Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r) kan användas i alla lönebetalningssituationer.

Om prestationsbetalaren och inkomsttagaren har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, kan anmälan lämnas in även med en mer begränsad anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r).

Använd omfattande anmälan on löneuppgifter alltid om

 • betalaren eller inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning eller FO-nummer
 • betalaren eller inkomsttagaren inte har någon beteckning överhuvudtaget
 • du anmäler internationella situationer, till exempel om betalaren är en utländsk arbetsgivare eller inkomsttagaren är begränsat skattskyldig eller arbetar utomlands
 • du anmäler särskilda löneutbetalningssituationer såsom ogrundad förmån, återkrav, konkurs eller lön som betalats som ställföreträdande betalare
 • inkomsttagaren står i delägarställning visavi betalaren eller inkomsttagaren är en företagare som inte har FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet.

Använd blanketten för rätt år

Välj blanketten för rätt år enligt betalningsdagen. Om en betalning gjorts till exempel år 2022, använd blanketten för år 2022. Om du korrigerar en tidigare anmälan, ska du använda blanketten för det aktuella året. Det är viktigt att använda blanketten för rätt år, eftersom det finns skillnader mellan blanketterna för olika år.

Blanketterna och ifyllningsanvisningarna finns på finska, svenska och engelska. Ifyllningsanvisningen för blanketten för 2021 finns på samiska:  Viiddes bálkádiehtoalmmuhus, deavdinráva 2021.

Ladda ner en blankett

Ifyllningsanvisning för omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Denna ifyllningsanvisning innehåller anvisningar för ifyllning av en omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r) och korrigering av uppgifterna. I ifyllningsanvisningen beskrivs separat de punkter där blanketterna och anvisningarna för olika år skiljer sig från varandra. Det förekommer skillnader mellan till exempel följande uppgifter:

 • betalarens uppgifter: hushåll i arbetsgivarring
 • beteckningar för inkomsttagaren: från och med 2022 kan två beteckningar för inkomsttagaren anges, under tidigare år en
 • tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet och person som får lön från en diplomatisk beskickning
 • inkomstslag som används
 • bilförmån: bilens utsläppsvärde
 • tilläggsuppgifter om återkrav: förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet. 

Allmänt om inlämnande av anmälan

Anmälningar till inkomstregistret ska i regel göras elektroniskt. Om e-anmälning inte är möjlig, kan du av en särskild orsak lämna in anmälan på pappersblankett.

Anmäl lönerna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla de löner och övriga prestationer som de betalat till inkomstregistret. Med en anmälan om löneuppgifter är det möjligt att anmäla prestationer som betalats ut till en inkomsttagare under samma betalningsdag. 

Alla sidor på blanketten ska returneras, trots att uppgifter inte ska lämnas på alla sidor. Fyll i en egen anmälan för varje inkomsttagare, och fyll i alla nödvändiga uppgifter också om betalaren i varje anmälan, även om betalaren är den samma i varje anmälan.

Om anmälan fyllts i felaktigt eller om uppgifter saknas, förkastas anmälan. En förkastad anmälan sparas inte i inkomstregistret.

Tidsfristen för anmälning

Om en anmälan om löneuppgifter ges på en pappersblankett, ska den lämnas in inom 8 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan dock lämna in anmälan senast på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsdagen.

Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag. Om anmälan om löneuppgifter lämnas in för sent, kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Detaljerade anvisningar

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Fyll i följande uppgifter i anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r)

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifterna för anmälan i övre delen av blanketten på varje sida. Identifieringsuppgifterna ska vara desamma på blankettens alla sidor. Identifieringsuppgifterna är:

 • åtgärdstyp
 • löneutbetalningsperiod
 • betalningsdag
 • betalarens anmälningsreferens.

Åtgärdstyp

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja endast en typ av åtgärd. Uppgiften är obligatorisk.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in anmälan om lönebetalning eller då ämnet för anmälan utgörs av en ogrundad förmån eller återkrav. Om anmälan förkastas och du måste ge uppgifter på nytt, handlar det också en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan ges då en tidigare anmälan måste ersättas. I en ersättande anmälan ska alla uppgifter ges på nytt, det vill säga utöver de nya och ändrade uppgifterna, också de korrekta uppgifterna som fanns i den ursprungliga anmälan. Den tidigare anmälans anmälningsreferens ska anges i en ersättande anmälan.
 • Makulering av anmälan väljs då en anmälan som getts tidigare makuleras i sin helhet. I samband med makulering räcker det att utöver typ av åtgärd anmäla prestationsbetalarens identifierare och den föregående anmälningens anmälningsreferens, med vilka makuleringen hänförs till rätt anmälan. Det lönar sig att makulera en anmälan först då en ny anmälan kan lämnas in.
  • Även om korrigering av uppgifter i inkomstregistret i huvudsak görs med en ersättande anmälan, finns det vissa situationer då uppgifter inte kan korrigeras med en ersättande anmälan. Däremot ska den anmälan som tidigare lämnats in makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in. Sådana situationer utgörs till exempel av:
   • korrigering av betalningsdag
   • korrigering av löneutbetalningsperiod
   • korrigering av kundnummer för prestationsbetalare och inkomsttagare
   • korrigering av inkomsttagartypen Idrottare eller Samfund
   • korrigering av prestationsbetalartypen Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)
   • korrigering av kundidentifierare för den egentliga arbetsgivare som ska anmälas i en situation med en ställföreträdande betalare
   • korrigering av uppgiften Fungerar som ställföreträdande betalare
   • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
   • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
   • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
   • korrigering av försäkringsuppgifter:
    • retroaktiva förändringar av uppgiften Ingen försäkringsskyldighet
    • retroaktiva förändringar av uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd
  • Korrigeringar av de senast nämnda försäkringsuppgifterna gäller situationer där inkomsttagarens inkomst ursprungligen anmälts som underställd socialförsäkringsavgifter och där man senare upptäcker att detta inte varit fallet, eller där inkomsttagaren i strid med de uppgifter som tidigare lämnats inte omfattas av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (eller omvänt). I dessa fall ska den ursprungliga anmälan makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta försäkringsuppgifter lämnas in. Man ska förfara på ovan beskrivet sätt så att den korrigerade uppgiften även förmedlas till socialförsäkrare.

Löneutbetalningsperiod

Ange löneutbetalningsperiodens start- och slutdatum. Ange start- och slutdatum i formen ddmmåååå, till exempel 01052022–31052022. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. När ett anställningsförhållande upphör, slutar också löneutbetalningsperioden. Uppgiften är obligatorisk.

 • Observera att löneutbetalningsperiod inte avser intjäningsperiod för lön. Intjäningsperioden för lön kan alltså skilja sig från löneutbetalningsperioden.

Om det är fråga om en annan prestation än lön (t.ex. arbetsersättning eller mötesarvode, som inte betalas på basis av ett anställningsförhållande), ska man som löneutbetalningsperiod ange det tidsintervall för vilket prestationen betalas.

Betalningsdag

Ange löneutbetalningsdagen i formen ddmmåååå. T.ex. om lönen betalas ut 15.5.2022, ange betalningsdagen i formen 15052022. Uppgiften är obligatorisk.

Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens specificerar de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om du bildar referensen själv, ska den vara unik i varje ny anmälan. Det är också möjligt att lämna punkten tom, då inkomstregistret bildar betalarens betalningsreferens för din räkning. I så fall sänds anmälningsreferensen som ett brev till den adress som antecknats för betalaren i befolknings- eller i företags- och organisationsdatasystemet.

Om du lämnar in en ny anmälan och betalaren inte har någon identifierare, ange inte någon anmälningsreferens, utan lämna punkten tom.

Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas då det funnits fel i en anmälan och den ska korrigeras. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är betalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift, om du korrigerar eller makulerar en tidigare anmälan.

Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken lång. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna tecken.

Exempel på hur betalarens anmälningsreferens skapas:

 • En arbetsgivare har betalat ut lön till tre olika arbetstagare under samma betalningsdag, 30.4.2022. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet:
  • 300420221
  • 300420222
  • 300420223
 • En arbetsgivare har betalat ut lön till tre olika arbetstagare (Virtanen, Nieminen och Järvinen) under samma betalningsdag, 15.7.2022. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet och byta ut ä-bokstäver mot a:
  • 15072022Virtanen
  • 15072022Nieminen
  • 15072022Jarvinen

Välj det ärende som anmälan gäller

Ange i övre delen av blankettens första sida även det ärende som anmälan gäller (löneuppgifter, ogrundad förmån eller återkrav). Du kan välja endast ett alternativ. Om du för samma inkomsttagare ska anmäla till exempel såväl löneuppgifter som uppgifter om en ogrundad förmån, ska du lämna in två separata anmälningar om löneuppgifter om dessa. Uppgiften är obligatorisk.

1. Prestationsbetalare

Grundläggande uppgifter om betalaren

Ange löne- eller prestationsbetalarens namn och finländska FO-nummer eller personbeteckning. Välj även typ av identifierare.  Om det inte finns finländska beteckningar, ange företagets namn eller personens namn och födelsedatum samt identifierare och typ av identifierare. Skriv inte andra uppgifter utöver identifieraren i identifierarfältet. Ange dessutom den två bokstäver långa landskoden för identifieraren. Uppgifterna är obligatoriska.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU. De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Om betalaren saknar beteckning ska du kryssa för ”Betalaren har ingen identifierare” och ange företagets namn eller personens namn och födelsetid samt adress.

Om prestationsbetalaren är ett hushåll, hushåll i arbetsgivarring, en tillfällig arbetsgivare, en utländsk arbetsgivare, en internationell specialorganisation eller ett utländskt koncernbolag, ange detta genom att markera punkten med ett kryss. Om flera punkter gäller för betalaren ska dessa kryssas för.

Med ett hushåll avses en privatperson eller ett dödsbo som har till exempel anställt en städare till ett privathushåll.

Hushåll i arbetsgivarring är en enhet som utgörs av flera hushåll, där hushållen i ringen anställt en arbetstagare, till exempel en städare eller en barnskötare, med ett arbetsavtal. De hushåll som hör till hushållsringen verkar med gemensamt ansvar som arbetsgivare för den anställda arbetstagaren. En person i hushållsringen sköter löneutbetalningen till inkomsttagaren och anmälningen av uppgifter till inkomstregistret med sin egen personbeteckning. Om du anmäler uppgifter för hushåll i arbetsgivarring ska du kryssa för bägge punkterna: Hushåll och Hushåll i arbetsgivarring. Uppgiften kan anmälas från och med betalningsdagen 1.1.2021.

En tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal) har ordnat sina arbetstagares pensionsskydd utan att ingå ett pensionsförsäkringsavtal. En arbetsgivare kan vara tillfällig endast om arbetsgivaren inte fortlöpande har anställda och om de löner som under en period på sex månader betalats ut till visstidsanställda underskrider en gräns i euro vilken fastställts separat (kontrollera gränserna i tabellen).  

En tillfällig arbetsgivare ska också lämna in adressuppgifter om betalaren och adressens landskod.

Lönegräns för tillfällig arbetsgivare för sex månader
Lönegräns för tillfällig arbetsgivare för sex månader år
9 006 euro 2022
8 790 euro 2021
8 676 euro 2020
8 502 euro 2019

Med utländsk arbetsgivare avses ett företag som inte har grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemvist är någon annanstans än i Finland, eller en person som verkar som arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland. Om en utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland anges uppgiften inte. Även om prestationsbetalaren registrerats som arbetsgivare som betalar lön regelbundet i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska uppgiften Utländsk arbetsgivare anmälas, om ett fast driftställe saknas.

En internationell specialorganisation är en prestationsbetalare som inte beskattas i Finland för de löner som den betalar ut utifrån ett avtal om internationella specialorganisationer. Lönen kan emellertid vara underställd vissa försäkringsavgifter. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM.

Ett utländskt koncernbolag är ett bolag som hör till en koncern och som har grundats någon annanstans än i Finland. Sätt ett kryss på denna punkt om ett finländskt företag har sänt arbetstagaren utomlands för att arbeta hos ett utländskt koncernbolag och det utländska koncernbolaget betalar arbetstagarens lön. I dessa fall ska det avsändande finländska företaget lämna in en anmälan om arbetstagarens lön. Det avsändande finländska företaget ska sätta ett kryss på punkten Utländskt koncernbolag och ange som uppgifter om inkomsttagaren Person som arbetar utomlands.

 • Lön som betalats för arbete som utförts utomlands kan vara skattefri i Finland, om sexmånadersregeln är tillämplig på lönen eller om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.
 • Det avsändande finländska företaget ska lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifterna om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Det finländska företaget är anmälningsskyldigt så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Ange i anmälan även namn och telefonnummer för den kontaktperson som kan lämna ytterligare information.

Betalarens adress

Ange adressuppgifterna, om prestationsbetalaren inte har en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, om adressen är utländsk eller om betalaren är en tillfällig arbetsgivare. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange alltid också landskod i dessa situationer.  

Ställföreträdande betalare

Om du fungerar som ställföreträdande betalare, kryssa för punkten Jag fungerar som ställföreträdande betalare. Ange den egentliga arbetsgivarens identifierare, namn, typ av identifierare och, i fråga om utländska identifierare, även identifierarens landskod.

 • Med ställföreträdande betalare avses en betalare som betalar lön eller annan prestation för den egentliga arbetsgivarens räkning Utsökningsverken, kommunerna, FPA, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, konkursbon och borgensmän kan vara ställföreträdande betalare. Även koncernbolag och utländska arbetsgivare kan anlita ställföreträdande betalare.

En ställföreträdande betalare ska lämna in anmälan om löner som den betalat ut och förskottsinnehållning som den verkställt till inkomstregistret. Den egentliga arbetsgivaren anmäler därtill de löner som en ställföreträdande betalare betalat till en inkomsttagare separat med de s.k. informationsinkomstslagen, som är avsedda för situationer med en ställföreträdande betalare. Du kan läsa närmare om inkomstslagen på sidan Inkomstslag för löner.

I situationer med ställföreträdande betalare ska det beaktas att pensionsarrangemangsnumret för den egentliga arbetsgivaren ska anmälas till inkomstregistret endast en gång. Pensionsarrangemangsnumret anmäls i regel av den egentliga arbetsgivaren. För situationer med ställföreträdande betalare kommer det att upprättas en separat kundanvisning Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare, där man med hjälp av exempel går igenom vilka uppgifter som ska anmälas när den ställföreträdande betalaren är FPA, en kommun, lönegarantin eller en annan ställföreträdande betalare.

2. Företrädare

Med företrädare avses en företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Om du lämnar in uppgifter som företrädare för en utländsk arbetsgivare, kryssa för Uppgifterna ges av en företrädare i slutet av blanketten.

Ange företrädarens namn, adress, finländska personbeteckning eller FO-nummer eller, om företrädaren inte har någon finländsk identifierare, uppgifter om en utländsk identifierare.

3. Inkomsttagare

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren

Ange löne- eller prestationsmottagarens namn och personbeteckning eller FO-nummer. Om inkomsttagaren är ett aktiebolag, ett kommanditbolag, ett öppet bolag eller en annan juridisk person, ange alltid FO-nummer. Om inkomsttagaren inte har någon finländsk beteckning, ange inkomsttagarens namn, födelsedatum, kön och uppgifter om utländsk identifierare samt landskoden.

Från och med 2022 kan två beteckningar för inkomsttagaren anges. Ange två beteckningar för inkomsttagaren om inkomsttagaren utöver finsk personbeteckning eller finskt FO-nummer har en annan beteckning, till exempel utländsk personbeteckning. Ange finsk personbeteckning eller finskt FO-nummer i Inkomsttagarens finländska personbeteckning eller FO-nummer. Om du dessutom anger en annan beteckning ska du göra det i Annan identifierare för inkomsttagaren och välja typ av identifierare.

Om inkomsttagaren saknar beteckning ska du kryssa för "Inkomsttagaren  har ingen identifierare" och ange inkomsttagarens namn, födelsetid, kön och adress.

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig och ange även hemviststatens landskod. Markera med ett kryss även uppgiften om inkomsttagarens inkomst är förskottsinnehållningspliktig, dvs. om hen har ett skattekort för begränsat skattskyldiga enligt vilket förskottsinnehållningen ska verkställas på lönen.

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är någon av följande (du kan välja flera alternativ vid behov):

 • Sysselsatt med statens sysselsättningsanslag
  • Arbetsgivaren har beviljats statens sysselsättningsstöd, dvs. lönesubvention eller anslag för statens ämbetsverk/inrättningar för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande.
 • Person som arbetar i en gränskommun
  • Inkomsttagaren bor stadigvarande i Sverige eller i Norge i en kommun som gränsar till Finlands riksgräns och arbetar i en kommun som gränsar till samma riksgräns på den finska sidan.
  • Gränskommunerna mellan Finland och Sverige omfattar Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå i Finland samt Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå i Sverige.
  • Gränskommunerna mellan Finland och Norge omfattar Enontekis, Enare och Utsjoki i Finland samt Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana i Norge.
  • Uppgiften anmäls då inkomstskatt inte påförs i Finland på den lön som betalats ut till en person som arbetar i en gränskommun, men den finländska arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifter och ta ut arbetstagarens socialförsäkringsavgift från lönen.
  • Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. Dessa inkomster anmäls med en separat anmälan där man inte anger uppgifter Person som arbetar i en gränskommun.
 • Person som arbetar utomlands
  • Inkomsttagaren arbetar utomlands. Uppgiften ska anges, om en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare. Uppgiften ska inte anges t.ex. när inkomsttagaren är på en kortvarig arbetsresa utomlands.
  • På motsvarande sätt ska uppgiften anges då ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och det avsändande finländska företaget ansvarar för socialförsäkringsavgifterna. I dessa fall ska det finländska företaget lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifterna om den utsända arbetstagaren är försäkrad i Finland. Ett finländskt företag är anmälningsskyldigt så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.
 • Arbetsgivaren betalar skatt för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)
  • En utländsk arbetsgivare betalar lön till inkomsttagaren på basis av ett nettolöneavtal. Avtal om nettolön är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar betala skatter och arbetstagarens socialskyddsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning Uppgiften anmäls endast när den utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Finland. Uppgiften kan endast anmälas av utländska arbetsgivare.
 • Samfund
  • Inkomsttagaren är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person.
 • Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet
  • Uppgiften ges rörande en inkomsttagare som uppfyller kraven enligt i 3 § i lagen om pension för företagare (1272/2006), men som inte är skyldig att teckna en pensionsförsäkring enligt 4 i § i lagen om pension för företagare. På motsvarande sätt ges denna uppgift rörande en inkomsttagare som uppfyller förutsättningarna i 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), men som med stöd av denna lag inte har någon skyldighet att teckna en pensionsförsäkring.
  • Uppgiften kan anmälas från och med betalningsdagen 1.1.2020.
 • Nyckelperson
  • Inkomst som betalats till inkomsttagaren är inkomst enligt nyckelpersonslagen (1551/1995) eller lön som betalats i enlighet med lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (NIB) (562/1976).
  • En nyckelperson är en utländsk specialsakkunnig som betalas källskattepliktig lön för nyckelpersoner.
  • Lön till utländska specialsakkunniga behandlas som inkomst enligt den s.k. nyckelpersonslagen när arbetstagaren kommer till Finland för över sex månader och han eller hon på detta sätt blir allmänt skattskyldig redan när arbetat inleds. En finländsk medborgares lön kan inte behandlas som inkomst enligt nyckelpersonslagen. Uppgiften Nyckelperson anmäls endast då en anteckning om tillämpning av nyckelpersonslagen gjorts på arbetstagarens skattekort.
 • Idrottare
  • Inkomsttagaren har erhållit prestationer p.g.a. idrottande t.ex. på basis av ett idrottaravtal. Prestationen kan ha betalats t.ex. som lön eller som arbetsersättning. Uppgiften används endast vid anmälan av prestationer som erhållits p.g.a. idrottande, inte för övrig löneinkomst som en idrottare erhållit p.g.a. annat arbete.
 • Uppträdande artist
  • Inkomsttagaren har erhållit en prestation för ett personligt uppträdande. Prestationen kan ha betalats som lön eller som arbetsersättning. Uppträdande artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-artister samt musiker.
 • I delägarställning visavi betalaren
  • Inkomsttagaren är placerad i företaget eller uppgiften via kapitalet, dvs. befinner sig i delägarställning visavi betalaren. Uppgiften ska inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.
 • Delägare
  • Inkomsttagaren är i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) delägare i det företag som betalar lönen eller annan prestation. Närmare information fås vid behov från Sysselsättningsfonden.
 • Person som får lön från en diplomatisk beskickning
  • Inkomsttagaren är en person som tjänstgör vid en diplomatisk beskickning och inte är finsk medborgare.
  • Uppgiften kan anmälas från och med betalningsdagen 1.1.2021.

Kryssa för om inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet, och ange även skatteavtalsstatens landskod.

 • Uppgiften ska anges, om en utländsk arbetsgivare betalar lön till en arbetstagare som är allmänt skattskyldig i Finland och som vistats i Finland högst 183 dagar under den tidsperiod som avses i skatteavtalet. Uppgiften anmäls endast när den utländska arbetsgivaren inte har ett fast driftställe i Finland.
 • När uppgiften anges ska man anmäla landskoden för den stat som har rätt att beskatta inkomsten.

Markera med ett kryss, om inkomsttagaren är en utomlands boende hyrd arbetstagare. Ange även arbetstagarens arbetstid i Finland och antalet arbetsdagar.

 • Uppgifter anmäls, om en utländsk arbetsgivare betalar prestationen till en utomlands boende hyrd arbetstagare. Uppgiften Inkomsttagaren är en utomlands boende hyrd arbetstagare ska anmälas som tilläggsuppgift för inkomsttagaren oberoende av arbetets längd eller om arbetstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.
 • Uppgiften ska anmälas, om arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland
 • Uppgifterna ska anges för hyrda arbetstagare från följande länder eller regioner:
  • Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Cypern, Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.
  • Uppgifterna ska även anges för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.
  • Uppgifterna ska även anges för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal.

Uppgifter om anställningsförhållande

Ange anställningsförhållandets giltighetstid. Om ett anställningsförhållande upphört på grund av pensionering, markera denna punkt med ett kryss och ange också den sista dagen för anställningsförhållandet. Du kan meddela giltighetstiden för anställningsförhållandet också i annat fall, men låt bli att anteckna utgångsdagen.

Yrkesklassens kod

Ange inkomsttagarens yrkesklass, om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Yrket ska anmälas enligt det arbete som inkomsttagaren utför. Om inkomsttagaren utför arbeten som hör till två eller flera olika yrkesklasser, anmäls yrkesklassen för det huvudsakliga arbetet som yrkesklass. Med huvudsakligt arbete avses det arbete, som personen tidsmässigt sett utför mest.

I inkomstregistret används Inkomstregistrets yrkesklassificering (TK10) som finns på Statistikcentralens webbplats. I inkomstregistrets TK10-yrkesklassificering anges yrkesklasserna med 5-siffriga koder.

Koderna för yrkeskategorierna i flera branschen såsom byggnads- och renoveringsbranschen är branschspecifika. Man kan kontrollera yrkesklassens kod på Statistikcentralens webbplats

Inkomsttagarens adresser

Ange inkomsttagarens adress i hemviststaten, om inkomsttagaren inte har någon finländsk personbeteckning eller är begränsat skattskyldig.

Observera att adressen i hemviststaten ska anges för begränsat skattskyldig inkomsttagare även om hen skulle ha en finländsk personbeteckning. Ange även inkomsttagarens adress i arbetsstaten, om inkomsttagaren inte har någon finländsk personbeteckning. Ange alltid också adressens landskod i dessa situationer.  

Försäkring

Uppgift om arbetspensionsförsäkring

Kryssa för den arbetspensionsförsäkring enligt vilken inkomsttagaren har försäkrats: arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, lantbruksföretagares pensionsförsäkring eller företagarens pensionsförsäkring. Om det inte föreligger någon försäkringsskyldighet, lämna punkten tom.

Du kan välja endast ett av de följande tre alternativen:

 1. Välj Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring väljs om inkomsttagaren är försäkrad på basis av
  • lagen om pension för arbetstagare (395/2006),
  • pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),
  • lagen om sjömanspensioner (1290/2006),
  • lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
  • pensionsbestämmelsen i lagen om Finlands Bank (214/1998) eller
  • pensionsbestämmelsen i Ålands landskapslag (ÅFS 54/2007).
 2. Välj Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL) väljs om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).
  • En försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt hens familjemedlemmar.
  • Även stipendiemottagare omfattas av LFöPL:s arbetspensionsskydd.
 3. Välj Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) väljs om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (1272/2006).
  • En företagare är en person som utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställningsförhållande och som uppfyller de i lagstiftningen angivna kännetecknen på företagare för det aktuella förvärvsarbetet. Företagare ansvarar för sin egen pensionsförsäkring.
  • Företagare försäkrar sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). Försäkringen är obligatorisk om företagaren uppfyller förutsättningarna för att omfattas av pensionslagen, och försäkringen ska tecknas inom sex månader efter det att företagsverksamheten har inletts.

Arbetspensionsanstaltens bolagskod och den arbetspensionsförsäkrade inkomsttagarens pensionsarrangemangsnummer

Ange bolagskoden av den arbetspensionsanstalt där du tecknat arbetspensionsförsäkringen. Anteckna enbart siffran, skriv inte arbetspensionsanstaltens namn. Med arbetspensionsanstalt avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassa eller pensionsstiftelse. Varje arbetspensionsanstalt har en individuell bolagskod med två eller fem tecken med vilka uppgifterna hänförs till rätt pensionsanstalt. Ange även inkomsttagarens pensionsarrangemangsnummer.

Arbetsgivaren har ingen pensionsförsäkringsskyldighet, om den lön som betalats till arbetstagaren per månad understiger den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring (kontrollera gränserna i tabellen). I det fallet ska dessa punkter lämnas tomma. En ställföreträdande betalare behöver inte anmäla uppgifter om inkomsttagarens arbetspensionsförsäkring.

Nedre gräns för arbetspensionsförsäkring per månad

Nedre gräns för arbetspensionsförsäkring per månad

år
62,88 euro 2022
61,37 euro 2021
60,57 euro 2020
59,36 euro 2019

Om inkomsttagaren är LFöPL- eller FöPL-försäkrad ska arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangsnumret inte anmälas.

Om du är en tillfällig arbetsgivare, välj från tabellen den arbetspensionsanstalt hos vilken du avser sköta pensionsförsäkringen. Ange bolagskoden för denna arbetspensionsanstalt. En tillfällig arbetsgivare anmäler inte pensionsarrangemangsnumret.

Arbetspensionsanstalter
Arbetspensionsanstaltens bolagskod Arbetspensionsanstalt
46 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
54 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
55 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Varma
56 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och försäkringsnummer

Ange arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets FO-nummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. Om arbetsolycksfallsförsäkringsbolaget inte har något FO-nummer, ange en utländsk identifierare samt identifierarens landskod. Markera typ av identifierare med ett kryss.

Arbetsgivaren ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall som kan inträffa i arbetet, om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar sammanlagt minst 1 300 euro i löner till sina arbetstagare. Uppgifterna är obligatoriska, om arbetsgivaren försäkrat sin arbetstagare med fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring

Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar

I vissa situationer föreligger det ingen försäkringsskyldighet för arbetsgivaren, t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare. Följande försäkringsskyldigheter gäller för olika försäkringar.

Sjukförsäkring: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 16–67 år gamla.

Arbetspensionsförsäkring: Arbetsgivaren ska försäkra alla 17–67-åriga anställda vars inkomst överstiger den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten (kontrollera gränserna i tabellen över arbetspensionsförsäkring).

Arbetslöshetsförsäkring: Arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 17–64 år gamla. Om arbetsgivaren under året betalar mindre än 1 300 euro i löner, behöver arbetslöshetsförsäkringspremier inte betalas. Arbetsgivaren ska emellertid alltid innehålla arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen om arbetstagaren är skyldig att betala försäkringspremien.

Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring: Det finns inte några åldersgränser för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, med försäkringsskyldighet föreligger om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar minst 1 300 euro i löner till sina anställda.

Kryssa för den försäkring eller de försäkringar för vilka betalaren inte har varit skyldig att försäkra inkomsttagaren. Om försäkringsskyldigheten inte omfattar någon av försäkringarna, räcker det med ett kryss på den översta punkten ”Arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring”.

Observera att om man med anmälan anger uppgiften ”Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar”, gäller detta alla inkomster som anmälts. Om försäkringsuppgiften ändras mitt under löneutbetalningsperioden, ska man lämna in två separata anmälningar om inkomsttagaren. I detta fall ska betalaren med en separat anmälan lämna uppgifter om de inkomster för vilka försäkringsskyldighet föreligger.

Exempel: Arbetsgivaren betalar till en inkomsttagare 250 euro i lön. De löner som arbetsgivaren under kalenderåret betalar till sina arbetstagare understiger den årliga nedre gränsen för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkring (1 300 euro). Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetspensions- och sjukförsäkringsavgifter på inkomsttagarens lön. Betalaren har ordnat inkomsttagarens pensionsskydd utan att ingå ett försäkringsavtal, dvs. är en tillfällig arbetsgivare.

Arbetsgivaren anmäler följande uppgifter som hänför sig till försäkring:

 • Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetslöshetsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN
 • En arbetspensionsförsäkrad inkomsttagares pensionsförsäkringsnummer: (anges inte, eftersom betalaren är en tillfällig arbetsgivare).

Utöver de vanligaste gränserna i euro och åldersgränserna finns det även andra situationer där försäkringsuppgiften kan vara avvikande. Läs närmare i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd

En arbetstagare som kommer till Finland från utlandet för att arbeta behöver inte försäkras i Finland, om man enligt EU:s socialskyddsförordning tillämpar något annat lands lagstiftning på arbetstagaren och arbetstagaren har A1-intyg. Någon försäkringsskyldighet föreligger inte heller då ett annat lands lagstiftning tillämpas på arbetstagaren på basis av socialskyddsförordningen och personen har intyg över den lagstiftning som ska tillämpas. För utländska betalare finns dessutom egna regler enligt vilka försäkringsskyldighet inte i vissa situationer föreligger i Finland.

Om inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för Finlands sociala trygghet, kryssa för den försäkring eller de försäkringar för vilka betalaren inte har varit skyldig att försäkra inkomsttagaren. Om försäkringsskyldigheten inte gäller för någon försäkring, räcker det med ett kryss i den översta punkten ”Arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring”.

Observera att om man med anmälan anger uppgiften ”Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands sociala trygghet”, gäller detta för alla inkomster som anmälts. Om försäkringsuppgiften ändras mitt under löneutbetalningsperioden, ska man lämna in två separata anmälningar om inkomsttagaren. I detta fall ska betalaren med en separat anmälan lämna uppgifter om de inkomster för vilka försäkringsskyldighet föreligger.

4. Betalningar till inkomsttagare

4A Utbetalda prestationer per inkomstslag

Ange alla prestationer som betalats ut till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag. Du kan välja om du anmäler de utbetalda penninglönerna som ett totalbelopp (s.k. anmälningssätt 1) eller specificerade (s.k. anmälningssätt 2). Observera att det inte går att använda anmälningssätten 1 och 2 samtidigt i samma anmälan. Ytterligare information om de olika anmälningssätten finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter.

Om du anmäler penninglönerna som ett totalbelopp (anmälningssätt 1), använd inkomstslagen 101–106. Detta är miniminivån för anmälan av penninglöner.

Du kan om du vill specificera de utbetalda penninglönerna närmare genom att använda inkomstslagen 201-239 (anmälningssätt 2). Rekommendationen är att penninglönerna anmäls specificerade så att informationsanvändare som erhåller uppgifter från inkomstregistret kan utnyttja dem i den utsträckning de behöver t.ex. då de fattar beslut om förmåner. Då behöver informationsanvändare inte be om tilläggsuppgifter av prestationsbetalare eller inkomsttagare i efterhand.

Följande inkomstslag kan anmälas under punkt 4A endast en gång:

 • 304 Bilförmån
 • 311 Kilometerersättning (skattefri)
 • 317 Övriga naturaförmåner
 • 331 Dagtraktamente

Du hittar förteckningen i sin helhet och beskrivningar av alla inkomstslag i användning på inkomstregistrets sida Inkomstslag för löner.

Om du har på blankettens första sida angett att anmälan gäller

 • en ogrundad förmån, ange dessa prestationer per inkomstslag
 • återkrav, ange prestationer som återkrävs per inkomstslag och ge tilläggsuppgifter under punkten 4D. Om förskottsinnehållning eller källskatt hänför sig till det belopp som återkrävts i netto, kan du endast anmäla ett inkomstslag. Om det finns flera återkrävda prestationer ska de anmälas på separata anmälningar. I dessa fall ska förskottsinnehållningen eller källskatten på det återkrävda beloppet anmälas per inkomstslag.

I internationella situationer anteckna om sexmånadersregeln kan tillämpas. Om sexmånadersregeln kan tillämpas, ange även arbetsstatens landskod. Ytterligare information om internationella situationer finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer.

För vissa inkomstslag ska man ange tilläggsuppgifter under punkten 4B. Om någon försäkringsuppgift rörande prestationen avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget, ge närmare uppgifter i punkt 4C.

Poster som ska dras av

Ange i denna punkt följande poster som ska dras av sammanräknade utifrån alla anmälda inkomstslag:

 • förskottsinnehållning
 • arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie
 • källskatt och eventuellt källskatteavdrag
 • arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Förskottsinnehållning som tagits ut av arbetstagaren eller annan prestationsmottagare anges som ett totalbelopp, även om flera olika inkomstslag anmälts. Observera att arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inkluderas i förskottsinnehållningen och får inte anmälas separat såsom vid källskatt.

Du får närmare information om arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från Sysselsättningsfonden.

Som källskatt anmäls endast den källskatt som tagits ut och redovisats i Finland av prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig. Källskatt kan anmälas som ett totalbelopp, även om flera inkomstslag anmälts.

Källskatt omfattar inte arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, utan den debiteras separat vid behov. I dessa fall ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmälas separat med inkomstslaget 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift under punkten Andra poster som ska dras av.

Källskatteavdrag anmäls, om avdragsrätt på totalbeloppet av penninglös och naturaförmåner föreligger innan källskatt tas ut.

 • Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad, om 35 % i källskatt uppbärs på inkomsten vid debitering av källskatt. Vad gäller inkomst som flutit in under kortare tid än en månad uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Beviljandet av avdraget förutsätter att inkomsttagaren visar ett källskattekort med uppgift om avdraget till prestationsbetalaren.

Närmare information om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift fastställs lämnas av din arbetspensionsanstalt.

Andra poster som ska dras av

Ange här alla andra poster som ska dras av från prestationer som ska betalas till inkomsttagaren utöver de som nämnts under föregående punkt. Nedan uppräknas inkomstslag som ska anmälas och året från och med vilket inkomstslaget kan användas:

Andra poster som ska dras av
Kod Inkomstslagets namn

I bruk från och med

401 Ersättning för bilförmån 2019
407 Ersättning för andra naturaförmåner 2019
408 Övriga poster som ska dras av från nettolönen 2019
410 Kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren 2019
411 Andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren 2019
412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift 2019
415 Ersättning för personalbiljett 2019
416 Skatt som betalats till utlandet 2019
417 Utmätning 2019
418 Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring 2019
419 Avdrag före förskottsinnehållning 2019
420 Ersättning för cykelförmån 2021

Du får närmare information om olika inkomstslag på sidan Inkomstslag för löner.

4B Tilläggsuppgifter om naturaförmåner och kostnadsersättningar

Ange här tilläggsuppgifter om inkomsttagarens naturaförmåner som anmälts under punkten 4A (bilförmån och övriga skattepliktiga naturaförmåner) samt om kostnadsersättningar (skattefri kilometerersättning, dagtraktamenten). Om resekostnadsersättningar betalats i strid med tids- och kilometergränserna i Skatteförvaltningens beslut, är de inte skattefria i någon utsträckning. I dessa fall likställs ersättningarna med lön och de ska anmälas som lön. Då ska ersättningarna inte anmälas med separata inkomstslag för kostnadsersättningar.

Ange typ av bilförmån samt bilens åldersgrupp och antalet kilometer. Bilar hör under de tre första driftåren till åldersgrupp A, under de tre därpå följande åren till åldersgrupp B och därefter till åldersgrupp C. Värde U avser en bilförmån som är i användning och fåtts utomlands.

Ange bilens utsläppsvärde, om du sänkt bilförmånens belopp för att bilen är utsläppsfri eller har små utsläpp. Beloppet på bilförmånen kan sänkas om bilens koldioxidutsläpp i drift är 0–100 gram per kilometer. Bilens utsläppsvärde kan anmälas om betalningsdagen infaller åren 2022–2025. Ytterligare information om anmälan av bilens utsläppsvärde finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: naturaförmåner och kostnadsersättningar.

Ange antalet kilometer som utgör grunden för den skattefria kilometerersättningen som ett heltal. Om antalet kilometer är till exempel 125,6, anmäl 126.

Ange under punkten Dagtraktamenten specificerade typ av dagtraktamente (måltidsersättning, partiellt dagtraktamente, heldagstraktamente, utlandsdagtraktamente eller skattefria ersättningar relaterade till arbete i utlandet). Du kan välja flera alternativ.

Om du under punkten 4A har anmält förmåner som arbetsgivaren gett i annan form än pengar med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner, specificera dessa under punkten Andra skattepliktiga naturaförmåner specificerade. Markera med ett kryss om inkomsttagaren har erhållit bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån eller andra förmåner. Kostförmån kan anmälas med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner endast om den ersättning som innehållits inte motsvarar beskattningsvärdet. Andra förmåner är t.ex. garageförmån och båtförmån.

Om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar dess beskattningsvärde, kryssa för punkten Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet. I dessa fall anmäls kostförmånen under punkten 4A med inkomstslaget 334 Kostförmån.

 • Om arbetsgivaren tar ut endast en del av kostförmånens beskattningsvärde av arbetstagaren, ange den andel som innehållits från lönen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange kostförmånens beskattningsvärde under punkten 4A antingen med inkomstslaget 334 Kostförmån eller 317 Övriga naturaförmåner.

4C Tilläggsuppgifter om prestationer med avvikande försäkringsuppgift

Om under punkten 4A har anmälts inkomstslag vars försäkringsuppgift avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget, ange koden och de avvikande försäkringsuppgifterna för inkomstslaget i tabellen.

Det finns ett förvalt värde för varje inkomstslag enligt vilket socialförsäkringsavgifterna betalas. Om inkomsten betalas enligt det förvalda värdet, behöver man inte under punkten 4C ta ställning till socialförsäkringsavgifterna.

På sidan Inkomstslag för löner ser du de förvalda alternativen för socialförsäkringsavgifterna för de olika inkomstslagen. I beskrivningen för varje inkomstslag skildras också situationer, där socialförsäkringsavgifterna kan variera.  För vissa inkomstslag kan de förvalda socialförsäkringsavgifterna och möjligheten att ändra inkomstslagets försäkringsuppgifter variera mellan olika år.

Om inkomstslagets avvikande försäkringsuppgift gäller alla socialförsäkringsavgifter, ange Ja eller Nej endast under punkten Underställd socialförsäkringsavgifter.

Tabellen behöver inte fyllas i

 • om försäkringsuppgiften för det inkomstslag som betalats till inkomsttagaren inte avviker från det förvalda värdet
 • om man på sidan 4 på blanketten angett att betalaren inte har någon försäkringsskyldighet t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare
 • om man på sidan 4 på blanketten angett att inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd.

4D Tilläggsuppgifter om återkrav

Om den anmälan om löneuppgifter som lämnas in gäller återkrav av inkomst, ange återkravsdatum och ursprunglig löneperiod. Om en inkomst drivs in netto av en inkomsttagare (nettoåterkrav), meddela den förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet.

Förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till återkrävt belopp kan anmälas på pappersblankett från och med 2020.

5. Datum och underskrift

Kryssa för punkten Uppgifterna ges av en företrädare enbart då du lämnar in en anmälan om löneuppgifter som företrädare för en utländsk arbetsgivare. Med företrädare avses en företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Om du kryssar för denna punkt, fyll i också uppgifter om företrädare i punkt 2. Företrädare.

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Returadress

Skicka blanketten till adress:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia