Specialsituationer för korrigering av löneuppgifter: exempel

Anmäl inkomst som betalats till ett för högt belopp som ogrundad förmån

Rekommendationen är att inkomst som betalats till ett för högt belopp alltid anmäls som ogrundad förmån. Kvittning, det vill säga förskottslöneförfarande rekommenderas inte.

Behandling av överbetalning som förskottslön är tillåten endast om överbetalningen återkrävs i sin helhet i samband med följande löneutbetalning.

Så här anmäler du en ogrundad förmån:

 • Om en överbetalning upptäcks innan anmälan har lämnats in, anmäls den inkomst som betalats till ett för högt belopp med inkomstslaget Ogrundad förmån (359).
 • Om överbetalningen upptäcks först då inkomsten redan har anmälts till inkomstregistret, ska den ursprungliga anmälan korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan och anmäla den andel som avser överbetalningen som ogrundad förmån genom att lägga till uppgiften Ogrundad förmån på inkomstslaget.

Exempel: 31.5.2019 har man betalat 3 500 euro i lön till en inkomsttagare. Den utbetalda lönen omfattar en månadslön på 3 000 euro, en bonus på 480 euro och en telefonförmån på 20 euro. Arbetsgivaren upptäcker efter det att anmälan om löneuppgifter har lämnats in att man inte borde ha betalat ut någon bonus alls.

Betalaren korrigerar anmälan som lämnats in och anger överbetalningen på 480 euro som ogrundad förmån. Observera att även de avgifter som tagits ut på lönen ska korrigeras.

Så här anmäler du återkrav:

Anmäl uppgift om återkrav då inkomsttagaren har returnerat överbetalningen. Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan uppgift om återkrav anges med anmälan för den löneperiod då överbetalningen har betalats tillbaka.

Anmäl följande uppgifter om återkrav:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Återkrävt belopp
 • Datum för återkrav
 • Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (vid nettoåterkrav)
 • Ursprunglig löneutbetalningsperiod
 • Intjäningsperiod för den återkrävda inkomsten (frivillig, kompletterande uppgift)
 • Ursprunglig löneutbetalningsdag (frivillig, kompletterande uppgift)

Exempel: Inkomsttagaren betalar tillbaka överbetalningen på 480 euro 1.7.2019. Förskottsinnehållning på 120 euro (25 %) har verkställts på överbetalningen. Återkravet görs i netto.  Inkomsttagaren betalar tillbaka ett belopp från vilket förskottsinnehållningen dragits av, det vill säga 360 euro (480 e – 120 e).

Betalaren anmäler: beloppet av den återkrävda inkomsten 480 euro och uppgiften Återkrav – Ja. Det återkrävda beloppet anges i brutto även om prestationen har återkrävts i netto. För det återkrävda beloppet kan man ange intjäningsperiod om man så önskar.

Som tilläggsuppgifter om återkravet anmäls: datumet för återkrav 1.7.2019, förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet 120 euro och den ursprungliga löneutbetalningsperioden 1–31.5.2019. Vidare kan man ange den ursprungliga betalningsdagen 31.5.2019.

Korrigering av naturaförmåner

Om en inkomsttagare har en naturaförmån till sitt förfogande fastställs dess värde enligt Skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner. Om värdet på den förmån som inkomsttagaren erhållit inte fastställs i beslutet, anses gängse värde som förmånens värde. Naturaförmåner kan inte utgöra överbetalningar eftersom man antingen har tillgång till förmånen eller inte. Om man har anmält naturaförmåner till ett för högt eller för lågt belopp är det alltid fråga om fel i anmälan.

Eftersom naturaförmåner inte kan utgöra inkomst som betalats ut till ett för högt belopp, används uppgiften Ogrundad förmån inte i korrigeringar av naturaförmåner.

Om en naturaförmån har anmälts till ett för högt eller för lågt belopp (t.ex. på grund av fel i inmatningen), korrigeras värdet på naturaförmånen genom att lämna in en ersättande anmälan.

Om en inkomsttagares naturaförmån inte har anmälts alls, ska den anmälas genom att korrigera anmälan för den månad då man inte har anmält förmånen.

Exempel (forts.):

Arbetstagaren har avstått från telefonförmånen redan i april, men uppgiften har inte kommit till löneräkningen i tid.

Inkomsttagaren har inte använt naturaförmånen i maj. Om felet upptäcks innan anmälan för maj lämnas in, ska naturaförmånen inte anmälas till inkomstregistret alls. Om felet upptäcks då naturaförmånen redan har anmälts till inkomstregistret, korrigerar man uppgiften genom att lämna in en ersättande anmälan där naturaförmånen har tagits bort.

Korrigera även arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna

När du korrigerar beloppet av inkomst som betalats till inkomsttagaren, kom ihåg att även korrigera arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna. Räkna arbetstagaravgifterna från det korrigerade lönebeloppet.

Korrigera arbetstagaravgifterna i första hand på samma anmälan med vilken du anmäler en ogrundad förmån. Belopp som returnerats till inkomsttagaren anmäls inte längre vid det skede då överdebiteringen betalas tillbaka till inkomsttagaren.

Gör korrigeringen ändå senast med den anmälan med vilken du anmäler återkrav. Arbetstagaravgifterna kan korrigeras med anmälan om återkrav endast om avgifterna korrigeras under samma kalenderår. Om korrigeringen görs vid en senare tidpunkt ska arbetstagaravgifterna korrigeras med anmälan om ogrundad förmån.

Vänligen observera att arbetstagaravgifter även tas ut på naturaförmåner. Om eurobeloppen av naturaförmåner ändras, ska ändringen beaktas i beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Korrigering av arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut på naturaförmåner

Om man på den ursprungliga anmälan har anmält en naturaförmån till ett för lågt belopp och den naturaförmån som saknats läggs till på den ersättande anmälan, ska man ta ut ytterligare arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier av arbetstagaren. Arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier som debiterats arbetstagaren anmäls till inkomstregistret med anmälan för den betalningsdag då de har tagits ut av arbetstagaren. Om en naturaförmån läggs till med en ersättande anmälan, ska arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier inte ännu vid detta skede korrigeras, utan de anmäls med anmälan för den betalningsdag då de faktiskt har tagits ut av arbetstagaren.

Om en naturaförmån felaktigt har anmälts trots att den inte har varit tillgänglig, ska man lämna in en ersättande anmälan och ta bort naturaförmånen från anmälan. Samtidigt blir beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier lägre. Betalaren kan gottgöra inkomsttagaren för överdebiteringen genom att sänka avgifterna för en senare löneperiod eller genom att återbetala det överdebiterade beloppet till inkomsttagaren.

Om arbetstagaravgifter som tagits ut till ett för högt belopp betalas tillbaka genom att sänka avgifterna för den följande löneperioden, ska man med anmälan för följande period anmäla beloppet av arbetstagaravgifterna för den innevarande perioden från vilken överdebiteringen har dragits av.

Om överdebiteringen returneras till inkomsttagaren, ska betalaren anmäla det belopp som returnerats till inkomsttagaren som en negativ siffra med en ny anmälan till inkomstregistret.

Exempel (forts.): Från den utbetalda prestationen (3 500 euro) har man debiterat arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften (236,25 euro) och arbetslöshetsförsäkringspremien (52,50 euro).

Från den utbetalda prestationen drar man av den ogrundade förmånen på 480 euro och den ogrundade telefonförmånen på 20 euro.  Beloppet av arbetstagaravgifterna räknas från 3 000 euro.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften på 32,40 euro och arbetslöshetsförsäkringspremien på 7,20 euro har debiterats på en prestation som utgjort en ogrundad förmån. Dessa dras av från de anmälda beloppen redan på anmälan om ogrundad förmån.

Den korrigerade arbetspensionsförsäkringsavgiften på 203,85 euro (236,25 euro – 32,40 euro) och arbetslöshetsförsäkringspremien på 45,30 euro (52,50 euro – 7,20 euro) anmäls med anmälan om ogrundad förmån eller senast med anmälan om återkrav.

Den arbetspensionsförsäkringsavgift på 1,35 euro som tagits ut från telefonförmånen och arbetslöshetsförsäkringspremien på 0,30 euro dras av från de belopp som anmäls på anmälan för den följande löneperioden, eller om överdebiteringen har återbetalats separat till inkomsttagaren, ska en separat anmälan om detta lämnas in till inkomstregistret.

Behandling av förskottsinnehållning i korrigeringssituationer

Verkställd förskottsinnehållning anmäls alltid till inkomstregistret till det belopp som den har debiterats inkomsttagaren.

Vid återkrav korrigeras förskottsinnehållningen endast då återkravet görs i netto.

 • Om återkravet görs i netto, återkräver man av inkomsttagaren ett belopp från vilket förskottsinnehållningen har dragits av. Förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet anmäls på anmälan om återkrav under punkten Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet.

Återkravet kan göras i netto om inkomsten återbetalas samma år eller i början av följande år så tidigt att beskattningen för betalningsåret ännu inte är färdigställd. Skatteförvaltningen ger närmare anvisningar på webbplatsen vero.fi om hur länge nettoåterkrav kan beaktas i inkomsttagarnas beskattning. Efter den föreskrivna tidsfristen som Skatteförvaltningen anmält används bruttoåterkrav i fråga om återkrav. 

 • Om nettoåterkrav inte är möjligt, ska överbetalningen återkrävas i brutto. Det återkrävda beloppet innehåller även förskottsinnehållningen. I dessa fall ska man på anmälan om återkrav inte anmäla förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet.

Läs mer om återkrav.

Exempel (forts.): På den utbetalda prestationen (3 500 euro) har man verkställt förskottsinnehållning (25 %) på 875 euro. Av prestationen utgör 480 euro överbetalning och 20 euro ogrundad telefonförmån. Betalaren har korrigerat anmälan, anmält överbetalningen som ogrundad förmån och tagit bort telefonförmånen från anmälan. Beloppet av förskottsinnehållningen (875 euro) ändras inte.

Om betalaren har återkrävt överbetalningen i netto och den förskottsinnehållning (120 euro) som hänför sig till det återkrävda beloppet har anmälts separat till inkomstregistret, minskar det belopp av förskottsinnehållningen som avser prestationsbetalarens arbetsgivarskyldighet och hänför sig till den aktuella perioden. På basis av uppgiften sänker Skatteförvaltningen dessutom på motsvarande sätt förskottsinnehållningsbeloppet som tidigare räknats inkomsttagaren till godo.

Korrigering av inkomstslag i 400-serien

Poster som ska dras av från inkomsterna anmäls till inkomstregistret med anmälan för den betalningsdag då de har dragits av från inkomsten. Om poster som ska dras av ska korrigeras, görs korrigeringen i regel med anmälan för den följande löneutbetalningsperioden. Korrigeringar som gjorts på poster som dragits av anmäls till inkomstregistret då betalaren har korrigerat beloppen. Undantag till detta utgörs av ersättningar för naturaförmåner som ska anmälas med samma anmälan som naturaförmånerna även om ersättningen skulle debiteras på förhand eller senare. Vidare kan arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier korrigeras vid överbetalningar med anmälan om ogrundad förmån.

Uppgiften Ogrundad förmån ska inte fogas till de poster som dras av.

Exempel: Betalaren har felaktigt från inkomsttagarens tagit ut nettolön för en bilplatsavgift på 50 euro och anmält posten med inkomstslaget 408 Övriga poster som ska dras av från nettolönen. Överdebiteringen har returnerats till inkomsttagaren vid följande löneutbetalning efter att felet har upptäckts. Betalaren kan anmäla den prestation som returnerats med inkomstslaget 406 Lön som ska betalas ut, varmed personens bruttolön anmäls som 50 euro högre.

Om man i denna situation inte hade hunnit lämna in en anmälan till inkomstregistret, skulle den post som debiterats utan grund inte anmälas till inkomstregistret.

Korrigera även arbetsgivarens separata anmälan

När du korrigerar anmälan om löneuppgifter och korrigeringen påverkar beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, kom även ihåg att korrigera arbetsgivarens separata anmälan.

Om du upptäcker felet innan arbetsgivarens separata anmälan har lämnats in, anmäl totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter korrekt redan på den första anmälan.

Om du redan har hunnit lämna in arbetsgivarens separata anmälan innan felet upptäcks, korrigera totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter på anmälan för den ursprungliga löneutbetalningsmånaden.

Exempel: Betalaren har lämnat in arbetsgivarens separata anmälan för maj där hen har anmält beloppet av den sjukförsäkringsavgift på 26,95 euro som hen betalat på basis av lönen på 3 500 euro.

Arbetsgivaren har korrigerat anmälan om löneuppgifter och angett överbetalningen på 480 euro som ogrundad förmån samt tagit bort den felaktigt anmälda telefonförmånen från anmälan. Det lönebelopp som är underställt sjukförsäkringsavgiften har ändrats till 3 000 euro.

Betalaren korrigerar arbetsgivarens separata anmälan som lämnats in tidigare och anmäler 23,10 euro som arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.