När ska utbetalda förmåner anmälas till inkomstregistret?

Förmånsbetalare ska anmäla uppgifter om utbetalda förmåner till inkomstregistret inom fem dagar från betalningsdagen. Om en förmån har betalats ut på förhand, ska varje prestation anmälas enligt dess betalningsdag.

  • Med betalningsdag avses den dag då förmånen eller pensionen är tillgänglig för mottagaren (t.ex. på mottagarens konto).
  • I de fem kalenderdagar som räknas efter betalningsdagen tas lördag, söndag eller annan helgdag med. Om det utsatta datumet för anmälan infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan uppgifterna anmälas på den nästföljande vardagen.

Exempel: Förmånsbetalaren betalar förmånen den 7.1. Förmånen ska anmälas till inkomstregistret senast 12.1.

Obs. Tidsperioden då inkomsten har flutit in påverkar inte tidpunkten för anmälan av uppgifter. Till exempel en förmån som flutit in för december, men betalats först i januari anmäls enligt betalningsdagen för januari. Intjäningstiden för inkomsten anmäls med uppgiften Intjäningsperiod. Läs mera om intjäningsperioden i kapitel 3.4 i anvisningen Förmåner: anmälan av information till inkomstregistret.

Förmånsuppgifter kan även anmälas på förhand

Betalaren kan även anmäla förmånsuppgifter på förhand, exempelvis direkt vid körning av betalningsmaterialet. Uppgifter kan anmälas tidigast 45 dagar före betalningsdagen. Anmälan på förhand är inte bunden till inkomstens intjäningsperiod.

Specialsituationer

Uppgift om en ogrundad förmån ska anmälas till inkomstregistret utan dröjsmål, men senast inom en månad från tidpunkten då förmånen konstaterats vara ogrundad och beslutet om ogrundad förmån har fattats. 

Om det dock endast är fråga om ett fel i utbetalningen av förmånen börjar tidsfristen löpa från den tidpunkt då felet upptäcktes. Om inkomsten ändras till ogrundad förmån, ska detta alltid anmälas till inkomstregistret. Det har ingen betydelse om den utbetalade prestationen krävs tillbaka eller inte.

Uppgift om återkrav eller återbäring på eget initiativ anmäls senast på den femte dagen från att uppgiften om att återbäringen har betalats, dess betalare, det betalda beloppet, och till vilken förmån det återkrävda beloppet hänför sig till har erhållits, samt då återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens eget system. 

En förmånsbetalare som fungerar som ställföreträdande mottagare ska anmäla uppgiften om den regressprestation som hen fått senast en månad efter att hen fått information om betalningen av prestationen, dess utbetalare, det betalda beloppet och den förmån till vilken betalningen anknyter.

Förlust för försäkring som är avdragsbär i beskattningen anmäls inom fem dagar från att sparsumman som fås från försäkringen, dess återköpsvärde eller det slutliga beloppet för livförsäkringsersättningen blir klart efter utgången av försäkringen.

Korrigera anmälan utan dröjsmål

Förmånsbetalaren ska korrigera en felaktig uppgift som hen anmält genast då felet har upptäckts. Om förmånstagaren upptäcker ett fel i sina uppgifter ska denne be förmånsbetalaren korrigera uppgifterna i inkomstregistret.