Vem kan vara företagets företrädare i inkomstregistret?

I inkomstregistrets e-tjänst går det att uträtta ärenden på ett företags eller en organisations vägnar som utsedd representant, om

 • personen är införd i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS) med någon av följande organroller i företaget eller organisationen i fråga:
  • verkställande direktör
  • verkställande direktörens ställföreträdare
  • styrelseordförande
  • styrelseledamot
  • utredningsman
  • disponent
  • huvudansvarig disponent
  • ansvarig bolagsman (Kb)
  • bolagsman (Öb)
  • näringsidkare
  • befullmäktigad, dvs. en person med ensam firmateckningsrätt
 • personen har beviljats fullmakten ”Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter”.

Utöver ovan nämnda personer kan en person uträtta ärenden på ett företags eller en organisations vägnar i inkomstregistrets e-tjänst om denne har fått fullmakt att granska eller anmäla uppgifter. Endast personer med vissa roller kan ge en tredje part (person eller företag) fullmakt att använda e-tjänsten. Till exempel en revisor behöver fullmakt att använda e-tjänsten.

Läs mera:

om inkomstregistrets fullmaktskoder

om organroller och befullmäktigande

Vem är utsedd representant i inkomstregistret om det inte finns några organroller införda i handelsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS)?

Till exempel i kommuner och offentliga organisationer ska en person med fullmaktsrätt alltid utses genom en Suomi.fi-fullmaktsansökan. Personen med fullmaktsrätt ska i Suomi.fi-fullmakter bevilja nödvändiga personer fullmakt att använda inkomstregistrets e-tjänst. Personen med fullmaktsrätt ska också utse en utsedd representant i inkomstregistret genom att ge personen fullmakten ”Behandling av logg-, gränssnitts- och anmälningsuppgifter i anslutning till inkomstuppgifter”.