Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r)

Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r) lämnas när inkomsttagaren arbetar en längre tid utomlands. Enskilda korta arbetsresor behöver inte anmälas.

Anmälan har tre olika blanketter:

 1. NT1 – Anmälan om verkställande av förskottsinnehållning i Finland, arbete i ett annat nordiskt land
 2. NT2 – Anmälan om att förskottsinnehållning inte verkställs i Finland, arbete utomlands
 3. Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland – Anmälan om vistelseperioder i Finland relaterade till arbete utomlands om sexmånadersregeln har tillämpats på förskottsinnehållningen

I punkten Typ av blankett i ifyllningsanvisningen finns ytterligare information om blankettyperna och situationer där anmälan ska göras.

Använd blanketten för rätt år

Välj blanketten för rätt år enligt betalningsdagen. Om en betalning gjorts till exempel år 2022, använd blanketten för år 2022. Om du korrigerar en tidigare anmälan, ska du använda blanketten för det aktuella året. 

Blanketterna och ifyllningsanvisningarna finns på finska, svenska och engelska. Ifyllningsanvisningen för blanketten för 2021 finns på samiska: DieÄ‘ut riikkaidgaskasaš bargamis, deavdinráva 2021

Ladda ner en blankett

Ifyllningsanvisning för blanketten Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r)

Denna ifyllningsanvisning innehåller anvisningar för ifyllning av blanketten Uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r) och korrigering av uppgifterna. I denna ifyllningsanvisning förekommer det inte skillnader mellan olika år.

Allmänt om anmälan

Inkomstregistrets anmälningar ska i regel lämnas in elektroniskt. Om det inte är möjligt att anmäla elektroniskt, kan anmälan av särskilda orsaker även lämnas in på pappersblankett.

Anmäl lönerna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla till inkomstregistret de löner och övriga prestationer som de betalat. 

Alla sidor av blanketten ska returneras även om man inte har angett några uppgifter på alla sidor. Fyll i en egen anmälan för varje inkomsttagare och fyll i alla uppgifter som behövs om betalaren på varje anmälan även om betalaren skulle vara densamma för alla anmälningar.

Om anmälan har fyllts i felaktigt eller bristfälligt, kommer anmälan att förkastas. Förkastade anmälningar sparas inte i inkomstregistret.

Tidsfristen för anmälningarna

Om NT1-anmälan lämnas in på en pappersblankett går tidsfristen ut på den åttonde kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen för utlandsarbetet.

Om NT2-anmälan lämnas in på en pappersblankett går tidsfristen ut på den åttonde kalenderdagen efter den löneutbetalningsdag, då förskottsinnehållning inte verkställs för första gången.

Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan emellertid lämna in anmälan på pappersblankett senast på den åttonde dagen i den månad som följer efter löneutbetalningsdagen. Denna specialregel gäller endast NT1- och NT2-anmälan.

Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag. Om anmälan lämnas in för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland ska lämnas in senast i slutet av januari året efter skatteåret. Anmälan kan lämnas in redan under skatteåret, till exempel i samband med löneutbetalningen. Om utlandsarbetet i sin helhet utförs under ett skatteår kan inkomsttagarens alla vistelseperioder i Finland anmälas genast efter att utlandsarbetet upphört.

Detaljerade anvisningar

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Fyll i följande uppgifter om internationellt arbete (TULOR 6105r) 

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifterna för anmälan i övre delen av blanketten på varje sida. Identifieringsuppgifterna ska vara desamma på blankettens alla sidor. Identifieringsuppgifterna är:

 • åtgärdstyp
 • löneutbetalningsperiod
 • anmälningsdag
 • betalarens anmälningsreferens.

Åtgärdstyp

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja endast en typ av åtgärd.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in uppgifter om internationellt arbete. Om anmälan förkastas och du blir tvungen att ange uppgifterna på nytt är det också fråga om en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan lämnas in då man behöver korrigera en tidigare anmälan. Alla uppgifter i den ersättande anmälan ska anges på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna ska man även ange de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Anmälningsreferensen för den tidigare anmälan ska anges i den ersättande anmälan.
 • Välj makulering av anmälan om du makulerar hela den tidigare inlämnade anmälan. I samband med makulering räcker det att man utöver typ av åtgärd anmäler prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den tidigare anmälan så att makuleringen hänför sig till rätt anmälan. Anmälan bör makuleras först efter det att man har lämnat in en ny anmälan.
  • Även om korrigering av uppgifter i inkomstregistret görs i huvudsak med ersättande anmälan, finns det vissa situationer då detta förfarande inte kan användas, utan en tidigare anmälan ska makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in. Sådana situationer är till exempel:
   • korrigering av anmälningsdag
   • korrigering av löneutbetalningsperiod
   • korrigering av kundnummer för betalaren och inkomsttagaren
   • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum.

Löneutbetalningsperiod

Anmäl löneutbetalningsperioden vid anmälningstidpunkten som löneutbetalningsperiod. Ange start- och slutdatum i formen ddmmåååå, till exempel 01052022–31052022. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. Uppgiften är obligatorisk.

Anmälningsdag

Ange anmälningsdag i formen ddmmåååå. Till exempel datum för anmälan som lämnats in 15.5.2022 anges i formen 15052022. Uppgiften är obligatorisk.

Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens specificerar de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om du bildar referensen själv, ska den vara unik i varje ny anmälan. Det är också möjligt att lämna punkten tom, då inkomstregistret bildar betalarens betalningsreferens för din räkning. I så fall sänds anmälningsreferensen som ett brev till den adress som antecknats för betalaren i befolknings- eller i företags- och organisationsdatasystemet.

Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas då det funnits fel i en anmälan och den ska korrigeras. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är betalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift, om du korrigerar eller makulerar en tidigare anmälan.

Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna tecken.

Exempel på hur betalarens anmälningsreferens skapas:

En arbetsgivare har lämnat in uppgifter om internationellt arbete för tre arbetstagare på samma anmälningsdag 30.4.2022. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet:

 • 300420221
 • 300420222
 • 300420223

Typ av blankett

Välj vilken typ av blankett anmälan gäller: NT1, NT2 eller arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland. Observera att man på en pappersblankett endast kan lämna in anmälan enligt en viss typ av blankett.

NT1-anmälan lämnas in när en i Finland bosatt inkomsttagare (allmänt skattskyldig) arbetar kortare än sex månader i ett annat nordiskt land (Island, Norge, Sverige, Danmark och Danmarks självstyrda territorium Färöarna – med undantag för Grönland). Genom att lämna in en NT1-anmälan kan man säkerställa att inkomsttagaren inte behöver betala förskottsskatt även till arbetsstaten utöver förskottsinnehållningen i Finland. Med anmälan påvisas skattemyndigheterna i arbetsstaten att förskottsinnehållning verkställs i Finland.

Innan du fyller i NT1-anmälan ska du kontrollera att alla nedan uppräknade villkor uppfylls:

 • lönen utbetalas av en finländsk arbetsgivare
 • inkomsttagaren vistas högst 183 dagar i arbetsstaten under 12 månader
 • det inte är fråga om uthyrning av arbetskraft
 • ersättningen för arbetet belastar inte resultatet för ett fast driftställe som arbetsgivaren har i arbetsstaten (Skatteförvaltningen ger ytterligare information om fast driftställe och relaterade villkor).

Företag bör även kontakta skattemyndigheterna i arbetsstaten i synnerhet då det är fråga om byggverksamhet eller långvarigt arbete. I allmänhet har finländska företag inga skatterelaterade arbetsgivarskyldigheter i arbetsstaten. Det är dock bra att alltid kontrollera detta med myndigheterna i arbetsstaten.

NT2-anmälan lämnas in när en arbetstagare arbetar över 183 dagar utomlands och när den finländska arbetsgivaren tillämpar sexmånadersregeln om skattebefrielse på inkomsttagaren. Då verkställs inte förskottsinnehållning på lönen i Finland.

Om arbetstagarens arbetsstat byts men sexmånadersregeln fortfarande undantagsvis tillämpas på inkomsttagaren ska arbetsgivaren lämna in en ny NT2-anmälan.

Arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland lämnas in om sexmånadersregeln tillämpas på lönen för en inkomsttagare som arbetar utomlands. I anmälan anges information om de tidsperioder under vilka en inkomsttagare som arbetar utomlands vistas i Finland.

Du kan anmäla uppgifterna antingen medan arbetet pågår (t.ex. en gång i månaden), efter att arbetet utomlands upphört (om arbetet utomlands sker inom ett kalenderår) eller för ett skatteår efter årsskiftet. Anmäl dock alltid uppgifterna för ett skatteår senast före utgången av januari följande kalenderår.

Exempel: Inkomsttagaren arbetar i USA 1.1–30.11.2022. Hen är på semester i Finland 21.6–31.7 och 28.9–13.10, dvs. endast i juni, juli, september och oktober. Om arbetsgivaren anmäler vistelseperioderna en gång i månaden anmäler hen för alla andra månader att tidsperioden (kalendermånaden) inte innehållit vistelseperioder i Finland. För fyra månader anmäler arbetsgivaren vistelseperioderna i Finland: juni 21–30.6, juli 1–31.7, september 28–30.9 och oktober 1–13.10.

Uppgifterna för 2022 kan också anmälas en gång för hela tiden för arbete utomlands efter att inkomsttagaren permanent återvänt till Finland. Arbetsgivaren skulle då sannolikt anmäla vistelseperioderna för hela året med anmälan i december, eftersom det då är känt att utlandskommenderingen slutade i november.

Arbetsgivaren ska göra anmälan om vistelseperioderna i Finland under 2022 senast 31.1.2023.

1. Prestationsbetalare

Ange betalarens FO-nummer och företagets namn. Om betalaren undantagsvis är en fysisk person ska du ange finländsk personbeteckning och fullständigt namn.

Ange hela personbeteckningen eller FO-numret i anmälan. Skriv inte några andra uppgifter än identifierare på fältet för identifierare. Uppgiften är obligatorisk.

Exempel: personbeteckning 101010-101A, FO-nummer 0123456-2

Ange också namn och telefonnummer av den kontaktperson som kan lämna ytterligare information.

2. Inkomsttagare

Ange inkomsttagarens för- och efternamn samt finländska personbeteckning.

Om inkomsttagaren saknar finländsk personbeteckning ska du ange för- och efternamn, utländsk identifierare, födelsetid (i formen ddmmåååå) och kön. Ange typ av utländsk identifierare och identifierarens landskod. Ange dessutom inkomsttagarens fullständiga adress. Ange antingen gatuadress eller postbox. Om adressen finns i utlandet ska även landskoden anges.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU. De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Om inkomsttagaren saknar kundnummer ska du kryssa för "Inkomsttagaren har ingen identifierare". Ange då inkomsttagarens för- och efternamn, födelsetid, kön och adress.

3. Arbetsstat och fast driftställe

Ge uppgifterna endast om du håller på att lämna in NT1- eller NT2-anmälan. På samma pappersblankett kan du endast ange en arbetsstat och en arbetsort. Ange arbetsstatens landskod, namn och arbetsort. Arbetsorten är den ort på vilken inkomsttagaren i regel arbetar. Ange inkomsttagarens adress i arbetsstaten och landskod.

Ange uppgifter om beskattningen genom att kryssa för Ja eller Nej. Ange inkomsttagarens vistelseperiod i arbetsstaten. Om vistelsens slutdatum inte är känt, ange ett uppskattat slutdatum.

Ange uppgifterna om arbetsperioder utomlands endast om du håller på att lämna in NT2-anmälan. Ange en eller fler arbetsperioder utomlands för inkomsttagaren. Om arbetsperiodens slutdatum inte är känt, ange ett uppskattat slutdatum.

4. Lön och övriga ersättningar och förmåner

Ge dessa uppgifter endast om du håller på att lämna in NT2-anmälan. Ange månadens penninglön till inkomsttagaren. Om andra prestationer har betalats till inkomsttagaren ska du precisera dem i Övriga ersättningar och förmåner.

5. Vistelseperioder i Finland

Ge dessa uppgifter endast om du håller på att lämna in arbetsgivarens anmälan om vistelseperioder i Finland. Ange en eller fler vistelseperioder i Finland för inkomsttagaren. Om inkomsttagaren inte har vistats i Finland under den tidsperiod som anmälan gäller ska du kryssa för I anmälan ingår inte vistelseperioder i Finland.

6. Uppdragsgivare

Ge dessa uppgifter endast om du håller på att lämna in NT1-anmälan. Uppdragsgivare är den part för vars räkning inkomsttagaren arbetar i arbetsstaten (t.ex. entreprenör, byggherre eller kund). Ange uppdragsgivarens FO-nummer eller finländsk personbeteckning och namn.

Om uppdragsgivaren saknar finländskt kundnummer ska du ange fullständigt namn, utländsk identifierare, typ av identifierare och landskod. Ange dessutom uppdragsgivarens fullständiga adress samt kontaktpersonens namn och telefonnummer.

7. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Returadress

Skicka blanketten till adress:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia