Arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r)

Anmäl med arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r) arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och avdrag från den eller den ordinarie arbetsgivarens uppgift Ingen lönebetalning.

Om du är en regelbunden arbetsgivare, dvs. du är införd i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister, lämna in en anmälan varje månad. Om du inte är införd i arbetsgivarregistret, lämna in en anmälan endast för de månader under vilka du har betalat löner.

Ange löneuppgifter för varje arbetstagare och varje betalning separat med antingen blankett 6101 eller 6104.

Använd blanketten för rätt år

Välj blanketten för rätt år enligt period. Om perioden infallit till exempel år 2022, använd blanketten för år 2022. Om perioden infallit tidigare eller om du korrigerar en sådan anmälan ska du använda blanketten för det året.  Det är viktigt att använda blanketten för rätt år, eftersom det finns skillnader mellan blanketterna för olika år.

Blanketterna och ifyllningsanvisningarna finns på finska, svenska och engelska. Ifyllningsanvisningen för blanketten för 2021 finns på samiska: Bargoaddi sierraalmmuhus, deavdinráva 2021.

Ladda ner en blankett

Ifyllningsanvisning för arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r)

Denna ifyllningsanvisning innehåller anvisningar för ifyllning av arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r) och korrigering av uppgifterna. I ifyllningsanvisningen beskrivs separat de punkter där blanketterna och anvisningarna för olika år skiljer sig från varandra. Det förekommer skillnader mellan till exempel följande uppgifter:

 • betalarens uppgifter: hushåll och hushåll i arbetsgivarring.

Allmänt om inlämnande av arbetsgivarens separata anmälan

Inkomstregistrets anmälningar ska i regel lämnas in elektroniskt. Om det inte är möjligt att anmäla elektroniskt, kan anmälan av särskilda orsaker även lämnas in på pappersblankett.

Anmäl uppgifterna om löneutbetalning till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla till inkomstregistret med anmälan om löneuppgifter de löner och övriga prestationer som de betalat. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift och därav gjorda avdrag samt uppgiften Ingen lönebetalning ska fr.o.m. 2019 anmälas till inkomstregistret med arbetsgivarens separata anmälan. 

Alla sidor av blanketten ska returneras även om man inte har angett några uppgifter på alla sidor. Om anmälan har fyllts i felaktigt eller bristfälligt, kommer anmälan att förkastas. Förkastade anmälningar sparas inte i inkomstregistret.

Endast en separat anmälan per månad

En arbetsgivare kan lämna in endast en separat anmälan för varje månad även om lönerna och andra prestationer skulle räknas av flera olika aktörer. T.ex. om löneräkningen för arbetstagare med timlön sköts av redovisningsbyrå A och löneräkningen för tjänstemän av redovisningsbyrå B, ska arbetsgivaren lämna in en separat anmälan med alla sjukförsäkringsavgifter som ska betalas på basis av månadens löner totalt och eventuella avdrag på dem.

Tidsfristerna för anmälningarna

Om arbetsgivarens separata anmälan lämnas in på en pappersblankett ska den lämnas in senast den 8:e dagen i månaden efter lönebetalningsdagen. Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag.  Om anmälan lämnas in för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Detaljerade anvisningar

Om du behöver detaljerade information om olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Fyll i följande uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan (TULOR 6103r) 

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifterna för anmälan på blankettens varje sida. Identifieringsuppgifterna ska vara desamma på blankettens alla sidor. Identifieringsuppgifterna är:

 • åtgärdstyp
 • anmälningsdag
 • rapporteringsmånad och -år
 • betalarens anmälningsreferens.

Åtgärdstyp

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja endast en typ av åtgärd. Uppgiften är obligatorisk.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in anmälan för rapporteringsperioden (för en viss betalningsmånad och -år). Om anmälan förkastas och du blir tvungen att ange uppgifterna på nytt är det också fråga om en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan lämnas in då man behöver korrigera en tidigare anmälan. Alla uppgifter i den ersättande anmälan ska anges på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna ska man även ange de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Anmälningsreferensen för den tidigare anmälan ska anges i den ersättande anmälan.
 • Välj makulering av anmälan om du makulerar hela den tidigare anmälan. I samband med makulering räcker det att man utöver typ av åtgärd anmäler prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den tidigare anmälan så att makuleringen hänför sig till rätt anmälan.. Anmälan bör makuleras först efter det att man har lämnat in en ny anmälan.
  • Även om korrigering av uppgifter i inkomstregistret görs i huvudsak med ersättande anmälan, finns det vissa situationer där uppgifter inte kan korrigeras med ersättande anmälan, utan en tidigare anmälan ska makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in. Sådana situationer är till exempel:
   • korrigering av rapporteringsperiod (dvs. betalningsmånad eller -år)
   • korrigering av prestationsbetalarens kundnummer
   • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
   • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnumret

Anmälningsdag

Ange anmälningsdatumet för arbetsgivarens separata anmälan i formen ddmmåååå. T.ex. anmälningsdagen för en anmälan som lämnats in 3.5.2022 anges i formen 03052022. Uppgiften är obligatorisk.

Rapporteringsperiod och -år

Ange den betalningsmånad och det betalningsår som uppgifterna i arbetsgivarens separata anmälan avser. Ange siffran för månaden 1–12 och året med fyra siffror. Uppgifterna är obligatoriska.

Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens specificerar de arbetsgivarens separata anmälningar som betalaren lämnat in. Om du bildar referensen själv, ska den vara unik i varje ny anmälan. Det är också möjligt att lämna punkten tom, då inkomstregistret bildar betalarens betalningsreferens för din räkning. I så fall sänds anmälningsreferensen som ett brev till den adress som antecknats för betalaren i befolknings- eller i företags- och organisationsdatasystemet.

Om du lämnar in en ny anmälan och betalaren inte har någon identifierare, ange inte någon anmälningsreferens, utan lämna punkten tom.

Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas då det funnits fel i en anmälan och den ska korrigeras. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är betalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift, om du korrigerar eller makulerar en tidigare anmälan.

Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken lång. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna tecken.

Exempel på hur betalarens anmälningsreferens skapas: Som anmälningsreferens för arbetsgivarens separata anmälan för februari 2022 kan man ange t.ex. Februari2022

1. Prestationsbetalare

Uppgifter om betalaren

Ange prestationsbetalarens finländska FO-nummer eller personbeteckning. Välj även typ av identifierare.

Ange hela personbeteckningen eller FO-numret i anmälan. Skriv inte några andra uppgifter än identifierare på fältet för identifierare.

Exempel: personbeteckning 101010-101A, FO-nummer 0123456-2

Om det inte finns några finländska beteckningar, ange företagets namn eller personens namn och födelsedatum samt identifierare och typ av identifierare. Ange även landskoden för den utländska identifieraren. Om betalaren inte har någon identifierare ska du välja ”Betalaren har ingen identifierare” och ange företagets namn eller personens namn och födelsedatum samt adress.

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU. De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Adressuppgifterna ska anges om prestationsbetalarens adress är i utlandet, om betalaren saknar finsk beteckning eller inte har någon beteckning. Ange antingen gatuadress eller postbox.  Ange även landskoden om adressen är utländsk.

Om prestationsbetalaren är ett hushåll eller ett hushåll i arbetsgivarring, ska du kryssa för den punkten. Uppgiften kan anmälas från och med perioden januari 2022.

Med ett hushåll avses en privatperson eller ett dödsbo som har till exempel anställt en städerska till ett privathushåll.

Hushåll i arbetsgivarring är en enhet som utgörs av flera hushåll, där hushållen i ringen anställt en arbetstagare, till exempel en städare eller en barnskötare, med ett arbetsavtal. De hushåll som hör till hushållsringen verkar med gemensamt ansvar som arbetsgivare för den anställda arbetstagaren. En person i hushållsringen sköter löneutbetalningen till inkomsttagaren och anmälningen av uppgifter till inkomstregistret med sin egen personbeteckning. Om du anmäler uppgifter för hushåll i arbetsgivarring ska du kryssa för bägge punkterna: Hushåll och Hushåll i arbetsgivarring.

För eventuella kontakter ange även kontaktpersonens namn och telefonnummer.

Betalarens pensionsförsäkring och arbetsolycksfallsförsäkring

Uppgifterna om betalarens arbetspensionsförsäkring och arbetsolycksfallsförsäkring ska anges endast om du anger uppgiften Ingen lönebetalning. På basis av dessa uppgifter får arbetspensionsanstalterna och arbetsolycksfallsförsäkringsbolagen uppgift från inkomstregistret om att betalaren inte har betalat ut några löner under denna månad.

Ange bolagskoden av den arbetspensionsanstalt där du tecknat arbetspensionsförsäkringen. Ange endast numret på denna punkt, inte namnet på arbetspensionsanstalten. Med arbetspensionsanstalt avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassa, Sjömanspensionskassan eller pensionsstiftelse. Varje arbetspensionsanstalt har en individuell bolagskod med två eller fem tecken med vilka uppgifterna hänförs till rätt pensionsanstalt. Ange även pensionsarrangemangnumret.

Ange arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringsnummer. Ange även typ av identifierare. Ange landskoden om det är fråga om en utländsk identifierare.   

2. Sjukförsäkringsavgift och uppgiften Ingen lönebetalning

Ange totalbeloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som betalats under rapporteringsmånaden i fråga och därav eventuellt gjorda avdrag. Om du inte har betalat ut löner eller andra prestationer alls, kryssa för punkten Ingen lönebetalning. Om du anger uppgiften Ingen lönebetalning, ska du inte fylla i eurobeloppen för sjukförsäkringsavgiften eller avdragen.

Uppgiften Ingen lönebetalning anges endast om arbetsgivaren inte har betalat ut några prestationer alls under månaden i fråga. Om arbetsgivaren endast har betalat ut skattefria kostnadsersättningar, t.ex. skattefria kilometerersättningar, ska uppgiften Ingen lönebetalning inte anges. Med arbetsgivarens separata anmälan anger man då beloppet för sjukförsäkringsavgiften som 0 euro.

3. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Returadress

Skicka blanketten till adress:

Inkomstregistret
PB 1
00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia