Brottsbekämpning

Polisen | Tullen | Åklagarmyndigheten | Justitieministeriet

Så här handläggs ekonomiska brottmål


Källa: Polisen, Åklagarmyndigheten, justitieministeriet


Antalet anmälningar om ekonomiska brott ökade, trots att den totala brottsligheten minskade

Källa: Polisen 

Under de senaste åren har den brottslighet polisen fått kännedom minskat. Antalet polisanmälda brott (brottmål) klassificerade som ekonomiska brott var i fjol 1 963, vilket är ca 14 procent fler än året innan. De ekonomiska brott polisen utreder är ofta omfattande härvor med flera anmälningar och en anmälan kan omfatta flera brott.  Enskilda nyckeltal avslöjar alltså som sådana inte mycket om de ekonomiska brottens eller utredningarnas omfattning.

År 2019 fick polisen kännedom om bland annat fler skatte- och gäldenärsbrott samt bedrägerier än året innan. I synnerhet de grova formerna av skattebrott, oredlighet som gäldenär och bokföringsbrott ökade. I slutet av fjolåret pågick sammanlagt 2 795 utredningar av ekonomiska brott, ungefär hälften av dem vid polisinrättningarna i Nyland.

Med ekonomiska brott orsakades betydande brottsskador och vinning av brott återtogs mera än tidigare 

Trots att den ekonomiska brottsligheten ökade utreddes nio procent fler än året innan. Brottsskadorna i de utredda ekonomiska brotten var avsevärda, sammanlagt över 320 miljoner euro. Brottsskadorna har en stor samhällelig betydelse. I fjol avslutade polisenheterna utredningen i flera brottmål där skadorna var omfattande. 

I fjol återtogs betydligt mer vinning av ekonomiska brott än året innan, sammanlagt nästan 32 miljoner euro. Det goda resultatet är tecken på bland annat skicklighet att spåra och återta brottslig vinning, framgångsrikt förundersökningssamarbete, korrekt val av typ av förverkandepåföljd och användning av tvångsmedel.

Största delen av de skattebrott polisen får kännedom om begås i företagsverksamhet eller motsvarande verksamhet

Ungefär hälften av de ekonomiska brott polisen utreder är bokförings-, skatte- eller gäldenärsbrott. Bokföringsbrotten utgör ca en femtedel av alla ekonomiska brott polisen får kännedom om. Skattebrotten stod i fjol för ca 16 procent av alla polisanmälda ekonomiska brott.

Av alla skattebrott polisen fått kännedom om är närmare 90 procent klassificerade som ekonomiska brott, de har alltså begåtts i samband med företagsverksamhet eller motsvarande verksamhet. I fjol ökade antalet skattebrott (samtliga gärningsformer) med ca 13 procent jämfört med 2018. Antalet grova skattebedrägerier ökade i sin tur med 12 procent.

Polisen får kännedom om mycket varierande typer av ekonomiska brott, även om hälften är så kallade typiska ekonomiska brott. Polisens klassificering av ekonomiska brott omfattar ca 100 brottsrubriceringar, inklusive brott relaterade till livsmedelssäkerhet och miljöskydd.


Tullen tryggar skatteutfallet, bekämpar grå ekonomi samt avslöjar och undersöker ekonomiska brott

Källa: Tullen

År 2019 uppbar Tullen skatter till EU och finska staten till ett belopp av ca 0,3 miljarder euro. Statistiken ger en bild av Tullens skatteuppbörd samt administrationens och brottsbekämpningens resultat. Det är värt att jämföra Tullens statistik med denna lägesbild och andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Tullen främjar en jämlik konkurrens och ingriper effektivt i missbruk

Tullen kontrollerar varor som den beskattar. Kunder ska betala skatterna innan de får varorna av Tullen, såvida kunder inte beviljas kredit.

I Tullens bekämpning av ekonomiska brott återspeglas de nya fenomenen under detta årtionde, såsom internationell ekonomisk brottslighet relaterad till e-handel och intern handel. Även internet används allt mer som ett medel för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter samtidigt som man kringgår de skattebestämmelser som gäller för dessa varor. 

I sin kontrollverksamhet fokuserar Tullen på verksamhet med betydande skattemässiga intressen. Den tullkontroll som i realtid riktas mot olika trafikformer och relaterade varu-, fordons- och passagerarflöden spelar också en central roll i säkerställandet av beskattningens riktighet och således bekämpningen av skattefelet. Även bekämpningen av de ekonomiska brott som omfattas av Tullens utredningsansvar siktar på att minska skattefelet. 

Andelen obetalda skatter har under 2013–2019 varierat mellan 0,05 och 0,56 % av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär. År 2019 var andelen restskatter av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär ca 1,54 miljoner euro, dvs. 0,56 % (figur 1) av Tullens totala uppbörd på ca 0,3 miljarder euro.

Tullen övervakar företag genom granskning av företag och handlingar

Tullens granskningsverksamhet säkerställer tull- och beskattningsärendenas fiskala riktighet, främjar och säkerställer en smidig utrikeshandel och skyddar samhället genom att bland annat motverka verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi.

Tullens granskningsområden under 2019 utgjordes av tullförfaranden, farledsavgifter, EU:s stöd för jordbruket och den inre marknaden samt skattegränsen mot Åland. Dessutom granskar Tullen fortfarande skattefria lager relaterade till punktskatter för Skatteförvaltningens räkning. 

Granskningsverksamheten är riksomfattande och sker i realtid, proaktivt och retroaktivt. Utöver granskningar av företag och handlingar granskas bland annat lager, bokföring och varor. Granskningarna utförs på basis av riskanalyser eller lagstiftning. Det riskbaserade valet av objekt kompletteras av slumpmässigt urval.

Granskning av företag omfattar granskning av företagets verksamhet, organisation, förvaltning, interna övervakningsmetoder, affärssystem och bokföringsmaterial. I regel involverar granskningar av företag företagsbesök. Företagsgranskningar kan utföras proaktivt innan tillstånd eller ställning beviljas och innan tillståndsändringar godkänns. Vid retroaktiva företagsgranskningar granskas företagets verksamhet samt affärstransaktionernas och tulldeklarationernas riktighet efter att tullklareringen eller beskattningen redan har skett.

Med granskning av handlingar avses granskning av affärstransaktioner efter tulldeklarationer eller beskattning. Granskningen omfattar i regel flera separata förtullnings- eller beskattningsbeslut. I antalet granskningar av handlingar ingår också granskningar av tillstånd och granskningar i form av administrativ handräckning.

År 2019 utförde Tullen sammanlagt 285 granskningar av företag och handlingar (figur 2). Den årliga variationen i antalet granskningar påverkas bland annat av de årligen fastställda prioriterade områdena och granskningsmotiven för granskningsverksamheten samt det ökande utnyttjandet av elektroniskt granskningsmaterial. År 2019 var förtullningsförfarandenas prioriteringar import och specialförfaranden.

Efteruppbörden till följd av skattegranskningarna för beskattningsbeslut som verkställts fram till slutet av 2019 uppgick till 9,5 miljoner euro. Den årliga variationen i efteruppbörden påverkas bland annat av de prioriterade områdena för granskningsverksamheten, riskanalysen som används vid valet av objekt och de kritiska urvalsgrunderna, andelen lagstadgade granskningsobjekt samt de granskade företagens storlek och granskningarnas omfattning. Redan ett större objekt eller ett stort misstag kan ha en avsevärd inverkan på beloppet av efteruppbörden på årsnivå. 

År 2019 utfördes 15 företags- och dokumentkontroller i objekt relaterade till grå ekonomi. Dessa var antingen brottsbaserade enligt Olafs AM-meddelanden eller föremål för begäran om förundersökning. 

Utmaningar i övervakningen av produktförfalskningar under 2019

Tullen övervakar varor som gör intrång i immateriella rättigheter enligt förordning (EU) 608/2013. Med övervakningen eftersträvas att skydda människorna mot produkter som kan vara farliga för hälsa och säkerhet, och att skydda samhällets skatteintäkter och rättsinnehavarens ekonomiska intressen. Största delen av de produktförfalskningar som Tullen stoppar är produkter som gör intrång i registrerat varumärke eller registrerat mönsterskydd. Patentförseelser upptäcks också ibland. Övervakningen sker i samband med bland annat fysiska kontroller av varor.

Antalet samt det beräknade värdet på produktförfalskningar som Tullen stoppat under jämförelseperioden 2013–2019 har varit sjunkande (figur 3). År 2019 sjönk antalet avsevärt (99 %) från året innan, och det beräknade värdet på produktförfalskningar sjönk nästan lika mycket. Trenden på lång sikt visar att antalet stora stopp har minskat avsevärt och att tyngdpunkten på stoppen är förlagd till post- och expressfrakttrafiken. Bland annat näthandelns starka tillväxt har bidragit till den här utvecklingen, och följden av detta är att försändelserna har mindre storlek. Motsvarande trend har också noterats i de övriga EU-länderna. 

EU:s nya varumärkesförordning som trädde i kraft i mars 2016 ger Tullen möjlighet att stoppa produkter som skickats via Finland till tredje länder och som gör intrång på registrerade EU-varumärken. År 2019 stoppades inte en enda stor fraktförsändelse, utan det var uttryckligen post- och expressfraktförsändelser som stoppades. I övervakningen av immateriella rättigheter (IPR) påverkar redan ett större objekt det beräknade värdet på årsnivå.

Med tanke på övervakningen är posttrafiken en utmaning på grund av de stora volymerna. Identifiering av produktförfalskningar förutsätter noggrannare undersökning av produkterna, och genomlysning räcker i allmänhet inte till. Över 90 % av de frakter som stoppats i Finland handlar om kränkningar av varumärke. Med de allokerade resurserna har det inte varit möjligt att fokusera på sökning av produktförfalskningar i posttrafiken, eftersom antalet paket ökar hela tiden på grund av näthandeln. 

Enheten för utredning av ekonomiska brott

Tullen undersöker misstankar om ekonomisk brottslighet som faller under Tullens behörighet. Med ekonomiskt brott avses brott som siktar på ekonomisk vinning och som begåtts i anslutning till laglig affärsverksamhet. Huvudbrottet är i allmänhet skattebedrägeri eller grovt skattebedrägeri. Andra ekonomiska brott som undersöks är bland annat förfalsknings-, tulldeklarations-, miljö- och bokföringsbrott. I statistiken över ekonomisk brottslighet ingår även smuggling av punktskattebelagda produkter (alkohol, snus och cigaretter) när verksamheten kan jämföras med affärsverksamhet och yrkesutövning även om den inte uttryckligen sker med hjälp av affärsverksamhetsformer.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var 2019 något över 33 miljoner euro, jämfört med ca 6 miljoner euro mindre året innan (figur 4). Effektiviteten i utredningen av ekonomiska brott består av de skador som de utredda ärendena orsakat, dvs. undandragen skatt, de skador som åsamkats i de ärenden som utreds eller där utredning inte inletts (kvarstad och skingringsförbud), tillgångar som Tullen återfått och tillgångar som anvisas utmätningsman eller annan. Största delen av den ökade effektiviteten beror på att återvinningen av brottslig vinning ökat. Beloppet av återtagen vinning av brott varierar årligen.

År 2019 undersökte Tullen sammanlagt 1 362 skattebedrägerier, vilket var 68 mer än året innan. Antalet skattebedrägeribrott har ökat inom alla gärningsformer. Sammanlagt 149 grova skattebedrägerier avslöjades, 33 fler än året innan. 

Den ökade brottsligheten genom bedrägerier som gäller mervärdesbeskattning i gemenskapshandeln bekämpar Tullen i samarbete med Skatteförvaltningen och utländska lagövervakningsmyndigheter.

Tullens bekämpning av grå ekonomi har varit effektiv och haft rätt inriktning

I enlighet med strategin som godkänts för åren 2016–2020, bekämpar Tullen grå ekonomi och skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och bekämpa gränsöverskridande grov brottslighet.

Effektiviteten i Tullens bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet mäts i mängden administrativa åtgärder och åtgärder som grundar sig på brott och har under 2013–2019 varierat mellan 36 och 87 miljoner euro (figur 5). Antalet skattebedrägerier ökade med 145 procent från 2013 till 2019. Under sjuårsperioden uppgick antalet grova skattebedrägerier till 51–149 per år, antalet skattebedrägerier till 148–256 och antalet lindriga skattebedrägerier till 358–957 per år. Antalet skattebedrägeribrott har ökat inom alla gärningsformer.


Åklagaren ser till att straffansvaret förverkligas

När det gäller fenomen inom grå ekonomi innebär straffansvar att åklagaren i åtalsprövningen fattar beslut om rekvisitet för brott uppfylls i ett enskilt ärende. Åklagaren ska i regel väcka åtal när det finns sannolika skäl för detta utifrån bevisningen i förundersökningen. Ett brottmål blir anhängigt i tingsrätten genom åklagarens stämningsansökan, och efter förberedelserna går ärendet vidare till huvudförhandlingen.


Tingsrätterna avgör ekonomiska brott som första instans

Källa: Justitieministeriet

Antalet ekonomiska brott har hållits på samma nivå under de senaste åren.

Grovt bokföringsbrott har varit den allmännaste beteckningen för ekonomiska brott som avgjorts av domstolarna. Ofta har ett grovt bokföringsbrott samband med något annat brott, exempelvis grovt skattebedrägeri. På behandlingstiden för ekonomiska brott inverkar bland annat omfattningen på ärendet. I tingsrätten har mediantiden för behandlingen av brott varierat för olika brottsbeteckningar mellan cirka 60 dagar till 200 dagar.