Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Vad avses med tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektroniskt fullmaktsgivande och uträttande av ärenden för någon annan för sådana parter som inte annars kan bevilja elektroniska fullmakter i e-tjänsten Suomi.fi.

Tjänsten för assisterat fullmaktsgivande behövs till exempel av organisationer vars representanter inte är införda i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Med hjälp av tjänsten kan dessutom privatpersoner som saknar elektroniska identifieringsverktyg eller som annars inte kan använda elektroniska verktyg bevilja elektroniska fullmakter.

Vilka organisationsformer använder tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

De flesta organisationsformerna beviljar själv fullmakter i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Dessa organisationer behöver inte tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Det finns dock vissa organisationsformer som behöver tjänsten för att kunna bevilja fullmakter. Exempel på sådana organisationer är:

  • kommuner, församlingar, läroanstalter och övriga offentliga samfund
  • näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar och samfällda förmåner
  • stiftelser som inte är införda i handelsregistret
  • föreningar med inga representanter införda i föreningsregistret
  • företagsformer där flera personer inte kan bevilja fullmakt tillsammans
  • utländska företag med representanter vars finska personbeteckningar inte är införda i handelsregistret
  • utländska företag som inte har registrerats i Finland
  • finska företag med inga personer eller styrelseledamöter med rätt att ensam företräda företaget införda i handelsregistret
  • dödsbon och väglag med FO-nummer.

personalfond

offentligt samfund (kommuner, församlingar, läroanstalter)

konkursbon

dödsbon med FO-nummer

registrerad stiftelse eller pensionsstiftelse

registrerat religionssamfund

registrerad förening

placeringsfond

väglag med FO-nummer

arbetslöshetskassa

försäkringskassa

enskild näringsidkare (firmanamn)

beskattningssammanslutning, näringssammanslutning, samfälld förmån eller solidariskt ansvarig innehållningsskyldig

annan företags- eller samfundsform vars uppgifter inte är införda i handelsregistret

förtag eller samfund som inte har registrerats i Finland

Vem kan göra en fullmaktsansökan?

Fullmaktsansökan för tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande görs av organisationens representant eller en privatperson. Fullmaktsansökan kan antingen göras av en representant av ett företag eller samfund som är verksamt eller har avvecklat sin verksamhet eller myndig person som sedan beviljar en person, ett företag eller ett samfund fullmakt att uträtta ärenden på dennes vägnar. Kraven på de dokument, med vilka undertecknaren av fullmaktsansökan verifieras, varierar enligt fullmaktsgivaren.

Till vem kan man bevilja fullmakt i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

En fullmakt kan beviljas antingen till ett företag eller till en person. Fullmaktsinnehavaren kan vara en myndig person eller ett företag eller samfund som fått fullmakt att uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar. Med samma fullmaktsansökan kan fullmakt beviljas till flera personer, företag eller samfund samtidigt.