Brottsbekämpning

Så här handläggs ekonomiska brottmål


Källa: Polisen, Åklagarmyndigheten, justitieministeriet


Polisen | Tullen | Justitieministeriet

Antalet ekonomiska brott som polisen fick kännedom om minskade, men ändå återfick samhället ett rekordstort belopp av brottslig vinning

Källa: Polisen 

Antalet nya brottmål som klassificerades som ekonomiska brott minskade i fjol. År 2016 fick polisen kännedom om sammanlagt 1 722 nya ekonomiska brott, vilket var 347 färre än 2017. Nedgången jämfört med 2017 var närmare 17 %. De registrerade fallen omfattade 3 799 brott, vilket är 11 % färre än året innan (figur 1).

Antalet pågående ekonomiska brott under utredning uppgick i fjol till 2 508. Antalet pågående fall har hållit sig på samma nivå under de senaste tre åren.

År 2018 avslutades utredningen av sammanlagt 1 767 brottsärenden. Även antalet avslutade fall minskade avsevärt jämfört med tidigare år. Antalet avslutade fall var 330 färre än 2017, dvs. nedgången var närmare 16 %. En positiv omständighet är att något fler brottsutredningar avslutades än påbörjades i fjol.

Antalet skattebrott som polisen fått kännedom om minskade

Myndighetssamarbete är mycket viktigt i bekämpningen av ekonomiska brott. Största delen av de ekonomiska brotten har anmälts av andra myndigheter som bekämpar ekonomisk brottslighet Största delen av anmälningarna kommer från Skatteförvaltningen och konkursboförvaltare. År 2018 utgjordes de ekonomiska brotten främst av skattebedrägerier, bokföringsbrott och gäldenärsbrott. De omfattade närmare 44 % av det totala antalet brott som anmäldes till polisen.

Antalet skattebedrägerier och grova skattebedrägerier som polisen fick kännedom om minskade avsevärt (figur 2). I fjol minskade antalet skattebedrägerier med närmare 37 % och antalet grova skattebedrägerier med cirka 35 % jämfört med 2017. I fjol registrerades 84 skattebedrägerier och 404 grova skattebedrägerier.

I fjol fick polisen kännedom om ett betydligt färre antal bedrägerier, identitetsstölder, förfalskningar och förskingringar som klassificeras som ekonomiska brott än året innan. Även anmälningarna om miljöförstörelse var betydligt färre än tidigare. Å andra sidan ökade bland annat brottsrubriceringarna oredlighet som gäldenär, registeranteckningsbrott, grov penningtvätt och grov förfalskning avsevärt.

Polisen beslagtog brottslig vinning till ett belopp av över 27,4 miljoner euro

Antalet brottsskador som polisen fick kännedom om och den beslagtagna brottsliga vinningen ökade avsevärt i fjol (figur 3–4). Den mängd brottslig vinning som polisen beslagtar påverkas av de utredda brottsärendens kvalitet, och därför varierar beloppet av brottslig vinning från år till år. I fjol beslagtog polisen brottslig vinning till ett belopp av sammanlagt cirka 27,4 miljoner euro, vilket är över tio miljoner euro mer än 2016 och 2017. I allmänhet beslagtas endast en del av den brottsliga vinningen. Den mängd brottslig vinning som polisen beslagtar kan dock anses ligga på en god nivå internationellt sett.

Centralen för utredning av penningtvätt agerade effektivt

Penningtvätt är en kraftkälla för internationell brottslighet, och det är därför viktigt att bekämpa den.

Centralen för utredning av penningtvätt har som uppgift att förhindra, avslöja och utreda finansiering av penningtvätt och terrorism samt överföra detta till förundersökning Centralen tar emot rapporter, hanterar, analyserar och överlåter väsentlig information till andra myndigheter i Finland som exempelvis polisen, Skatteförvaltningen, skyddspolisen, Tullen och Gränsbevakningen. Antalet mottagna rapporter stod i fjol för cirka 7 % av alla anmälda fall av penningtvätt.

Centralen för utredning av penningtvätt tog i fjol emot 39 220 anmälningar om tvivelaktiga transaktioner. Det är 17 % mindre än 2017. Samtidigt fortsatte dock bankernas och de övriga finansinstitutens anmälningar att öka fjärde året i rad. Bankerna gjorde sammanlagt över 9 000 anmälningar, vilket motsvarar en ökning på cirka 75 % jämfört med 2017.

I fjol avbröt centralen för utredning av penningtvätt transaktioner för över 5,2 miljoner euro. Myndigheterna beslagtog medel som misstänktes ha förvärvats genom brott till ett belopp av över 2,3 miljoner euro. Siffran ökade avsevärt jämfört med tidigare år.

De aktörer som lämnat in flest antal rapporter var sammanslutningar som spelar om pengar, bolag som erbjuder allmän betalningsförmedling samt banker. De vanligaste orsakerna till rapporterna var onormala kontoöverföringar, avvikande agerande hos kundgrupper och bristfällig information om pengarnas ursprung.


Tullen tryggar skatteutfallet, bekämpar grå ekonomi samt avslöjar och undersöker ekonomiska brott

Källa: Tullen

Statistiken ger en bild av Tullens skatteuppbörd samt administrationens och brottsbekämpningens resultat. Det är värt att jämföra Tullens statistik med denna lägesbild och andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Tullen främjar en jämlik konkurrens och ingriper effektivt i missbruk

Tullen kontrollerar varor som den beskattar. Kunder ska betala skatterna innan de får varorna av Tullen, såvida kunder inte beviljas kredit.

I Tullens bekämpning av ekonomiska brott återspeglas de nya fenomenen under detta årtionde, såsom internationell ekonomisk brottslighet relaterad till e-handel och intern handel. Även internet används allt mer som ett medel för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter samtidigt som man kringgår de skattebestämmelser som gäller för dessa varor.

I sin kontrollverksamhet fokuserar Tullen på verksamhet med betydande skattemässiga intressen. Den tullkontroll som i realtid riktas mot olika trafikformer och relaterade varu-, fordons- och passagerarflöden spelar en central roll i säkerställandet av beskattningens riktighet och således bekämpningen av skattefelet. Även bekämpningen av de ekonomiska brott som omfattas av Tullens utredningsansvar siktar på att minska skattefelet.

Andelen obetalda skatter har under 2013–2018 varierat mellan 0,05 och 0,25 % av de påförda skatterna och avgifterna av skattekaraktär. År 2018 var andelen restskatter ca 2 miljoner euro, dvs. 0,48 % (figur 1) av Tullens totala uppbörd på ca 0,5 miljarder euro.

Tullen övervakar företag genom granskning av företag och handlingar

Tullens granskningsverksamhet säkerställer tull- och beskattningsärendenas fiskala riktighet, främjar och säkerställer en smidig utrikeshandel och skyddar samhället genom att bland annat motverka verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi. Granskningsområdena under 2018 utgjordes av tullförfaranden, farledsavgifter, EU:s stöd för jordbruket och den inre marknaden samt skattegränsen mot Åland. Dessutom granskar Tullen fortfarande skattefria lager relaterade till punktskatter för Skatteförvaltningens räkning. Granskningsverksamheten är riksomfattande och sker i realtid, proaktivt och retroaktivt. Utöver granskningar av företag och handlingar granskar bland annat lager samt förfaranden, bokföring och varor. Granskningarna utförs på basis av riskanalyser eller lagstiftning. Det riskbaserade valet av objekt kompletteras av slumpmässigt urval.

Granskning av företag omfattar granskning av företagets verksamhet, organisation, förvaltning, interna övervakningsmetoder, affärssystem och bokföringsmaterial. I regel involverar granskningar av företag företagsbesök. Företagsgranskningar kan utföras proaktivt innan tillstånd eller ställning beviljas och innan tillståndsändringar godkänns. Retroaktiva företagsgranskningar granskar företagets verksamhet samt affärstransaktionernas och tullanmälningarnas riktighet efter tulldeklarationer eller -beskattning.

Med granskning av handlingar avses granskning av affärstransaktioner efter tulldeklarationer eller beskattning. Granskningen omfattar i regel flera separata förtullnings- eller beskattningsbeslut. I antalet granskningar av handlingar ingår också granskningar av tillstånd och granskningar i form av administrativ handräckning.

År 2018 utförde Tullen sammanlagt 231 granskningar av företag och handlingar (figur 2). Den årliga variationen i antalet granskningar påverkas bland annat av de årligen fastställda prioriterade områdena och granskningsmotiven för granskningsverksamheten samt det ökande utnyttjandet av elektroniskt granskningsmaterial. Efteruppbörden till följd av skattegranskningarna för beskattningsbeslut som verkställts fram till slutet av 2018 uppgick till 6,9 miljoner euro. Den årliga variationen i efteruppbörden påverkas bland annat av de prioriterade områdena för granskningsverksamheten, riskanalysen som används vid valet av objekt och de kritiska urvalsgrunderna, andelen lagstadgade granskningsobjekt samt de granskade företagens storlek och granskningarnas omfattning. Redan ett större objekt eller ett stort misstag kan ha en avsevärd inverkan på beloppet av efteruppbörden på årsnivå. År 2018 var sammanlagt fem granskningar av objekt inom grå ekonomi sådana som var relaterade till brott eller ledde till förundersökning. År 2017 var motsvarande antal sex.

Den ökade e-handeln syns i övervakningen av produkt förfalskningar

Tullen övervakar varor som gör intrång i immateriella rättigheter enligt förordning (EU) 608/2013. Med övervakningen eftersträvas att skydda människorna mot produkter som kan vara farliga för hälsa och säkerhet, och att skydda samhällets skatteintäkter och rättsinnehavarens ekonomiska intressen. Största delen av de produktförfalskningar som Tullen stoppar är produkter som gör intrång i registrerat varumärke eller registrerat mönsterskydd. Patenförseelser upptäcks också ibland. Övervakningen sker i samband med bland annat fysiska kontroller av varor.

Antalet samt det beräknade värdet på produktförfalskningar som Tullen stoppat 2013–2018 har varit sjunkande (figur 3). År 2018 sjönk antalet avsevärt från året innan. Nedgången var närmare 74 %. På motsvarande sätt över fyrdubblades produkt förfalskningarnas beräknade värde från året innan. Trenden på lång sikt visar att antalet stora stopp har minskat avsevärt och att tyngdpunkten på stoppen tydligt är förlagd till post- och expressfrakttrafiken. Bland annat näthandelns starka tillväxt har bidragit till den här utvecklingen, och följden av detta är att försändelserna har mindre storlek. Motsvarande trend har också noterats i de övriga EU-länderna.

EU:s nya varumärkesförordning som trädde i kraft i mars 2016 ger Tullen möjlighet att stoppa produkter som skickats via Finland till tredjeländer och som gör intrång på registrerade EU-varumärken. År 2018 var det tydligare än tidigare att största delen av varorna stoppades i post- och expressfrakttrafiken, där näthandeln spelar en stor roll. Med tanke på övervakningen är posttrafiken en utmaning på grund av den stora volymen och för att identifieringen av produktförfalskningar kräver noggrannare undersökningar där genomlysning i allmänhet inte räcker till.

Enheten för ekonomisk brottslighet

Tullen undersöker misstankar om ekonomisk brottslighet som faller under Tullens behörighet. Med ekonomiskt brott avses brott som siktar på ekonomisk vinning och som begåtts i anslutning till laglig affärsverksamhet. Huvudbrottet är i allmänhet skattebedrägeri eller grovt skattebedrägeri. Andra ekonomiska brott som undersöks är bland annat förfalsknings-, tulldeklarations-, miljö- och bokföringsbrott. I statistiken över ekonomisk brottslighet ingår även smuggling av punktskattebelagda produkter (alkohol, snus och cigaretter) när verksamheten kan jämföras med affärsverksamhet och yrkesutövning även om den inte uttryckligen sker med hjälp av affärsverksamhetsformer.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var 2018 sammanlagt ca 27 miljoner euro, jämfört med nästan dubbelt mer året innan (figur 4). Effektiviteten i utredningen av ekonomiska brott består av de skador som de utredda ärendena orsakat, dvs. undandragen skatt, de skador som åsamkats i de ärenden som utreds eller där utredning inte inletts (kvarstad och skingringsförbud), tillgångar som Tullen återfått och tillgångar som anvisas utmätningsman eller annan. Den största delen av minskningen av samhällsnyttan 2018 beror på minskningen av skador som orsakats genom brott. Beloppet av återtagen vinning av brott varierar årligen. År 2018 utredde Tullen sammanlagt 1 294 skattebedrägerier, varav 116 var grova. Antalet skattebrott ökar.

Den ökade brottsligheten genom bedrägerier som gäller mervärdesbeskattning i gemenskapshandeln bekämpar Tullen i samarbete med Skatteförvaltningen och utländska lagövervakningsmyndigheter.

Tullens bekämpning av grå ekonomi har varit effektiv och haft rätt inriktning

I enlighet med strategin som godkänts för åren 2016–2020, bekämpar Tullen grå ekonomi och skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och bekämpa gränsöverskridande grov brottslighet. Effektiviteten i Tullens bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet mäts i mängden administrativa åtgärder och åtgärder som grundar sig på brott och har under åren 2013–2018 varierat mellan 36 och 87 miljoner euro (figur 5). Antalet avslöjade skattebedrägerier ökade med 132 % från 2013 till 2018. Under sexårsperioden har antalet grova skattebedrägerier uppgått till 51–116 per år, skattebedrägerier till 148–251 och lindriga skattebedrägerier till 358–927 per år.


Tingsrätterna avgör ekonomiska brott som första instans

Källa: Justitieministeriet

Antalet ekonomiska brott har hållits på samma nivå under de senaste åren.

Grovt bokföringsbrott har varit den allmännaste beteckningen för ekonomiska brott som avgjorts av domstolarna. Ofta har ett grovt bokföringsbrott samband med något annat brott, exempelvis grovt skattebedrägeri. På behandlingstiden för ekonomiska brott inverkar bland annat omfattningen på ärendet. I tingsrätten har mediantiden för behandlingen av brott varierat för olika brottsbeteckningar mellan cirka 60 dagar till 200 dagar.