Företag: befullmäktiga användare av inkomstregistrets e-tjänst

I inkomstregistrets e-tjänst kan endast en utsedd representant uträtta ärenden utan fullmakt på ett företags eller en organisations vägnar.

Övriga personer behöver separat fullmakt. Fullmakt kan beviljas personer eller företag.

Vem kan bevilja fullmakt?

Fullmakt kan beviljas endast av:

 • verkställande direktören
 • verkställande direktörens ställföreträdare
 • en tjänsteman med firmateckningsrätt i företaget
 • en enskild näringsidkare
 • en person som har beviljats fullmaktsrätt av någon ovan nämnd.

Var beviljas fullmakt?

Fullmakter beviljas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter. De flesta organisationer kan själva bevilja fullmakter i tjänsten. Vissa organisationer beviljar fullmakt med hjälp av en tjänsteman.

I tjänsten beviljas fullmakter självständigt av:

 • aktiebolag
 • bostadsaktiebolag
 • kommanditbolag
 • öppna bolag
 • näringsidkare
 • stiftelser och föreningar som har personer med rätt att företräda stiftelsen eller föreningen på egen hand införda i registret
 • fysiska personer
 • beskattningssammanslutningar när delägarna i jordbruks-, skogs- eller fastighetssammanslutningen är finska medborgare och alla har ett elektroniskt identifieringsverktyg.

Ge fullmakt i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

I tjänsten beviljas fullmakter med hjälp av tjänsteman av:

 • kommuner, församlingar, läroanstalter och andra offentliga samfund
 • näringssammanslutningar och samfällda förmåner
 • beskattningssammanslutningar t.ex. en skogs-, jordbruks- eller fastighetssammanslutning, i vilken delägarna är andra sammanslutningar eller dödsbon eller någon av delägarna inte har ett elektroniskt identifieringsverktyg
 • stiftelser och föreningar som inte har några personer med rätt att företräda stiftelsen eller föreningen på egen hand införda i registret
 • företag där flera personer inte kan ge fullmakt tillsammans på grund av till exempel en firmateckningsregel
 • finländska företag som inte har några personer eller styrelsemedlemmar med rätt att företräda företaget på egen hand införda i handelsregistret
 • finländska företag som lagts ned vid en fusion
 • utländska företag som inte har någon representant med finländsk personbeteckning införd i handelsregistret
 • utländska företag som inte är registrerade i Finland
 • dödsbon och väglag med FO-nummer
 • konkursbon med FO-nummer.

Ge fullmakt genom ansökan i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Sidan har senast uppdaterats 2.1.2023