Inkomstregistrets e-tjänst

I e-tjänsten kan uppgifter sändas till inkomstregistret på två sätt: genom att ladda upp filer eller mata in uppgifterna från en enskild anmälan med en webblankett. Inloggningen på inkomstregistrets e-tjänst görs på sidan inkomstregister.fi. Tjänsten öppnas 2019. Uppgifter kan inte sändas genom Ilmoitin.fi-tjänsten till inkomstregistret.

Använd Suomi.fi-identifikationen för att logga in på e-tjänsten

Använd den offentliga förvaltningens Suomi.fi-identifikation för att logga in på inkomstregistrets e-tjänst. Tjänsten möjliggör en informationssäker elektronisk identifikation med ett starkt identifieringsverktyg (bankkoder, mobilcertifikat, organisationskort och certifikatkort). Den som använder e-tjänsten kan till inkomstregistret sända uppgifter i enlighet med sina befintliga användarfullmakter.

I e-tjänsten används inget certifikat

En organisation behöver inte ett certifikat för att använda inkomstregistrets elektroniska, webbläsarbaserade ärendehanteringstjänst. För uppgiftslämnaren räcker en stark autentisering med en Suomi.fi-identifiering (personliga bankkoder, mobilcertifikat, organisationskort eller certifikatkort). Dessutom ska uppgiftslämnaren ha tillräckliga fullmakter för att uträtta ärenden för den organisation hen företräder. Inkomstregistret iakttar således samma princip som de övriga laddningstjänsterna som tillhandahålls av Skatteförvaltningen. Certifikat används inte i laddningstjänsterna eller för webblanketterna. Certifikat behövs endast i användningen av det tekniska gränssnittet för inkomstregistret.

I uppladdningstjänsten kan löneuppgiftsmaterial sändas som filer

När uppladdningstjänsten används ska uppgiftslämnaren först skapa material som innehåller löneuppgiftsanmälningar från sitt eget löneadministrationssystem. Efter inloggningen på inkomstregistrets e-tjänst överför uppgiftslämnaren materialet genom uppladdningstjänsten till inkomstregistret. Materialet som överförs till uppladdningstjänsten är i XML-format. Användaren får behandlingsrespons på materialet från uppladdningstjänsten.

Webblanketten kan användas för att mata in uppgifter från en enskild anmälan

En webblankett kan också användas för att manuellt lämna uppgifter i inkomstregistrets e-tjänst. Uppgiftslämnaren måste identifiera sig med Suomi.fi-identifiering. Den som använder e-tjänsten kan till inkomstregistret sända uppgifter i enlighet med sina befintliga användarfullmakter.

Befullmäktiga de personer som behövs för att anmäla uppgifter från och med hösten 2018

Fullmakt för att använda inkomstregistrets e-tjänst ges i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kontrollerar inkomstregistret på ett tillförlitligt sätt befogenheterna för en person eller ett företag, fullmakter och rättigheter att uträtta ärenden elektroniskt för någon annan person eller för det företag man representerar. Befullmäktigandet för inkomstregistrets e-tjänst kan göras från och med hösten 2018. Närmare information om detta ges våren 2018.

Det finns separata fullmaktskoder för inkomstregistret, och dessa publiceras i Suomi.fi-fullmakter hösten 2018: rollerna Anmäla löneuppgifter och Granska löneuppgifter samt rollerna Anmäla förmånsuppgifter och Granska förmånsuppgifter.

Vem kan uträtta ärenden för ett företag?

I tjänsten kan ärenden uträttas i företagets eller organisationens namn, om

 • uppgiftslämnaren i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har en roll i företaget eller organisationen i fråga eller
 • uppgiftslämnaren har erhållit en elektronisk behörighet av en person med företagets/organisationens firmateckningsrätt att uträtta ärenden för företaget/organisationen i vissa e-tjänster.

Roller som ger rätt till att uträtta ärenden för ett företag/en organisation:

 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Vice verkställande direktör
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Utredningsman
 • Disponent
 • Heltidsanställd disponent
 • Näringsidkare
 • Ansvarig bolagsman (Kb)
 • Bolagsman (Öb)
 • Befullmäktigad
 • Prokurist

Om uppgiftslämnaren har ett enmans aktiebolag och är dess enda styrelsemedlem, kan endast den uppgiftslämnare uträtta ärenden för företaget som i handelsregistret har en roll i företaget i fråga.

Utländska företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen kan befullmäktiga personer genom Katso-tjänsten

Suomi.fi-fullmakter kan inte användas i följande fall, utan Katso-tjänsten används för befullmäktigandet:

 • Handelsregistret eller FODS innehåller inget FO-nummer för organisationen eller uppgifter om personer med firmateckningsrätt i företaget. Dessa aktörer omfattar exempelvis kommuner, församlingar, läroanstalter, föreningar, stiftelser, näringssammanslutningar, dödsbon och offentliga myndigheter.
 • Ett utländskt företag har inte registrerats i handelsregistret eller också är den person som har firmateckningsrätt utländsk (hen har ingen finsk personbeteckning).