Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

I e-tjänsten kan på ett företags vägnar ärenden uträttas av de som i handelsregistret eller FODS har följande roller:

 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörens ställföreträdare
 • Styrelseordförande
 • Styrelseledamot
 • Utredningsman
 • Disponent, om personen har firmatecningsrätt
 • Heltidsanställd disponent, om personen har firmatecningsrätt
 • Näringsidkare
 • Ansvarig bolagsman (Kb)
 • Bolagsman (Öb)
 • Befullmäktigad, dvs.  en person som enligt bolagsordningen har rätt att företräda bolaget

Alla övriga parter utom de som verkar i ovan nämnda roller behöver en fullmakt, för att de ska kunna uträtta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst på företagets vägnar.

Fullmakten kan beviljas till en person eller till ett företag.

Vem kan bevilja fullmakt?

En fullmakt kan beviljas endast av:

 • företagets verkställande direktör
 • verkställande direktörens ställföreträdare
 • tjänsteman i företag med firmateckningsrätt
 • enskild näringsidkare
 • person som någon ovan nämnd har beviljat fullmaktsrätten.

Var beviljas fullmakten?

Fullmakterna beviljas i tjänsten Suomi.fi. Största delen av organisationerna kan själv bevilja fullmakter i tjänsten, vissa organisationer beviljar emellertid fullmakter med hjälp av en tjänsteman.

I tjänsten Suomi.fi-fullmakter beviljas fullmakter självständigt av:

 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • kommanditbolag
 • öppna bolag
 • näringsidkare
 • föreningar, som har ett FO-nummer
 • stiftelser (som införts i handelsregistret)
 • fysiska personer.

Ge fullmakt (Suomi.fi-fullmakter)

I tjänsten Suomi.fi-fullmakter beviljas fullmakter med hjälp av tjänsteman av:

 • kommuner, församlingar, läroanstalter och övriga offentliga samfund
 • näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar och samfällda förmåner
 • stiftelser som inte är införda i handelsregistret
 • föreningar med inga representanter införda i föreningsregistret
 • företagsformer där flera personer inte kan bevilja fullmakt tillsammans
 • utländska företag med representanter vars finska personbeteckningar inte är införda i handelsregistret
 • utländska företag som inte har registrerats i Finland
 • finska företag med inga personer eller styrelseledamöter med rätt att ensam företräda företaget införda i handelsregistret
 • dödsbon och väglag med FO-nummer.

Ge fullmakt (Suomi.fi-fullmakter)

Användningen av Katso-tjänsten upphör i inkomstregistrets e-tjänst i slutet av 2020. Därför lönar det sig att byta från Katso-tjänsten till Suomi.fi-identifiering och -fullmakter.

Läs mera: Du kan bevilja Suomi.fi-fullmakter med hjälp av en tjänsteman

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med fullmaktskoder. I inkomstregistret används egna fullmaktskoder; dessa är Anmäla löneuppgifter, Granska löneuppgifter, Anmäla förmånsuppgifter och Granska förmånsuppgifter.

Läs mer om Inkomstregistrets fullmaktskoder.