Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r) – Ifyllningsanvisning 2020

Allmänt om inlämnande av etableringsanmälan för hyrd arbetstagare

Anmäl lönerna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019.

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla till inkomstregistret de löner och övriga prestationer som de betalat. Inkomstregistrets anmälningar ska i regel lämnas in elektroniskt. Om det inte är möjligt att anmäla elektroniskt, kan anmälan av särskilda orsaker även lämnas in på pappersblankett.

Alla sidor av blanketten ska returneras även om man inte har angett några uppgifter på alla sidor. Fyll i en egen anmälan för varje inkomsttagare och fyll i alla uppgifter som behövs om betalaren på varje anmälan även om betalaren skulle vara densamma för alla anmälningar.

Om anmälan har fyllts i felaktigt eller bristfälligt, kommer anmälan att förkastas. Förkastade anmälningar sparas inte i inkomstregistret.

Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (TULOR 6106r) lämnas in för utländsk hyrd arbetstagare, som ett utländskt företag har hyrt till en uppdragsgivare i Finland. Anmälan ska lämnas in oberoende av arbetets längd. Kontrollera med Skatteförvaltningen i vilka situationer anmälan ska lämnas in.

Använd rätt års blankett

Välj blanketten för rätt år enligt betalningsdagen. Om en betalning gjorts under år 2021, använd blanketten för år 2021. Om betalningsdagen dock infaller under år 2020 eller 2019 eller om du korrigerar en sådan anmälan, använd blanketten för blanketten i fråga.

Tidsfristen för anmälningarna

Om etableringsanmälan för hyrd arbetstagare lämnas in på en pappersblankett ska den lämnas in senast den åttonde kalenderdagen efter den första löneutbetalningsdagen.           

Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan emellertid lämna in anmälan på pappersblankett senast på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsdagen.

Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag. Om anmälan lämnas in för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Returadress

Skicka blanketten till följande adress:

Inkomstregistret

PB 1

00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Detaljerade anvisningar

Om du behöver detaljerade anvisningar om olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifterna för anmälan i övre delen av blanketten på varje sida. Identifieringsuppgifterna ska vara desamma på blankettens alla sidor. Identifieringsuppgifterna är:

 • åtgärdstyp
 • löneutbetalningsperiod
 • anmälningsdag
 • betalarens anmälningsreferens.

Åtgärdstyp

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja endast en typ av åtgärd. Uppgiften är obligatorisk.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in uppgifter om internationellt arbete. Om anmälan förkastas och du blir tvungen att ange uppgifterna på nytt är det också fråga om en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan lämnas in då man behöver korrigera en tidigare anmälan. Alla uppgifter i den ersättande anmälan ska anges på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna ska man även ange de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Anmälningsreferensen för den tidigare anmälan ska anges i den ersättande anmälan.
 • Välj makulering av anmälan om du makulerar hela den tidigare inlämnade anmälan. I samband med makulering räcker det att man utöver typ av åtgärd anmäler prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den tidigare anmälan så att makuleringen hänför sig till rätt anmälan. Anmälan bör makuleras först efter det att man har lämnat in en ny anmälan.
  • Även om korrigeringar i inkomstregistret i allmänhet görs med ersättande anmälan, har man dock identifierat vissa situationer där de inlämnade uppgifterna inte kan korrigeras med ersättande anmälan. Däremot ska den tidigare inlämnad anmälan makuleras varefter en ny anmälan med de korrekta uppgifterna lämnas in. Exempel på sådana situationer är:
   • korrigering av anmälningsdag
   • korrigering av löneutbetalningsperiod
   • korrigering av kundnummer för betalare och inkomsttagare
   • korrigering av inkomsttagarens födelsedatum.

Löneutbetalningsperiod

Anmäl löneutbetalningsperioden vid anmälningstidpunkten som löneutbetalningsperiod. Ange start- och slutdatum i formen ddmmåååå, till exempel 01052021-31052021. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. Uppgiften är obligatorisk.

Anmälningsdag

Ange anmälningsdag i formen ddmmåååå. Till exempel datum för anmälan som lämnats in 15.5.2021 anges i formen 15052021. Uppgiften är obligatorisk.

Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens specificerar de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om du bildar referensen själv, ska den vara unik i varje ny anmälan. Det är också möjligt att lämna punkten tom, då inkomstregistret bildar betalarens betalningsreferens för din räkning. I så fall sänds anmälningsreferensen som ett brev till den adress som antecknats för betalaren i befolknings- eller i företags- och organisationsdatasystemet.

Om du lämnar in en ny anmälan och betalaren inte har någon identifierare, ange inte någon anmälningsreferens, utan lämna punkten tom.

Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas då det funnits fel i en anmälan och den ska korrigeras. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är betalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift, om du korrigerar en tidigare anmälning eller makulerar den, får anmälningsreferensen vara högst 40 tecken. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna tecken.

Exempel på hur betalarens anmälningsreferens skapas: 

 • En arbetsgivare har lämnat in etableringsanmälningar för hyrd arbetstagare för tre arbetstagare på samma anmälningsdag 30.4.2021. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet:
  • 300420211
  • 300420212
  • 300420213
 • En arbetsgivare har lämnat in etableringsanmälan för hyrd arbetstagare för två arbetstagare (Virtanen och Nieminen) på samma anmälningsdag 15.7.2021. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet:
  • 15072021Virtanen
  • 15072021Nieminen

1. Prestationsbetalare

Ange betalarens FO-nummer och företagets namn. Om betalaren är en fysisk person ska du ange för- och efternamn och finländsk personbeteckning. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange hela personbeteckningen eller FO-numret i anmälan. Skriv inte några andra uppgifter än identifierare på fältet för identifierare. Uppgiften är obligatorisk.

Exempel:

 • personbeteckning 101010-101A
 • FO-nummer 0123456-2

Om finländskt FO-nummer eller personbeteckning saknas ska du ange betalarens namn, adress och uppgifter om utländsk identifierare. Om betalaren är en fysisk person, ska även födelsetid anges. Ange dessutom den två bokstäver långa landskoden för en utländsk identifierare.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU

De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Ange också namn och telefonnummer av den kontaktperson som kan lämna ytterligare information i anmälan.

2. Företrädare

Med företrädare avses företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Om du lämnar in uppgifterna i egenskap av en utländsk arbetsgivares företrädare, kryssa för punkten Uppgifterna ges av den utländska arbetsgivarens företrädare i slutet av blanketten.

Ange företrädarens namn, adress, finländska personbeteckning eller FO-nummer eller, om företrädaren inte har någon finländsk identifierare, uppgifter om en utländsk identifierare.

3. Inkomsttagare

Ange inkomsttagarens för- och efternamn samt finländska personbeteckning.

Om inkomsttagaren saknar finländsk personbeteckning ska du ange för- och efternamn, utländsk identifierare, födelsetid (i formen ddmmåååå) och kön. Ange typ av utländsk identifierare och landskod.

Uppge inkomsttagarens adress i både hemvist- och arbetsstaten. Ange den utländska adressens landskod.

4. Bedömning av lön och arbetstid i Finland

Lämna en bedömning av den lön som betalas till inkomsttagaren för arbete i Finland under hela skatteåret. Lägg till eventuella naturaförmåner (till exempel bostadsförmån, telefonförmån eller kostförmån) och skattepliktiga kostnadsersättningar (till exempel skattepliktiga kilometerersättningar). Ange uppskattningen av lönen i euro.

Ange start- och slutdatum för arbetet i Finland. Om exakt slutdatum inte är känt, ange ett uppskattat slutdatum. Slutdatum kan infalla t.ex. följande kalenderår.

5. Finländsk uppdragsgivare

Den finländska uppdragsgivaren är den part som har hyrt utländsk arbetskraft för arbete som utförs i Finland.

Ange den finländska uppdragsgivarens finländska FO-nummer eller personbeteckning och namn. Om finländsk identifierare saknas, ange uppgifter om utländsk identifierare och landskod.

6. Datum och underskrift

Om du lämnar in anmälan om löneuppgifter som företrädare för en utländsk arbetsgivare, kryssa för Uppgifterna ges av den utländska arbetsgivarens företrädare. Med företrädare avses en företrädare enligt lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Om du kryssar för denna punkt, fyll i också uppgifter om företrädaren i punkt 2. Företrädare.

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia