Underorganisationens identifierare som avgränsningsidentifierare i inkomstregistret

Underorganisationens identifierare är en av fullmaktsgivaren, dvs. företaget, fastställd metod för att skilja åt organisationens affärsdelar eller -enheter. Betalaren kan fastställa innehållet i underorganisationens identifierare så länge identifieraren uppfyller inkomstregistrets krav på scheman.

Företaget beslutar om innehållet i underorganisationens identifierare samtidigt som fullmakt beviljas, och detta behöver inte meddelas till Inkomstregisterenheten. Från Suomi.fi-fullmakter förmedlas uppgiften till inkomstregistret.

Underorganisationens identifierare i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

I Suomi.fi-fullmakter läggs underorganisationens identifierare i samband med befullmäktigandet till som avgränsningsidentifierare för fullmaktskoden. Underorganisationens identifierare kopplas till fullmaktskoden Anmäla löneuppgifter eller Granska löneuppgifter. Identifieraren syns i fullmakten som den befullmäktigade fått.

Underorganisationens identifierare kan bestå av högst 20 tecken i Suomi.fi-fullmakterna. Fullmaktskodens namn (till exempel "Anmäla löneuppgifter") behöver inte ingå i de 20 tecknen.

Formen på underorganisationens identifierare

Underorganisationens identifierare ska ha en form som uppfyller inkomstregistrets schemakrav. I identifieraren kan bokstäver och siffror enligt XML:s standardtecken UTF-8 användas. Identifieraren får inte innehålla tecknet Byte Order Mark (BOM). Följande specialtecken får inte användas i denna form: &, <, >, ', ", -- (dubbelstreck), /*, &#. 

Mer information om underorganisationens identifierare (avsnitt 1.2)

Anmälan till inkomstregistret med användning av underorganisationens identifierare

När ett företag anmäler uppgifter till inkomstregistret måste företaget använda samma underorganisations identifierare som det skapade i Suomi.fi-fullmakter.

När uppgifter anmäls genom det tekniska gränssnittet eller uppladdningstjänsten gäller underorganisationens identifierare för hela materialet. Ett material kan innehålla endast en betalares anmälningar som har samma underorganisations identifierare. Uppgifterna för varje underorganisation måste sändas som ett separat material.

När uppgifter anmäls till inkomstregistret anges i punkten Typ av betalarens underorganisations identifierare (PayerSubOrgType) ”Betalarens egna koder” (2) och som identifierare samma underorganisations identifierare som har bildats i Suomi.fi-fullmakter. När underorganisationens identifierare anmäls används endast delen underorganisationens identifierare. Fullmaktskoden anges inte i punkten identifierare.

Underorganisationens identifierare kan användas i arbetsgivarens separata anmälan

Arbetsgivarens separata anmälan är betalarspecifik. Ett företag lämnar en gång per månad endast ett exemplar av arbetsgivarens separata anmälan som innehåller en sammanställning av alla uppgifter som ska uppges i arbetsgivarens separata anmälan.

När arbetsgivarens separata anmälan lämnas till inkomstregistret kan underorganisationens identifierare användas när man önskar avgränsa vilka uppgifter i arbetsgivarens separata anmälan som ska synas i inkomstregistret.

Exempel: Ett företag måste använda underorganisationens identifierare i arbetsgivarens separata anmälan, om företaget önskar att endast enhet X ska se uppgifterna som anmäls med arbetsgivarens separata anmälan.