Terminologi för informationsanvändare

Certifikat
Med certifikat avses ett elektroniskt intyg. Med hjälp av certifikatet identifieras en organisation som producerar eller använder uppgifter samt säkerställs materialets integritet. Certifikaten som behövs vid användningen av de tekniska gränssnitten beviljas av certifikattjänsten för inkomstregistret.

E-tjänst
I inkomstregistrets e-tjänst kan man till exempel anmäla uppgifter på webblankett, söka och granska uppgifter ur inlämnade anmälningar samt skicka filer till inkomstregistret via laddningstjänsten. Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst sker med Suomi.fi-identifikation.

Fullmakt
Rätt att uträtta ärenden för någon annan. Informationsanvändarens huvudanvändare befullmäktigar arbetstagarna i den egna organisationen för informationsanvändares roller.

Grundroll
Grundrollen fastställer med vilka sökvillkor informationsanvändaren kan söka anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst.

Informationsanvändarens huvudanvändare
En person som informationsanvändarorganisationen utsett. Sköter administrativa uppgifter i inkomstregistret, bl.a. befullmäktigar den egna organisationens personer att verka i valda informationsanvändarens roller.

Informationsanvändarens roll
Informationsanvändarens roll bildas av en åtkomstprofil och en grundroll. Informationsanvändarens huvudanvändare befullmäktigar personerna i den egna organisationen för informationsanvändares roller. Grundrollen fastställer, med vilka sökvillkor användaren kan söka anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst. Åtkomstprofilen fastställer, vilken information som visas på anmälan.

Löner som den egna organisationen betalat - specialroll
Om personen beviljats specialrollen Löner som den egna organisationen betalat, visas även de löner som informationsanvändarens egen organisation betalat i sökresultaten. Specialrollen ingår inte i informationsanvändarens roll.

Tekniskt gränssnitt
Ett tekniskt gränssnitt är en integration som byggs mellan olika system. En elektronisk förbindelse kan byggas till exempel mellan löneförvaltningsprogrammet och inkomstregistret, vilket innebär att uppgifter överförs mellan två program. Det finns tre gränssnitt i inkomstregistret: realtidsgränssnittet Web Service, asynkroniska gränssnittet Web Service och SFTP. Användningen av gränssnittet kräver certifikat.

Uppgiftstillstånd
Inkomstregisterenhetens beslut om förmedling och utlämnande av uppgifter till en viss informationsanvändare. Uppgiftstillståndet består av ett administrativt beslut och dess bilagor, i vilka åtkomstprofilerna, informationsanvändarens roller och tjänster fastställs.

Åtkomstprofil
En beskrivning om uppgifter som utlämnas ur inkomstregistret till informationsanvändaren för ett visst användningsändamål. Fastställandet av åtkomstprofilen grundar sig på lagen om inkomstdatasystemet. Åtkomstprofilen för en organisation fastställs i samarbete med Inkomstregisterenheten.

Åtkomsträttighet
En på lag baserad rätt att få vissa uppgifter ur inkomstregistret för ett visst användningsändamål. Om utlämnande av uppgifter föreskrivs det i 13 § i lagen om inkomstdatasystemet.