Arbete i Finland: grundläggande information

En finländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla löner och andra prestationer som betalats ut till en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet. Uppgifterna ska anmälas även i det fall att inkomsten inte beskattas i Finland eller arbetstagaren inte är försäkrad i Finland.

En utländsk arbetsgivare ska till inkomstregistret anmäla löner och andra prestationer som hen betalat ut i det fall att en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet är allmänt skattskyldig eller försäkrad i Finland. En utländsk arbetsgivare ska även anmäla prestationer som betalats ut till en begränsat skattskyldig hyrd arbetstagare, om Finland enligt skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland har rätt att beskatta lönen.

Prestationer som betalats ut både till allmänt skattskyldiga och för begränsat skattskyldiga inkomsttagare anmäls med en anmälan om löneuppgifter. I anmälan om löneuppgifter ska antecknas om det är fråga om en begränsat skattskyldig inkomsttagare.

Om en arbetstagare som kommer till Finland från utlandet omfattas av Finlands socialskydd och socialförsäkringsavgifterna betalas till Finland, ska både den finländska och den utländska arbetsgivaren anmäla de nödvändiga uppgifterna till inkomstregistret med en anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan.

Om arbetstagaren har ett intyg från sin utsändande stat enligt vilket hen omfattas av socialskyddet i den utsändande staten, ska socialförsäkringsavgifter inte betalas till Finland. Om ett annat lands socialskydd enligt avtalet tillämpas på arbetstagaren, behöver man inte till Finland betala de försäkringspremier som socialskyddsavtalet avser. Uppgifter om försäkring (t.ex. till vilka delar arbetstagaren inte omfattas av Finlands socialskydd) ska emellertid anmälas till inkomstregistret.

En utländsk arbetsgivares arbetsgivarskyldigheter påverkas av om arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland såsom avses i inkomstbeskattningen. Arbetsgivarskyldigheterna påverkas även om arbetsgivaren är införd i arbetsgivarregistret. T.ex. arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift betalas till Finland och anmäls till inkomstregistret endast om den utländska arbetsgivaren har ett fast driftställe i Finland. Om arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland, behöver arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift inte betalas även om arbetstagaren är försäkrad i Finland.    

Se närmare anvisningar och exempel på uppgifter som ska anmälas till inkomstregistret vid olika internationella situationer:

Hyrd arbetstagare

Om en utländsk arbetsgivare hyr sin arbetstagare till ett företag i Finland, ska den utländska arbetsgivaren till inkomstregistret anmäla de prestationer som hen betalat till den hyrda arbetstagare som kommer till Finland med en anmälan om löneuppgifter. Uppgifterna ska anmälas, om skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst eller då det inte finns något skatteavtal mellan länderna.

Arbetsgivaren ska även anmäla till inkomstregistret uppgifterna om den utländska hyrda arbetstagarens etableringsanmälan, bl.a. arbetets uppskattade längd, uppgifterna om den finländska uppdragsgivaren och företrädaren av den utländska arbetsgivaren och en uppskattning om lönebeloppet.

Se ytterligare information i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer.