Omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r) - Ifyllningsanvisning 2020

Allmänt om inlämnande av anmälan om löneuppgifter

Anmäl lönerna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter de löner och övriga prestationer som de betalat. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och därav gjorda avdrag samt uppgiften Ingen lönebetalning ska fr.o.m. 2019 anmälas till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. Inkomstregistrets anmälningar ska i regel lämnas in elektroniskt. Om det inte är möjligt att anmäla elektroniskt, kan anmälan av särskilda orsaker även lämnas in på pappersblankett.

Alla sidor av blanketten ska returneras även om man inte har angett några uppgifter på alla sidor. Fyll i en egen anmälan för varje inkomsttagare och fyll i alla uppgifter som behövs om betalaren på varje anmälan även om betalaren skulle vara densamma för alla anmälningar.

Om anmälan har fyllts i felaktigt eller bristfälligt, kommer anmälan att förkastas. Förkastade anmälningar sparas inte i inkomstregistret.

Använd rätt års blankett

Välj rätt års blankett enligt betalningsdagen. Om betalningsdagen för prestation infaller under år 2020, använd blanketten för 2020. Om betalningsdagen emellertid infaller under 2019 eller du korrigerar en anmälan vars betalningsdag är under 2019, använd blanketten för 2019.

Två olika blanketter för anmälan om löneuppgifter

Denna ifyllningsanvisning innehåller anvisningar för ifyllning av omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r) och korrigering av uppgifterna. Omfattande anmälan om löneuppgifter kan användas i alla lönebetalningssituationer, även då arbetsgivaren eller inkomsttagaren är en utländsk medborgare utan en finländsk personbeteckning eller FO-nummer, eller om det är fråga om vissa specialsituationer (till exempel att betalaren verkar som ställföreträdande betalare). Om prestationsbetalaren och inkomsttagaren har en finländsk personbeteckning eller FO-nummer, kan anmälan lämnas även med en anmälan med mindre noggrannhetsnivå (TULOR 6101r) med sin egen ifyllningsanvisning.

Om du är en arbetsgivare inom den offentliga sektorn eller vill anmäla sjöarbetsinkomst eller lön som betalats till en person som arbetar på åländsk landskapsfärja, kontakta inkomstregistrets kundservice för att erhålla rätt blankett.

Uppgifterna i anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r) och ifyllningsanvisningen delas in i följande helheter:

Identifieringsuppgifter för anmälan

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter om företrädaren

3. Uppgifter om inkomsttagaren (grundläggande uppgifter och försäkringsuppgifter)

4. Prestationer som utbetalats till inkomsttagare

4A Utbetalda prestationer per inkomstslag och poster som ska dras av

4B Tilläggsuppgifter om naturaförmåner och kostnadsersättningar

4C Tilläggsuppgifter om prestationer med avvikande försäkringsuppgift

4D Tilläggsuppgifter om återkrav

5. Datum och underskrift

Tidsfristen för anmälningarna

Om anmälan om löneuppgifter lämnas in på en pappersblankett, ska den lämnas in inom 8 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan emellertid lämna in anmälningarna senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.

Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag. Om anmälan om löneuppgifter lämnas in för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Returadress

Blanketter skickas till adress:

Inkomstregistret

PB 1

00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Närmare anvisningar

Om du behöver närmare information om olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifterna för anmälan i övre delen av blanketten på varje sida. Identifieringsuppgifterna ska vara desamma på blankettens alla sidor. Identifieringsuppgifterna är:

 • typ av åtgärd
 • löneutbetalningsperiod
 • betalningsdag
 • betalarens anmälningsreferens.

Typ av åtgärd

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja endast en typ av åtgärd. Uppgiften är obligatorisk.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in uppgifter om internationellt arbete. Om anmälan förkastas och du blir tvungen att ange uppgifterna på nytt är det också fråga om en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan lämnas in då man behöver korrigera en tidigare anmälan. Alla uppgifter i den ersättande anmälan ska anges på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna ska man även ange de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Anmälningsreferensen för den tidigare anmälan ska anges i den ersättande anmälan.
 • Välj makulering av anmälan om du makulerar hela den tidigare inlämnade anmälan. I samband med makulering räcker det att man utöver typ av åtgärd anmäler prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den tidigare anmälan så att makuleringen hänför sig till rätt anmälan. Anmälan bör makuleras först efter det att man har lämnat in en ny anmälan.
  • Även om korrigeringar i inkomstregistret i allmänhet görs med ersättande anmälan, har man dock identifierat vissa situationer där de inlämnade uppgifterna inte kan korrigeras med ersättande anmälan. Däremot ska den tidigare inlämnad anmälan makuleras varefter en ny anmälan med de korrekta uppgifterna lämnas in. Exempel på sådana situationer är:
  • korrigering av betalningsdag
   • korrigering av löneutbetalningsperiod
   • korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
   • korrigering av typ av inkomsttagare Idrottare eller Samfund
   • korrigering av typ av betalare: Tillfällig arbetsgivare
   • korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer vid situationer med ställföreträdande betalare
   • korrigering av uppgiften Jag fungerar som ställföreträdande betalare
   • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
   • korrigering av pensionsarrangemangnummer
   • korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer
   • korrigering av försäkringsuppgifter:
    • ändringar av uppgiften Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt
    • ändringar av uppgiften Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd retroaktivt
  • Korrigeringar av de senast nämnda försäkringsuppgifterna gäller situationer där inkomsttagarens inkomst ursprungligen anmälts som underställd socialförsäkringsavgifter och där man senare upptäcker att detta inte varit fallet, eller där inkomsttagaren i strid med de uppgifter som tidigare lämnats inte omfattas av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (eller omvänt). I dessa fall ska den ursprungliga anmälan makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta försäkringsuppgifter lämnas in. Det ovan beskrivna förfarandet ska tillämpas så att uppgiften också kan förmedlas till socialförsäkringsanstalter som fått anmälningsuppgiften.

Löneutbetalningsperiod

Ange löneutbetalningsperiodens start- och slutdatum. Ange start- och slutdatum i formen ddmmåååå, t.ex. 01052020–31052020. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. När anställningsförhållandet upphör, upphör också löneutbetalningsperioden. Uppgiften är obligatorisk.

 • Observera att med löneutbetalningsperiod avses inte intjäningsperiod för lön. Intjäningsperioden för lön kan alltså skilja sig från löneutbetalningsperioden.

Om det är fråga om en annan prestation än lön (till exempel arbetsersättning eller mötesarvode som inte betalas på basis av ett anställningsförhållande), ska man som löneutbetalningsperiod ange det tidsintervall för vilket prestationen betalas.

Betalningsdag

Ange löneutbetalningsdagen i formen ddmmåååå. T.ex. om lönen betalas ut 15.5.2020, ange betalningsdagen i formen 15052020. Uppgiften är obligatorisk.

Betalarens anmälningsreferens

 • Betalarens anmälningsreferens identifierar anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Anmälningsreferensen ska vara individuell för varje ny anmälan som betalaren lämnar in. Om du inte anger någon anmälningsreferens i den nya anmälan, skapar inkomstregistret en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig i och med att samma referens ska användas om det har funnits fel som ska korrigeras i anmälan. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är prestationsbetalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift vid korrigering eller makulering av en tidigare anmälan.
 • Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken. Den får innehålla bokstäver och siffror men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna.
 • Om du lämnar in en ny anmälan och betalaren saknar en identifierare, ska du inte ange anmälningsreferensen utan lämna punkten tom.
 • Exempel på skapandet av betalarens anmälningsreferens:
  • En arbetsgivare har betalat ut lön till tre olika arbetstagare under samma betalningsdag, 30.4.2020. Hen kan skapa anmälningsreferenserna t.ex. genom att lägga till ett löpnummer efter datumet:
   • 300420201
   • 300420202
   • 300420203
  • En arbetsgivare har betalat ut lön till två olika arbetstagare (Virtanen och Nieminen) under samma betalningsdag, 15.7.2020. Hen kan skapa anmälningsreferenserna t.ex. genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet:
   • 15072020Virtanen
   • 15072020Nieminen

Välj det ärende som anmälan gäller

Ange i övre delen av blankettens första sida även det ärende som anmälan gäller (löneuppgifter, ogrundad förmån eller återkrav). Du kan välja endast ett alternativ. Om du ska för samma inkomsttagare anmäla t.ex. både löneuppgifter och uppgifter om ogrundad förmån, ska du lämna in två separata anmälningar om löneuppgifter. Uppgiften är obligatorisk.

1. Betalare

Grundläggande uppgifter om betalaren

Ange löne- eller prestationsbetalarens namn och finländska FO-nummer eller personbeteckning. Om det inte finns finländska beteckningar, ange företagets namn eller personens namn och födelsedatum samt identifierare och typ av identifierare. Skriv inte några andra uppgifter än identifierare på fältet för identifierare. Ange även den tvåsiffriga landskoden för identifieraren. Uppgifterna är obligatoriska.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU

De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Om prestationsbetalaren är ett hushåll, en tillfällig arbetsgivare, en utländsk arbetsgivare, en specialorganisation eller ett utländskt koncernbolag, ange detta genom att markera punkten med ett kryss.

 • Med ett hushåll avses en privatperson eller ett dödsbo som har t.ex. anställt en städerska till ett privathushåll.
 • En tillfällig arbetsgivare har ordnat sina arbetstagares pensionsskydd utan att ingå ett pensionsförsäkringsavtal. En arbetsgivare kan vara tillfällig endast om arbetsgivaren inte fortlöpande har anställda och om löner som under en period på sex månader betalats ut till visstidsanställda underskrider en separat föreskriven eurogräns. Under 2020 är gränsen för lönerna 8 676 euro.
  • Om prestationsbetalaren är ett hushåll som även uppfyller definitionen för en tillfällig arbetsgivare, sätt ett kryss på båda punkterna. En tillfällig arbetsgivare ska även lämna betalarens adressuppgifter och adressens landskod.
 • Med utländsk arbetsgivare avses ett företag som inte har grundats enligt Finlands lagstiftning eller vars registrerade hemvist är någon annanstans än i Finland, eller en person som verkar som arbetsgivare och som inte är bosatt i Finland.
  • Om en utländsk arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland anges uppgiften inte. Även om prestationsbetalaren registrerats som arbetsgivare som betalar lön regelbundet i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, ska uppgiften Utländsk arbetsgivare anmälas, om ett fast driftställe saknas.
 • En specialorganisation är en prestationsbetalare som inte beskattas i Finland för de löner som den betalar ut på basis av något avtal om internationella specialorganisationer. Lönen kan emellertid vara underställd vissa försäkringsavgifter. Exempel på sådana specialorganisationer är Kemikalieverket ECHA, Helsingforskommissionen HELCOM, Wider-institutet och Internationella Organisationen för Migration IOM.
 • Ett utländskt koncernbolag är ett bolag som hör till en koncern och som har grundats någon annanstans än i Finland. Sätt ett kryss på denna punkt om ett finländskt företag har sänt arbetstagaren utomlands för att arbeta hos ett utländskt koncernbolag och det utländska koncernbolaget betalar arbetstagarens lön. I dessa fall ska det avsändande finländska företaget lämna in en anmälan om arbetstagarens lön. Det avsändande finländska företaget ska sätta ett kryss på punkten Utländskt koncernbolag och ange som uppgifter om inkomsttagaren Person som arbetar utomlands.
  • Lön som betalats för arbete som utförts utomlands kan vara skattefri i Finland, om sexmånadersregeln är tillämplig på lönen eller om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig.
  • Det avsändande finländska företaget ska lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifterna om arbetstagaren är försäkrad i Finland. Det finländska företaget är anmälningsskyldigt så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.

Ange i anmälan även namnet och telefonnumret av den kontaktperson som kan lämna ytterligare information.

Betalarens adress

Ange adressuppgifterna, om prestationsbetalaren inte har en finländsk personbeteckning eller FO-nummer, om adressen är utländsk eller om betalaren är en tillfällig arbetsgivare. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange även landskoden om adressen är utländsk eller betalaren är en tillfällig arbetsgivare.

Ställföreträdande betalare

Om du fungerar som ställföreträdande betalare, sätt ett kryss på punkten Jag fungerar som ställföreträdande betalare. Ange den egentliga arbetsgivarens identifierare, namn, typ av identifierare och, i fråga om utländska identifierare, även identifierarens landskod.

 • Med ställföreträdande betalare avses en betalare som betalar lön eller annan prestation för den egentliga arbetsgivarens räkning. Utsökningsverken, kommunerna, FPA, Närings-, trafik- och miljöcentralerna, konkursbon och borgensmän kan vara ställföreträdande betalare. Även koncernbolag och utländska arbetsgivare kan anlita ställföreträdande betalare.

Den ställföreträdande betalaren ska till inkomstregistret lämna en anmälan om utbetalda löner och verkställda förskottsinnehållningar. Den egentliga arbetsgivaren ska dessutom separat anmäla de löner som den ställföreträdande betalaren betalat med hjälp av s.k. infoinkomstslag som är avsedda för dessa situationer. Ytterligare information om inkomstslag för löner finns på sidan Inkomstslag för löner.

I situationer med ställföreträdande betalare ska man beakta att pensionsarrangemangnumret av den egentliga arbetsgivaren ska anmälas till inkomstregistret endast en gång. Pensionsarrangemangnumret anmäls i regel av den egentliga arbetsgivaren. För situationer med ställföreträdande betalare kommer det att upprättas en separat kundanvisning där man med hjälp av exempel går igenom vilka uppgifter som ska anmälas när den ställföreträdande betalaren är FPA, en kommun, lönegarantin eller en annan ställföreträdande betalare: Anmälan av information till inkomstregistret: prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare.

2. Företrädare

Med företrädare avses företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Om du lämnar in uppgifterna i egenskap av en utländsk arbetsgivares företrädare, kryssa för punkten Uppgifterna ges av företrädaren i slutet av blanketten.

Ange företrädarens namn, adress, finländska personbeteckning eller FO-nummer eller, om företrädaren inte har någon finländsk identifierare, uppgifter om en utländsk identifierare.

3. Inkomsttagare

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren

Ange löne- eller prestationsmottagarens namn och personbeteckning eller FO-nummer. Om inkomsttagaren är ett aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller annan juridisk person, uppge alltid FO-nummer. Om inkomsttagaren inte har någon finländsk identifierare, ange inkomsttagarens namn, födelsedatum, kön och uppgifter om utländsk identifierare samt landskoden.

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig och ange även hemviststatens landskod. Markera med ett kryss även uppgiften om inkomsttagarens inkomst är förskottsinnehållningspliktig, dvs. om hen har ett skattekort för begränsat skattskyldiga enligt vilket förskottsinnehållningen ska verkställas på lönen.

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är någon av följande (du kan kryssa för fler alternativ vid behov):

 • Sysselsatt med statens sysselsättningsanslag
  • Arbetsgivaren har beviljats statens sysselsättningsstöd, dvs. lönesubvention eller anslag för statens ämbetsverk/inrättningar för att sysselsätta arbetslösa arbetssökande.
 • Person som arbetar i en gränskommun
  • Inkomsttagaren bor stadigvarande i Sverige eller i Norge i en kommun som gränsar till Finlands riksgräns och arbetar i en kommun som gränsar till samma riksgräns på den finska sidan.
  • Gränskommunerna mellan Finland och Sverige omfattar Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå i Finland samt Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå i Sverige.
  • Gränskommunerna mellan Finland och Norge omfattar Enontekis, Enare och Utsjoki i Finland samt Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sör-Varanger och Tana i Norge.
  • Uppgiften anmäls då inkomstskatt inte påförs i Finland på den lön som betalats ut till en person som arbetar i en gränskommun, men den finländska arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgifter och ta ut arbetstagarens socialförsäkringsavgift från lönen.
  • Om arbetstagaren utför en del av arbetet på något annat ställe i Finland än i en gränskommun, beskattas den del av lönen som hänför sig till detta arbete i Finland. Dessa inkomster anmäls med en separat anmälan där man inte anger uppgifter Person som arbetar i en gränskommun.
 • Person som arbetar utomlands
  • Inkomsttagaren arbetar utomlands. Uppgiften ska anges, om en i Finland försäkrad arbetstagare arbetar utomlands utsänd av en finländsk arbetsgivare. Uppgiften ska inte anges t.ex. när inkomsttagaren är på en kortvarig arbetsresa utomlands.
  • På motsvarande sätt ska uppgiften anges då ett utländskt koncernbolag betalar arbetstagarens lön och det avsändande finländska företaget ansvarar för socialförsäkringsavgifterna. I dessa fall ska det finländska företaget lämna in en anmälan om lönen och betala socialförsäkringsavgifterna om den utsända arbetstagaren är försäkrad i Finland. Ett finländskt företag är anmälningsskyldigt så länge som arbetstagaren är försäkrad i Finland.
 • Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning (nettolöneavtal)
  • En utländsk arbetsgivare betalar lön till inkomsttagaren på basis av nettolöneavtal. Nettolöneavtal är ett avtal enligt vilket arbetsgivaren lovar betala skatter och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter från lönen för arbetstagarens räkning. Inkomsten anmäls endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland. Uppgiften kan endast anmälas av utländska arbetsgivare.
 • Samfund
  • Inkomsttagaren är ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person.
 • Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet
  • Uppgiften ska lämnas in för en inkomsttagare som uppfyller de förutsättningar som fastställts i 3 § i lagen om pension för företagare (1272/2006), men inte med stöd av 4 § i lagen om pension för företagare är skyldig att teckna en pensionsförsäkring. På motsvarande sätt lämnas uppgiften in för en inkomsttagare som uppfyller de förutsättningar som fastställts i 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006), men inte med stöd av denna lag är skyldig att teckna en pensionsförsäkring.
 • Nyckelperson
  • Inkomst som betalats till inkomsttagaren är inkomst enligt nyckelpersonslagen (1551/1995) eller lön som betalats i enlighet med lagen om beskattning av person med anställning vid Nordiska Investeringsbanken (NIB) (562/1976).
  • En nyckelperson är en utländsk specialsakkunnig som betalas källskattepliktig lön för nyckelpersoner.
  • Lön till utländska specialsakkunniga behandlas som inkomst enligt den s.k. nyckelpersonslagen när arbetstagaren kommer till Finland för över sex månader och han eller hon på detta sätt blir allmänt skattskyldig redan när arbetat inleds. En finländsk medborgares lön kan inte behandlas som inkomst enligt nyckelpersonslagen. Uppgiften Nyckelperson anmäls endast då en anteckning om tillämpning av nyckelpersonslagen gjorts på arbetstagarens skattekort.
 • Idrottare
  • Inkomsttagaren har erhållit prestationer p.g.a. idrottande t.ex. på basis av ett idrottaravtal. Prestationen kan ha betalats t.ex. som lön eller som arbetsersättning. Uppgiften används endast vid anmälan av prestationer som erhållits p.g.a. idrottande, inte för övrig löneinkomst som en idrottare erhållit p.g.a. annat arbete.
 • Artist
  • Inkomsttagaren har erhållit en prestation för ett personligt uppträdande. Prestationen kan ha betalats som lön eller som arbetsersättning. Artister är till exempel teater- och filmskådespelare, radio- och tv-artister samt musiker.
 • I delägarställning visavi betalaren
  • Inkomsttagaren är placerad i företaget eller uppgiften via kapitalet, dvs. befinner sig i delägarställning visavi betalaren. Uppgiften ska inte anges om inkomsttagaren är delägare i ett börsbolag.
 • Delägare
  • Inkomsttagaren är i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) delägare i det företag som betalar lönen eller annan prestation. Närmare information lämnas vid behov av Sysselsättningsfonden.

Markera med ett kryss, om inkomsttagaren har vistats högst 183 dagar i Finland under den tidsperiod som avses i skatteavtalet, och ange även skatteavtalsstatens landskod.

 • Uppgiften ska anges, om en utländsk arbetsgivare betalar lön till en arbetstagare som är allmänt skattskyldig i Finland och som vistats i Finland högst 183 dagar under den tidsperiod som avses i skatteavtalet. Uppgiften anges endast då den utländska arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland.
 • När uppgiften anges ska man anmäla landskoden för den stat som har rätt att beskatta inkomsten.

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är en utomlands boende hyrd arbetstagare. Ange även arbetstagarens arbetstid i Finland och antalet arbetsdagar.

 • Uppgifter anmäls, om en utländsk arbetsgivare betalar prestationen till en utomlands boende hyrd arbetstagare. Uppgiften Inkomsttagaren är en utomlands boende hyrd arbetstagare ska anmälas som tilläggsuppgift för inkomsttagaren oberoende av arbetets längd eller om arbetstagaren är allmänt eller begränsat skattskyldig i Finland.
 • Uppgiften ska anmälas, om arbetsgivaren inte har något fast driftställe i Finland
 • Uppgifterna ska anges för hyrda arbetstagare från följande länder eller regioner:
  • Island, Norge, Sverige, Danmark, Lettland, Litauen, Estland, Spanien, Georgien, Moldavien, Vitryssland, Isle of Man, Polen, Turkiet, Kazakstan, Bermuda, Jersey, Guernsey, Caymanöarna, Cypern, Tadzjikistan, Tyskland och Turkmenistan.
  • Uppgifterna ska även anges för hyrda arbetstagare som har sin hemvist i Bulgarien och arbetar i Finland för en annan än en bulgarisk arbetsgivare.
  • Uppgifterna ska även anges för hyrda arbetstagare från länder med vilka Finland inte har skatteavtal.

Uppgifter om anställningsförhållandet

Ange anställningsförhållandets giltighetstid. Om anställningsförhållandet har upphört på grund av pensionering, kryssa för denna punkt och ange även slutdatumet för anställningsförhållandet. Du kan ange anställningsförhållandets giltighetstid även i övriga fall, men ange inte slutdatumet för anställningsförhållandet

Kod för yrkeskategori

Ange inkomsttagarens yrkeskategori, om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Yrket ska anmälas enligt det arbete som inkomsttagaren utför. Om inkomsttagaren utför arbeten som hör till två eller flera olika yrkeskategorier, anmäls yrkeskategorin för det huvudsakliga arbetet som yrkeskategori. Med huvudsakligt arbete avses det arbete som personen tidsmässigt sett utför mest.

Yrkesklassen anmäls enligt yrkesklassificering som administreras av Statistikcentralen. Inkomstregistret använder sin egen koduppsättning, Statistikcentralens yrkesklassificering, som avviker från den av Statistikcentralen upprätthållna officiella koduppsättningen Yrkesklassificering 2010. I Statistikcentralens yrkesklassificering som används i inkomstregistret anmäls yrkesklasser som en 5-siffrig kod.

Koderna för yrkeskategorierna i flera branschen såsom byggnads- och renoveringsbranschen är branschspecifika, för närmare uppgifter se http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index_sv.html.

Inkomsttagarens adresser

Ange inkomsttagarens adress i hemviststaten, om inkomsttagaren inte har någon finländsk personbeteckning eller är begränsat skattskyldig. Observera att adressen i hemviststaten ska anges för begränsat skattskyldig inkomsttagare även om hen skulle ha en finländsk personbeteckning. Ange även inkomsttagarens adress i arbetsstaten, om inkomsttagaren inte har någon finländsk personbeteckning.

Ange adressens landskod, om inkomsttagarens adress är någon annanstans än i Finland. 

Försäkring

Uppgift om arbetspensionsförsäkring

Markera med ett kryss den arbetspensionsförsäkring enligt vilken inkomsttagaren har försäkrats: arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, företagarens pensionsförsäkring eller lantbruksföretagares pensionsförsäkring.

Du kan välja endast ett av de följande tre alternativen:

 1. Välj Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring väljs om inkomsttagaren är försäkrad på basis av
 • lagen om pension för arbetstagare (395/2006),
 • pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),
 • lagen om sjömanspensioner (1290/2006),
 • lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
 • pensionsbestämmelsen i lagen om Finlands Bank (214/1998) eller
 • pensionsbestämmelsen i Ålands landskapslag (ÅFS 54/2007).
 1. Välj Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL) väljs om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). En försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt hens familjemedlemmar. Även stipendiemottagare omfattas av LFöPL:s arbetspensionsskydd.
 2. Välj Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) väljs om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). En företagare är en person som utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställningsförhållande och som uppfyller de i lagstiftningen angivna kännetecknen på företagare för det aktuella förvärvsarbetet. Företagare ansvarar för sin egen pensionsförsäkring. Företagare försäkrar sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). Försäkringen är obligatorisk om företagaren uppfyller förutsättningarna för att omfattas av pensionslagen, och försäkringen ska tecknas inom sex månader efter det att företagsverksamheten har inletts.

Arbetspensionsanstaltens bolagskod och den arbetspensionsförsäkrade inkomsttagarens pensionsarrangemangnummer

Ange bolagskoden av den arbetspensionsanstalt där du tecknat arbetspensionsförsäkringen. Ange endast numret på denna punkt, inte namnet på arbetspensionsanstalten. Med arbetspensionsanstalt avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassa eller pensionsstiftelse. Varje arbetspensionsanstalt har en individuell bolagskod med två eller fem tecken med vilka uppgifterna hänförs till rätt pensionsanstalt. Ange även inkomsttagarens pensionsarrangemangnummer.

Arbetsgivaren har ingen pensionsförsäkringsskyldighet, om den lön som betalats till arbetstagaren per månad är under den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring (60,57 euro/mån. år 2020). I det fallet ska dessa punkter lämnas tomma. En ställföreträdande betalare behöver inte anmäla uppgifter om inkomsttagarens arbetspensionsförsäkring.

Om inkomsttagaren är LFöPL- eller FöPL-försäkrad ska arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnumret inte anmälas.

Om du är en tillfällig arbetsgivare, välj den arbetspensionsanstalt där du ämnar sköta pensionsförsäkringen i tabellen nedan. Ange bolagskoden av denna arbetspensionsanstalt. En tillfällig arbetsgivare behöver inte ange något pensionsarrangemangnummer.

Arbetspensionsanstalter
Arbetspensionsanstaltens bolagskod Arbetspensionsanstalt
46 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
54 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
55 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Varma
56 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och försäkringsnummer

Arbetsgivaren ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall som kan inträffa i arbetet, om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar sammanlagt minst 1 300 euro i löner till sina arbetstagare. Uppgifterna är obligatoriska om arbetsgivaren har tecknat fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare.

Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar

I vissa situationer föreligger det ingen försäkringsskyldighet för arbetsgivaren, t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare.

Följande försäkringsskyldigheter gäller för olika försäkringar:

 • Arbetspensionsförsäkring: Arbetsgivaren ska försäkra alla 17–67-åriga anställda vars inkomst överstiger den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten (60,57 euro/mån. år 2020).
 • Sjukförsäkring: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 16–67 år gamla.
 • Arbetslöshetsförsäkring: Arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 17–64 år gamla. Om arbetsgivaren under året betalar mindre än 1 300 euro i löner, behöver arbetslöshetsförsäkringspremier inte betalas. Arbetsgivaren ska emellertid alltid innehålla arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen om arbetstagaren är skyldig att betala försäkringspremien.
 • Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring: Det finns inte några åldersgränser för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, med försäkringsskyldighet föreligger om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar minst 1 300 euro i löner till sina anställda.

Kryssa för den försäkring eller de försäkringar för vilka betalaren inte har varit skyldig att försäkra inkomsttagaren. Om försäkringsskyldigheten inte omfattar någon av försäkringarna, räcker det med ett kryss på den översta punkten ”Arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring”.

Observera att om man med anmälan anger uppgiften ”Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar”, gäller detta alla inkomster som anmälts. Om försäkringsuppgiften ändras mitt under löneutbetalningsperioden, ska man lämna in två separata anmälningar om inkomsttagaren. I detta fall ska betalaren med en separat anmälan lämna uppgifter om de inkomster för vilka försäkringsskyldighet föreligger.

Exempel: Arbetsgivaren betalar till en inkomsttagare 250 euro i lön. De löner som arbetsgivaren under kalenderåret betalar till sina arbetstagare understiger den årliga nedre gränsen för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkring (1 300 euro). Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetspensions- och sjukförsäkringsavgifter på inkomsttagarens lön. Betalaren har ordnat inkomsttagarens pensionsskydd utan att ingå ett försäkringsavtal, dvs. är en tillfällig arbetsgivare.

Arbetsgivaren anmäler följande uppgifter som hänför sig till försäkring:

 • Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetslöshetsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN
 • En arbetspensionsförsäkrad inkomsttagares pensionsförsäkringsnummer: (anges inte, eftersom betalaren är en tillfällig arbetsgivare).

Utöver de vanligaste gränserna i euro och åldersgränserna finns det även andra situationer där försäkringsuppgiften kan vara avvikande. Läs närmare i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: uppgifter i anslutning till försäkrande.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd

4. Prestationer som utbetalats till inkomsttagare

4A Utbetalda prestationer per inkomstslag

Ange alla prestationer som utbetalats till en inkomsttagare under en och samma betalningsdag. Du kan välja om du anmäler de utbetalda penninglönerna som ett totalbelopp (s.k. anmälningssätt 1) eller specificerade (s.k. anmälningssätt 2). Observera att det inte går att använda anmälningssätten 1 och 2 samtidigt i samma anmälan. Ytterligare information om de olika anmälningssätten finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter.

Om du anmäler penninglönerna som ett totalbelopp (anmälningssätt 1), använd inkomstslagen 101–106. Detta är miniminivån för anmälan av penninglöner.

Du kan om du vill specificera de utbetalda penningslönerna närmare genom att använda inkomstslagen 201–237 (anmälningssätt 2). Rekommendationen är att penninglönerna anmäls specificerade så att informationsanvändare som erhåller uppgifter från inkomstregistret kan utnyttja dem i den utsträckning de behöver t.ex. då de fattar beslut om förmåner. Då behöver informationsanvändare inte be om tilläggsuppgifter av prestationsbetalare eller inkomsttagare i efterhand.

Följande inkomstslag kan anmälas under punkt 4A endast en gång:

 • 304 Bilförmån
 • 311 Kilometerersättning (skattefri)
 • 317 Övriga naturaförmåner
 • 331 Dagtraktamente

En komplett förteckning och beskrivningar av inkomstslagen finns på inkomstregistrets webbplats Inkomstslag för löner.

Om du har på blankettens första sida angett att anmälan gäller

 • en ogrundad förmån, ange dessa prestationer per inkomstslag
 • återkrav, ange prestationer som återkrävs per inkomstslag och ge tilläggsuppgifter under punkten 4D. Om förskottsinnehållning eller källskatt hänför sig till det belopp som återkrävts i netto, kan du endast anmäla ett inkomstslag. Om det finns flera återkrävda prestationer ska de anmälas på separata anmälningar. I dessa fall ska förskottsinnehållningen eller källskatten på det återkrävda beloppet anmälas per inkomstslag.

I internationella situationer anteckna om sexmånadersregeln kan tillämpas. Om sexmånadersregeln kan tillämpas, ange även arbetsstatens landskod. Ytterligare information om internationella situationer finns i anvisningen Anmälan av information till inkomstregistret: internationella situationer.

För vissa inkomstslag ska man ange tilläggsuppgifter under punkten 4B. Om en försäkringsuppgift om en prestation avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget, ge tilläggsuppgifter under punkten 4C.

Poster som ska dras av

Ange nedan angivna poster som ska dras av sammanräknade för alla inkomstslag:

 • förskottsinnehållning
 • arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie
 • källskatt och eventuellt källskatteavdrag
 • arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift.

Förskottsinnehållning som tagits ut av arbetstagaren eller annan prestationsmottagare anges som ett totalbelopp även om man har anmält flera olika inkomstslag. Observera att arbetstagarens sjukförsäkringsavgift inkluderas i förskottsinnehållningen och får inte anmälas separat såsom vid källskatt.

Ytterligare information om arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie lämnas av Sysselsättningsfonden.

Som källskatt anmäls endast den källskatt som tagits ut och redovisats i Finland av prestationer som betalats till en begränsat skattskyldig. Källskatt kan anmälas som ett totalbelopp, även om flera inkomstslag anmälts.

Källskatt omfattar inte arbetstagarens sjukförsäkringsavgift, utan den debiteras separat vid behov. I dessa fall ska arbetstagarens sjukförsäkringsavgift anmälas separat med inkomstslaget 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift under punkten Andra poster som ska dras av.

Källskatteavdrag anmäls, om avdragsrätt på totalbeloppet av penninglös och naturaförmåner föreligger innan källskatt tas ut.

 • Från den totala inkomsten görs ett avdrag om 510 euro per månad, om 35 % i källskatt uppbärs på inkomsten vid debitering av källskatt. Vad gäller inkomst som flutit in under kortare tid än en månad uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än inkomsten. Beviljandet av avdraget förutsätter att inkomsttagaren visar ett källskattekort med uppgift om avdraget till prestationsbetalaren.

Närmare information om arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift fastställs lämnas av din arbetspensionsanstalt.

Andra poster som ska dras av

Ange här alla andra poster som ska dras av från prestationer som ska betalas till inkomsttagaren utöver de som nämnts under föregående punkt. Under denna punkt kan följande inkomstslag anmälas:

 • 401 Ersättning för bilförmån
 • 407 Ersättning för andra naturaförmåner
 • 408 Övriga poster som ska dras av från nettolönen
 • 410 Kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren
 • 411 Andel av kollektiv tilläggspensionsförsäkringsavgift som betalats av arbetsgivaren och som debiteras arbetstagaren
 • 412 Arbetstagarens sjukförsäkringsavgift
 • 415 Ersättning för personalbiljett
 • 416 Skatt som betalats till utlandet
 • 417 Utmätning
 • 418 Försäkringsavgift för en individuell, frivillig pensionsförsäkring
 • 419 Avdrag före förskottsinnehållning

Ytterligare information om de olika inkomstslagen finns på sidan Inkomstslag för löner.

4B Tilläggsuppgifter om naturaförmåner och kostnadsersättningar

Ange här tilläggsuppgifter om inkomsttagarens naturaförmåner som anmälts under punkten 4A (bilförmån och övriga skattepliktiga naturaförmåner) samt om kostnadsersättningar (skattefri kilometerersättning, dagtraktamenten). Om resekostnadsersättningar betalats i strid med tids- och kilometergränserna i Skatteförvaltningens beslut, är de inte skattefria till någon del. I dessa fall likställs ersättningarna med lön och de ska anmälas som lön. Då ska ersättningarna inte anmälas med separata inkomstslag för kostnadsersättningar.

Ange typ av bilförmån samt bilens åldersgrupp och antalet kilometer. Bilar hör under de tre första driftåren till åldersgrupp A, under de tre därpå följande åren till åldersgrupp B och därefter till åldersgrupp C. Värde U avser en bilförmån som är i användning och fåtts utomlands.

Ange antalet kilometer som utgör grunden för den skattefria kilometerersättningen i heltal. Till exempel om antalet kilometer är 125,6, ange 126.

Ange under punkten Dagtraktamenten specificerade typ av dagtraktamente (måltidsersättning, partiellt dagtraktamente, heldagstraktamente, utlandsdagtraktamente eller skattefria ersättningar relaterade till arbete i utlandet). Du kan välja fler alternativ.

Om du under punkten 4A har anmält förmåner som arbetsgivaren gett i annan form än pengar med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner, specificera dessa under punkten Andra skattepliktiga naturaförmåner specificerade. Markera med ett kryss om inkomsttagaren har erhållit bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån eller övriga förmåner. Kostförmån kan anmälas med inkomstslaget 317 Övriga naturaförmåner endast om den ersättning som innehållits inte motsvarar beskattningsvärdet. Andra förmåner är t.ex. garageförmån och båtförmån.

Om arbetsgivaren tar ut en ersättning för kostförmånen som motsvarar dess beskattningsvärde, kryssa för punkten Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet. I dessa fall anmäls kostförmånen under punkten 4A med inkomstslaget 334 Kostförmån.

 • Om arbetsgivaren tar ut endast en del av kostförmånens beskattningsvärde av arbetstagaren, ange den andel som innehållits från lönen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner. Ange kostförmånens beskattningsvärde under punkten 4A antingen med inkomstslaget 334 Kostförmån eller 317 Övriga naturaförmåner.

4C Tilläggsuppgifter om prestationer med avvikande försäkringsuppgift

Om under punkten 4A har anmälts inkomstslag vars försäkringsuppgift avviker från det förvalda värdet för inkomstslaget, ange koden och de avvikande försäkringsuppgifterna för inkomstslaget i tabellen.

Det finns ett förvalt värde för varje inkomstslag enligt vilket socialförsäkringsavgifterna betalas. Om inkomsten betalas enligt det förvalda värdet, behöver man inte under punkten 4C ta ställning till socialförsäkringsavgifterna.

På sidan Inkomstslag för löner ser du de förvalda alternativen för socialförsäkringsavgifterna för de olika inkomstslagen. I beskrivningarna för varje inkomstslag redogörs för situationer där socialförsäkringsavgifterna kan variera.

Om inkomstslagets avvikande försäkringsuppgift gäller alla socialförsäkringsavgifter, ange Ja eller Nej endast under punkten Underställd socialförsäkringsavgifter.

Tabellen behöver inte fyllas i

 • om försäkringsuppgiften för det inkomstslag som betalats till inkomsttagaren inte avviker från det förvalda värdet
 • om man på sidan 4 på blanketten angett att betalaren inte har någon försäkringsskyldighet t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare
 • om man på sidan 4 på blanketten angett att inkomsttagaren inte omfattas av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd.

4D Tilläggsuppgifter om återkrav

Om den anmälan om löneuppgifter som lämnas in gäller återkrav av inkomst, ange återkravsdatum och ursprunglig löneperiod. Om inkomsten återkrävs av inkomsttagaren i netto (nettoåterkrav), ange förskottsinnehållningen eller källskatten på det återkrävda beloppet.

5. Datum och underskrift

Om du lämnar in anmälan om löneuppgifter i egenskap av företrädare av en utländsk arbetsgivare, sätt ett kryss i punkten Uppgifterna ges av företrädaren.

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Meksiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia