Specialsituationer för korrigering av löneuppgifter: exempel

Så här anmäler du en ogrundad förmån

 • Om en prestation till för högt belopp upptäcks innan anmälan har lämnats in, anmäls den inkomst som betalats till för högt belopp med inkomstslaget Ogrundad förmån (359).
 • Om prestationen till för högt belopp upptäcks först då inkomsten redan har anmälts till inkomstregistret, ska den ursprungliga anmälan korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan. Med den ersättande anmälan anmäls den del av prestation som betalats till för högt belopp som ogrundad förmån genom att uppgiften Ogrundad förmån läggs till i inkomstslaget. Då används inte det separata inkomstslaget Ogrundad förmån.

Exempel 1:

En lön på 2 200 euro har betalats ut till en person i januari 2020. Förskottsinnehållning har verkställts enligt 25 %, dvs. 550 euro. Arbetstagaravgifterna har debiterats normalt. Betalaren har lämnat in en anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret.

201 Tidlön 2200.00

402 Förskottsinnehållning 550.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 157.30

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 30.80

Betalaren upptäcker senare att 200 euro för mycket har betalats i tidlön. Betalaren gör en extra körning i lönesystemet, utifrån vilken en fordran på 200 euro på personen bildas som ett negativt tal. Det går inte att anmäla negativa tal till inkomstregistret, varför betalaren när hen har upptäckt överbetalningen ska anmäla prestationen till för högt belopp (200 euro) som en ogrundad förmån.

Betalaren korrigerar den anmälan om löneuppgifter som hen lämnat in för januari genom att lämna in en ersättande anmälan.

På den ersättande anmälan anges den ursprungliga betalningsdagen som betalningsdag. Den ogrundade förmånen anmäls genom att använda det tidigare angivna inkomstslaget och ange den separata uppgiften Ogrundad förmån i anslutning till inkomstslaget. Lönebeloppet korrigeras.

201 Tidlön 2000.00

201 Tidlön 200.00

 • Ogrundad förmån: Ja

402 Förskottsinnehållning 550.00

Ogrundad förmån: Ja Även om prestationen till för högt belopp korrigeras till ogrundad förmån, beskattas inkomsttagaren fortfarande för 2 200 euro och som förskottsinnehållning beaktas 550 euro enligt utfallet.

Behandling av förskottsinnehållning i korrigeringssituationer

Verkställd förskottsinnehållning anmäls alltid till inkomstregistret till det belopp som den har debiterats inkomsttagaren. Den verkställda förskottsinnehållningen ändras inte i anmälan om ogrundad förmån.

Vid återkrav korrigeras förskottsinnehållningen endast då återkravet görs i netto.

Ogrundad förmån påverkar skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter

Arbetspensions- och olycksfallsförsäkrare korrigerar automatiskt utifrån den ersättande anmälan beloppet av de avgifter som faktureras arbetsgivaren. Betalaren ska dock korrigera arbetstagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna i inkomstregistret.

Betalaren ska dessutom korrigera beloppet av sjukförsäkringsavgiften på eget initiativ med arbetsgivarens separata anmälan så att det motsvarar det korrekta lönebeloppet.

Korrigera arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier

När du korrigerar beloppet av inkomst som betalats till inkomsttagaren, kom ihåg att även korrigera arbetspensionsförsäkringsavgifterna och arbetslöshetsförsäkringspremierna. Räkna arbetstagaravgifterna från det korrigerade lönebeloppet.

Du kan återbetala arbetstagaravgifter som tagits ut till för högt belopp till inkomsttagaren eller ta ut lägre arbetstagaravgifter vid nästa löneutbetalning, men anmäla uppgifterna som om avgifterna hade tagits ut på inkomsten på normalt sätt.

Korrigera arbetstagaravgifterna i första hand på samma anmälan med vilken du anmäler en ogrundad förmån. Det belopp som gottgörs inkomsttagaren ska inte längre anmälas på nytt i det skede då överdebiteringen återbetalas till inkomsttagaren.

Korrigera dock arbetstagaravgifterna senast med den anmälan med vilken du anmäler återkrav. Arbetstagaravgifterna kan korrigeras med denna anmälan endast om överbetalningen och återkravet sker under samma kalenderår.

Exempel 1 (fortsätter):

Betalaren korrigerar arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier med samma anmälan som hen anmäler en ogrundad förmån.

201 Tidlön 2000.00

201 Tidlön 200.00

 • Ogrundad förmån: Ja

402 Förskottsinnehållning 550.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 28.00

Eftersom den lön som omfattas av socialförsäkringsavgifter i exemplet sjunker till 2 000 euro, kan betalaren sänka arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier så att de motsvarar detta belopp.

Utifrån den anmälan som lämnats in till inkomstregistret beaktar socialförsäkrarna 2 000 euro som lön som omfattas av socialförsäkringsavgift (i exemplet).

Korrigera även arbetsgivarens separata anmälan

När du korrigerar anmälan om löneuppgifter och korrigeringen påverkar beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, kom även ihåg att korrigera arbetsgivarens separata anmälan.

Om du upptäcker felet innan arbetsgivarens separata anmälan har lämnats in, anmäl totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter korrekt redan på den första (och i detta fall enda) anmälan.

Om du redan har hunnit lämna in arbetsgivarens separata anmälan innan felet upptäcks, korrigera totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter på den separata anmälan för den ursprungliga löneutbetalningsmånaden.

Anmäl återkrav då inkomsttagaren har betalat tillbaka en prestation som hen har fått till för högt belopp. Det återkrävda beloppet ska inte korrigeras på den ursprungliga anmälan, utan återkravet ska anmälas på anmälan för den löneperiod under vilken inkomsttagaren har betalat tillbaka överbetalningen.

Exempel 1 (fortsätter):

Betalaren har lämnat in arbetsgivarens separata anmälan för maj där hen har anmält beloppet av den sjukförsäkringsavgift på 33,66 euro som hen betalat utifrån en lön på 2 200 euro.

Betalaren har korrigerat anmälan om löneuppgifter och angett prestationen till för högt belopp på 200 euro som en ogrundad förmån. Det lönebelopp som omfattas av sjukförsäkringsavgiften har ändrats till 2 000 euro.

Betalaren korrigerar arbetsgivarens separata anmälan som hen lämnat in tidigare genom att anmäla 30,60 euro som arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift.

Så här anmäler du återkrav

Anmäl följande uppgifter om återkrav:

 • Inkomstslag
 • Återkrav – Ja
 • Återkrävt belopp
 • Datum för återbetalning
 • Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (vid nettoåterkrav)
 • Ursprunglig löneutbetalningsperiod
 • Intjäningsperiod för den återkrävda inkomsten (frivillig, kompletterande uppgift)
 • Ursprunglig löneutbetalningsdag (frivillig, kompletterande uppgift).

Ett återkrav kan genomföras på tre olika sätt: nettoåterkrav, bruttoåterkrav eller genom att behandla en prestation till för högt belopp som förskottslön (s.k. kvittning av lön). Behandling som förskottslön rekommenderas inte, men om detta förfarande ändå tillämpas ska uppgift om återkravet inte anmälas till inkomstregistret.

Exempel 1 (fortsätter), alternativ A: Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp genom nettoåterkrav

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att arbetsgivaren återkräver överbetalningen på 200 euro för januari i samband med lönebetalningen i februari. Överbetalningen återkrävs i netto på lönen för februari. Inkomsttagarens normala lön för februari är 2 000 euro.

Inkomsttagarens skattekort har ändrats under tiden, och den nya förskottsinnehållningsprocenten är 20.

201 Tidlön 2000.00 (varav förskottsinnehållning 20 %)

201 Tidlön 200.00 (belopp som återkrävs, brutto)

 • Återkrav: Ja

402 Förskottsinnehållning 400.00 (av 2 000 euro)

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00 (av 2 000 euro)

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 28.00 (av 2 000 euro)

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Återbetalningsdag: löneutbetalningsdagen i februari

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet: 50 (25 % av 200 euro, innehållning för januari)

Ursprunglig löneutbetalningsperiod 1.1–31.1.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsdag: löneutbetalningsdagen i januari

Uppgiften ”Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet” påverkar arbetsgivarens förskottsinnehållningsskyldighet. Utifrån uppgiften minskar förskottsinnehållningsskyldigheten för skatteperioden januari med 50 euro (i exemplet). På motsvarande sätt minskar inkomsttagarens inkomster under skatteåret med 200 euro och den förskottsinnehållning som räknas till godo med 50 euro. Uppgiften om återkrav påverkar inte skyldigheten att betala socialförsäkringsavgifter. I exemplet betalas socialförsäkringsavgift utifrån 2 000 euro.

Den nettoinkomst som inkomsttagaren i exemplet får för februari efter avdrag för skatt och arbetstagaravgifter på lönen är 1 432 euro, på vilket återkravet görs.

(2 000 euro brutto - 400 euro förskottsinnehållning (20 %) - 143 euro - 28 euro = 1 429 euro.)

Från inkomsttagarens nettolön dras prestationen till för högt belopp för januari av, som är 150 euro netto.

(200 euro brutto - 50 euro skatt (25 %) = 150 euro.)

Inkomsttagaren får i netto 1 429 - 150 = 1 279 euro.

Exempel 1 (fortsätter), alternativ B: Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp genom bruttoåterkrav

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att arbetsgivaren återkräver överbetalningen på 200 euro för januari i samband med lönebetalningen i februari. Överbetalningen återkrävs i brutto på lönen för februari. Inkomsttagarens normala lön för februari är 2 000 euro.

Inkomsttagarens skattekort har ändrats under tiden, och hens förskottsinnehållningsprocent är 20.

201 Tidlön 2000.00 (varav förskottsinnehållning 20 %)

201 Tidlön 200.00 (belopp som återkrävs, brutto)

 • Återkrav: Ja

402 Förskottsinnehållning 400.00 (av 2 000 euro)

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 143.00 (av 2 000 euro)

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 28.00 (av 2 000 euro)

Tilläggsuppgifter om återkrav:

Återbetalningsdag: löneutbetalningsdagen i februari

Ursprunglig löneutbetalningsperiod: 1.1–31.1.20xx

Ursprunglig löneutbetalningsdag: löneutbetalningsdagen i januari

Den nettoinkomst som inkomsttagaren i exemplet får för februari efter avdrag för skatt och arbetstagaravgifter på lönen är 1 429 euro, på vilket återkravet görs.

(2 000 euro brutto - 400 euro förskottsinnehållning (20 %) - 143 euro - 28 euro = 1 429 euro.)

Från inkomsttagarens nettolön dras prestationen till för högt belopp för januari av (200 euro brutto). Inkomsttagaren får i netto 1 429 - 200 = 1 229 euro.

Arbetsgivarens förskottsinnehållningsskyldighet minskar inte för januari. Bruttoinkomsten på 200 euro avdras från inkomsttagarens beskattning, men beloppet av förskottsinnehållningen ändras inte.

Skillnaden mellan anmälan av brutto- respektive nettoåterkrav till inkomstregistret är att uppgiften ”Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet” inte anmäls alls vid bruttoåterkrav.

Exempel 1 (fortsätter), alternativ C: Kvittning av lön, dvs. behandling av prestation som betalats till för högt belopp som förskottslön vid följande löneutbetalning efter att felet upptäckts

Arbetsgivaren och inkomsttagaren avtalar om att arbetsgivaren återkräver överbetalningen på 200 euro för januari genom att kvitta beloppet mot den bruttolön som betalas i februari. I februari skulle inkomsttagaren normalt få en bruttolön på 2 000 euro, men betalaren drar av överbetalningen från beloppet och betalar endast 1 800 euro brutto till inkomsttagaren. Förskottsinnehållning verkställs på detta belopp och arbetstagaravgifter tas ut.

201 Tidlön 1800.00 (2 000 - 200 = 1 800)

402 Förskottsinnehållning 360.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare 128.70 (av 1 800 euro)

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 25.20 (av 1 800 euro)

Den nettoinkomst som inkomsttagaren i exemplet får för februari efter avdrag för skatt och arbetstagaravgifter på lönen är 1 286,10 euro.

(1 800 euro brutto - 360 euro förskottsinnehållning (20 %) - 128,70 euro - 25,20 euro = 1 286,10 euro.)

Observera att om återkravet görs genom att behandla prestationen till för högt belopp som förskottslön, ska uppgift om ogrundad förmån eller om återkrav inte anmälas till inkomstregistret.

Arbetsgivarens skyldigheter för skatteperioden januari ändras inte. Inkomsttagarens skattepliktiga inkomst i februari är 1 800 euro. Lönen som omfattas av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift är 1 800 euro.

Korrigering av naturaförmåner

Om en inkomsttagare har en naturaförmån till sitt förfogande fastställs dess värde enligt Skatteförvaltningens beslut om naturaförmåner. Om värdet på den förmån som inkomsttagaren erhållit inte fastställs i beslutet, anses gängse värde vara förmånens värde.

Naturaförmåner kan inte utgöra inkomst som betalats ut till för högt belopp, eftersom en förmån antingen är tillgänglig eller inte. Uppgiften ”Ogrundad förmån” används därför inte vid korrigering av naturaförmåner. Om en naturaförmån har anmälts till för högt eller för lågt belopp är det alltid fråga om ett fel i anmälan.

Om en naturaförmån har anmälts till för högt eller för lågt belopp (t.ex. på grund av fel i inmatningen), korrigeras värdet på förmånen genom att lämna in en ersättande anmälan. Om en naturaförmån som getts till en inkomsttagare inte har anmälts alls, ska den anmälas genom att korrigera anmälan för den månad då förmånen borde ha anmälts.

Vänligen observera att arbetstagaravgifter även tas ut på naturaförmåner. Om värdet på en naturaförmån som anmälts till inkomstregistret korrigeras, ska ändringen beaktas i beloppet av arbetstagarens arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier.

Exempel 2:

En bruttolön på 3 020 euro har betalats ut till en inkomsttagare i februari. Lönen omfattar en månadslön på 3 000 euro och en telefonförmån på 20 euro.

Inkomsttagaren har avstått från telefonförmånen redan i januari, men uppgiften har inte kommit till löneräkningen i tid. Om felet upptäcks innan anmälan för februari lämnas in, ska naturaförmånen inte anmälas till inkomstregistret alls. Om felet upptäcks då naturaförmånen redan har anmälts till inkomstregistret, ska uppgiften korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan där naturaförmånen har tagits bort.

Korrigering av arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier som tagits ut på naturaförmåner

Om en naturaförmån ursprungligen har anmälts till för lågt belopp och den naturaförmån som saknats läggs till på en ersättande anmälan, ska ytterligare arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier tas ut av arbetstagaren. Avgifterna ska inte korrigeras i inkomstregistret ännu med denna samma ersättande anmälan, utan de arbetstagaravgifter som tas ut ska anmälas med en anmälan för den betalningsdag då de faktiskt har tagits ut av arbetstagaren.

Om en naturaförmån har anmälts trots att den inte har varit tillgänglig, ska en ersättande anmälan lämnas in där naturaförmånen tagits bort. Samtidigt blir det korrekta beloppet av arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier lägre. Betalaren kan gottgöra inkomsttagaren för överdebiteringen av arbetstagaravgifterna genom att sänka avgifterna för en senare löneperiod eller genom att återbetala det överdebiterade beloppet till inkomsttagaren.

Om en överdebitering gottgörs genom att sänka avgifterna för den följande löneperioden, ska beloppet av arbetstagaravgifterna innehållna på lönen för perioden, med avdrag för överdebiteringen anmälas med anmälan för följande period.

Om överdebiteringen återbetalas till inkomsttagaren, ska betalaren anmäla det belopp som återbetalats till inkomsttagaren som ett negativt tal med en ny anmälan till inkomstregistret.

Exempel 2 (fortsätter):

Från den bruttoprestation som betalats till inkomsttagaren (3 020 euro) har inkomsttagarens andel av arbetspensionsförsäkringsavgiften (2 15,93 euro) och av arbetslöshetsförsäkringspremien (42,28 euro) tagits ut.

Uppgiften om telefonförmånen korrigeras genom att lämna in en ersättande anmälan där förmånen tagits bort. Beloppet av arbetstagarens arbetspensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier korrigeras inte ännu med den ersättande anmälan.

Arbetspensionsförsäkringsavgiften på 1,43 euro (7,15 %) och arbetslöshetsförsäkringspremien på 0,28 euro (1,4 %) som tagits ut på telefonförmånen på 20 euro dras av från de belopp som anmäls med anmälan för följande löneperiod. Om överdebiteringen alternativt har gottgjorts inkomsttagaren separat, ska en separat anmälan om gottgörelsen lämnas in till inkomstregistret.

Korrigering av inkomstslag i 400-serien

Poster som ska dras av från inkomsterna anmäls till inkomstregistret med anmälan för den betalningsdag då de har dragits av från inkomsten. Om poster som ska dras av ska korrigeras, anmäls den korrigerade uppgiften i regel med anmälan för den följande löneutbetalningsperioden.

Korrigeringar i avdragna poster anmäls till inkomstregistret då betalaren har korrigerat beloppen. Undantag till detta utgör ersättningar för naturaförmåner som ska anmälas med samma anmälan som naturaförmånerna, även om ersättningen debiteras på förhand eller i efterhand. Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier kan dessutom korrigeras vid fall av prestationer till för högt belopp genom att lämna in en anmälan om ogrundad förmån.

Vid korrigering av en sådan post som dragits av från inkomsten som inte påverkar beloppet av den skattepliktiga inkomsten eller den inkomst som omfattas av socialförsäkringsavgifter, kan korrigeringen göras antingen på den ursprungliga anmälan eller på anmälan för följande löneutbetalningsperiod. En sådan avdragen post kan vara till exempel en bilplatsavgift som tagits ut till för högt belopp.

Uppgiften Ogrundad förmån ska inte läggas till poster som ska dras av.

Exempel 3:

Betalaren har från inkomsttagarens nettolön på 2 000 euro felaktigt tagit ut en bilplatsavgift på 50 euro och anmält den avdragna posten med inkomstslaget 408 ”Övriga poster som ska dras av från nettolönen”.

Överdebiteringen återbetalades till inkomsttagaren vid följande löneutbetalning efter att felet hade upptäckts. Överdebiteringen kan korrigeras i inkomstregistret på två alternativa sätt:

 1. Betalaren kan korrigera den ursprungliga anmälan och radera den ogrundat avdragna posten, som anmäldes med inkomstslaget 408. Posten kan raderas antingen genom att korrigera det anmälda beloppet till noll eller genom att radera inkomstslaget helt.
 2. Betalaren kan anmäla den utbetalda gottgörelsen på anmälan för följande löneutbetalningsperiod: då anmäler betalaren med inkomstslaget 406 ”Lön som ska betalas ut” det totala beloppet av inkomsttagarens nettolön, dvs. 2 050 euro.

Om betalaren i exemplet inte hade hunnit lämna in en anmälan till inkomstregistret, hade den ogrundat avdragna posten inte behövt anmälas till inkomstregistret alls.