Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r) - Ifyllningsanvisning 2020

Allmänt om inlämnande av anmälan om löneuppgifter

Anmäl lönerna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla till inkomstregistret de löner och övriga prestationer som de betalat. Med en anmälan om löneuppgifter kan man anmäla prestationer som utbetalats till en inkomsttagare under samma betalningsdag. Inkomstregistrets anmälningar ska i regel lämnas in elektroniskt. Om det inte är möjligt att anmäla elektroniskt, kan anmälan av särskilda orsaker även lämnas in på pappersblankett.

Alla sidor av blanketten ska returneras även om man inte har angett några uppgifter på alla sidor. Fyll i en egen anmälan för varje inkomsttagare och fyll i alla uppgifter som behövs om betalaren på varje anmälan även om betalaren skulle vara densamma för alla anmälningar.

Om anmälan har fyllts i felaktigt eller bristfälligt, kommer anmälan att förkastas. Förkastade anmälningar sparas inte i inkomstregistret.

Använd rätt års blankett

Välj rätt års blankett enligt betalningsdagen. Om betalningsdagen för prestation infaller under år 2020, använd blanketten för 2020. Om betalningsdagen emellertid infaller under 2019 eller du korrigerar en anmälan vars betalningsdag är under 2019, använd blanketten för 2019.

Två olika blanketter för anmälan om löneuppgifter

Denna ifyllningsanvisning innehåller anvisningar för ifyllning av anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r) och korrigering av uppgifterna. Anmälan om löneuppgifter kan användas då både prestationsbetalaren och inkomsttagaren har en finländsk personbeteckning eller FO-nummer. Om arbetsgivaren eller inkomsttagaren är en utländsk medborgare utan en finländsk personbeteckning eller FO-nummer, eller om det är fråga om vissa specialsituationer (till exempel att betalaren verkar som ställföreträdande betalare), ska anmälan lämnas in med en omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r) med sin egen ifyllningsanvisning.

Uppgifterna i anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r) och ifyllningsanvisningen delas in i följande helheter:

Identifieringsuppgifter för anmälan:

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter om inkomsttagaren (grundläggande uppgifter och försäkringsuppgifter)

3.Prestationer som utbetalats till inkomsttagaren

3A Lön totalt och poster som ska dras av

3B Övriga inkomstslag som anmäls

3C Naturaförmåner och kostnadsersättningar

4. Datum och underskrift

Tidsfristen för anmälningarna

Om anmälan om löneuppgifter lämnas in på en pappersblankett ska den lämnas in inom 8 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan emellertid lämna in anmälningarna senast den 8:e dagen i den kalendermånad som följer efter betalningsdagen.

Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag. Om anmälan om löneuppgifter lämnas in för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Returadress

Blanketter skickas till adress:

Inkomstregistret

PB 1

00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Närmare anvisningar

Om du behöver närmare information om olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifterna för anmälan i övre delen av blanketten på varje sida. Identifieringsuppgifterna ska vara desamma på blankettens alla sidor. Identifieringsuppgifterna är:

 • typ av åtgärd
 • löneutbetalningsperiod
 • betalningsdag
 • betalarens anmälningsreferens.

Typ av åtgärd

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja endast en typ av åtgärd. Uppgiften är obligatorisk.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in uppgifter om internationellt arbete. Om anmälan förkastas och du blir tvungen att ange uppgifterna på nytt är det också fråga om en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan lämnas in då man behöver korrigera en tidigare anmälan. Alla uppgifter i den ersättande anmälan ska anges på nytt, alltså förutom de nya och ändrade uppgifterna ska man även ange de uppgifter som var korrekta i den ursprungliga anmälan. Anmälningsreferensen för den tidigare anmälan ska anges i den ersättande anmälan.
 • Välj makulering av anmälan om du makulerar hela den tidigare inlämnade anmälan. I samband med makulering räcker det att man utöver typ av åtgärd anmäler prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den tidigare anmälan så att makuleringen hänför sig till rätt anmälan. Anmälan bör makuleras först efter det att man har lämnat in en ny anmälan.
  • Även om korrigering av uppgifter i inkomstregistret görs i huvudsak med ersättande anmälan, finns det vissa situationer där uppgifter inte kan korrigeras med ersättande anmälan, utan en tidigare anmälan ska makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in. Sådana situationer är till exempel:
   • korrigering av betalningsdag
   • korrigering av löneutbetalningsperiod
   • korrigering av kundnummer för betalare och inkomsttagare
   • korrigering av typ av betalare: Tillfällig arbetsgivare
   • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
   • korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer
   • korrigering av försäkringsuppgifter: retroaktiva förändringar i försäkringsskyldigheten.
  • Korrigeringar av de sist nämnda försäkringsuppgifterna gäller situationer där inkomsttagarens inkomst ursprungligen anmälts som underställd socialförsäkringsavgifter och där man senare upptäcker att detta inte varit fallet (eller omvänt). I dessa fall ska den ursprunglig anmälan makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta försäkringsuppgifter lämnas in. Det ovan beskrivna förfarandet ska tillämpas så att uppgiften också kan förmedlas till socialförsäkringsanstalter som fått anmälningsuppgiften.

Löneutbetalningsperiod

Ange löneutbetalningsperiodens start- och slutdatum. Ange start- och slutdatum i formatet ddmmåååå, t.ex. 01052020–31052020. Löneutbetalningsperioden är den tidsperiod för vilken lönen betalas. När anställningsförhållandet upphör, upphör också löneutbetalningsperioden. Uppgiften är obligatorisk.

 • Observera att med löneutbetalningsperiod avses inte intjäningsperiod för lön. Intjäningsperioden för lön kan alltså skilja sig från löneutbetalningsperioden.

Om det är fråga om en annan prestation än lön (till exempel arbetsersättning eller mötesarvode som inte betalas på basis av ett anställningsförhållande), ska man som löneutbetalningsperiod ange det tidsintervall för vilket prestationen betalas.

Betalningsdag

Ange löneutbetalningsdagen i formatet ddmmåååå. T.ex. om lönen betalas ut 15.5.2020, ange betalningsdagen i formatet 15052020. Uppgiften är obligatorisk.

Betalarens anmälningsreferens

 • Prestationsbetalarens anmälningsreferens identifierar anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Anmälningsreferensen ska vara individuell för varje ny anmälan som betalaren lämnar in. Om du inte anger någon anmälningsreferens i den nya anmälan, skapar inkomstregistret en referens för anmälan. Anmälningsreferensen är viktig i och med att samma referens ska användas om det har funnits fel som ska korrigeras i anmälan. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är prestationsbetalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift vid korrigering eller makulering av en tidigare anmälan.
 • Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken. Den får innehålla bokstäver och siffror men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna.

Exempel på skapandet av betalarens anmälningsreferens: 

 • En arbetsgivare har betalat ut lön till tre olika arbetstagare under samma betalningsdag, 30.4.2020. Hen kan skapa anmälningsreferenserna t.ex. genom att lägga till ett löpnummer efter datumet:
  • 300420201
  • 300420202
  • 300420203
 • En arbetsgivare har betalat ut lön till två olika arbetstagare (Virtanen och Nieminen) under samma betalningsdag, 15.7.2020. Hen kan skapa anmälningsreferenserna t.ex. genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet:
  • 15072020Virtanen
  • 15072020Nieminen

1. Betalare

Uppgifter om betalaren

Ange löne- eller prestationsbetalarens namn och ett finskt FO-nummer eller en finsk personbeteckning. Ange finska personbeteckningen eller FO-numret i sin helhet i anmälan. Skriv inte några andra uppgifter än identifierare på fältet för identifierare. Uppgiften är obligatorisk.

Exempel:

 • personbeteckning 101010-101A
 • FO-nummer 0123456-2

Ange adressuppgifterna, om betalaren är en tillfällig arbetsgivare eller betalarens adress är utomlands. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange adressens landskod, om adressen är utomlands eller betalaren är en tillfällig arbetsgivare. 

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU

De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Om prestationsbetalaren är en tillfällig arbetsgivare eller ett hushåll, ange detta genom att markera punkten med ett kryss.

Med ett hushåll avses en privatperson eller ett dödsbo som har t.ex. anställt en städerska till ett privathushåll.

En tillfällig arbetsgivare har ordnat sina arbetstagares pensionsskydd utan att ingå ett pensionsförsäkringsavtal. En arbetsgivare kan vara tillfällig endast om arbetsgivaren inte fortlöpande har anställda och om löner som under en period på sex månader betalats ut till visstidsanställda underskrider en separat föreskriven eurogräns. År 2020 är gränsen för lönerna 8 676 euro. 

 • Om prestationsbetalaren är ett hushåll som även uppfyller definitionen för en tillfällig arbetsgivare, sätt ett kryss på båda punkterna. En tillfällig arbetsgivare ska även lämna sina adressuppgifter och adressens landskod.

Ange i anmälan även namnet och telefonnumret av den kontaktperson som kan lämna ytterligare information.

2. Inkomsttagare

Uppgifter om inkomsttagaren

Ange löne- eller prestationsmottagarens namn och personnummer eller FO-nummer. Om inkomsttagaren är ett aktiebolag, kommanditbolag, öppet bolag eller annan juridisk person, ange alltid FO-nummer.

Ange inkomsttagarens hela personbeteckning eller FO-nummer i anmälan. Uppgiften är obligatorisk.

Exempel:

 • personbeteckning 101010-101A
 • FO-nummer 0123456-2

Ange adress och adressens landskod, om inkomsttagarens adress är någon annanstans än i Finland.

Kod för yrkeskategori

Ange inkomsttagarens yrkeskategori, om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad.

Yrket ska anmälas enligt det arbete som inkomsttagaren utför. Om inkomsttagaren utför arbeten som hör till två eller flera olika yrkesklasser, anmäls yrkesklassen för det huvudsakliga arbetet som yrkesklass. Med huvudsakligt arbete avses det arbete som personen tidsmässigt sett utför mest.

Yrkesklassen anmäls enligt yrkesklassificering som administreras av Statistikcentralen. Inkomstregistret använder sin egen koduppsättning, Statistikcentralens yrkesklassificering, som avviker från den av Statistikcentralen upprätthållna officiella koduppsättningen Yrkesklassificering 2010. I Statistikcentralens yrkesklassificering som används i inkomstregistret anmäls yrkesklasser som en 5-siffrig kod.

Exempel på de vanligaste koderna för yrkeskategorierna som hushållen använder:

91110 Hembiträden och städare (hemstädning, barnskötare)

71110 Byggnadsarbetare (konstruktion, underhåll och reparationer av hus och andra små byggnader)

74110 Byggnadselmontörer (montering, underhåll och reparationer av elsystem och -anordningar i olika byggnader såsom bostadshus)

Koderna för yrkeskategorierna i flera branschen såsom byggnads- och renoveringsbranschen är branschspecifika. Koderna för yrkesklassificering finns på adressen http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/017-2018-05-15/index_sv.html

Inkomsttagaren är en delägare eller ett samfund

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) i det företag som betalar ut lönen eller en annan prestation. Närmare information lämnas vid behov av Sysselsättningsfonden.

Markera med ett kryss även om inkomsttagaren är ett samfund (ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person).

Försäkring

Uppgift om arbetspensionsförsäkring

Markera med ett kryss den arbetspensionsförsäkring enligt vilken inkomsttagaren har försäkrats: arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, företagarens pensionsförsäkring eller lantbruksföretagares pensionsförsäkring.

Du kan välja endast ett av de följande tre alternativen:

 1. Välj Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring väljs om inkomsttagaren är försäkrad på basis av
 • lagen om pension för arbetstagare (395/2006)
 • pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016)
 • lagen om sjömanspensioner (1290/2006)
 • lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006)
 • pensionsbestämmelsen i lagen om Finlands Bank (214/1998) eller
 • pensionsbestämmelsen i Ålands landskapslag (ÅFS 54/2007).
 1. Välj Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) väljs om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). En företagare är en person som utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställningsförhållande och som uppfyller de i lagstiftningen angivna kännetecknen på företagare för det aktuella förvärvsarbetet. Företagare ansvarar för sin egen pensionsförsäkring. Företagare försäkrar sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). Försäkringen är obligatorisk om företagaren uppfyller förutsättningarna för att omfattas av pensionslagen, och försäkringen ska tecknas inom sex månader efter det att företagsverksamheten har inletts.
 1. Välj Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL) väljs om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). En försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt deras familjemedlemmar. Även stipendiemottagare omfattas av LFöPL:s arbetspensionsskydd.

Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar

I vissa situationer föreligger det ingen försäkringsskyldighet för arbetsgivaren, t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare.

Följande försäkringsskyldigheter gäller för olika försäkringar:

 • Arbetspensionsförsäkring: Arbetsgivaren är skyldig att försäkra alla 17–67 år gamla anställda vars inkomster överstiger den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten (60,57 euro/mån. år 2020).
 • Sjukförsäkring: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 16–67 år gamla.
 • Arbetslöshetsförsäkring: Arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 17–64 år gamla. Om arbetsgivaren under året betalar mindre än 1 300 euro i löner, behöver arbetslöshetsförsäkringspremier inte betalas. Arbetsgivaren ska emellertid alltid innehålla arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen om arbetstagaren är skyldig att betala försäkringspremien.
 • Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring: Det finns inte några åldersgränser för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, med försäkringsskyldighet föreligger om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar minst 1 300 euro i löner till sina anställda.

Kryssa för den försäkring eller de försäkringar för vilka betalaren inte har varit skyldig att försäkra inkomsttagaren.  Om försäkringsskyldigheten inte omfattar någon av försäkringarna, räcker det med ett kryss på den översta punkten ”Arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring”.

Observera att om man med anmälan anger uppgiften ”Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar”, gäller detta alla inkomster som anmälts. Om försäkringsuppgiften ändras mitt under löneutbetalningsperioden, ska man lämna in två separata anmälningar om inkomsttagaren. I detta fall ska betalaren med en separat anmälan lämna uppgifter om de inkomster för vilka försäkringsskyldighet föreligger.

Exempel: Arbetsgivaren betalar till en inkomsttagare 250 euro i lön. De löner som arbetsgivaren under kalenderåret betalar till sina arbetstagare understiger den årliga nedre gränsen för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkring (1 300 euro). Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetspensions- och sjukförsäkringsavgifter på inkomsttagarens lön. Betalaren har ordnat inkomsttagarens pensionsskydd utan att ingå ett försäkringsavtal, dvs. är en tillfällig arbetsgivare.

Arbetsgivaren anmäler följande uppgifter som hänför sig till försäkring:

 • Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetslöshetsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN
 • En arbetspensionsförsäkrad inkomsttagares pensionsarrangemangsnummer: (anges inte, eftersom betalaren är en tillfällig arbetsgivare)

Arbetspensionsanstaltens bolagskod och den arbetspensionsförsäkrade inkomsttagarens pensionsarrangemangsnummer

Ange bolagskoden av den arbetspensionsanstalt där du tecknat arbetspensionsförsäkringen. Ange endast numret på denna punkt, inte namnet på arbetspensionsanstalten. Med arbetspensionsanstalt avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassa eller pensionsstiftelse. Varje arbetspensionsanstalt har en individuell bolagskod med två eller fem tecken med vilka uppgifterna hänförs till rätt pensionsanstalt. Ange även inkomsttagarens pensionsarrangemangsnummer.

Arbetsgivaren har ingen pensionsförsäkringsskyldighet, om den lön som betalats till arbetstagaren per månad är under den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring (60,57 euro/mån. år 2020). I det fallet ska dessa punkter lämnas tomma.

Om inkomsttagaren är LFöPL- eller FöPL-försäkrad ska arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnumret inte anmälas.

Om du är en tillfällig arbetsgivare, välj den arbetspensionsanstalt där du ämnar sköta pensionsförsäkringen i tabellen nedan. Ange bolagskoden av denna arbetspensionsanstalt. En tillfällig arbetsgivare anger inte pensionsarrangemangsnummer.

Arbetspensionsanstalter
Arbetspensionsanstaltens bolagskod Arbetspensionsanstalt
46 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
54 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
55 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Varma
56 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och försäkringsnummer

Ange arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets FO-nummer och försäkringsnummer. Arbetsgivaren ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall som kan inträffa i arbetet, om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar sammanlagt minst 1 300 euro i löner till sina arbetstagare. Uppgifterna är obligatoriska om arbetsgivaren har tecknat fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring för sina arbetstagare.

3. Prestationer som utbetalats till inkomsttagaren

3A Lön totalt och poster som ska dras av

Ange den penninglön som betalats till inkomsttagaren under punkten Lön totalt. Under punkten Lön totalt ska man ange alla prestationer som anmäls med inkomstslaget 101 Lön totalt. Lön totalt innehåller alla inkomstslag i 200-serien. Ytterligare information om inkomstslag för löner finns på sidan Inkomstslag för löner.

Anmäl också de poster som ska dras av lönen och andra prestationer:

 • förskottsinnehållningar som tagits ut hos arbetstagaren eller annan prestationsmottagare sammanlagt (även t.ex. förskottsinnehållning på arbetsersättning)
 • arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift
 • arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie.

Närmare uppgifter om fastställandet av arbetspensionsförsäkringspremien lämnas av din arbetspensionsanstalt. Ytterligare information om arbetslöshetsförsäkringspremien lämnas av Sysselsättningsfonden.

Om en del av de inkomster som anmälts under punkten Lön totalt inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter ((arbetspensions- och sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetspremie samt försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring), anmäl detta separat. Ange för varje försäkringspremie i tabellen den andel av inkomsten som omfattas av försäkringspremierna. Tabellen fylls inte i,

 • om den inkomst som betalats till inkomsttagaren omfattas av alla försäkringspremier
 • om man på sidan 2 på blanketten angett att inkomsten inte omfattas av någon försäkringsskyldighet t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare.

3B Övriga inkomstslag som anmäls

Ange under punkt 3B andra inkomster och poster som ska dras av än de som anmälts under punkten 3A. Sådana inkomstslag är exempelvis:

 • 336 Arbetsersättning (ersättning som i ett uppdragsförhållande betalats till en företagare, ett företag eller t.ex. till en privat familjedagvårdare som inte är införd i förskottsuppbördsregistret)
 • 353 Skattepliktig kostnadsersättning (ersättning som arbetsgivaren betalar till den som utför arbetet för direkta kostnader som uppkommit p.g.a. skötseln av arbetsuppgifterna, t.ex. kostnaderna för inköp av arbetsredskap och material).

Förskottsinnehållningen för alla anmälda inkomstslag anmäls som ett totalbelopp under punkten 3A Förskottsinnehållning totalt.

Inkomstslag som ska anmälas separat och som kan anmälas under punkt 3B har räknats upp nedan:

Inkomstslag som ska anmälas separat
Kod Inkomstslagets namn
302 Ränteförmån för bostadslån
308 Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan
309 Fondandel och överskott som tagits ut ur en personalfond (skattepliktig till 80 %)
310 Penninggåva till personalen
313 Bruksersättning som förvärvsinkomst
314 Bruksersättning som kapitalinkomst
315 Annan skattepliktig förmån till personalen
316 Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster
320 Aktiepremie
326 Arvode för arbetstagares uppfinning
332 Prestation i form av kapitalinkomst
335 Kostnadsersättning för medlare
336 Arbetsersättning
337 Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa
338 Pension som arbetsgivaren betalat ut
339 Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats
340 Dividend eller överskott (arbetsersättning) som baserar sig på arbetsinsats
341 Skattefri andel av personalbiljett
342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön
343 Anställningsoption
350 Lön som överförs till en idrottsfond
351 Lön från en idrottsfond
352 Försäkringslön
353 Skattepliktig kostnadsersättning
357 Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund
358 Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund
359 Ogrundad förmån
361 Anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten
407 Ersättning för andra naturaförmåner
415 Ersättning för personalbiljett
419 Avdrag före förskottsinnehållning

3C Naturaförmåner och kostnadsersättningar

Ange under punkten 3C de naturaförmåner som inkomsttagaren erhållit (bilförmån och övriga skattepliktiga naturaförmåner) samt kostnadsersättningar (skattefri kilometerersättning och dagtraktamenten). Ange beloppet av bilförmånen och antalet kilometerenligt körjournalen samt markera med ett kryss om det är fråga om en fri bilförmån eller bruksförmån av bil. Markera med ett kryss även åldersgruppen för naturaförmånsbilen. Bilar hör under de tre första driftåren till åldersgrupp A, under de tre därpå följande åren till åldersgrupp B och därefter till åldersgrupp C. Värde U avser en bilförmån som är i användning och fåtts utomlands.

Ange eurobeloppet för den skattefria kilometerersättningen och antalet kilometer som ligger till grund för beloppet. Ange antalet kilometer i heltal. Till exempel om antalet kilometer är 125,6, ange 126.

Ange totalbeloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar under punkten Dagtraktamenten totalt. Markera med ett kryss vilka ersättningar som ingår i beloppet (måltidsersättning, partiellt dagtraktamente, heldagstraktamente eller utlands dagtraktamente). Du kan välja fler alternativ.

Om resekostnadsersättningar betalats i strid med tids- och kilometergränserna i Skatteförvaltningens beslut, är de inte skattefria till någon del. I detta fall likställs ersättningarna med lön och de ska anmälas som lön. Då ska ersättningarna inte anmälas under denna punkt.

Ange under punkten Andra skattepliktiga naturaförmåner totalt övriga förmåner som arbetsgivaren har gett i en annan form än pengar. Markera med ett kryss om beloppet inkluderar bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån eller övriga förmåner. Övriga förmåner är t.ex. garageförmån och båtförmån.

Om inkomsttagaren har erhållit kostförmån och den ersättning som innehållits motsvarar beskattningsvärdet, kryssa för punkten Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet och ange kostförmånen under punkten Kostförmån. Om den ersättning som innehållits för kostförmånen inte motsvarar beskattningsvärdet, ange den andel som innehållits från lönen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner under blankettens punkt 3B och ange kostförmånen under punkten Andra skattepliktiga naturaförmåner totalt.

4. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia