Anmäl uppgifterna om anställningsförhållandet till inkomstregistret

Med anmälan om löneuppgifter anmäls olika slags uppgifter om anställningsförhållande till inkomstregistret. Det rekommenderas att uppgifter om anställningsförhållandet anmäls så omfattande som möjligt till inkomstregistret så att inkomstregistrets informationsanvändare får alla de uppgifter de behöver direkt från inkomstregistret.

Med anställningsförhållande avses arbete som utförts i arbets- och tjänsteförhållande. Som anställningsförhållande anmäls till inkomstregistret också en sådan otypisk och kortvarig anställning som nödvändigtvis inte är föremål för ett skriftligt arbetsavtal, till exempel om ett hushåll anställer en barnskötare eller renoverare.

Yrkesklass och övriga uppgifter om yrket

Anmäl yrkesklass enligt den valda koduppsättningen. Välj Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) som koduppsättning om den anställda är arbetsolycksfallsförsäkrad.

Välj Kevas, Finlands Banks eller Trafis beteckningar som koduppsättning om den anställda är arbetspensionsförsäkrad. Anmäl dessutom yrkesklass enligt Statistikcentralens yrkesklassificering om den anställda är arbetsolycksfallsförsäkrad.

Det är möjligt att anmäla flera yrkesklasser eller beteckningar för samma arbetstagare med samma anmälan om löneuppgifter. Det är dock bara möjligt att anmäla ett värde från varje koduppsättning. Det finns fyra olika koduppsättningar:

  1. Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) (stat.fi)
  2. Kevas beteckningar
  3. Finlands Banks beteckningar
  4. Trafis beteckningar

Vid anmälning av Statistikcentralens yrkesklassificering som används av inkomstregistret används den noggrannast möjliga koden, som är femsiffrig. Om ingen femsiffrig kod är tillgänglig bildar du en femsiffrig kod av den fyrsiffriga genom att lägga till en nolla.

Om en arbetstagare utför arbete i flera olika yrkeskategorier, anger du yrkesklassen för det arbete som arbetstagaren utför tidsmässigt mest.

Du kan vid behov precisera arbetstagarens yrke genom att ange en fritt formulerad yrkesbeteckning som till exempel Statistikcentralen och FPA kan utnyttja.

Anställningsförhållandets giltighet

Vad gäller anställningsförhållanden som försäkrats enligt OffPL och anställningsförhållanden hos Finlands Bank är det obligatoriskt att anmäla anställningsförhållandets giltighet. Med giltighet avses tiden från anställningsförhållandets startdatum till slutdatum. Uppgiften används till exempel för att avgöra inkomsttagarens rätt till en viss förmån.

Som anställningsförhållandets startdatum anges startdatumet för ett anställningsförhållande utan avbrott. Startdatum ändras inte om till exempel arbetstagarens visstidsanställning fortsätter direkt med ett nytt visstidsavtal.

Ange anställningsförhållandets slutdatum om anställningsförhållandet är tidsbundet eller om anställningsförhållandets utgångsdag annars är känt till exempel på grund av att arbetstagaren har sagt upp sig. Anmäl uppgiften till inkomstregistret genast när slutdatum är känt.

Om arbetstagaren övergår till arbete i ett annat företag inom samma koncern, till exempel från ett moderbolag till ett dotterbolag, anmäls inte anställningsförhållandet som oavbrutet. Om arbetstagarens arbetsplats bara ändras fysiskt, till exempel till ett annat verksamhetsställe, men arbetsgivarföretaget förblir samma, anmäls också anställningsförhållandet som oavbrutet.

Orsak till avslutande av anställningsförhållande

Vad gäller anställningsförhållanden som försäkrats enligt OffPL och anställningsförhållanden hos Finlands Bank är det obligatoriskt att anmäla orsaken till att anställningsförhållandet upphört.

Orsaken till avslutande av anställningsförhållande anmäls med inkomstregistrets, Kevas eller Finlands Banks koduppsättning. Utöver den koduppsättning som valts anmäls den egentliga orsakskoden för avslutande, till exempel 7 Avslutande av tidsbundet anställningsförhållande. Om orsaken till avslutande anmäls med Kevas eller Finlands Banks koduppsättning rekommenderas det att dessutom ange orsaken enligt inkomstregistrets koduppsättning.

Registreringsgrund

Grunden för registrering av anställningsförhållande är en obligatorisk uppgift när det är frågan om ett anställningsförhållande hos Finlands Bank eller som försäkrats enligt OffPL. Uppgiften påverkar beräkningen av pension.

Om en inkomsttagare har flera parallella anställningsförhållanden med olika giltighetstider, kan de anmälas med samma anmälan om löneuppgifter endast om deras registreringsgrund är densamma. Om registreringsgrunden inte är samma, ska uppgifterna anmälas som separata anmälningar om löneuppgifter.

Registreringsgrunden anmäls utifrån den valda koduppsättningen:

  1. Kevas registreringsgrund
  2. Finlands Banks registreringsgrund

Kompletterande tilläggsuppgifter

Anmäl uppgiften i Anställningsförhållande: Ja/Nej, så att informationsanvändaren får uppgift om huruvida inkomsttagaren är en inkomsttagare i anställningsförhållande hos betalaren. Anmäl också det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet.

Anmäl som inkomsttagarens verksamhetsställe den egentliga arbetsplatsen, det vill säga den plats där arbetstagaren i regel arbetar. Om det finns flera arbetsplatser, anmäl det verksamhetsställe där arbetstagaren arbetar mest tid. Som inkomsttagarens verksamhetsställe anmäls det företag som betalar lönen. När det gäller till exempel en arbetstagare hos ett personaluthyrningsföretag så anmäls personaluthyrningsföretagets verksamhetsställe som arbetstagarens verksamhetsställe, om samma företag även betalar arbetstagarens lön.

Typen av anställningsförhållande beskriver om inkomsttagarens anställningsförhållande är på hel- eller deltid.

Anställningsförhållandets längd avser anställningsförhållandets giltighet. Välj tills vidare eller viss tid som längd.

Om du anger typ av anställningsförhållande som deltid ska du också samtidigt ange procentuell deltid. Anmäl den procentuella arbetstid som överenskommits i arbetsavtalet eller i handlingen om tjänsteutnämning, till exempel 50 %.

Anmäl ordinarie avtalad veckoarbetstid om det har överenskommits i arbetskontraktet eller i handlingen om tjänsteutnämning.

Avlöningsformen är överenskommen i arbetskontraktet eller i handlingen om tjänsteutnämning, så anmäl samma uppgift till inkomstregistret. Provisionslön eller annan prestationsberoende lön anmäls som ackordslön.

Obligatoriska uppgifter om ett anställningsförhållande som ska anmälas med anmälan om löneuppgifter är:

När det gäller ett anställningsförhållande enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (OffPL) eller ett anställningsförhållande hos Finlands Bank ingår i de obligatoriska uppgifterna om anställningsförhållandet:

  • anställningsförhållandets giltighet
  • orsak till avslutande av anställningsförhållandet
  • yrkesklass och övriga uppgifter om yrket
  • registreringsgrund.

Bekanta dig med inkomstregistrets detaljerade anvisning: Anmälan av information till inkomstregistret: anställningsförhållande.

Sidan har senast uppdaterats 15.1.2021