Brottsbekämpning

Polisen | Tullen | Justitieministeriet

Ett intensivt myndighetssamarbete och enskilda omfattande komplexa rättsfall syns i polisens statistik över ekonomisk brottslighet

Källa: Polisen 

År 2017 kom över 2 069 nya ärenden om ekonomisk brottslighet till polisens kännedom. Till dessa kopplades totalt 4 271 brott.  Antalet ekonomiska brottmål som kommit till polisens kännedom har ökat jämnt under åren 2013–2017. Enligt statistiken för januari–juni 2018 är antalet ekonomiska brottmål i en nedåtgående trend.

Det stora antalet nya ärenden om ekonomisk brottslighet som kommit till polisens kännedom under de senaste åren syns i att det fortfarande finns många ärenden som är öppna. Det är positivt att antalet brottsutredningar som slutfördes i fjol var en aning större än antalet nya utredningar som inleddes, och den här trenden har fortsatt under januari–juni 2018.

Antalet skattebrott som kommit till polisens kännedom är i en nedåtgående trend

Största delen av de ekonomiska brott som polisen fått kännedom om anmäls av andra myndigheter som bekämpar ekonomisk brottslighet. Ett effektivare tillvägagångssätt vid val av skatterevisionsobjekt och den nya anvisningen om brottsanmälningar har bidragit till den ökade mängden skattebrott som kommit till polisens kännedom. Även enskilda omfattande och komplexa brottsutredningar syns klart i statistiken.

Grova skattebedrägerier och skattebedrägerier ökade med tolv procent 2017 jämfört med året innan. Särskilt grova skattebedrägerier har ökat klart under de senaste åren. Av statistiken för januari–juni 2018 framgår att antalet grova skattebedrägerier som kommit till polisens kännedom är i en nedåtgående trend.

Vid jämförelse av polisens och Skatteförvaltningens statistik noteras att de inte är enhetliga gällande antalet ärendeslag. Exempelvis gjorde Skatteförvaltningen förra året totalt 721 brottsanmälningar av grovt skattebedrägeri och antalet ärendeslag som anmälts till polisen är 621. Polisens statistik baserar sig på den definition av ekonomiskt brott som polisen använder sig av. Av Skatteförvaltningens brottsanmälningar kan en del hamna på ett annat år i polisens statistik eller under ett enda ärendeslag.

I statistiken för år 2017 över brottmål som klassificeras som ekonomiska brott syns en klar uppgång bl.a. inom grova skattebedrägerier, identitetsstölder och förfalskningar. Förklaringen till den statistiska ”toppen” i denna statistik förklaras med att man av Skatteförvaltningen försökte få felaktig momsåterbäring genom att använda förfalskade anmälan om kontoändringar. De här enskilda omfattande och komplexa brottsutredningarna syns tydligt i statistiken. Under de senaste åren har ett effektiverat myndighetssamarbete även ökat antalet miljöbrott som kommit till polisens kännedom.

Efter 2015 års lagändring har Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen i 1 100 fall överlåtit information om tvivelaktiga transaktioner till Skatteförvaltningen. Som en följd av de skattegranskningar som inletts på basis av denna överlåtna information har skatter på totalt cirka 6,6 miljoner euro fastställts fram till september 2017. I ekonomisk brottslighet relaterar penningtvätt vanligtvis till bedrägerier, skattebedrägerier och bokföringsbrott.

Fram till juni 2018 återvanns vinning av brott till en summa på 10,4 miljoner euro

Både storleken på brottsskador till följd av ekonomiska brott som kommit till polisens kännedom och den vinning av brott som polisen kunde lägga beslag på har sjunkit under de två senaste åren. Hur mycket vinning av brott som polisen lägger beslag på beror på typen av de brottsärenden som utreds och därför varierar storleken på vinning av brott från år till år. Polisen registrerade cirka 15,7 miljoner euro år 2017 i beslagtagen vinning av brott i samband med ekonomisk brottslighet, vilket är något mer än året innan. För perioden januari–juni i år har polisen redan tecknat vinning av brott till en summa på 10,4 miljoner euro. Mängden egendom som fåtts i besittning är på god nivå jämfört med totalmängden i fjol. Vanligtvis fås endast en del av vinningen av brott tillbaka. Storleken på den vinning av brott som polisen lägger beslag på kan dock anses ligga på en god nivå i en internationell jämförelse.


Tullen tryggar skatteutfallet, bekämpar den grå ekonomin samt avslöjar och utreder ekonomiska brott

Källa: Tullen

Tullen uppbar cirka 2,9 miljarder euro i skatter till EU och finska staten år 2017. Statistiken visar Tullens skatteuppbörd samt effektiviteten i såväl den administrativa bekämpningen som i brottsbekämpningen. Tullens statistik är bra att jämföra med lägesbilden då det gäller andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att få rätt proportioner och tyngdvärde på saker och fenomen.

Tullen främjar likvärdig konkurrens och ingriper effektivt i oegentligheter

Tullen kontrollerar varor som den beskattar. En kund måste betala skatten innan Tullen överlämnar varan, om inte kunden beviljas kredit.

Detta decennium har medfört nya fenomen som syns i Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet, till exempel den internationella ekonomiska brottsligheten kopplad till e-handeln och trafiken inom EU-handeln. Internet används allt mer för marknadsföring och försäljning av högt beskattade varor till konsumenter, samtidigt som de skattebestämmelser som gäller för dessa varor kringgås.

Tyngdpunkt i Tullens kontrollverksamhet är områden och aktörer till vilka betydande skatteintressen kan kopplas. Tullövervakning, som sker i realtid och är inriktad på olika transportslag med flöden av varor, fordon och passagerare, har också en viktig roll i att säkerställa riktigheten i beskattningen och följaktligen att minska skattefelet. Bekämpningen av de ekonomiska brott som Tullens brottsbekämpningsavdelning har utredningsansvar för tar också sikte på att minska skattfelet.

Skatterester av skatter och avgifter av skattenatur som påförts åren 2013–2017

 

Av de skatter och avgifter av skattenatur som påförts under åren 2013–2017, har andelen obetalda skatter varierat mellan 0,05–0,25 %. Av tulluppbörden på knappt tre miljarder euro år 2017, var skatteresternas andel av de skatter och avgifter av skattenatur som påförts, cirka 1,1 miljoner euro eller 0,05 %.

Tullen övervakar företag genom företags- och dokumentgranskningar

Syftet med Tullens granskningsverksamhet är att säkerställa fiskal riktighet i tull- och beskattningsärenden, främja och säkerställa en smidig utrikeshandel och skydda samhället genom att bland annat motverka verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi.

Tullens granskningsområden fram till slutet av 2016 utgjordes av tullförfaranden, punktbeskattning, bilbeskattning, farledsavgifter, EU:s stöd till jordbruket och den inre marknaden samt skattegränsen mot Åland. Punktbeskattningen och bilbeskattningen överfördes i början av 2017 till Skatteförvaltningen. Tullen gör dock fortfarande punktskattekontroller av skatteupplag för Skatteförvaltningens räkning.

Granskningsverksamheten är landsomfattande och den genomförs i realtid, i initialskedet och i efterhand.  Utöver företags- och dokumentgranskningar görs exempelvis lager-, förfarande-, bokförings- och varugranskningar. Granskningarna utförs på basis av riskanalyser eller lagstiftning. Det riskbaserade valet av objekt kompletteras av slumpmässigt urval.

Företagsgranskningomfattar granskning av företagets verksamhet, organisation, förvaltning, företagets interna kontroll, affärssystem och bokföringsmaterial. I regel involverar granskningar av företag företagsbesök. Granskningar av företag kan utföras i initialskedet innan tillstånd eller  status beviljas samt innan en tillståndsändring godkänns, eller i efterhand efter tullklarering eller -beskattning. Vid en granskning av företag i efterhand granskas företagets verksamhet samt riktigheten i affärstransaktionerna och i tulldeklareringen.

Med dokumentgranskning avses här granskning av affärstransaktioner efter tullklarering eller beskattning. Granskningen omfattar i regel flera transaktioner samt förtullnings- eller beskattningsbeslut. I antalet dokumentgranskningar ingår också granskningar relaterade till tillstånd samt granskning av dokument gällande administrativ handräckning.

Företags- och dokumentgranskningar åren 2013–2017

Den årliga variationen i antalet granskningar beror bland annat på årligen fastställda kärn områden och granskningsobjekt för granskningsverksamheten samt det ökande utnyttjandet av elektroniskt granskningsmaterial. Minskningen av antalet granskningar år 2017 beror främst på att punkt- och bilskattegranskningarna har överförts till Skatteförvaltningen. Kärnområdet år 2017 var tullförfaranden.

Efteruppbörd visas i statistiken för det år beslutet fastställs. Den årliga variationen av beloppet för efteruppbörden påverkas bland annat av vilka områden som är prioriterade i granskningsverksamheten, den riskanalys och de kritiska urvalsgrunder som används vid valet av objekt, andelen lagstadgade granskningsobjekt samt de granskade företagens storlek och granskningarnas omfattning. Redan ett större objekt eller ett stort misstag kan ha en avsevärd inverkan på efteruppbörden på årsnivå.

Tullen gjorde år 2017 sammanlagt 244 företags- och dokumentgranskningar. Efteruppbörden till följd av skattegranskningar uppgick till 6,1 miljoner euro för beskattningsbeslut som debiterats före utgången av 2017.

Av de företagsgranskningar som år 2017 gjordes gällande grå ekonomi-objekt var totalt sex stycken granskningar straffrättsligt grundade eller ledde till en förundersökning. År 2016 var motsvarande siffra 25 granskningar.

Den ökade e-handeln syns i övervakningen av produktförfalskningar

Tullen övervakar varor som gör intrång i immateriella rättigheter enligt förordning (EU) 608/2013. Med övervakningen eftersträvas att skydda människorna mot produkter som kan vara farliga för hälsa och säkerhet, och att skydda samhällets skatteintäkter och rättsinnehavarens ekonomiska intressen. Största delen av de produktförfalskningar som Tullen stoppar är produkter som gör intrång i registrerat varumärke eller registrerat mönsterskydd. Patenförseelser upptäcks också ibland. Övervakningen sker bland annat i samband med fysiska kontroller av varor.

Marknadsvärdet på beslagtagna produkter som gjort intrång i immateriella rättigheter (IPR) och antal som stoppats

Antalet samt det beräknade värdet på produktförfalskningar som Tullen stoppat har varit sjunkande med undantag för år 2016. År 2017 ökade antalet betydligt medan det beräknade värdet för produktförfalskningarna fortsatte att minska i linje med den långsiktiga trenden. Trenden på lång sikt visar att antalet stora stopp har minskat avsevärt och att tyngdpunkten på stoppen tydligt är förlagd till post- och expressfrakttrafiken. Internethandelns starka tillväxt har bidragit till den här utvecklingen, och följden av detta är att försändelserna är mindre i storlek. Motsvarande trend har också noterats i de övriga EU-länderna. EU:s nya varumärkesförordning som trädde i kraft i mars 2016 ger Tullen möjlighet att stoppa produkter som skickats via Finland till tredje länder och som gör intrång i registrerade EU-varumärken.

Enheten för ekonomisk brottslighet

Tullen undersöker misstankar om ekonomisk brottslighet som faller under Tullens behörighet. Med ekonomiskt brott avses brott som siktar på ekonomisk vinning och som begåtts i anslutning till laglig affärsverksamhet. Huvudbrottet är i allmänhet skattebedrägeri eller grovt skattebedrägeri. Dessutom utreds bland annat förfalsknings-, tullklarerings-, miljö- och bokföringsbrott. I statistiken ingår även smuggling av punktskattebelagda produkter (alkohol, snus och cigaretter) i ekonomisk brottslighet. Detta även om inte affärsverksamhetsformer tydligt utnyttjas för smugglingen, men verksamheten kan jämföras med affärsverksamhet och yrkesutövning.

Effektivitet i utredning av ekonomiska brott, återtagen ekonomisk vinning av brott och avslöjade skattebedrägerier åren 2013–2017

Inom Tullen mäts effektivitet i utredningen av ekonomiska brott i de skador som de utredda ärendena orsakat, dvs. undandragen skatt, de skador som åsamkats i de ärenden som utreds eller där utredning inte inletts, kvarstad och skingringsförbud, tillgångar som Tullen återfått och i tillgångar som anvisas utmätningsman eller annan.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet var år 2017 cirka 55 miljoner euro. Året innan var samhällsnyttan sammanlagt nästan 29 miljoner euro mindre. Den största delen av ökningen av samhällsnyttan beror på ökningen av skador som orsakats genom brott.

Beloppet av återtagen vinning av brott i samband med ekonomiska brott varierar stort på årsbasis. Summan av ekonomisk vinning av brott består av den egendom som Tullen återfått, säkringsåtgärder (kvarstad och förbud mot skingring) och tillgångar som anvisas utmätningsman eller annan.

Tullen utredde år 2017 sammanlagt 1 086 skattebedrägerier, vilket är 172 skattebedrägerier fler än året innan. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 83 till antalet.

Den ökande brottsligheten genom bedrägerier vid mervärdesbeskattning i gemenskapshandeln bekämpar Tullen i samarbete med Skatteförvaltningen och utländska brottsbekämpande myndigheter. År 2017 observerades i likhet med tidigare år olaglig verksamhet i samband med export- och transiteringsförfarandet inom logistikbranschen. De fall som tullen undersökt har bland annat gällt varor som inte exportklarerats eller haft felaktiga varubeskrivningar.

Tullens bekämpning av den grå ekonomin har varit effektiv och haft rätt inriktning

I enlighet med strategin som godkänts för åren 2016–2020, bekämpar Tullen grå ekonomi och skyddar samhället genom att säkerställa produktsäkerheten och bekämpa gränsöverskridande grov brottslighet.

Effektiviteten i Tullens bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet åren 2013–2017  

Effektiviteten i Tullens bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet har under åren 2013–2017 växlat mellan 45 och 87 miljoner euro. Effektiviteten mäts i mängden administrativa åtgärder och åtgärder som grundar sig på brott.

Skattebedrägerierna har ökat med 95 procent mellan åren 2013 och 2017.  Under femårsperioden har antalet grova skattebedrägerier uppgått till 51–109 per år, skattebedrägerier till 148–226 och lindriga skattebedrägerier till 358–822 per år. Antalet skattebedrägeribrott har ökat inom alla gärningsformer.

Tullen bedömer skattefelet

Tullen medverkade i utvecklandet av en metod för att uppskatta det nationella skattefelet och har därefter själv varje år gjort uppskattningar av skattefelet för de skatter och avgifter av skattenatur som Tullen har ansvar för att uppbära. Tullen har tillgodogjort sig resultatet av skattefelsuppskattningar i inriktningen av sin verksamhet.

Skattefelet för de skatter och avgifter av skattenatur som Tullen samlar in

Skattefelet är differensen mellan det lagenliga skatteutfallet och det faktiska skatteutfallet. Det lagenliga skatteutfallet är de skatter som kunder ska ha betalat enligt gällande lagar. Skattefelet indelas i två grupper: skatterester samt anmälan om försummelse och fel i deklarationer. Oftast beror felen och försummelserna på brister i deklarationen eller en tredje parts anmälan som innehåller fel och brister. Det faktiska skatteutfallet och skattefelet innehåller inga eventuella dröjsmålspåföljder eller skadeståndsfordringar. Skattefelet orsakas av bristande kunnande, vårdslöshet samt uppsåt, det vill säga grå ekonomi.

Skatterester och utvecklingen av skattefelet per skatteslag åren 2012–2016

    

    


Tingsrätterna avgör ekonomiska brott som första instans

Källa: Justitieministeriet

Avgjorda ärenden per år och enligt typ av avgöranden

Antalet ekonomiska brott har hållits på samma nivå under de senaste åren.

Avgjorda ärenden enligt brottsbeteckning, antalet ärenden och behandlingstider årligen

Grovt bokföringsbrott har varit den allmännaste beteckningen för ekonomiska brott som avgjorts av domstolarna. Ofta har ett grovt bokföringsbrott samband med något annat brott, exempelvis grovt skattebedrägeri. På behandlingstiden för ekonomiska brott inverkar bland annat omfattningen på ärendet. I tingsrätten har mediantiden för behandlingen av brott varierat för olika brottsbeteckningar mellan cirka 60 dagar till 200 dagar.