Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

I e-tjänsten kan på ett företags vägnar ärenden uträttas av de som i handelsregistret eller FODS har följande roller:

 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Utredningsman
 • Disponent, om personen har firmatecningsrätt
 • Heltidsanställd disponent, om personen har firmatecningsrätt
 • Näringsidkare
 • Ansvarig bolagsman (Kb)
 • Bolagsman (Öb)
 • Befullmäktigad, dvs.  en person som enligt bolagsordningen har rätt att företräda bolaget

Alla övriga parter utom de som verkar i ovan nämnda roller behöver en fullmakt, för att de ska kunna uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på företagets vägnar.

Fullmakten kan ges till en person eller till ett företag.

Vem kan ge fullmakten?

En fullmakt kan ges endast av:

Suomi.fi-fullmakter:

 • företagets verkställande direktör
 • verkställande direktörens ställföreträdare
 • tjänsteman i företag med rätt att ensam företräda företaget
 • enskild näringsidkare
 • person som någon ovan nämnd har beviljat fullmaktsrätten.

I Katso-tjänsten:

 • Katso-huvudanvändare
 • Katso-sekundär huvudanvändare

Var ges fullmakten?

Fullmakterna ges antingen i tjänsten Suomi.fi eller i Katso-tjänsten. Organisationsformen fastställer inom vilken tjänst fullmakterna ges.

I tjänsten Suomi.fi-fullmakter ges fullmakter av:

 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • kommanditbolag
 • öppna bolag
 • näringsidkare
 • föreningar, som har ett FO-nummer
 • stiftelser (som införts i handelsregistret)
 • fysiska personer.

Ge fullmakt (Suomi.fi-fullmakter)

I Katso-tjänsten ges fullmakter av organisationer som i handelsregistret eller FODS-tjänsten inte har ett FO-nummer registrerat för organisationen eller uppgift om person i organisationen med firmateckningsrätt.

Sådana aktörer är exempelvis:

 • stiftelser
 • församlingar
 • läroanstalter
 • näringssammanslutningar
 • dödsbon
 • offentliga organisationer
 • utländska företag som inte har registrerats i handelsregistret eller där den person som har firmateckningsrätt är utländsk (som inte har finsk personbeteckning).

Användningen av Katso-tjänsten håller på att upphöra i inkomstregistrets e-tjänst. Därför lönar det sig att byta från Katso-tjänsten till Suomi.fi-identifiering och -fullmakter.

Från och med utgången av juni kan Suomi.fi-fullmakter ansökas av även de aktörer som använt Katso-tjänsten men som inte kunnat byta till Suomi.fi-fullmakter tidigare. Dessa aktörer omfattar till exempel kommuner, församlingar och läroanstalter.

Läs mera: Byt från Katso-tjänsten till tjänsten Suomi.fi

Ge fullmakt (Katso-tjänsten)

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med fullmaktskoder. I inkomstregistret används egna fullmaktskoder; dessa är Anmäla löneuppgifter, Granska löneuppgifter, Anmäla förmånsuppgifter och Granska förmånsuppgifter.

Läs mer om Inkomstregistrets fullmaktskoder.