Vem kan vara företagets företrädare i inkomstregistret?

I inkomstregistrets e-tjänst kan ärenden uträttas i ett företags eller en organisations namn, om

 • personen i handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har någon nedan nämnd roll i företaget eller organisationen i fråga eller
 • personen har fått en elektronisk fullmakt att i inkomstregistrets e-tjänst verka i företagets eller organisationens namn.

Roller som ger rätt till att uträtta ärenden för ett företag/en organisation:

 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Utredningsman
 • Disponent, om personen har firmateckningsrätt
 • Heltidsanställd disponent, om personen har firmateckningsrätt
 • Näringsidkare
 • Ansvarig bolagsman (Kb)
 • Bolagsman (Öb)
 • Befullmäktigad

Om uppgiftslämnaren har ett enmans aktiebolag och är dess enda styrelsemedlem, kan endast den uppgiftslämnare sköta ärenden för företaget som i handelsregistret har någon ovan nämnd roll i företaget i fråga.

I rollen som revisor (TIL) kan man inte verka som företagets företrädare i inkomstregistret, utan revisorn behöver en fullmakt för att använda inkomstregistrets e-tjänst.

Endast med särskilda roller kan man befullmäktiga tredje parter – personer eller företag – att företräda ett företag eller en organisation och uträtta ärenden i e-tjänsten. Dessa roller är verkställande direktör, verkställande direktörens ställföreträdare, tjänsteman med rätt att ensam företräda företaget och privat näringsidkare.