Arbetsersättning: specialsituationer

Prestationer som betalats för vissa specialuppdrag betraktas också som arbetsersättningar. En del av dylika prestationer anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning (336), och en del av prestationerna har sina egna inkomstslag.

Prestationer som anmäls med inkomstslaget Arbetsersättning

Intressebevakarens arvode

Intressebevakarens arvode och kostnadsersättningar betraktas som arbetsersättningar. Ersättningar som betalas till en intressebevakare ska anmälas till inkomstregistret om intressebevakaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Intressebevakaren anmäler på huvudmannens vägnar de arbetsersättningar som huvudmannen betalat.

Anmäl totalbeloppet av intressebevakningsarvodena och kostnadsersättningarna med inkomstslaget Arbetsersättning (336). 

Faktureringstjänst 

Om arbetets utförare och ett faktureringstjänstföretag (t.ex. faktureringskanal eller arvodestjänst) inte separat har avtalat om anställningsförhållande är den prestation som betalas till arbetets utförare arbetsersättning. Anmäl prestationen med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Arvode för idrottsman

Arvode för idrottsman är arbetsersättning och ska anmälas till inkomstregistret endast om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Om inkomsttagaren däremot är begränsat skattskyldig ska det betalda idrottararvodet anmälas till inkomstregistret oberoende av om idrottaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336) och anmäl att inkomsttagaren är en idrottare. Om prestationen har betalats till en begränsat skattskyldig ska du dessutom ange att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Arvode för uppträdande artist

Arvode för uppträdande artist är arbetsersättning och ska anmälas till inkomstregistret endast om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret. Om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig ska betalda arvoden för uppträdande artist anmälas till inkomstregistret oberoende av om inkomsttagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336) och anmäl att inkomsttagaren är en uppträdande artist. Om prestationen har betalats till en begränsat skattskyldig ska du dessutom ange att inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.

Allmännyttigt samfund

Resekostnadsersättningar som betalas av ett allmännyttigt samfund anmäls till inkomstregistret som arbetsersättning om de överstiger det belopp som anges i inkomstskattelagen eller om de betalats på lindrigare grunder än vad inkomstskattelagen föreskriver.

Anmäl prestationen med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Vittnesarvode

Vittnesarvode betalas till rättegångsvittnen. Arvodet är arbetsersättning, förutom om det överenskommits att det betalas som lön. Prestationen anmäls till inkomstregistret om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Arvode för stödperson

Stödpersonsverksamhet är frivilligt arbete, för vilket ett arvode, kostnadsersättning eller båda två kan betalas.

Anmäl prestationen med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Kostnadsersättning för medlare

Kostnadsersättning för medlare är skattepliktig kostnadsersättning som betalas till en frivillig medlare för kostnader som förorsakats av medlingen. Med medlare avses en medlare enligt lagen om medling vid brott och i vissa tvister.

Anmäl prestationen med kostnadsslaget Kostnadsersättning för medlare (335).

Frivillig serviceavgift (s.k. dricks)

Frivillig serviceavgift anmäls till inkomstregistret om den som får serviceavgiften inte står i ett anställningsförhållande till uppdragsgivaren och inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen till inkomstregistret med inkomstslaget Arbetsersättning (336).

Prestationer som anmäls med sina egna inkomstslag

Dividend eller överskott som baserar sig på arbetsinsats

Dividend eller överskott som baserar sig på arbetsinsats är arbetsersättning om mottagaren inte står i ett anställningsförhållande till bolaget. Prestationen anmäls till inkomstregistret oberoende av om mottagaren är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen med inkomstslaget Dividend eller överskott (arbetsersättning) som baserar sig på arbetsinsats (340).

Stöd för privat vård

Stöd för privat vård är arbetsersättning om den som får stöd för privat vård inte står i ett anställningsförhållande till en förälder till barnet som vårdas. FPA anmäler den betalda inkomsten och förskottsinnehållningen till inkomstregistret om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen med inkomstslaget Stöd för privat vård (arbetsersättning) (356).

Arvode för närståendevårdare

Arvode för närståendevårdare är arbetsersättning som kommunen betalar till närståendevårdare för att vård av och omsorg av en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden Kommunen anmäler den betalda inkomsten och förskottsinnehållningen till inkomstregistret om mottagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret.

Anmäl prestationen med kostnadsslaget Arvode för närståendevårdare (319).

Arvode för familjevårdare

Arvode för familjevårdare är arbetsersättning som kommunen betalar till en familjevårdare för att vård av, uppfostran av eller annan omsorg av en person ordnas dygnet runt i familjevårdarens privathem eller i den vårdbehövandes hem. Kommunen anmäler den betalda inkomsten till inkomstregistret om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret eller om inkomsttagaren är införd i förskottsuppbördsregistrets, men saknar en försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare.

Anmäl prestationen med kostnadsslaget Arvode för familjevårdare (328).

Kostnadsersättning för familjevårdare

Kostnadsersättning för familjevårdare är skattepliktig kostnadsersättning som kommunen betalar till familjevårdare för kostnader för vård av och uppehälle för dem som är i familjevård. Kommunen anmäler den betalda inkomsten till inkomstregistret om inkomsttagaren inte är införd i förskottsuppbördsregistret eller om inkomsttagaren är införd i förskottsuppbördsregistret, men saknar en försäkring i enlighet med lagen om pension för företagare.

Anmäl prestationen med kostnadsslaget Kostnadsersättning för familjevårdare (327).

Läs mer i anvisningen: Anmälan av information till inkomstregistret: belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer