Vilka tidigare rutiner ersätter anmälan till inkomstregistret?

Inkomstregistret ersätter många dataflöden och anmälningar:

  • centrala årsanmälningar av löner till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Sysselsättningsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen
  • olika månadsanmälningsskyldigheter för arbetsgivare.

Arbetsgivaren har inte årliga anmälningsskyldigheter gentemot FPA, men numera belastar ansökan om förmåner arbetsgivarna. När en arbetstagare ansöker om en förmån, måste arbetsgivaren sända lönebesked eller löneintyg och ge tilläggsutredningar till FPA. När en arbetsgivare anmäler alla kompletterande uppgifter till inkomstregistret med anmälan av löneuppgifter, minskar behovet av följande anmälningar, ansökningar och blanketter: Ansökningar om SFL-förmåner av arbetsgivare (Y17) och anknutna arbetsinkomster, löneintyg, TT4 Intyg för fastställande av arbetsvillkoret och SV 18 Ansökan om ersättning för semesterkostnader för föräldradagpenningtid.

År 2020 ökar antalet användare av inkomstregistret. Från och med år 2021 ersätter inkomstregistret årsanmälningar gällande pensioner och förmåner till Skatteförvaltningen: årsanmälningar om pensioner och förmåner, retroaktiva pensioner, ersättningsdagar för arbetslösa och pensioner och andra förmåner som betalats ut till begränsat skattskyldiga.

Blanketter som tas ur drift
Anmälan av löneuppgifter Informationsmottagare/
informationsanvändare
anmälningar som ska ges för år 2018 anmälningar som ska ges för år 2019 anmälningar som ska ges för år 2021
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens årsanmälan (blankett 7801r) Skatteförvaltningen  1  0  0
Årsanmälan, prestationer som utbetalts till begränsat skattskyldiga (7809r) prestationsslag som börjar på A Skatteförvaltningen  1  0  0
Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r) arbetsgivaravsnittet och skatteslag 25 (arbetsersättning) för övriga skatter på eget initiativ Skatteförvaltningen  12  0  0
Specifikation av pensioner och förmåner (blankett 7803r och postbeskrivningarna VSELERIE) Skatteförvaltningen  1  1  0
Specifikation av retroaktiva pensioner (blankett 7801r och postbeskrivning VSTAKELE) Skatteförvaltningen  1  1  0
Ersättningsdagar för arbetslösa (postbeskrivning VSKORVPV) Skatteförvaltningen  1  1  0
Årsanmälan för begränsat skattskyldiga vad gäller B- och P-prestationsslagen (blankett 7809r, postbeskrivningarna VSRAERIE) Skatteförvaltningen  1  1  0
NT1-blankett (6134a, anmälan om att förskottsinnehållning verkställs i Finland då arbetet utförs i ett annat nordiskt land) Skatteförvaltningen 1/arbetstagare/
utlandsarbete
 0  0
NT2-blankett (5052a, anmälan om att förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, arbete utomlands) Skatteförvaltningen 1/arbetstagare/
utlandsarbete
 0  0
Anmälan om hyrd arbetstagare, med arbetsgivare och lönebetalare utomlands (6147a) Skatteförvaltningen 1/arbetstagare/
arbetsperiod
0 0
Anmälan om lön utan förskottsinnehållning pga. sexmånadersregeln eller skatteavtal (5053a) Skatteförvaltningen 1/arbetstagare 0 0
Ansökan om/ändring av
förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie
TVR 0/1 0/1 0/1
Anmälan om lönesumma TVR 1 0 0
Årsanmälan av pensionsförsäkrare eller Månadsanmälan av pensionsförsäkrare Pensionsanstalt 1 eller 12 0 0
Kvartalsvis anmälan om arbetsavtalsförhållanden av pensionsförsäkrare Pensionsanstalt 4 0 0
Anmälan av löner till arbetsolycksfallsförsäkringsbolag Arbetsolycksfalls-
försäkringsbolag
1 0 0

Nyttorna med kompletterande information

Inkomstregistret ersätter i alla situationer årsanmälningar av löner, pensioner och förmåner till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalterna, Sysselsättningsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsanstalterna, men nyttorna av inkomstregistret ökar, om också kompletterande uppgifter anmäls utöver de obligatoriska uppgifterna till inkomstregistret.

De kompletterande uppgifterna preciserar de obligatoriska uppgifterna, som i annat fall vore otillräckliga t.ex. vid beviljande av lagstadgade förmåner. Dessa uppgifter är i allmänhet tillgängliga via datasystemen i företagens löneadministration. Tilläggsuppgifterna anknyter till sådan inkomstinformation, som en prestationsbetalare ska anmäla till inkomstregistret. Sådana uppgifter är till exempel en närmare specifikation av inkomstslagen, vissa uppgifter om anställningsförhållandet och det tillämpliga kollektivavtalet, frånvarouppgifter och intjäningsperioder för inkomstslagen.

Det rekommenderas att uppgifterna anmäls till inkomstregistret på så omfattande sätt som möjligt. När uppgifter lämnats in till inkomstregistret, ombeds inte prestationsbetalaren att lämna dem på nytt. Om de kompletterande uppgifterna inte anmäls, kan informationsanvändarna bli tvungna att senare sända separata informationsförfrågningar till utbetalaren.

Information som anmälts till inkomstregistret utnyttjas bland annat i beräkningen av förmåner, fastställandet av klientavgifter, övervakningen av olika myndigheter och i statistikföringen. Den kompletterande informationen i inkomstregistret ersätter även löneutredningar och -intyg som tidigare begärts av arbetsgivare och inkomsttagare.