Anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r) - Ifyllningsanvisning 2021

Allmänt om inlämnande av anmälan om löneuppgifter

Anmäl lönerna till inkomstregistret fr.o.m. 1.1.2019.

Fr.o.m. 2019 ska arbetsgivare och övriga prestationsbetalare anmäla de löner och övriga prestationer som de betalat till inkomstregistret. Med en anmälan om löneuppgifter kan man anmäla prestationer som utbetalats till en inkomsttagare under samma betalningsdag. Anmälningar till inkomstregistret ska i regel göras elektroniskt. Om e-anmälning inte är möjlig, kan du utifrån en särskild orsak lämna in anmälan på pappersblankett.

Alla sidor på blanketten ska returneras, trots att uppgifter inte ska lämnas på alla sidor. Fyll i en egen anmälan för varje inkomsttagare, och fyll i alla nödvändiga uppgifter också om betalaren i varje anmälan, även om betalaren är den samma i varje anmälan.

Om anmälan fyllts i felaktigt eller om uppgifter saknas, förkastas anmälan. En förkastad anmälan sparas inte i inkomstregistret.

Använd blanketten för rätt år

Välj blanketten för rätt år enligt betalningsdagen. Om en betalning gjorts under år 2021, använd blanketten för år 2021. Om betalningsdagen dock infaller under år 2020 eller 2019 eller om du korrigerar en sådan anmälan, använd blanketten för blanketten i fråga.

Två olika blanketter för anmälan om löneuppgifter

Denna ifyllningsanvisning innehåller anvisningar för ifyllning av anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r) och korrigering av uppgifterna. Anmälan om löneuppgifter kan användas då både prestationsbetalaren och inkomsttagaren har en finländsk personbeteckning eller FO-nummer. Om arbetsgivaren eller inkomsttagaren är en utländsk medborgare utan en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FO-nummer, eller om det är fråga om vissa specialsituationer (till exempel att betalaren verkar som ställföreträdande betalare), ska anmälan lämnas in med en omfattande anmälan om löneuppgifter (TULOR 6104r), som omfattas av en egen ifyllningsanvisning.

Uppgifterna i anmälan om löneuppgifter (TULOR 6101r) och ifyllningsanvisningen delas in i följande helheter:

Identifieringsuppgifter för anmälan

1. Uppgifter om betalaren

2. Uppgifter om inkomsttagaren (grundläggande uppgifter och försäkringsuppgifter)

3. Betalningar till inkomsttagare

3A Lön totalt och poster som ska dras av

3B Övriga inkomstslag som anmäls

3C Naturaförmåner och kostnadsersättningar

4. Datum och underskrift

Tidsfristen för anmälning

Om en anmälan om löneuppgifter ges på en pappersblankett, ska den lämnas in inom 8 kalenderdagar från löneutbetalningsdagen. Fysiska personer och dödsbon som inte är införda i Skatteförvaltningens register över regelbundna arbetsgivare kan dock lämna in anmälan senast på den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter löneutbetalningsdagen.

Om det sista inlämningsdatumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller helgdag, uppskjuts det utsatta datumet till följande vardag. Om anmälan om löneuppgifter lämnas in för sent kan Skatteförvaltningen påföra en förseningsavgift.

Returadress

Skicka blanketten till följande adress:

Inkomstregistret

PB 1

00055 INKOMSTREGISTRET, FINLAND

Detaljerade anvisningar

Om du behöver detaljerade anvisningar för olika anmälningssituationer, bekanta dig med följande anvisningar:

Identifieringsuppgifter för anmälan

Fyll i identifieringsuppgifter för anmälan upp på sidan. Identifieringsuppgifterna ska vara de samma på alla sidor på blanketten. Identifieringsuppgifterna är:

 • åtgärdstyp
 • löneutbetalningsperiod
 • betalningsdag
 • betalarens anmälningsreferens.

Åtgärdstyp

Markera med ett kryss om det är fråga om en ny anmälan, en ersättande anmälan eller makulering av anmälan. Du kan välja enbart en typ av åtgärd. Uppgiften är obligatorisk.

 • Det är fråga om en ny anmälan då du för första gången lämnar in uppgifter om internationellt arbete. Om anmälan förkastas och du måste ge uppgifter på nytt, handlar det också en ny anmälan.
 • En ersättande anmälan ges då en tidigare anmälan måste ersättas. I en ersättande anmälan ska alla uppgifter ges på nytt, det vill säga utöver de nya och ändrade uppgifterna, också de korrekta uppgifterna som fanns i den ursprungliga anmälan. Den tidigare anmälans anmälningsreferens ska anges i en ersättande anmälan.
 • Makulering av anmälan väljs då en anmälan som getts tidigare makuleras i sin helhet. I samband med makulering räcker det att anmälaren utöver typ av åtgärd anmäler prestationsbetalarens identifierare och anmälningsreferensen för den tidigare anmälan, så att makuleringen hänför sig till rätt anmälan. Det lönar sig att makulera en anmälan först då en ny anmälan kan lämnas in.
  • Även om korrigering av uppgifter i inkomstregistret görs i huvudsak med en ersättande anmälan, finns det vissa situationer då uppgifter inte kan korrigeras med en ersättande anmälan. Däremot ska den anmälan som tidigare lämnats in makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta uppgifter lämnas in. Sådana situationer utgörs till exempel av:
   • korrigering av betalningsdag
   • korrigering av löneutbetalningsperiod
   • korrigering av kundnummer för prestationsbetalare och inkomsttagare
   • korrigering av prestationsbetalartypen Tillfällig arbetsgivare
   • korrigering av pensionsarrangemangsnummer
   • korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
   • korrigering av försäkringsuppgifter: retroaktiva förändringar i försäkringsskyldigheten.
  • Korrigeringar av de sist nämnda försäkringsuppgifterna gäller situationer där inkomsttagarens inkomst ursprungligen anmälts som underställd socialförsäkringsavgifter och där man senare upptäcker att detta inte varit fallet (eller omvänt). I dessa fall ska den ursprungliga anmälan makuleras och därefter ska en ny anmälan med korrekta försäkringsuppgifter lämnas in. Man ska förfara på ovan beskrivet sätt så att den korrigerade uppgiften även förmedlas till socialförsäkrare.

Betalningsdag

Ange löneutbetalningsdagen i formen ddmmåååå. T.ex. om lönen betalas ut 15.5.2021, ange betalningsdagen i formen 15052021. Uppgiften är obligatorisk.

Betalarens anmälningsreferens

 • Betalarens anmälningsreferens specificerar de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om du bildar referensen själv, ska den vara unik i varje ny anmälan. Det är också möjligt att lämna punkten tom, då inkomstregistret bildar betalningsreferensen för betalare för din räkning. I så fall sänds anmälningsreferensen som ett brev till den adress som antecknats för betalaren i befolknings- eller i företags- och organisationsdatasystemet.
 • Anmälningsreferensen är viktig, eftersom samma referens ska användas då det funnits fel i en anmälan och den ska korrigeras. Utan en anmälningsreferens kan en ersättande eller makulerande anmälan i inkomstregistret inte riktas till den anmälan som man vill korrigera. Därför är betalarens anmälningsreferens en obligatorisk uppgift, om du korrigerar eller makulerar en tidigare anmälan.
 • Anmälningsreferensen kan vara högst 40 tecken lång. Den kan innehålla såväl bokstäver som siffror, men inte mellanslag. Tillåtna tecken är siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och ”-”. Observera att bokstäverna å, ä och ö inte är tillåtna tecken.
 • Exempel på skapandet av betalarens anmälningsreferens: 
  • En arbetsgivare har betalat ut lön till tre olika arbetstagare under samma betalningsdag, 30.4.2021. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till ett löpande nummer efter datumet:
   • 300420211
   • 300420212
   • 300420213
  • En arbetsgivare har betalat ut lön till två olika arbetstagare (Virtanen och Nieminen) under samma betalningsdag, 15.7.2021. Arbetsgivaren kan bilda anmälningsreferenserna till exempel genom att lägga till inkomsttagarens namn efter datumet:
   • 15072021Virtanen
   • 15072021Nieminen

1. Betalare

Uppgifter om betalaren

Uppge löne- eller en annan prestationsbetalares namn och ett finländskt FO-nummer eller en finländsk personbeteckning. Ange inkomsttagarens finländska hela personbeteckning eller FO-nummer i anmälan. Skriv inte andra uppgifter utöver identifieraren i identifierarfältet. Uppgiften är obligatorisk.

Exempel:

 • personbeteckning 101010-101A
 • FO-numret 0123456-2

Ange adressuppgifterna, om betalaren är en tillfällig arbetsgivare eller betalarens adress är utomlands. Ange antingen gatuadress eller postbox. Ange adressens landskod om adressen är utländsk eller om betalaren är en tillfällig arbetsgivare.  

Exempel på landskoder: Finland = FI, Sverige = SE, Norge = NO, Estland = EE, Ryssland = RU

De oftast förekommande landskoderna finns i tabellen i slutet av denna anvisning. Om du inte hittar landskoden i tabellen, ange landsnamnet.

Om prestationsbetalaren är en tillfällig arbetsgivare, hushåll i arbetsgivarring eller ett hushåll, ange detta genom att markera punkten med ett kryss.

Med ett hushåll avses en privatperson eller ett dödsbo som har till exempel anställt en städare till ett privathushåll.

Hushåll i arbetsgivarring är en enhet som bildas av flera hushåll, där hushållen i ringen med ett arbetsavtal anställt en arbetstagare, till exempel en städare eller en barnskötare. De hushåll som hör till hushållsringen verkar med gemensamt ansvar som arbetsgivare för den anställda arbetstagaren. En person i hushållsringen sköter löneutbetalningen till inkomsttagaren och anmälningen av uppgifter till inkomstregistret med sin egen personbeteckning.

En tillfällig arbetsgivare har ordnat sina arbetstagares pensionsskydd utan att ingå ett pensionsförsäkringsavtal. En arbetsgivare kan vara tillfällig endast om arbetsgivaren inte fortlöpande har anställda och om löner som under en period på sex månader betalats ut till visstidsanställda underskrider en separat föreskriven eurogräns. Under år 2021 är gränsen för lönerna i euro 8790 euro.

Om prestationsbetalaren är ett hushåll som även uppfyller definitionen för en tillfällig arbetsgivare, sätt ett kryss på båda punkterna. En tillfällig arbetsgivare ska också lämna adressuppgifter och adressens landskod.

Ange i anmälan även namn och telefonnummer för den kontaktperson som kan lämna ytterligare information.

2. Inkomsttagare

Uppgifter om inkomsttagaren

Ange löne- eller prestationsmottagarens namn och personbeteckning eller FO-nummer. Om inkomsttagaren är ett aktiebolag, ett kommanditbolag, ett öppet bolag eller en annan juridisk person, ange alltid FO-nummer.

Ange inkomsttagarens hela personbeteckning eller FO-nummer i anmälan. Uppgiften är obligatorisk.

Exempel:

 • personbeteckning 101010-101A
 • FO-numret 0123456-2

Ange adress och landskod, om inkomsttagarens adress är någon annanstans än i Finland.  

Yrkesklassens kod

Ange inkomsttagarens yrkesklass, om inkomsttagaren är arbetsolycksfallsförsäkrad. Yrket ska anmälas enligt det arbete som inkomsttagaren utför. Om inkomsttagaren utför arbeten som hör till två eller flera olika yrkesklasser, anmäls yrkesklassen för det huvudsakliga arbetet som yrkesklass. Med huvudsakligt arbete avses det arbete, som personen tidsmässigt sett utför mest.

Yrkesklassen anmäls enligt Statistikcentralens yrkesklassificering. I inkomstregistret används en egen Statistikcentralens yrkesklassificering -koduppsättning, som avviker från den officiella koduppsättningen Yrkesklassificering 2010, som administreras av Statistikcentralen. I inkomstregistrets Statistikcentralens yrkesklassificering -koduppsättning anmäls yrkesklasserna som koder med fem siffror.

Exempel på koder för de vanligaste yrkesklasser som hushåll använder:

91110 Hembiträden och städare (hemstädning, tillfällig barnskötsel)

71110 Byggnadsarbetare (konstruktion, underhåll och reparationer av hus och andra små byggnader)

74110 Byggnadselmontörer (montering, underhåll och reparationer av elsystem och -anordningar i olika byggnader såsom bostadshus)

Koderna för yrkeskategorierna i flera branschen såsom byggnads- och renoveringsbranschen är branschspecifika. Yrkesklassernas koder kan granskas på adressen stat.fi

Inkomsttagaren är en delägare eller ett samfund

Markera med ett kryss om inkomsttagaren är delägare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) i det företag som betalar ut lönen eller en annan prestation. Närmare information lämnas vid behov av Sysselsättningsfonden.

Markera med ett kryss även om inkomsttagaren är ett samfund (ett öppet bolag, ett kommanditbolag, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening, en stiftelse eller en annan privaträttslig juridisk person).

Försäkring

Uppgift om arbetspensionsförsäkring

Markera med ett kryss den arbetspensionsförsäkring enligt vilken inkomsttagaren har försäkrats: arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, företagarens pensionsförsäkring eller lantbruksföretagares pensionsförsäkring.

Du kan välja endast ett av de följande tre alternativen:

 1. Välj Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring, om inkomsttagaren är försäkrad på basis av
  • lagen om pension för arbetstagare (395/2006),
  • pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016),
  • lagen om sjömanspensioner (1290/2006),
  • lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),
  • pensionsbestämmelsen i lagen om Finlands Bank (214/1998) eller
  • pensionsbestämmelsen i Ålands landskapslag (ÅFS 54/2007).
 2. Välj Företagarens pensionsförsäkring (FöPL), om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). En företagare är en person som utför förvärvsarbete utan att vara i ett anställningsförhållande och som uppfyller de i lagstiftningen angivna kännetecknen på företagare för det aktuella förvärvsarbetet. Företagare ansvarar för sin egen pensionsförsäkring. Företagare försäkrar sin verksamhet enligt lagen om pension för företagare (1272/2006). Försäkringen är obligatorisk om företagaren uppfyller förutsättningarna för att omfattas av pensionslagen, och försäkringen ska tecknas inom sex månader efter det att företagsverksamheten har inletts.
 3. Välj Lantbruksföretagares pensionsförsäkring (LFöPL), om inkomsttagaren är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006). En försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare är en arbetspensionsförsäkring för jordbrukare, skogsägare, fiskare och renskötare samt hans eller hennes familjemedlemmar. Även stipendiemottagare omfattas av LFöPL:s arbetspensionsskydd.

Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar

I vissa situationer föreligger det ingen försäkringsskyldighet för arbetsgivaren, t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare.

Följande försäkringsskyldigheter gäller för olika försäkringar:

 • Arbetspensionsförsäkring:Arbetsgivaren ska försäkra alla 17–67-åriga anställda vars förvärv överstiger den nedre gränsen för försäkringsskyldigheten (61,37 euro/mån. år 2021).
 • Sjukförsäkring:Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 16–67 år gamla.
 • Arbetslöshetsförsäkring:Arbetslöshetsförsäkringspremie ska betalas för löner som betalats ut till anställda som är 17–64 år gamla. Om arbetsgivaren under året betalar mindre än 1 300 euro i löner, behöver arbetslöshetsförsäkringspremier inte betalas. Arbetsgivaren ska emellertid alltid innehålla arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie från lönen om arbetstagaren är skyldig att betala försäkringspremien.
 • Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring: Det finns inte några åldersgränser för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen, med försäkringsskyldighet föreligger om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar minst 1 300 euro i löner till sina anställda.

Kryssa för den försäkring eller de försäkringar för vilka betalaren inte har varit skyldig att försäkra inkomsttagaren.  Om försäkringsskyldigheten inte gäller för någon försäkring, räcker det med ett kryss i den översta punkten ”Arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets-, arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring”.

Observera att om man med anmälan anger uppgiften ”Ingen försäkringsskyldighet för följande försäkringar”, gäller detta alla inkomster som anmälts. Om försäkringsuppgiften ändras mitt under löneutbetalningsperioden, ska man lämna in två separata anmälningar om inkomsttagaren. I detta fall ska betalaren med en separat anmälan lämna uppgifter om de inkomster för vilka försäkringsskyldighet föreligger.

Exempel: Arbetsgivaren betalar en lön på 250 euro till inkomsttagaren. De löner som arbetsgivaren under kalenderåret betalar till sina arbetstagare understiger den årliga nedre gränsen för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring samt arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkring (1 300 euro). Arbetsgivaren är skyldig att betala arbetspensions- och sjukförsäkringsavgifter på inkomsttagarens lön. Betalaren har ordnat inkomsttagaren pensionsskydd utan att ingå ett försäkringsavtal, dvs. är en tillfällig arbetsgivare.

Arbetsgivaren anmäler följande uppgifter som hänför sig till försäkring:

 • Uppgift om arbetspensionsförsäkring: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetslöshetsförsäkring
 • Ingen försäkringsskyldighet: Arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
 • Arbetspensionsanstaltens bolagskod: NN
 • En arbetspensionsförsäkrad inkomsttagares pensionsarrangemangsnummer: (anges inte, eftersom betalaren är en tillfällig arbetsgivare)

Arbetspensionsanstaltens bolagskod och den arbetspensionsförsäkrade inkomsttagarens pensionsarrangemangsnummer

Ange bolagskoden av den arbetspensionsanstalt där du tecknat arbetspensionsförsäkringen. Anteckna enbart siffran, skriv inte arbetspensionsanstaltens namn. Med arbetspensionsanstalt avses arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionskassa eller pensionsstiftelse. Varje arbetspensionsanstalt har en individuell bolagskod med två eller fem tecken med vilka uppgifterna hänförs till rätt pensionsanstalt. Ange även inkomsttagarens pensionsarrangemangsnummer.

Arbetsgivaren har ingen pensionsförsäkringsskyldighet, om den lön som betalats till arbetstagaren per månad understiger den nedre gränsen för arbetspensionsförsäkring (61,37 euro/mån. år 2021). I det fallet ska dessa punkter lämnas tomma.

Om inkomsttagaren är LFöPL- eller FöPL-försäkrad ska arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangnumret inte anmälas.

Om du är en tillfällig arbetsgivare, välj från tabellen nedan den arbetspensionsanstalt hos vilken du avser sköta pensionsförsäkringen. Ange bolagskoden av denna arbetspensionsanstalt. En tillfällig arbetsgivare anmäler inte pensionsarrangemangnumret.

Arbetspensionsanstalter
Arbetspensionsanstaltens bolagskod Arbetspensionsanstalt
46 Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen
54 Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo
55 Ömsesidiga Försäkringsbolaget Varma
56 Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och försäkringsnummer

Ange arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets FO-nummer och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. Arbetsgivaren ska försäkra sina arbetstagare mot olycksfall som kan inträffa i arbetet, om arbetsgivaren under ett kalenderår betalar sammanlagt minst 1 300 euro i löner till sina arbetstagare. Uppgifterna är obligatoriska, om arbetsgivaren försäkrat sin arbetstagare med fler än en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring.  

3. Betalningar till inkomsttagare

3A Lön totalt och poster som ska dras av

Ange den penninglön som betalats till inkomsttagaren under punkten Lön totalt. I punkten Lön totalt antecknas alla betalningar som ska anmälas under inkomstslaget 101 Lön totalt. Lön total omfattar alla inkomstslag i 200-serien. Du får närmare information om inkomstslagen på sidan Inkomstslag för löner.

Anmäl också de poster som ska dras av lönen och andra prestationer:

 • förskottsinnehållningar som tagits ut hos arbetstagaren eller annan prestationsmottagare sammanlagt (även t.ex. förskottsinnehållning på arbetsersättning)
 • arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift
 • arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift. 

Närmare uppgifter om fastställandet av arbetspensionsförsäkringsavgiften lämnas av din arbetspensionsanstalt. Du får närmare information om arbetslöshetsförsäkringspremien från  Sysselsättningsfonden.

Om en del av de inkomster som anmälts under punkten Lön totalt inte utgör grund för socialförsäkringsavgifter (arbetspensions- och sjukförsäkringsavgift, arbetslöshetspremie och försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring), anmäl detta separat. Ange för varje försäkringspremie i tabellen den andel av inkomsten som omfattas av försäkringspremierna. Tabellen fylls inte i,

 • om den inkomst som betalats till inkomsttagaren omfattas av alla försäkringspremier
 • om man på sidan 2 på blanketten angett att inkomsten inte omfattas av någon försäkringsskyldighet t.ex. på grund av gränsen för försäkring i euro, personens ålder eller om inkomsttagaren är verksam som företagare.

3B Övriga inkomstslag som anmäls

Anmäl under punkten 3B andra inkomster och poster som ska dras av än de som anmälts under punkt 3A. Sådana inkomstslag är exempelvis:

 • 336 Arbetsersättning (ersättning som i ett uppdragsförhållande betalats till en företagare, ett företag eller t.ex. till en privat familjedagvårdare som inte är införd i förskottsuppbördsregistret)
 • 353 Skattepliktig kostnadsersättning (ersättning som arbetsgivaren betalar till den som utför arbetet för direkta kostnader som uppkommit p.g.a. skötseln av arbetsuppgifterna, t.ex. kostnaderna för inköp av arbetsredskap och material).

Förskottsinnehållningen för alla anmälda inkomstslag anmäls som ett totalbelopp under punkten 3A Förskottsinnehållning totalt.

Inkomstslag som ska anmälas separat och som kan anmälas under punkt 3B har räknats upp nedan:

Inkomstslag som ska anmälas separat
Kod Inkomstslagets namn
302 Ränteförmån för bostadslån
308 Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan
309 Fondandel och överskott som tagits ut ur en personalfond (skattepliktig till 80 %)
310 Penninggåva till personalen
313 Bruksersättning som förvärvsinkomst
314 Bruksersättning som kapitalinkomst
315 Annan skattepliktig förmån till personalen
316 Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster
320 Aktiepremie
326 Arvode för arbetstagares uppfinning
332 Prestation i form av kapitalinkomst
335 Kostnadsersättning för medlare
336 Arbetsersättning
337 Kompletteringsdagpenning som betalats av en arbetsgivarspecifik sjukkassa
338 Pension som arbetsgivaren betalat ut
339 Dividend eller överskott (lön) som baserar sig på arbetsinsats
340 Dividend eller överskott (arbetsersättning) som baserar sig på arbetsinsats
341 Skattefri andel av personalbiljett
342 Andel av personalbiljett som betraktas som lön
343 Anställningsoption
350 Lön som överförs till en idrottsfond
351 Lön från en idrottsfond
352 Försäkringslön
353 Skattepliktig kostnadsersättning
357 Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund
358 Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund
359 Ogrundad förmån
361 Anställningsoption vars teckningspris är lägre än marknadspriset vid överlåtelsetidpunkten
362 Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig
363 Skattefri andel av cykelförmån
364 Andel av cykelförmån som betraktas som lön
407 Ersättning för andra naturaförmåner
415 Ersättning för personalbiljett
419 Avdrag före förskottsinnehållning
420 Ersättning för cykelförmån

3C Naturaförmåner och kostnadsersättningar

Ange under punkten 3C de naturaförmåner som inkomsttagaren erhållit (bilförmån och övriga skattepliktiga naturaförmåner) samt kostnadsersättningar (skattefri kilometerersättning och dagtraktamenten).

Ange beloppet på bilförmånen och antalet kilometer enligt körjournalen och markera med ett kryss om det är fråga om en fri bilförmån eller bruksförmån av bil. Markera med ett kryss även åldersgruppen för naturaförmånsbilen: Bilar hör under de tre första driftåren till åldersgrupp A, under de tre därpå följande åren till åldersgrupp B och därefter till åldersgrupp C. Värde U avser en bilförmån som är i användning och fåtts utomlands.

Ange eurobeloppet på den skattefria kilometerersättningen och antalet kilometer som ligger till grund för beloppet. Anmäla antalet kilometer som ett helt tal. Om antalet kilometer är till exempel 125,6, anmäl 126.

Ange totalbeloppet av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar under punkten Dagtraktamenten totalt. Markera med ett kryss vilka ersättningar som ingår i beloppet (måltidsersättning, partiellt dagtraktamente, heldagstraktamente eller utlands dagtraktamente). Du kan välja flera alternativ.

Om resekostnadsersättningar betalats i strid med tids- och kilometergränserna i Skatteförvaltningens beslut, är de inte skattefria i någon utsträckning. I dessa fall likställs ersättningarna med lön och de ska anmälas som lön. Då ska ersättningarna inte anmälas under denna punkt.

Ange under punkten Andra skattepliktiga naturaförmåner totalt övriga förmåner som arbetsgivaren har gett i en annan form än pengar. Markera med ett kryss om beloppet inkluderar bostadsförmån, telefonförmån, kostförmån eller övriga förmåner. Andra förmåner är t.ex. garageförmån och båtförmån.

Om en inkomsttagare getts en kostförmån och den ersättning som tagits ut för den motsvarar beskattningsvärdet, kryssa för punkten Ersättningen för kostförmån motsvarar beskattningsvärdet och anmäla kostförmånen under punkten Kostförmån. Om den ersättning som innehållits för kostförmånen inte motsvarar beskattningsvärdet, ange den andel som innehållits från lönen med inkomstslaget 407 Ersättning för andra naturaförmåner under blankettens punkt 3B och ange kostförmånen under punkten Andra skattepliktiga naturaförmåner totalt.

4. Datum och underskrift

Skriv under blanketten innan du skickar in den. Skriv även datumet och ditt telefonnummer.

Landskoder

De vanligaste landskoderna
AE Arabemiraten AM Armenien AR Argentina
AT Österrike AU Australien AZ Azerbajdzjan
BA Bosnien och Hercegovina BB Barbados BE Belgien
BG Bulgarien BM Bermuda BR Brasilien
BY Vitryssland CA Kanada CH Schweiz
CN Kina CY Cypern CZ Tjeckien
DE Tyskland DK Danmark EE Estland
EG Egypten ES Spanien FI Finland
FR Frankrike GB Storbritannien GE Georgien
GG Guernsey GR Grekland HK Hongkong
HR Kroatien HU Ungern ID Indonesien
IE Irland IL Israel IM Isle of Man
IN Indien IS Island IT Italien
JE Jersey JP Japan KG Kirgisien
KR Republiken Korea KY Caymanöarna KZ Kazakstan
LK Sri Lanka LT Litauen LU Luxemburg
LV Lettland MA Marocko MD Moldavien
ME Montenegro MK Makedonien MT Malta
MX Mexiko MY Malaysia NL Nederländerna
NO Norge NZ Nya Zeeland PH Filippinerna
PK Pakistan PL Polen RO Rumänien
RS Serbien RU Ryssland SE Sverige
SG Singapore SI Slovenien SK Slovakien
TH Thailand TJ Tadzjikistan TM Turkmenistan
TR Turkiet TZ Tanzania UA Ukraina
US Förenta staterna UY Uruguay UZ Uzbekistan
VG Brittiska Jungfruöarna VN Vietnam ZA Sydafrika
ZM Zambia