dessa arbetslöshetsförmåner är förmånsenheten en dag. Antalet enheter är med andra ord det antal dagar som hänförs till intjäningsperioden för detta inkomstslag.

Om förmånsbetalaren betalar ut ovannämnda arbetslöshetsförmåner och inkomstens intjäningsperiod hänförs till flera olika år, ska förmånsbetalaren anmäla inkomstuppgifterna för varje år separat.

Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. Exemplet (tabell 1) visar en anmälan om en prestation som betalats ut i februari, där den oavbrutna intjäningsperioden 24.12.2021–11.1.2022 har indelats i två perioder eftersom antalet ersättningsdagar under de olika skatteåren ska anmälas separat:

Exempel 3, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.02.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

21VV0004022021

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

175.20

Intjäningsperiod

 

Startdatum

24.12.2021

Slutdatum

31.12.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

4

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

262.80

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

11.01.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

6

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

87.60

Förmånsbetalaren har 18.2.2022 fått veta att inkomsttagaren inte har varit berättigad till arbetslöshetsdagpenningar. Förmånsbetalaren lämnar in ersättande anmälningar om den ursprungliga betalningsdagen 4.2.2022 och anmäler arbetslöshetsdagpenningen som ogrundad förmån. I samband med grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån anges antalet förmånsenheter som noll (0). 

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan för den anmälan som lämnats in i februari med anmälan om ogrundad förmån:

Exempel 3, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.02.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

iuatyilrgbqikw3579275eo0ösuhd/

21VV0004022021

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

175.20

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

24.12.2021

Slutdatum

31.12.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

262.80

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

11.01.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

87.60

Förmånsbetalaren återkräver förmånen för perioden 29.10.2021–11.1.2022, sammanlagt 2 146,20 euro (876 + 832,20 + 438 euro). Förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav dvs. återkräver 1 716,96 euro av inkomsttagaren med en faktura. Förskottsinnehållningens andel 429,24 euro beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter för skatteperioden.

Inkomsttagaren återbetalar förmånen 28.4.2022 och prestationen registreras i förmånsbetalarens system 3.5.2022. Det gäller att notera att nettoåterkrav kan tillämpas, förutsatt att inkomsttagaren har betalat prestationen senast på den utsatta dagen. Registreringsdagen saknar betydelse i detta fall.

När förmåner återkrävs i netto är det viktigt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret så att förskottsinnehållningsuppgifterna hänförs till rätt skatteår. Uppgifterna ska anmälas minst med en noggrannhet på ett kalenderår. Om förmånsbetalaren emellertid vill hänföra förskottsinnehållningsskyldigheterna till de ursprungliga skatteperioderna på rätt sätt, ska uppgifterna specificeras mer detaljerat.

Exemplet (tabell 3) visar en återkravsanmälan från maj. Betalaren har anmält uppgifterna om återkravet med en noggrannhet på en betalningsmånad varmed förskottsinnehållningsuppgifterna kan hänföras på rätta skatteperioder. I samband med den inkomstrelaterade dagpenningens grunddel är förmånsenheten en obligatorisk uppgift. På en återkravsanmälan anges antalet förmånsenheter som noll (0).

Exempel 3, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.05.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

20YY00090720

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

876.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

28.04.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

175.20

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.12.2021

Startdatum

01.12.2021

Slutdatum

31.12.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

832.20

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

28.04.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

166.44

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.2022

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.01.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

438.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

28.04.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

87.60

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.02.2022

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

28.02.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

2.2.2 Bruttoåterkrav

Förmånsbetalaren kan om hen så önskar återkräva den prestation som hen betalat i brutto. I dessa fall betalar inkomsttagaren förmånen och den förskottsinnehållning som verkställts på den tillbaka till förmånsbetalaren. Den förskottsinnehållning som förmånsbetalaren verkställt vid betalningstidpunkten räknas inkomsttagaren till godo i beskattningen.

Anmälan till inkomstregistret sker som angetts under punkt 2.2.1, men vid bruttoåterkrav ska uppgiften Förskottsinnehållning på återbetalning inte anges. Vid bruttoåterkrav kan intjäningsperioden anges med en noggrannhet på ett skatteår.

2.3 Betalaren återkräver prestationen efter det ursprungliga betalningsåret

Om inkomsttagaren återbetalar prestationen i början av det år som följer efter betalningsåret senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut använder man sig av samma förfarande som vid återkrav under betalningsåret.

Om inkomsttagaren betalar prestationen tillbaka under det år som följer efter betalningsåret (eller senare år) efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, dras det återbetalda beloppet av i inkomsttagarens beskattning för återbetalningsåret som ett återkravsavdrag. Den återkrävda förmånen har i en tidigare verkställd beskattning beskattats som inkomsttagarens inkomst och förskottsinnehållningen har räknats inkomsttagaren till godo. Förmånsbetalaren kan inte återkräva prestationen i netto, utan betalaren ska återkräva prestationen av inkomsttagaren i brutto.

Eftersom återkravet hänförs till en prestation som betalats under ett tidigare år, räcker det att betalaren anmäler den ursprungliga intjäningsperioden till inkomstregistret med en noggrannhet på ett kalenderår. Betalningsdagen för den ursprungliga prestationen eller en annan anmälningsdag behöver alltså inte anmälas.

Exempel 4: En inkomsttagare har erhållit 400 euro i bostadsbidrag för perioden 1.8–15.9.2021. Inkomsttagaren har samtidigt erhållit jämkad dagpenning. I maj i följande år upptäcks det att bostadsbidraget har betalats till ett belopp som är 128 euro för högt. Inkomsttagaren har börjat arbeta, varför hen inte längre erhåller dagpenning. Prestationen till för högt belopp har återkrävts med en räkning. Inkomsttagaren har emellertid inte betalat den räkning som hen mottagit, utan fakturan har överförts till utsökningen. Arbetsgivaren har tagit ut utsökningsavgiften av arbetstagarens lön och betalat den till utsökningen. Utsökningen har redovisat prestationen till förmånsbetalaren 2.12.2022. Även om prestationen återkrävts genom utsökning, ska anmälan om återkravet lämnas in på samma sätt som om inkomsttagaren själv hade betalat prestationen tillbaka till förmånsbetalaren. Förmånsbetalaren hade anmält bostadsbidraget till inkomstregistret och även lämnat in en anmälan om ogrundad förmån då hen upptäckt överbetalningen. 

En ny anmälan ska lämnas in om återkravet:

Exempel 4, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.12.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

21CF12345667

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

128.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

02.12.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

15.09.2021

2.4 Betalaren återkräver prestationen p.g.a. missbruk

En förmån kan behöva återkrävas även p.g.a. att inkomsttagaren har lämnat in felaktiga uppgifter till förmånsbeviljaren, dolt information eller t.ex. låtit bli att meddela förändring i sina omständigheter. Återkravet kan göras på basis av förmånsbetalarens beslut om återkrav eller på basis av ett domstolsbeslut.

Dylika återkrav anmäls till inkomstregistret på samma sätt som övriga återkrav. Anmälan påverkas av den tidpunkt då prestationen betalas tillbaka samt huruvida inkomsttagaren återbetalar prestationen själv eller om återbetalningen kvittas mot en senare förmån.

Om inkomsten utgör ogrundad förmån för inkomsttagaren, ska inkomsten alltid anmälas till inkomstregistret som ogrundad förmån även i de fall där den inte återkrävs. Om förmånen inte återkrävs, utan inkomsttagaren åläggs att betala skadestånd till förmånsbeviljaren, behöver betalningen inte anmälas till inkomstregistret. Skadestånd eller bot ingår inte i inkomstslag som ska anmälas till inkomstregistret, och fordran som tas ut av en inkomsttagare genom dom utgör inte återbäring av inkomsttagarens inkomst, utan det är fråga om inkomst som betalaren erhållit.

2.5 Ogrundad förmån som betalats till en ställföreträdande mottagare

Med en ställföreträdande mottagare avses betalningsmottagare i en situation där förmånen betalas till någon annan än inkomsttagaren. Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren ska anges bland annat i regressituationer samt i situationer där inkomsttagarens inkomst i sin helhet eller delvis betalas till en annan mottagare. I anmälningar om förmånsuppgifter kan den ställföreträdande mottagaren vara t.ex. arbetsgivaren eller i vissa fall betalaren själv.

Den ställföreträdande mottagarens andel som dragits av från inkomsttagarens inkomst anmäls med uppgifter i datagruppen Avdrag. Det kan finnas flera sådana uppgifter som avser ett och samma inkomstslag. Om sådan inkomst återkrävs, ska betalaren i vissa situationer ange i uppgifterna om återkrav uppgiften ”Påverkar inte beskattningen – Ja”. Denna tilläggsuppgift används då betalaren på grund av återkrav får tillbaka sådan prestation som betalats med avdragstypen ”Regress till skattepliktig inkomst”, ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst” eller ”Avdrag av löntagaravgifter”. På basis av denna uppgift lämnar Skatteförvaltningen det återkrävda beloppet utan beaktande i inkomsttagarens beskattning.

Exempel 5: En inkomsttagare har erhållit en förmån retroaktivt för tiden 1.2–30.4.2021 (1 000 euro i månaden). Förmånen för tre månader har betalats på en gång 5.5.2021. Av detta belopp på 3 000 euro har man till arbetsgivaren betalat 2 400 euro (800 euro i månaden). Avdragstypen är ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst”, varmed inkomsttagarens skattepliktiga inkomst har varit 600 euro. Senare konstaterar man att andelen för april för den förmån som betalats ut retroaktivt den 5 maj har varit ogrundad, varmed betalaren anmäler den ogrundade förmånen. Betalaren anmäler uppgifterna om återkravet till inkomstregistret då förmånen returneras till betalaren. På återkravsanmälningarna anges den egentliga inkomsttagaren som inkomsttagare oberoende av vem som returnerar pengarna: inkomsttagaren själv eller den ställföreträdande mottagaren (arbetsgivaren).

Exemplet (tabell 1) visar anmälan för maj där den ställföreträdande mottagaren har betalats 2 400 euro. Inkomsttagarens förskottsinnehållning har verkställts enligt skattekortet på 20 %. Som inkomstslag för avdraget används det egentliga inkomstslag som betalas ut (Förmån B), eftersom på anmälningar om förmånsuppgifter kan man inte använda det inkomstslag (lön) som den ställföreträdande mottagaren har betalat till inkomsttagaren.

Exempel 5, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

30.04.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

2400.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

30.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 600 euro)

120.00

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där förmånen på 1 000 euro från april anmäls som ogrundad förmån. Av detta belopp har 800 euro betalats till arbetsgivaren.

Exempel 5, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.03.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1600.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.03.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

31.03.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

1000.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

800.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234123-4

Typ av ställföreträdande mottagare

Arbetsgivare

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 600 euro)

120.00

När inkomsttagaren eller arbetsgivaren returnerar ogrundad förmån, ska förmånsbetalaren anmäla uppgifterna om återkravet till inkomstregistret. Om den andel som betalats till en ställföreträdande mottagare inte har utgjort skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, kan förskottsinnehållning eller källskatt på återbetalning inte anmälas på anmälan om återkrav med datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning.

Exemplen (tabeller 3 och 4) visar återkrav av ogrundad förmån (Förmån B) från juni. Nettoåterkrav tillämpas på de 200 euro som inkomsttagaren returnerat 23.6.2021 och bruttoåterkrav på de 800 euro som arbetsgivaren returnerat 18.6.2021:

Exempel 5, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

25.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

200.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

23.06.2021

Förskottsinnehållning på återbetalning

40.00

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.05.2021

För det belopp som dragits av före skatt och betalats till arbetsgivaren ska man ange uppgiften ”Påverkar inte beskattningen – Ja”. Eftersom denna inkomst inte har varit skattepliktig, ska även returneringen av inkomsten anmälas så att den inte påverkar beskattningen. Om man inte anger denna uppgift i samband med anmälan om återkrav, kommer inkomsttagaren att erhålla ett avdrag i beskattningen som hen inte borde erhålla.

Exempel 5, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

20.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Förmån B)

Belopp

800.00

Påverkar inte beskattningen

Ja

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

18.06.2021

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.05.2021

Med denna anmälan kan man inte ange uppgifterna ”Förskottsinnehållning på återbetalning” eller ”Källskatt på återbetalning”.

2.6  Återkrav av icke-lagstadgade förmåner

Återkrav av icke-lagstadgade förmåner anmäls till inkomstregistret på samma sätt som återkrav av andra förmåner. På återkrav av icke-lagstadgade förmåner tillämpas inte 112 a § i inkomstskattelagen. Om en sådan förmån återkrävs under det ursprungliga betalningsåret eller påföljande året senast den dag som fastställts i beslutet om prestationsbetalarens utsatta dag, kan återkravet genomföras och anmälas enligt anvisningarna i kapitel 2.2. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet i inkomsttagarens beskattning för det ursprungliga betalningsåret.

På återkrav av icke-lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdraget enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om prestationen återkrävs efter det ursprungliga betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska prestationen återkrävas i brutto. Skatteförvaltningen rättar beskattningen för det ursprungliga betalningsåret på basis av den återkravsanmälan som lämnats in till inkomstregistret inom de fastställda rättelsetiderna. Inkomsttagaren kan även själv ansöka om rättelse till sin beskattning.

Uppgifterna om återkravet anmäls på samma sätt som beskrivits i kapitel 2.3.

3 Kvittning

Med kvittning avses en situation där samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren tidigare betalat utan grund mot en förmån som betalaren betalar senare. Den prestation som man kvittar och den prestation mot vilken man kvittar kan vara samma eller olika förmåner. T.ex. pension kan kvittas mot pension eller en annan prestation, t.ex. sjukdagpenning. Den förmån som betalas senare för samma period betalas alltså inte i stället för den tidigare förmånen.

I 112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs om en situation där den prestation mot vilken man kvittar har betalats under ett tidigare år. I dessa fall ska förfarandet enligt 1 mom. tillämpas. I 2 mom. föreskrivs emellertid inte om en situation där den prestation mot vilken man kvittar har betalats under samma år. I förarbeten till inkomstskattelagen (RP 57/2004) har man emellertid konstaterat, att i en situation där förmånsbetalaren återkräver förmån från samma eller en annan förmån under samma år då förmånsbetalaren även har betalat en annan förmån kan återkravet genomföras på motsvarande sätt som i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen.

Intern regress betyder att samma förmånsbetalare återkräver en förmån som betalaren betalat tidigare mot en förmån som betalaren betalar senare. Skillnaden mellan intern regress och kvittning är att vid en intern regress betalas en förmån som senare ska betalas för samma tid i stället för en tidigare förmån. I de ovannämnda förarbetena till inkomstskattelagen har det möjliggjorts att i en situation där samma förmånsbetalare betalar en annan förmån för samma period till inkomsttagaren som den förmån som betalats först, kan förmånsbetalaren tillämpa förfaranden enligt ISkL 112 a § 3 mom. Intern regress kan genomföras antingen under samma år eller under ett senare år. Intern regress anmäls på samma sätt som regress mellan olika betalare, se kapitel 4. Regresser ska alltid anmälas med datagruppen Avdrag.

Enbart återkrav av en skattepliktig förmån beaktas i beskattningen. Om inkomsttagaren erhåller en skattefri förmån (t.ex. bostadsbidrag), påverkar återkravet av förmånen inte beskattningen, eftersom den ursprungliga prestationen inte heller har blivit beskattad. Samma gäller för situationer där den ursprungliga skattefria förmånen återkrävs genom att kvitta den mot en skattepliktig förmån som ska betalas senare. I dessa fall än den förmån som betalas senare skattepliktig i sin helhet. Anmälan i dessa situationer avviker emellertid inte från anmälan om kvittning av en skattepliktig förmån.

3.1 Kvittning och ursprunglig betalning under samma år

Om kvittning genomförs under det år då den ursprungliga prestationen har betalats, kan förmånsbetalaren dra av bruttobeloppet av prestationen (belopp av vilket förskottsinnehållning inte har dragits av) från bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren. Förmånsbetalaren behöver inte korrigera förskottsinnehållningsbeloppet som tagits ut tidigare, utan det räcker att förmånsbetalaren räknar förskottsinnehållningen på bruttobeloppet av den förmån som betalas (förmånsbeloppet efter kvittningen).

Ett undantag till detta är en situation där den tidigare prestationen har varit skattepliktig och den andel som betalats ut till ett för högt belopp kvittas mot en skattefri förmån som betalas senare. I dessa fall är rekommendationen att förmånsbetalaren tillämpar nettoåterkrav.

3.1.1 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga

Om den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga lämnas anmälan in enligt exempel 6.

Exempel 6: En inkomsttagare har erhållit folkpension på 220 euro i månaden under tiden 1.1–31.5.2021 (sammanlagt 1 100 euro). Hen borde emellertid endast ha erhållit 200 euro i månaden i pension (sammanlagt 1 000 euro). Därmed har man under 5 månader betalat ut 100 euro för mycket i pension. Inkomsttagarens förskottsinnehållningsprocent är 5 %. Felet korrigeras i samband med betalningen av pensionen för augusti.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in till inkomstregistret i januari. Motsvarande anmälningar lämnas in för februari–maj:

Exempel 6, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

220.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

11.00

När förmånsbetalaren har upptäckt felet eller ett beslut om ogrundad förmån har fattats, ska förmånsbetalaren lämna in ersättande anmälningar för januari–maj. Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan för den anmälan som lämnats in i januari med anmälan om ogrundad förmån:

Exempel 6, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

200.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

20.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

11.00

Återkravet genomförs i samband med betalningen av folkpensionen för augusti genom att kvitta överbetalningen på 100 euro mot den pension på 200 euro som betalas ut. Förskottsinnehållning verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, dvs. 100 euro (200 - 100).

Exemplet (tabell 3) visar den anmälan som lämnas in i augusti med anmälan om kvittning:

Exempel 6, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.08.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009050820

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

200.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.08.2021

Slutdatum

31.08.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Folkpension

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.08.2021

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.05.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

5.00

3.1.2 Den tidigare betalda prestationen är skattefri och den senare betalda prestationen skattepliktig

Om den tidigare prestationen är skattefri och den senare prestationen skattepliktig, beräknas förskottsinnehållningen på hela beloppet av den skattepliktiga prestationen. Betalaren lämnar in anmälan enligt exempel 7.

Exempel 7: Inkomsttagaren har erhållit 310 euro i bostadsbidrag i januari. I mars upptäcker man att något bostadsbidrag inte borde ha betalats ut alls. Med inkomsttagaren har man kommit överens om att bostadsbidraget kvittas i fyra rater mot föräldradagpenning på 400 euro/mån.  (förskottsinnehållning 25 %) som betalas under samma år. Bostadsbidraget är skattefritt och föräldradagpenningen skattepliktig. Betalaren utför första kvittningen i april.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i januari:

Exempel 7, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00020120

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

310.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Då felet har upptäckts eller ett beslut om ogrundad förmån fattats, lämnar förmånsbetalaren in en ersättande anmälan för januari. Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där man anmäler den ogrundade förmånen:

Exempel 7, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY00020120

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

310.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Den första återbetalningen genomförs i april genom att kvitta bostadsbidrag mot föräldradagpenningen, 77,50 euro (310 / 4). Eftersom föräldradagpenningen är en skattepliktig och bostadsbidraget en skattefri förmån, beräknas förskottsinnehållningen på hela beloppet av föräldradagpenningen. Förskottsinnehållningen blir därmed 100 euro (400 × 0,25). 

Exemplet (tabell 3) visar anmälan som lämnas in i april där den skattefria inkomsten kvittas mot den skattepliktiga inkomsten:

Exempel 7, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.04.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009050420

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Föräldradagpenning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

77.50

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.04.2021

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2021

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (25 % av 400 euro)

100.00

3.1.3 Den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri

Om den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri, kvittar betalaren nettobeloppet mot den senare prestationen. Om återkravet skulle tas ut på bruttobeloppet, skulle förskottsinnehållningen på inkomsttagarens inkomster bli för hög. Betalaren lämnar in anmälan enligt exempel 8.

Exempel 8: En inkomsttagare har 4.3.2021 erhållit arbetsmarknadsstöd för februari. Stödet har betalats ut för 20 dagar, sammanlagt 648 euro. Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på arbetsmarknadsstödet. I maj upptäcker man att i februari borde arbetsmarknadsstöd ha betalats ut endast för 15 dagar (486 euro). Bruttobelopp som återkrävs är således 162 euro. Inkomsttagaren erhåller bostadsbidrag på 480 euro i juni, och man har kommit överens om att överprestationen kvittas mot bostadsbidraget. Arbetsmarknadsstödet är skattepliktigt och bostadsbidraget skattefritt.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i mars:

Exempel 8, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY000040220

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

648.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

28.02.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan där man anmäler den ogrundade förmånen. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån anges antalet förmånsenheter som noll (0):

Exempel 8, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

99db0fb06b974ebea8d66ae02c3fe675 / 20YY000040220

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

486.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

28.02.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

15

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

162.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

28.02.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

129.60

Eftersom den senare prestationen är skattefri, kvittas endast det utbetalda nettobeloppet på 129,60 euro av inkomsttagaren (förskottsinnehållning 32,40 euro).

Exemplet (tabell 3) visar anmälan som lämnas in i juni där den skattepliktiga inkomsten kvittas mot den skattefria inkomsten:

Exempel 8, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY0009050820

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

480.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

30.06.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

162.00

Ogrundad förmån

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

02.06.2021

Förskottsinnehållning på återbetalning

32.40

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.03.2021

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

3.1.4 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattefria

Om både den tidigare och den senare förmånen är skattefria, lämnas anmälan in enligt exempel 9.

Exempel 9: Efter makens bortgång har inkomsttagaren erhållit extra konstnärspension på 450 euro i månaden som familjepension. Maken hade beviljats konstnärspension före 1.1.1984, varmed pensionen har varit skattefri. Inkomsttagaren har också pensionerat sig och pensionsbeloppen har kontrollerats. Förmånsbetalaren har 5.4.2021 fattat ett beslut enligt vilket familjepensionen fr.o.m. januari 2021 borde ha varit endast 420 euro i månaden. Återkravet genomförs genom att förmånsbetalaren kvittar den andel av pension som betalats ut till ett för högt belopp, 30 euro för varje månad, mot pensioner som betalas ut i maj–augusti.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som lämnas in i januari. Motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–april. I samband med anmälan av detta inkomstslag är det obligatoriskt att anmäla skatteplikten för förmånen.

Exempel 9, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

33ZZxxYY00

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

450.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan för januari med vilken man anmäler ogrundad förmån. Motsvarande anmälningar har lämnats in för februari–april.

Exempel 9, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

33ZZxxYY00

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

420.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

30.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Exemplet (tabell 3) visar anmälan som lämnas in i maj där kvittning av inkomsten är synlig. Motsvarande anmälningar har lämnats in för juni–augusti.

Exempel 9, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

33ZZxxYY01

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

420.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.05.2021

Slutdatum

31.05.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension (extra konstnärspension)

Belopp

30.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

02.05.2021

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.01.2021

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

3.2 Kvittning i början av året efter betalningsåret senast på den utsatta dag som Skatteförvaltningen fastställt

Om återkravet genomförs genom kvittning, sker beskattningen på samma sätt som i de fall där inkomsttagaren själv returnerar prestationen (112 a § 2 mom. i inkomstskattelagen). Med tanke på anmälan och beskattningen är tidpunkten för kvittningen avgörande.

Återkravet hänförs till det ursprungliga betalningsåret om kvittningen sker senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut. I dessa fall kan förmånsbetalaren återkräva överbetalningen i netto (det belopp från vilket förskottsinnehållningen har dragits av). Andelen av förskottsinnehållningen beaktas i betalarens förskottsinnehållningsskyldigheter.

Om kvittningen genomförs i början av det år som följer efter betalningsåret för den tidigare förmånen senast på den utsatta dag som fastställts i Skatteförvaltningens beslut, ska det belopp som återkrävs vara med i det belopp som förskottsinnehållning verkställs på vid beräkningen av förskottsinnehållningen på den nya förmånen. Förmånsbetalaren drar av det belopp som återkrävts från det belopp som betalas till inkomsttagaren.

Den ursprungliga betalningsdagen för prestationen är en frivillig uppgift. I vissa situationer är den emellertid nödvändig så att Skatteförvaltningen kan hänföra inkomsttagarens beskattning korrekt. Betalningsdagen är nödvändig till exempel om den återkrävda förskottsinnehållningen ska hänföras till det skatteår under vilket den har innehållits från prestationen.

Exempel 10: En förmånsbetalare har 3.2.2021 betalat 1 100 euro (förskottsinnehållning 22 %, dvs. 242 euro) i pension till en inkomsttagare. I december 2021 har man konstaterat att den pension som betalats ut i februari har varit 100 euro för hög. Förmånsbetalaren har i december lämnat in en ersättande anmälan till inkomstregistret där hen anmält 1 000 euro som pensionsbeloppet för februari samt 100 euro som en ogrundad förmån (sammanlagt 1 100 euro).

I januari 2022 erhåller inkomsttagaren 1 000 euro i pension. Förskottsinnehållningen på beloppet är 200 euro (20 %). Förmånsbetalaren och inkomsttagaren har kommit överens om att förmånsbetalaren kvittar från prestationen den pension på 100 euro som betalats ut till ett för högt belopp under 2021. Förskottsinnehållningen har varit 22 euro.

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 200 euro (20 %) på hela beloppet på 1 000 euro, eftersom hela beloppet utgör skattepliktig inkomst för återbetalningsåret. Av det resterande beloppet på 800 euro drar förmånsbetalaren av nettobeloppet på överbetalningen, 78 euro (brutto 100 euro, förskottsinnehållning 22 euro) och betalar 722 euro till inkomsttagaren.

Exemplet visar anmälan som lämnas in i januari:

Exempel 10, tabell 1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.01.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

15XX1223333456

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension

Belopp

1000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.01.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Familjepension

Belopp

100.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

03.01.2022

Förskottsinnehållning på återbetalning

22.00

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

03.02.2021

Startdatum

01.02.2021

Slutdatum

28.02.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

200.00

3.3 Kvittning efter det ursprungliga betalningsåret

Om prestationen återkrävs året efter betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts i förmånstagarens beslut om den utsatta dagen eller senare, kan återkravet inte längre beaktas i beskattningen för det ursprungliga betalningsåret. I dessa fall dras det återkrävda beloppet av i beskattningen för återkravsåret som ett återkravsavdrag.

Förmånsbetalaren ska inte beakta det återkrävda beloppet vid förskottsinnehållningen på den prestation mot vilken hen kvittar den tidigare prestationen. Kvittningen genomförs i brutto.

Exempel 11: Förmånsbetalaren har 1.3.2021–31.5.2022 betalat inkomstrelaterad dagpenning och barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning (5,23 euro/dag) till inkomsttagaren. I juni 2022 upptäcker man att det inte har funnit någon grund till barnförhöjningen. Förmånsbetalaren har lämnat in anmälningar om betalningarna till inkomstregistret. I juni 2022 lämnar förmånsbetalaren in ersättande anmälningar där hen anmäler de utbetalda barnförhöjningarna som ogrundade förmåner. Man kommer överens med inkomsttagaren om att barnförhöjningen återkrävs i tre rater. Den utbetalda barnförhöjningen återkrävs från de inkomstrelaterade dagpenningarna fr.o.m. juli 2022.

Förmånsbetalaren har betalat barnförhöjning enligt följande:

 • år 2021: 1.3–15.12.2021 har förmånen betalats för 211 dagar, sammanlagt 1 103,53 euro
 • år 2022: 16.12.2021–31.5.2022 har förmånen betalats för 116 dagar, sammanlagt 606,68 euro.

Det belopp som återkrävs är sammanlagt 1 710,21 euro, och det återkrävs på följande sätt:

 • 1:a raten: 570,07 euro kvittas mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 11.7.2022 (109 dagar, intjäningsperiod 1.3–31.7.2021). De tidigare prestationerna har betalats ut 31.3–31.7.2021.
 • 2:a raten: 570,07 euro kvittas mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 12.8.2022:
  • 533,46 euro (102 dagar, intjäningsperiod 1.8–15.12.2021). De tidigare prestationerna har betalats ut 31.8-21.12.2021.
  • 36,61 euro (7 dagar, intjäningsperiod 16.12–31.12.2021). Den tidigare prestationen har betalats ut 15.1.2022.
 • 3:e raten: 570,07 euro kvittas mot den inkomstrelaterade dagpenning som betalas ut 11.9.2022 (109 dagar, intjäningsperiod 1.1–31.5.2022). De tidigare prestationerna har betalats ut 14.2–5.6.2022.

Förskottsinnehållning på 20 % har verkställts på inkomsttagarens inkomst 1.3.2021–31.1.2022. Fr.o.m. början av februari 2022 har förskottsinnehållningsprocenten varit 24 %.

Eftersom återkravet genomförs först fr.o.m. juli 2022, kan återkravet inte längre beaktas i inkomsttagarens beskattning för 2021. Prestationer som betalats ut under 2021 återkrävs i brutto. Återkravet av prestationer som betalats ut under 2022 kan däremot göras i netto (se kapitel 2.2.1 om nettoåterkrav och kapitel 2.2.2 om bruttoåterkrav).

Exemplet (tabell 1) visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i juli:

Exempel 11, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

11.07.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22ZZZZ22222333

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2363.76

Intjäningsperiod

 

Startdatum

08.06.2022

Slutdatum

05.07.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

570.07

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

11.07.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

31.03.2021

Slutdatum

31.07.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

567.30

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållning på 24 % på hela beloppet av den inkomstrelaterade dagpenningen (2 363,76 × 0,24). Barnförhöjning på 570,07 euro återkrävs från det belopp som återstår efter förskottsinnehållningen, dvs. 1 796,46 euro. Inkomsttagaren utbetalas 1 226,39 euro. Skatteförvaltningen beaktar det återkrävda beloppet under 2022 som ett återkravsavdrag.

Mot den inkomstrelaterade dagpenningen för augusti kvittas barnförhöjning som betalats ut både under 2021 och 2022. För att beskattningen ska kunna verkställas korrekt ska uppgifterna om återkrav lämnas in separat för varje år. Barnförhöjningen för 2021 för tiden återkrävs 1.8–15.12.2021 (102 dagar, 533,46 euro) har betalats ut under 2021, varför den återkrävs i brutto. Denna återkrävda prestation beaktas i beskattningen för betalningsåret som återkravsavdrag. Barnförhöjningen för tiden 16.12–31.12.2021 (7 dagar, 36,61 euro) har betalats ut under 2021, varför den beaktas i beskattningen genom att dra av dess andel från barförhöjningen för 2022.

Exemplet (tabell 2) visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i augusti:

Exempel 11, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

12.08.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22ZZZZ22233334

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2476.32

Intjäningsperiod

 

Startdatum

08.07.2022

Slutdatum

06.08.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

22

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

533.46

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

12.08.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

31.08.2021

Slutdatum

21.12.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

36.61

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

12.08.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

15.01.2022

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.01.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp ((2 476,32 – 36,61) × 0,24)

585.53

Förmånsbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på 2 439,71 euro (2 476,32 euro med avdrag för överprestationen på 36,61 från 2022), eftersom detta belopp utgör skattepliktig inkomst under återbetalningsåret. Av det resterande beloppet på 1 890,79 euro drar förmånsbetalaren av det belopp som kvittas, 570,07 euro (brutto 533,46 + 36,61) och betalar 1 320,72 euro till inkomsttagaren. Skatteförvaltningen beaktar 533,46 euro som återkravsavdrag och drar av 36,61 euro från inkomsttagarens skattepliktiga inkomst för 2022.

Exemplet (tabell 3) visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i september 2022:

Exempel 11, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

11.09.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22ZZZZ23333444

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2701.44

Intjäningsperiod

 

Startdatum

07.08.2022

Slutdatum

09.09.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

24

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Barnförhöjning för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

570.07

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

11.09.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

14.02.2022

Slutdatum

05.06.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp ((2 701,44 – 570,07) × 0,24)

511.53

Återkravet genomförs genom att kvitta överbetalningen på 570,07 euro mot den inkomstrelaterade dagpenningen, dvs. mot 2 701,44 euro. Förskottsinnehållningen (24 %) verkställs på det bruttobelopp som betalas ut, dvs. på 2 131,37 euro.

Förmånsbetalaren kan under 2021 eller senare kvitta inkomst som har betalats före år 2021. I dessa fall har inkomst som betalats ut tidigare inte anmälts till inkomstregistret. Trots att den tidigare prestationen inte har anmälts till inkomstregistret ska betalaren lämna in en anmälan om återkravet.

Exempel 12: Förmånsbetalaren betalar en inkomsttagare 5.7.2021 arbetsmarknadsstöd på 540 euro (förskottsinnehållning 20 %) för tiden 1.6–30.6.2021. Betalaren återkräver av arbetsmarknadsstödet skattepliktigt studiestöd på 25 euro som betalats ut under 2018 och skattefritt bostadsbidrag på 30 euro.

Bostadsbidraget och studiestödet har inte anmälts till inkomstregistret, eftersom de är inkomst för 2018.

Exemplet visar en anmälan om kvittning av inkomst som lämnas in i juli:

Exempel 12, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

11WW12345678

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

540.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

30.06.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Studiestöd

Belopp

25.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.07.2021

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

31.03.2018

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Bostadsbidrag

Belopp

30.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

05.07.2021

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

31.03.2018

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 540 euro)

108.00

Hela beloppet på arbetsmarknadsstödet, 540 euro, beskattas som inkomst för 2021. Det återkrävda studiestödet utgör ett återkravsavdrag för inkomsttagaren för år 2021. Eftersom bostadsbidraget är skattefri inkomst, påverkar återkravet inte beskattningen.

3.4 Återkrav av en icke-lagstadgad förmån genom kvittning

På återkrav av icke-lagstadgade förmåner tillämpas inte återkravsavdraget enligt 112 a § i inkomstskattelagen. Om en icke-lagstadgad förmån återkrävs genom att kvitta den mot en förmån som samma förmånsbetalare betalar ut senare, ska uppgift om återkrav lämnas in på samma sätt som för andra förmåner. Förmånen kan kvittas mot samma eller en annan förmån som betalas ut senare.

Om förmånen återkrävs genom att kvitta den mot en annan förmån under prestationens ursprungliga betalningsår eller i början av året efter senast den utsatta dag som fastställts i beslutet om betalarens utsatta dag, kan återkravet genomföras och anmälas till inkomstregistret enligt anvisningarna i kapitel 3.1. och 3.2.

Om återkravet verkställs efter det ursprungliga betalningsåret efter den utsatta dag som fastställts genom Skatteförvaltningens beslut, korrigerar Skatteförvaltningen inkomsttagarens beskattning för det ursprungliga betalningsåret på basis av betalarens anmälningar till inkomstregistret inom ramen av rättelsetiderna. Inkomsttagaren kan även själv ansöka om rättelse av sin beskattning. Uppgifterna om återkravet anmäls enligt anvisningarna i kapitel 3.3.

4 Regressituationer

Återkravet av en förmån hänförs i regel till inkomsttagaren. En regressituation som uppkommer utifrån regressrätten avviker från övriga återkravsformer i det hänseendet att återkrav inte hänförs till inkomsttagaren. I en regressituation kan förmånsbetalaren driva in en förmån som betalats på ogrundat sätt som en regress av en annan socialskyddsanstalt, då betalaren inte behöver återkräva den förmån som betalats på ogrundat sätt av inkomsttagaren. Regressrätt regleras till exempel av bestämmelsen om betalningsordningen för ställföreträdande mottagare i 123 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I en regressituation kan kvittning eller återkrav av en förmån göras utan inkomsttagarens samtycke.

I en regressituation betalas olika förmåner ut på varandra och betalaren av den första (tidigare) förmånen kräver tillbaka en förmån som upptäcks ha varit sekundär i förhållande till en senare förmån. Det debiterade beloppet betalas i stället för inkomsttagaren till den aktör som betalat den sekundära förmånen.

Regress handlar typiskt om ansvarsfördelningen mellan två anstalter som betalar ut förmåner. Samma förfarande tillämpas emellertid även på intern regress, dvs. en situation där samma förmånsbetalare betalar både den första och den senare förmånen och den senare förmånen betalas i stället för den tidigare förmånen.

Enligt lagstiftningen för förmåner ska betalaren av den sekundära förmånen skicka ett förhandsmeddelande till förmånsbetalaren som beviljar den primära förmånen, så att prestationen som betalats till ett för högt belopp fås tillbaka från betalaren av den primära förmånen. I regel inleder förhandsmeddelandet regressprocessen. På basis av förhandsmeddelandet ska betalaren av den primära förmånen verkställa förmånen retroaktivt, underrätta förmånsbetalaren som skickat förhandsmeddelandet om saken och vänta på det egentliga regresskravet, dvs. indrivningsanmälan. På regresskravet anger betalaren av den sekundära förmånen hur mycket som betalats till ett för högt belopp.

För att alla informationsanvändare ska få den information om regressituationer som de behöver, anmäls regress till inkomstregistret med uppgiftsgruppen Avdrag. Betalaren av den första förmånen lämnar in en ersättande anmälan till inkomstregistret och anmäler utöver de uppgifter som anmälts tidigare även uppgiften ”Regress – Ja”. Denna uppgift redogör för att den inkomst som betalats tidigare har fåtts tillbaka som regress av en annan betalare utifrån ett regresskrav.

I 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen föreskrivs: ”Om en utbetalare av pension, studiepenning eller annan lagstadgad förmån av pensionen eller utbetalningarna betalar ut ett sådant belopp till en utbetalare av tidigare pensioner eller skattepliktiga förmåner som denna redan har betalat till den skattskyldige för samma tid, räknas beloppet inte som skattepliktig inkomst det år då det betalas till den tidigare utbetalaren av förmånen. Den tidigare betalningen är skattepliktig inkomst det år då betalningen erhållits.” I inkomstskattelagen har man alltså föreskrivit att en prestation som betalaren av den senare förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av en skattepliktig förmån är skattefri. Skattefriheten av en prestation påverkas inte av huruvida regressen utförs under betalningsåret av den tidigare prestationen eller senare. Eftersom en prestation som återkrävts som regress inte utgör skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, ska förskottsinnehållning inte verkställas på den.

För att Skatteförvaltningen ska erhålla de uppgifter den behöver från inkomstregistret, ska betalaren av den senare förmånen ange som uppgiften Typ av avdrag ”Regress till skattepliktig inkomst” eller ”Regress till skattefri inkomst” beroende på om den tidigare prestationen har varit skattepliktig eller skattefri.

Förfarandet enligt 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan inte tillämpas på icke-lagstadgade förmåner, och därmed kan regressförfarandet inte tillämpas på dem.

Till inkomstregistret anmäls uppgifter om sådana regresser som de informationsanvändare som avses i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet har åtkomsträttighet. Uppgifterna anmäls endast till de delar som informationsanvändare behöver dem för de användningsändamål som avses i punkten Skyldigheten att anmäla förmånsuppgifter i anvisningen Förmåner: anmälan av uppgifter till inkomstregistret.

Nedan presenteras regressrelaterade situationer.

4.1 Den tidigare och den senare betalda förmånen är skattepliktiga

Om i en regressituation både den tidigare (sekundära) och den senare (primära) prestationen är skattepliktiga, är den senare prestationen enligt inkomstskattelagen skattefri. Endast den andel av prestationen som betalaren av den senare förmånen betalar för samma period direkt till betalaren av den tidigare förmånen är skattefri. På detta sätt förhindras dubbelbeskattning av samma inkomst, eftersom inkomsttagaren inte har erhållit den senare prestationen.

Exempel 13: En inkomsttagare har fått 1 500 euro i arbetslöshetsdagpenning för perioden 2.3–1.4.2021. Prestationen har betalats ut 6.4.2021. 5.7.2021 beviljas inkomsttagaren retroaktiv invalidpension fr.o.m. 1.3.2021. Beloppet på invalidpensionen är 1 800 euro per månad och den betalas på en gång för tiden 1.3–31.7.2021 (sammanlagt 9 000 euro). Arbetslöshetsdagpenningen återkrävs på så sätt att betalaren av invalidpensionen betalar 1 500 euro av den retroaktiva pensionen på 1 800 euro för mars och april till betalaren av arbetslöshetsdagpenningen, då 7 500 euro (brutto) återstår att betala till inkomsttagaren.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som betalaren av arbetslöshetsdagpenningen lämnar in för april:

Exempel 13, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.04.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

22

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

420.00

Exemplet (tabell 2) visar anmälan som betalaren av den senare förmånen, dvs. invalidpensionen, lämnar in för juli:

Exempel 13, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

00XYZ33333333

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1800.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.07.2021

Slutdatum

31.07.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

7200.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

30.06.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (26 % av 7 500 euro)

1950.00

När betalaren av arbetslöshetsdagpenningen har erhållit regressprestationen, lämnar hen in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften ”Regress – Ja”. I samband med betalningen av grunddelen för inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan (tabell 3):

Exempel 13, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

06.04.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / EE12D5678901

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

22

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

420.00

Om den tidigare betalda prestationen är större än den senare betalda prestationen som betalas för samma period, utgör skillnaden en överbetalning för inkomsttagaren för den tid då förmånerna betalas överlappande. Betalaren kan välja om hen vill återkräva överprestationen. Att man avstår från återkrav syns inte i inkomstregistret. Överbetalningar och ogrundade förmåner ska emellertid alltid anmälas till inkomstregistret.

Exempel 14: Inkomsttagaren har erhållit 500,01 euro i månaden (brutto) i arbetsmarknadsstöd under tiden 1.4.2021–1.3.2022. 4.4.2022 beviljas inkomsttagaren retroaktiv invalidpension på 450 euro i månaden (brutto) för samma period. Förmånerna betalas överlappande till inkomsttagaren, varmed det tidigare utbetalda arbetsmarknadsstödet utgör en överbetalning på 50,01 euro. Denna överbetalning återkrävs emellertid inte av inkomsttagaren.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan som betalaren av arbetsmarknadsstödet lämnat in för maj. Betalaren lämnar in en likadan anmälan för varje månad och anmäler det utbetalda arbetsmarknadsstödet.

Exempel 14, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

11GG23457899

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

500.01

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

28.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

19

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Betalaren av den senare förmånen lämnar 4.4.2022 in till inkomstregistret en anmälan om den retroaktiva invalidpension som betalats ut för tiden 1.4.2021–31.3.2022 (tabell 2). Betalaren anmäler även den på samma dag utbetalda invalidpensionen för april 2022. Beloppen som betalats som regress syns i datagruppen Avdrag. Även om invalidpensionen betalas ut som en kontinuerlig inkomst, ska uppgiften ”Engångsersättning Ja” anges, eftersom inkomsten betalas ut retroaktivt för en tidigare period som överskrider tre månader.

Exempel 14, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

04.04.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

FFTG2223334445

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

4050.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.12.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Arbetsmarknadsstöd

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

4050.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.12.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.12.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

1350.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

31.03.2022

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Arbetsmarknadsstöd

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

900.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

01.03.2022

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

01.03.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

450.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2022

Slutdatum

30.04.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (25 % av 900 euro)

225.00

Då betalaren av arbetsmarknadsstödet erhåller en regressprestation av betalaren av invalidpensionen, lämnar betalaren av arbetsmarknadsstödet en ersättande anmälan för maj 2021 till inkomstregistret (tabell 3). Med den ersättande anmälan anmäler man den erhållna regressprestationen på 450 euro och den överbetalning på 50,01 euro som nu blivit en ogrundad förmån. Betalaren lämnar en motsvarande ersättande anmälan även för de andra månaderna. Eftersom det är fråga om en ogrundad förmån anges förmånsenheten som noll (0). Uppgiften får inte raderas från den ersättande anmälan, eftersom informationsanvändarna behöver denna uppgift. 

Exempel 14, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / 11GG23457899

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

450.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

28.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

19

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

50.01

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

28.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

100.00

Om den tidigare betalda förmånen är mindre än den senare betalda förmånen, betalar förmånsbetalaren skillnaden till inkomsttagaren.

Exempel 15: En inkomsttagare har för tiden 1.4–30.4.2021 erhållit sjukdagpenning på 1 500 euro. Samma förmånsbetalare beviljar i augusti 2021 inkomsttagaren retroaktiv invalidpension på 1 800 euro per månad fr.o.m. 1.4.2021. Invalidpensionen betalas ut i stället för sjukdagpenningen. Förmånsbetalaren återkräver den sjukdagpenning som hen tidigare betalat ut för samma period från invalidpensionen (intern regress).

Eftersom den tidigare och den senare betalda prestationen är skattepliktiga, tillämpas ISkL 112 a § 3 mom. Därmed utgör den senare betalda prestationen (invalidpensionen) inte skattepliktig inkomst till den del som den betalas till betalaren av den tidigare förmånen (sjukdagpenningen). Den tidigare prestationen utgör skattepliktig inkomst.

Förmånsbetalaren drar av bruttobeloppet av den tidigare prestationen (beloppet före förskottsinnehållningen) från bruttobeloppet av den prestation som senare betalas till inkomsttagaren. Därmed drar man av 1 500 euro i regress för sjukdagpenningen från den retroaktiva pensionen på 1800 euro. I augusti betalar förmånsbetalaren samtidigt även invalidpensionen för april–augusti.

Exemplet (tabell 1) visar förmånsbetalarens anmälan om sjukdagpenning i maj:

Exempel 15, tabell 1/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

XX12134RR7890

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

26

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

480.00

Förmånsbetalaren betalar invalidpension retroaktivt för tiden 1.4–31.8.2021. En ny anmälan ska lämnas in till inkomstregistret om denna prestation (tabell 2). Regressavdragen anmäls i datagruppen Avdrag.

Exempel 15, tabell 2/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

28.08.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

KKK111123456

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

9000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

31.08.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (30 % av 7 500 euro)

2250.00

När förmånsbetalaren erhåller en regressprestation, ska hen lämna in en ersättande anmälan och ange uppgiften ”Regress – Ja” (tabell 3).

Exempel 15, tabell 3/3
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

12ab0fb06b004yyy789tyyr564433 / XX12134RR7890

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regressi

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

26

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

480.00

Exempel 16: En pensionsanstalt har beviljat en inkomsttagare rehabiliteringspenning för oavlönad arbetsprövning 1.9.2023–30.9.2023. Rehabiliteringspenningen har betalats direkt till inkomsttagaren. Betalningen av rehabiliteringspenning baserar sig på inkomsttagarens arbetsprövning. Pensionsanstalten har tecknat olycksfallsförsäkring för tiden för arbetsprövning. Under arbetsprövningen råkar inkomsttagaren ut för en olycka 25.9.2023.

Bolaget, som betalar trafik- och olycksfallsersättningar, beviljar inkomsttagaren en förmån på grund av olyckan. Bolaget betalar inte förmånen till inkomsttagaren utan till arbetspensionsbolaget på basis av den olycksfallsförsäkring som pensionsanstalten tecknat. Från förmånen betalas en andel som motsvarar rehabiliteringspenningen till pensionsbolaget.

Pensionsbolaget har före olycksfallet lämnat in en ny anmälan om rehabiliteringspenning.

I exemplet (tabell 1) finns anmälan om rehabiliteringspenning som betalats direkt till inkomsttagaren för september:

Exempel 16, tabell 1/2.
Uppgifter om materialett Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.09.2023

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

11111

Betalarens anmälningsreferens e

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Rehabiliteringspenning

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.09.2023

Slutdatum

30.09.2023

 

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 3 000 euro)

600.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

02.09.2023

Slutdatum

02.09.2023

Efter händelsen betalar trafik- och olycksfallsbolaget den beviljade förmånen till pensionsbolaget.

Som typ av avdrag anges exceptionellt ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst”. I allmänhet används typen ”Annat avdrag från skattepliktig inkomst” endast för prestationer som betalas till arbetsgivare eller konkursbon. I detta exempel är det fråga om en exceptionell situation.

I tabell 2 visas trafik- och olycksfallsbolagets anmälan om den betalda förmånen:

Exempel 16, taulukko 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.10.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

22222

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förmån x

Belopp

400.00

Avdrag/strong>

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Rehabiliteringspenning

Avdragstyp

Annat avdrag från skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

400.00

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

25.09.2023

Slutdatum

30.09.2023

 

4.2 Den tidigare betalda prestationen är skattefri och den senare betalda prestationen skattepliktig

Om en tidigare betald prestation har varit skattefri och den förmån som senare betalas ut för samma period är skattepliktig, kan 112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen inte tillämpas. Den inkomst som betalas ut senare utgör skattepliktig inkomst för inkomsttagaren, och förskottsinnehållning ska verkställas på den trots att prestationen betalas till betalaren av den första förmånen.

Exempel 17: Inkomsttagaren har blivit arbetslös 1.12.2020. Förmånsbetalaren har 1.1.2021–15.3.2021 betalat utkomststöd på 2 228 euro mot inkomsttagarens kommande inkomstrelaterade dagpenning. Arbetslöshetskassan betalar 23.3.2021 till inkomsttagaren inkomstrelaterad dagpenning på sammanlagt 4 800 euro för tiden 5.12.2020–15.3.2021 och betalar av detta belopp till den tidigare förmånsbetalaren 2 228 euro.

Utkomststöd anmäls inte till inkomstregistret.

Arbetslöshetskassan lämnar in i mars 2021 en anmälan till inkomstregistret:

Exempel 17, tabell 1/1
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

23.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

012222666TH

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1014.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.12.2020

Slutdatum

31.12.2020

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

15

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Grunddel för inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

3786.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

15.03.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

56

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

2228.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

15.03.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

15.03.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (22 % av 4 800 euro)

1056.00

Arbetslöshetskassan ska anmäla uppgifterna till inkomstregistret och lämna in en årsanmälan till Skatteförvaltningen om dagarna för arbetslöshetsersättning under 2020.

4.3 Den tidigare betalda prestationen är skattepliktig och den senare betalda prestationen skattefri

112 a § 3 mom. i inkomstskattelagen kan endast tillämpas i situationer där återkravet genomförs som regress till en skattepliktig förmån. I dessa fall beskattas den prestation som betalas senare endast på den del som överskrider regressen och den prestation som betalats tidigare (som återkrävts som regress) utgör fortfarande skattepliktig inkomst för betalningsåret.

Skatteförvaltningen får inte information om skattefria prestationer från inkomstregistret. Uppgiften ”Regress till skattepliktig inkomst” är en uppgift om avdrag som hänför sig till inkomstslaget. Därmed får Skatteförvaltningen inte information från inkomstregistret om återkrav som genomförts som regress, om den prestation som betalas ut senare är skattefri och den prestation som betalats tidigare är skattepliktig.

Betalaren av den prestation som betalats tidigare (den sekundära prestationen) lämnar in efter att ha erhållit regressprestationen uppgiften ”Regress – Ja” till inkomstregistret. Skatteförvaltningen kan inte av denna uppgift sluta sig till huruvida regressen redan har beaktats som avdrag från den prestation som betalas ut senare (den primära prestationen). Därför ska betalaren av den sekundära prestationen lämna in en anmälan om återkrav för den del av den skattefria prestationen som betalaren har fått tillbaka som regress.

Exempel 18: En skattefri förmån betalas i juli 2021 retroaktivt till inkomsttagaren för tiden 1.4–30.4.2021. För samma period har en skattepliktig förmån betalats ut tidigare. Betalaren av den skattepliktiga förmånen har lämnat in ett regresskrav på 200 euro. Den skattepliktiga förmånen betalas ut till ett belopp av 600 euro. Av detta belopp betalas 200 euro till betalaren av den tidigare förmånen som regress och 400 euro till inkomsttagaren. Exemplet (tabell 1) visar betalarens anmälan om den skattefria förmånen där regresskravet har beaktats: 

Exempel 18, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

qqWWEE12345

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattefri förmån)

Belopp

600.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Skattepliktig förmån)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

200.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

12.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

12.04.2021

För att Skatteförvaltningen ska få information om att den skattepliktiga förmånen har återkrävts som regress till en skattefri inkomst, ska betalaren av den skattepliktiga förmånen utöver uppgiften ”Regress – Ja” även ange uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag”. På basis av denna uppgift beskattas inkomsttagaren korrekt och den skattepliktiga inkomsten utgörs endast av den del av den skattepliktiga förmånen som inte har återkrävts som regress till skattefri inkomst. 

Uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag” behöver inte anges i en ersättande anmälan, om mottagaren av regressprestationen inte har fått denna uppgift av betalaren av regressprestationen. Man kan inte till inkomstregistret anmäla uppgifter som uppgiftslämnaren själv inte har tillgång till.

Exemplet (tabell 2) visar en ersättande anmälan som betalaren av den tidigare förmånen har lämnat in då hen har erhållit regressprestationen. Regressprestationen har betalats till betalaren av den tidigare förmånen 1.7.2021. Prestationen syns på mottagarens konto 3.7.2021 och kan hänföras i mottagarens system 5.7.2021:

Exempel 18, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

30.04.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

200.00

Regress

Ja

Tilläggsuppgifter om regress

 

Regress till skattefri inkomst, betalningsdag

05.07.2021

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

12.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

50.00

I vissa regressituationer kan den senare betalda förmånen till viss del vara skattepliktig och till viss del skattefri. 112 a § i inkomstskattelagen tillämpas endast på regress till den skattepliktiga förmånen. För att Skatteförvaltningen ska få information om att en skattepliktig förmån har återkrävts som regress till skattefri inkomst, ska betalaren av den tidigare förmånen specificera de regressprestationer som hen erhållit.

Exempel 19: Inkomsttagaren har 10.4.2021 erhållit en skattepliktig förmån på 1 200 euro för tiden 2.3–1.4.2021. Förskottsinnehållning på 300 euro har verkställts på förmånen. Senare beviljas inkomsttagaren skattepliktig pension på 500 euro för samma tid samt en skattefri pensionsförhöjning på 30 euro. Betalaren av den tidigare skattepliktiga förmånen har framfört ett regresskrav på 530 euro.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan av betalaren av den senare förmånen:

Exempel 19, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

KKK111123456

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig pension)

Belopp

500.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Skattepliktig förmån)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattefri förhöjning till en skattepliktig pension)

Belopp

30.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Skattepliktig förmån)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

30.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Betalaren av den tidigare förmånen lämnar in en ersättande anmälan där betalaren anges uppgiften ”Regress – Ja”. Betalaren anger även uppgiften ”Regress – Ja” om den prestation hen erhållit av den skattefria inkomsten samt uppgiften ”Regress till skattefri inkomst, betalningsdag”. Eftersom förmånsbetalaren har erhållit regressprestationer både av den skattepliktiga och den skattefria inkomsten, ska regressprestationerna specificeras på följande sätt (tabell 2):

Exempel 18, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.04.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

EE12D5678901

Anmälningens versionsnummer

n

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

30.00

Regress

Ja

Tilläggsuppgifter om regress

 

Regress till skattefri inkomst, betalningsdag

12.07.2021

Intjäningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

(Skattepliktig förmån)

Belopp

670.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

02.03.2021

Slutdatum

01.04.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

300.00

4.4 Regressrättsliga situationer som inte omfattas av inkomstregistret

Till inkomstregistret anmäls inte sådana regressrättsliga situationer där inkomsttagaren inte får något beslut, det vill säga att inkomsttagaren inte är berörd part i beslutet (lagen om inkomstdatasystemet 6 §). Med stöd av lagen anmäls inte uppgifter om sådana regressbetalningar mellan försäkringsanstalter där inkomsttagaren inte är part till inkomstregistret. Sådana betalningar mellan anstalter är till exempel regressbetalningar som betalas mellan

 • arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkrare samt trafikförsäkrare
 • pensionsanstalter och ersättningsskyldiga när ersättning betalas med stöd av lagen om ansvar i spårtrafik eller patientförsäkringslagen.

Med berörd part avses att inkomsttagaren ges ett beslut för hela förmånen och att den betalas antingen i sin helhet eller delvis till en annan förmånsbetalare. I dessa fall är det fråga om regress som ska anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren inte får något beslut och hela prestationen eller del av den betalas till en annan förmånsbetalare, är inkomsttagaren inte part, utan det kan vara fråga om en regressrättslig situation. I dessa fall ska prestationen inte anmälas till inkomstregistret. Om inkomsttagaren erhåller en tilläggsbetalning som omfattas av ett separat beslut, ska tilläggsbetalningen anmälas till inkomstregistret enligt den faktiska prestationen.

Exempel 20: Fordonen A och B hamnar i en olycka. Föraren av fordon A skadas. Ansvaret delas jämt mellan fordonens försäkringsbolag (A och B).

Försäkringsbolaget för fordon A beviljar och betalar full ersättning för personskador till föraren av fordon A.

Eftersom ansvaret fördelas jämt, skickar försäkringsbolag A regresskrav på hälften av den ersättning det betalat till försäkringsbolaget (B) för fordon B. Dylika regressbetalningar mellan bolag då inkomsttagaren inte är part i beslutet ska inte anmälas till inkomstregistret.

I inkomstregistret visas endast försäkringsbolagets (A) anmälningar om den utbetalda ersättningen.

Exempel 21: En trafikolycka sker under arbetsresan. En cyklist på väg till arbetet krockar med en bil och skadas. Skadan ersätts på basis av en lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Olycksfallsförsäkringsbolaget betalar och anmäler prestationerna till inkomstregistret innan trafikförsäkringsbolaget har fattat ett beslut om ersättningar till inkomsttagaren. Trafikförsäkringsbolaget ersätter den skadade för skillnaden mellan förmånerna enligt trafikförsäkringslagen och olycksförsäkringslagen. Olycksfallsförsäkringsbolaget skickar ett regresskrav på de utbetalda ersättningarna till trafikförsäkringsbolaget. Trafikförsäkringsbolagets regressprestation till olycksfallsförsäkringsbolaget påverkar inte förmånsbeloppet som betalats till inkomsttagaren eller karaktären av de förmåner som betalats till denne.

När trafikförsäkraren beviljar en ersättning på skillnaden och ger ett beslut om detta till inkomsttagaren, visas regressen inte i inkomstregistret. I inkomstregistret visas de prestationer som olycksfallsförsäkraren anmält på hela förmånen samt de prestationer som trafikförsäkraren betalat för mellanskillnaden. Däremot visas de prestationer som trafikförsäkraren på basis av regressrättsförfarandet betalat till olycksfallsförsäkraren inte i inkomstregistret, eftersom inkomsttagaren inte är part i dessa.

För inkomsttagarens del utgörs inkomsten av ersättningar från olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen.

4.5 Överlappande regresskrav

Det är möjligt att regresskrav av flera olika aktörer riktar sig mot betalningen av samma förmån. Mottagaren av kraven följer den prioritetsordning som fastställts för den i lagen och bland annat utsökningsmyndighetens betalningsförbud, då den fastställer hur stor del av förmånen som betalas till olika ställföreträdande mottagare. I en sådan situation upprepas datagruppen Uppgifter om avdraget flera gånger i uppgifterna om det inkomstslag där den senare betalningen av den primära förmånen specificeras.

Exempel 22: En person har på grund av sjukdom varit borta från arbetet från och med 1.9.2021 och börjat få sjukdagpenning av förmånsbetalare A från och med denna dag. Betalningen av sjukdagpenningen har upphört 31.12.2021. Personen blir arbetslös och börjar erhålla arbetslöshetsdagpenning av förmånsbetalare B från och med 1.1.2022. Därtill har personen fått utkomststöd från förmånsbetalare A (enlig 23 §) i lagen om utkomststöd) under tiden 1.9.2021–15.2.2022 på grund av den svåra ekonomiska situationen. 

Personen beviljas 19.2.2022 retroaktiv invaliditetspension från och med 1.9.2021. Pensionen är dock föremål för regresskrav av förmånsbetalare A (sjukdagpenning och utkomststöd) samt förmånsbetalare B (arbetslöshetsdagpenningen). Förmånsbetalare C låter bli att betala pension för den retroaktiva tiden på grund av regresskraven och börjar betala den fortlöpande pensionen från och med 1.3.2022. För denna fortlöpande betalning lämnar förmånsbetalare C in en normal ny anmälan om förmånsuppgifter till inkomstregistret för betalningsdagen 1.3.2022.

Förmånsbetalare C betalar senare 8.3.2022 en retroaktiv invalidpension genom att följa de regresskrav som fåtts från förmånsbetalare A och B.

Beloppet på personens invalidpension är 1 000 euro under varje månad (indexförhöjningen har inte beaktats). Pensionsbeloppet för den retroaktiva perioden 1.9.2021–28.2.2022 uppgår följaktligen till 6 000 euro. Personen har inte lämnat in ett giltigt skattekort för den retroaktiva perioden, varför C verkställer en förskottsinnehållning på 50 procent på den skattepliktiga andelen av den retroaktiva förmånen.

Förmånsbetalare C beaktar följande uppgifter som gäller regresser:

Pensionsbetalning för tiden 1.09.2021–30.9.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.9.2021–30.9.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.9.2021–30.9.2021. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.10.2021–31.10.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.10.2021–31.10.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.10.2021–31.10.2021. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.11.2021–30.11.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.11.2021–30.11.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.11.2021–30.11.2021. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.12.2021–31.12.2021

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • A återkräver sjukdagpenning för tiden 1.12.2021–31.12.2021 till ett sammanlagt belopp på 900 euro.
 • Den andel som överstiger sjukdagpenningskravet, 100 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.12.2022–31.12.2022. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 50 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.1.2022–31.1.2022

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • B återkräver sjukdagpenning för tiden 1.1.2022–31.1.2022 till ett sammanlagt belopp på 800 euro.
 • Den andel som överstiger arbetslöshetspenningskravet, 200 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.1.2022–31.12.2022. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 100 euro som ersättning för utkomststödet.

Pensionsbetalning för tiden 1.2.2022–28.2.2022

 • Pensionsinkomsten uppgår till sammanlagt 1 000 euro.
 • B återkräver sjukdagpenning för tiden 1.2.2022–28.2.2022 till ett sammanlagt belopp på 800 euro.
 • Den andel som överstiger arbetslöshetspenningskravet, 200 euro, kan betalas som ersättning för det utkomststöd som A betalat för samma tid 1.2.2022–28.2.2022. Efter förskottsinnehållning betalas sammanlagt 100 euro som ersättning för utkomststödet.

Förmånsbetalare C lämnar in följande anmälan om sin retroaktiva betalning (tabell 1):

Exempel 22, tabell 1/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

08.03.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

Invalidpension

Belopp

4000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

3600.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Företagets namn

Förmånsbetalare A

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

200.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Företagets namn

Förmånsbetalare A

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.09.2021

Slutdatum

31.12.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

Invalidpension

Belopp

2000.00

Engångsersättning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

28.02.2022

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1600.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

28.02.2022

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-9

Företagets namn

Förmånsbetalare B

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

28.02.2022

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Annan förmån

Avdragstyp

Regress till skattefri inkomst

Avdragsbelopp

200.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

15.02.2022

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

Företagets namn

Förmånsbetalare A

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2022

Slutdatum

15.02.2022

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

08.03.2022

Slutdatum

08.03.2022

Ingen del av förmånsbetalare C:s prestation återstår för pensionstagaren att betala själv. Efter de regresser som gäller den skattepliktiga sjukdagpenningen och den skattepliktiga inkomstrelaterade dagpenningen återstår det 800 euro i skattepliktig inkomst för inkomsttagaren. Av detta belopp har hälften verkställts som förskottsinnehållning och hälften återkrävts som utkomststöd som betalats till för högt belopp.

Om det återstår ett belopp att betala till inkomsttagarens konto efter de poster och skatter som betalats till de ställföreträdande mottagarna, anges inte information om detta på anmälan om förmånsuppgifter. Informationsanvändarna ska själva utifrån de inkomstregisteruppgifter som de fått räkna ut det belopp av förmånen som betalas ut och det skattepliktiga beloppet.

Mottagarna av regressprestationer (såsom i exempel 21) ska lämna in ersättande anmälningar för de förmåner som de anmält till inkomstregistret, för vilka prestationer mottas av betalaren av den primära förmånen. Alla uppgifter i den tidigare anmälan, bland annat om förmånsenheten och förskottsinnehållningen, lämnas oförändrade. Till de allmänna uppgifterna om inkomstslaget lägger man bara till en ny uppgift, "Regress – Ja".

Exempel 22: (forts.) B:s ersättande anmälan för februari (tabell 2):

Exempel 22, tabell 2/2
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2022

Uppgifter i anmälan  

Typ av åtgärd

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

01032021AA2

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

800.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.02.2022

Slutdatum

28.02.2022

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

20

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

160.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2022

Slutdatum

01.03.2022

4.6 Påföljande regresskrav

Samma inkomsttagare kan under samma tidsperiod erhålla överlappande förmåner som kommer fram under olika tidpunkter. Påföljande regresskrav kan överlappa med andra regresser trots att de tidsmässigt skulle vara åtskilda från varandra. Inkomsttagaren har emellertid rätt till endast en förmån under en viss tidpunkt. På basis av sitt regresskrav anmäler den part som erhållit regressprestationen alltid uppgiften "Regress – Ja" om de prestationer som den erhållit på basis av sitt regresskrav av en annan aktör. Den senare förmånsbetalaren anmäler uppgifterna alltid med datagruppen Avdrag, så att informationsanvändare kan utnyttja uppgifterna om avdraget samt beakta beloppet av regressprestationen.

Exempel 23: Förmånsbetalare A har beviljat en inkomsttagare förmån A på 100 euro under tiden 1.3.2021–31.3.2021. Förmånen blir tillgänglig för inkomsttagaren 10.3.2021 och anmäls till inkomstregistret. Senare beviljar förmånsbetalare B till samma inkomsttagare förmån B på 100 euro för samma intjäningsperiod. Förmånen betalas ut 1.6.2021. Till inkomsttagarens konto betalar man ingenting i juni, eftersom hela prestationen betalas till betalare A på basis av regresskrav. Senare beviljar förmånsbetalare C till samma inkomsttagare förmån C på 100 euro för samma intjäningsperiod. Förmånen betalas ut 01.02.2022. Även i detta fall betalas ingenting på inkomsttagarens konto, eftersom prestationen betalas till förmånsbetalare B på basis av regresskrav.

Förmånsbetalare A:s anmälan (tabell 1):

Exempel 23, tabell 1/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

A:s anmälan A01

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Förmånsbetalare B:s anmälan med regressavdrag (tabell 2) samt förmånsbetalare A:s ersättande anmälan om den erhållna regressprestationen (tabell 3):

Exempel 23, tabell 2/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

B:s anmälan B01

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

(Förmån B)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Exempel 22, tabell 3/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

10.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Typ av åtgärd

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

A:s anmälan A01

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

(Förmån A)

Belopp

100.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Förmånsbetalare C:s anmälan med regressavdrag (tabell 4) samt förmånsbetalare B:s ersättande anmälan om den erhållna regressprestationen (tabell 5):

Exempel 23, tabell 4/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälnings-dag

01.02.2022

Uppgifter i anmälan  

Typ av åtgärd

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

C:s anmälan C01

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

(Förmån C)

Belopp

100.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån B)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Exempel 23, tabell 5/5
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälnings-dag

01.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Typ av åtgärd

Ersättande anmälan

Betalarens anmälningsreferens

B:s anmälan B01

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Kod för inkomstslag

(Förmån B)

Belopp

100.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

(Förmån A)

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

100.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.03.2021

Slutdatum

31.03.2021

Exempel 24: I exemplet beskrivs anmälan i en situation där omständigheterna förändras flera gånger så att det bildas på varandra följande regressituationer.

En inkomsttagare har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.131.1.2021.

Senare ändras förhållandena, och beslut om sjukdagpenning fattas för inkomsttagaren. Inkomsttagaren beviljas retroaktivt 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.131.1.2021. Den senare beviljade sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till den inkomstrelaterade dagpenningen, och därför betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till den som betalat inkomstrelaterad dagpenning för den överlappande tiden 1.131.1.2021. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

Senare förändras omständigheterna på nytt, och inkomsttagaren beviljas 6 000 euro i invalidpension för tiden 1.1.202128.2.2021 (3 000 euro i månaden). Invalidpensionen är en primär förmån i förhållande till de tidigare betalda förmånerna, och på basis av regressrätten betalas den delvis till betalaren av sjukdagpenning och delvis till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning. Resten betalas till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren har haft rätt till följande förmåner:

Inkomstrelaterad dagpenning: 2 000 euro för tiden 1.1–31.1.2021

Sjukdagpenning: 1 500 euro för tiden 1.1–31.1.2021

Invalidpension: 3 000 euro i månaden (totalt 6 000 euro) för tiden 1.1–28.2.2021

Nedan går vi igenom anmälningarna till inkomstregistret. Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2021. I tabell 1 visas anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari:

Exempel 24, tabell 1/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

Omständigheterna förändras och inkomsttagaren beviljas 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2021. Eftersom sjukdagpenningen beviljas för samma period som den inkomstrelaterade dagpenningen, betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning i sin helhet. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

I tabell 2 visas den anmälan som den senare betalaren, det vill säga betalaren av sjukdagpenning, lämnat in i mars.

Exempel 24, tabell 2/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

När betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja”.

I samband med betalningen av inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten.

Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan. I tabell 3 visas den ersättande anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari (den ursprungliga anmälan visas i tabell 1):

Exempel 24, tabell 3/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

2

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

0

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Etuuden yksikkö

 

Förmånsenhet

Enhet

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

Omständigheterna förändras än en gång, och arbetspensionsbolaget beviljar 20.5.2021 retroaktivt inkomsttagaren invalidpension från och med 1.1.2021. Invalidpensionen är 3 000 euro per månad.

Invalidpensionen betalas retroaktivt delvis till inkomsttagaren och delvis till de betalare som ställt regresskrav på följande sätt:

 • 1 500 euro till betalaren av sjukdagpenning
 • 500 euro till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning
 • 1 000 euro för januari och 3 000 euro för februari 2021 till inkomsttagaren.

I tabell 4 visas anmälan om invalidpension.

Exempel 24, tabell 4/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

6000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

28.02.2021

Avdragt

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (50 % av 4 000 euro)

2000.00

Intjäningsperiod

Startdatum

27.05.2021

Slutdatum

27.05.2021

I maj lämnar betalaren av sjukdagpenning en ersättande anmälan med uppgiften ”Regress – Ja”. I tabell 5 visas den ersättande anmälan (den ursprungliga anmälan visas i tabell 2):

Exempel 24, tabell 5/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan (2)

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Tulonsaaja A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Betalaren av inkomstrelaterad dagpenning lämnar in en ersättande anmälan i maj:

Exempel 24, tabell 6/6.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälans

Anmälningens versionsnummer

3

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

5

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

16

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

 

Exempel 25: I exemplet beskrivs anmälan i en situation där omständigheterna förändras flera gånger så att det bildas på varandra följande regressituationer.

Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2021.

Senare ändras förhållandena, och beslut om sjukdagpenning fattas för inkomsttagaren. Inkomsttagaren beviljas retroaktivt 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2021. Den senare beviljade sjukdagpenningen är en primär förmån i förhållande till den inkomstrelaterade dagpenningen, och därför betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till den som betalat inkomstrelaterad dagpenning för den överlappande tiden 1.1–31.1.2021. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

Senare förändras omständigheterna på nytt, och inkomsttagaren beviljas 6 000 euro i invalidpension för tiden 1.1.2021–28.2.2021 (3 000 euro i månaden). Betalaren av sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har ställt regresskrav på arbetspensionsbolaget, som dock missat kraven och betalar hela prestationen till inkomsttagaren.

Inkomsttagaren har haft rätt till följande förmåner:

Inkomstrelaterad dagpenning: 2 000 euro för tiden 1.1–31.1.2021

Sjukdagpenning: 1 500 euro för tiden 1.1–31.1.2021

Invalidpension: 3 000 euro i månaden (totalt 6 000 euro) för tiden 1.1–28.2.2021

Nedan går vi igenom anmälningarna till inkomstregistret. Inkomsttagaren har fått 2 000 euro i inkomstrelaterad dagpenning för tiden 1.1–31.1.2021.

I tabell 1 visas anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari.

Exempel 25, tabell 1/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

2000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp (20 % av 2 000 euro)

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

Omständigheterna förändras och inkomsttagaren beviljas 1 500 euro i sjukdagpenning för tiden 1.1–31.1.2021. Eftersom sjukdagpenningen beviljas för samma period som den inkomstrelaterade dagpenningen, betalas sjukdagpenningen på basis av regressrätten till betalaren av inkomstrelaterad dagpenning i sin helhet. Ingen förmån betalas till inkomsttagaren.

I tabell 2 visas den anmälan som den senare betalaren, det vill säga betalaren av sjukdagpenning, lämnat in i mars.

Exempel 25, tabell 2/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

När betalaren av inkomstrelaterad dagpenning har erhållit regressprestationen, lämnar denne in en ersättande anmälan till inkomstregistret. I den ersättande anmälan anger betalaren uppgiften "Regress – Ja”.

I samband med betalningen av inkomstrelaterad dagpenning ska man ange förmånsenheten. Uppgiften är obligatorisk även i ersättande anmälan. I tabell 3 visas ersättande anmälan om inkomstrelaterad dagpenning i januari (den ursprungliga anmälan finns i tabell 1):

Exempel 25, tabell 3/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

2

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal

0

Inkomstslagets kod

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

21

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

Omständigheterna förändras än en gång, och arbetspensionsbolaget beviljar 20.5.2021 retroaktivt inkomsttagaren invalidpension från och med 1.1.2021. Invalidpensionen är 3 000 euro per månad. Invalidpensionen betalas retroaktivt till inkomsttagaren. Betalaren missar regresskraven av betalaren av sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning.

I tabell 4 visas arbetspensionsbolagets anmälan enligt vilken betalningen på fel sätt förmedlas till inkomsttagaren i sin helhet:

Exempel 25, tabell 4/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

27.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

6000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

28.02.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

3000.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

27.05.2021

Slutdatum

27.05.2021

Arbetspensionsbolaget märker felbetalningen och rättar ärendet. Pensionsbolaget betalar beloppen till de ställföreträdande mottagarna, dvs. betalaren sjukdagpenning och betalaren av inkomstrelaterad dagpenning. I tabell 5 visas arbetspensionsbolagets nya anmälan, där man till överbetalningen till inkomsttagaren fogat uppgiften ”Rättelse av betalning – Ja”:

Exempel 25, tabell 5/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

31.05.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Rättelse av betalning

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Sjukdagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

I juni lämnar betalaren av sjukdagpenning en ersättande anmälan med uppgiften ”Regress – Ja”. I tabell 6 visas den ersättande anmälan (den ursprungliga anmälan visas i tabell 2):

Exempel 25, tabell 6/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.03.2021

Uppgifter i anmälan  

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan (2)

Betalarens anmälningsreferens

20YY00022222

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Sjukdagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Avdrag

 

Kod för inkomstslaget för avdraget

Inkomstrelaterad dagpenning

Avdragstyp

Regress till skattepliktig inkomst

Avdragsbelopp

1500.00

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Ställföreträdande mottagarens uppgifter

 

Redovisningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Betalaren av inkomstrelaterad dagpenning lämnar in en ersättande anmälan i juni:

Exempel 25, tabell 7/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

05.02.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00011111

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Anmälningens versionsnummer

3

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal

5

Inkomstslagets kod

 

Inkomstslagets kod

Inkomstrelaterad dagpenning

Belopp

1500.00

Regress

Ja

Intjäningsperiod

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Förmånsenhet

 

Enhet

Dag

Antal enheter

16

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

05.02.2021

Slutdatum

05.02.2021

Beloppet på 2 000 euro som betalats till den ställföreträdande mottagaren återkrävs av inkomsttagaren och returneras i juli. I tabell 8 visas uppgifterna om återkrav för återbetalning i anmälan.

Exempel 25, tabell 8/8.
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.07.2021

Uppgifter i anmälan  

Betalarens anmälningsreferens

20YY00055555

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Inkomsttagare A

Allmänna uppgifter om inkomstslag

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

2000.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

01.07.2021

Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

4.7 Regress som gäller en förmån utanför inkomstregistret

I alla situationer har en tidigare anmälan som ligger bakom regresskravet inte lämnats in till inkomstregistret. En sådan situation kan uppstå om prestationen betalats ut innan inkomstregistret tagits i drift eller om den till exempel inte hör till de uppgifter som ska anmälas till registret på grund av en känslig karaktär. I dessa situationer framkommer regressen enbart utifrån de uppgifter som den senare förmånsbetalaren lämnat i datagruppen Avdrag. Om den ursprungliga förmånen inte har något eget inkomstslag i koduppsättningen för inkomstslagen i inkomstregistret, används ”Annan förmån” eller ”Annan pension” som kodvärde för inkomstslaget i de uppgifter som ska lämnas in om den ursprungliga förmånen.

5 Återkrav av delprestationer

I vissa situationer kan inkomst som betalats ut tidigare ändras retroaktivt. För inkomsttagaren fattas ett beslut om en ny förmån som åtminstone partiellt beviljas för samma period som den tidigare utbetalda förmånen. En tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation för en förmån som utbetalas senare. Inkomsttagaren har haft rätt till prestationen som hen fått tidigare, och därför har inkomsten varit korrekt vid betalningstidpunkten. Det anmälda inkomstslaget ändras således inte, eftersom inkomsten beskattas enligt det ursprungligen anmälda inkomstslaget. Delprestationer handlar inte om ogrundade förmåner eller regresser som behandlats tidigare i denna anvisning.

Retroaktiv ändring av inkomst anmäls med en ersättande anmälan till inkomstregistret. För det ursprungliga inkomstslaget ges uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget”, och som värde antecknas den nya koden för inkomstslaget. När inkomst ändras retroaktivt återkrävs inte en tidigare utbetald pension eller förmån, utan den beaktas som delprestation för en förmån som betalas senare. Anmälan av delprestationer behandlas mer ingående i anvisningen Förmåner: Anmälan av information till inkomstregistret (se kapitel 4.6, Inkomsten ändras retroaktivt och en tidigare utbetald förmån beaktas som en delprestation).

Även en delprestation kan ha betalats ut utan grund. I dessa fall återkräver betalaren delprestationen. Exempel 19 handlar om återkrav av en delprestation.

Exempel 27: En inkomsttagare har erhållit 1 100 euro i månaden i partiell förtida ålderspension för tiden 1.1–31.10.2021. Betalaren har fattat ett retroaktivt beslut om invalidpension 15.10.2021. Invalidpension har fr.o.m. 1.6.2021 betalats ut till samma belopp som den partiella förtida ålderspensionen, dvs. 1 100 euro i månaden. Betalaren har beaktat den tidigare partiella förtida ålderspensionen som en delprestation av invalidpensionen. Betalaren har anmält ändringen av pensionsslaget till inkomstregistret med en ersättande anmälan och angett uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget” på anmälningarna fr.o.m. 1.6.2021.

Exemplet (tabell 1) visar anmälan om partiell förtida ålderspension för januari 2021. Motsvarande anmälningar har lämnats in fram till 31.5.2021.

Exempel 27, tabell 1/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

02.01.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Betalarens anmälningsreferens

zzyy1

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Partiell förtidsålderspension

Belopp

1100.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.01.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

220.00

Följande exempel (tabell 2) visar förmånsbetalarens anmälan för juni där ändringen av den partiella förtida ålderspensionen till invalidpension anmäls. Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar även för andra månader under vilka den partiella förtida ålderspensionen betraktas som en delprestation av invalidpensionen.

Exempel 27, tabell 2/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

xxyz2

Anmälningens versionsnummer

n

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Partiell förtidsålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1100.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

30.06.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

220.00

Betalaren har emellertid i augusti 2022 upptäckt att inkomsttagaren har erhållit partiell förtida ålderspension och invalidpension på fel grunder under 2021. Pensionsbeloppet borde ha varit 1 050 euro i månaden i stället för 1 100 euro. Betalaren har fattat ett beslut om återkrav 30.8.2022. Med inkomsttagaren har man kommit överens om att överbetalningen på 600 euro (50 euro per månad under 12 månader) återkrävs med faktura i oktober.

Betalaren har lämnat in en anmälan om ogrundad förmån då hen upptäckt överbetalningen. Exemplet (tabell 3) visar en ny ersättande anmälan för juni. Motsvarande ersättande anmälningar har lämnats in även för de andra månaderna.

Exempel 27, tabell 3/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

01.06.2021

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Inkomstregistrets eller betalarens anmälningsreferens

xxyz2

Anmälningens versionsnummer

n

Åtgärdstyp

Ersättande anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Partiell förtidsålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

1050.00

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

30.06.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Partiell förtidsålderspension

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget

Invalidpension

Belopp

50.00

Ogrundad förmån

Ja

Intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

30.06.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Förskottsinnehållning

Belopp

220.00

Betalaren lämnar in motsvarande anmälningar även för januari-maj 2021 dvs. för den tid då partiell förtida ålderspension har betalats ut. På dessa anmälningar ska uppgiften ”Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget” inte anges.

Betalaren återkräver överbetalningen av inkomsttagaren i oktober 2022. Exemplet (tabell 4) visar betalarens anmälan om återkrav (andelen av den partiella förtida ålderspensionen 1.1–31.5.2021 sammanlagt 250 euro och andelen av invalidpensionen 1.6–31.12.2021 sammanlagt 350 euro):

Exempel 27, tabell 4/4
Uppgifter om materialet Värden

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag

20.10.2022

Uppgifter i anmälan  

Uppgifter om tjänsten

 

Åtgärdstyp

Ny anmälan

Betalarens anmälningsreferens

yyzz2

Uppgifter om inkomsttagaren

 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Partiell förtidsålderspension

Belopp

250.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

15.10.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.01.2021

Slutdatum

31.05.2021

Allmänna uppgifter om inkomstslaget

 

Inkomstslagets kod

Invalidpension

Belopp

350.00

Återkrav

Ja

Tilläggsuppgifter om återbetalning

 

Datum för återbetalning

15.10.2022

Ursprunglig intjäningsperiod

 

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

31.12.2021