Rättssäkerhet och insolvens

Konkursombudsmannens byrå | Riksfogdeämbetet

Konkursombudsmannens byrå övervakar konkursförfaranden

Källa: Konkursombudsmannens byrå

Konkurser 2014–2018

Av figur 1 framgår att antalet gäldenärer som försatts i konkurs 2018 ökade med 19,3 procent jämfört med året innan. Sammanlagt 3 051 konkursförfaranden är anhängiga, och av dem fortsätter 470 som offentlig utredning med statens medel.

Specialrevisioner och kostnaderna för dem 2014–2018

Antalet specialrevisioner ökade något från året innan (figur 2). De specialrevisioner som konkursombudsmannen förordnat hänför sig främst till konkursbon med små tillgångar, där boförvaltarna har konstaterat behov av att mer i detalj utreda verksamheten före gäldenärens konkurs.

Nettokostnaderna för revisionerna sjönk med cirka 20 % från året innan (figur 3–4). Eftersom specialrevisioner utförs i konkursbon med små tillgångar är återkrav möjligt endast om det samlats tillräckligt med medel i konkursboet till exempel i form av återvinning eller skadestånd till följd av brott.

Offentliga utredningar och kostnaderna för dem 2014–2018

Antalet anhängiga offentliga utredningar utgör 15,4 procent av alla anhängiga konkursförfaranden (figur 5). Kostnaderna för offentliga utredningar har stigit till en högre nivå än tidigare, även om över en tredjedel av konkurserna som är föremål för offentlig utredning får tillräckligt med medel för att täcka kostnaderna för förfarandet. Utdelningen till borgenärerna i avslutade offentliga utredningar översteg avsevärt de årliga nettokostnaderna för offentliga utredningar (figur 6).


Finländarna skuldsätter sig – utsökningen har statistik

Källa: Riksfogdeämbetet

Finländarna betalar sina fakturor mest samvetsgrant i Europa. Utsökningsstatistiken visar dock att de ekonomiska svårigheterna ökar också i Finland. Invånarnas utsökningsskulder ökar.

Skuldsättningen ökar

I Finland är privatpersoners och företags betalningsmoral på en hög nivå internationellt sett. Skulderna betalas och skyldigheterna fullgörs. Det finns dock situationer när såväl företag som människor skuldsätter sig och skulderna måste drivas in.

Skuldsättning och att bli kund hos utsökningen är inte detsamma som grå ekonomi eller ekonomisk brottslighet. Skuldsättning är något som berör människor i alla inkomstklasser.

Den grå ekonomin kan locka

Att hamna i ekonomiska svårigheter kan fresta att ta svartjobb, dölja egendom eller försumma fullgörandet av obligatoriska arbetsgivarskyldigheter eller andra skyldigheter i företagsverksamheten. Därför ingår också utsökningsstatistik i Lägesbilden av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Förändringar syns i statistiken

Med hjälp av utsökningsstatistik får vi information om såväl förändringar i skuldbelopp som antal gäldenärer som är föremål för utsökning. Statistiken visar förändringsriktningen och hjälper oss att relatera saker.

Utsökningsstatistiken är bra att granska genom att jämföra den med denna lägesbilds andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Antalet utsökningsärenden ökar svagt

Till utsökningen eller till sökande under utsökningen betalas ungefär hälften av de ärenden som anhängiggjorts. Den andra hälften av ärendena returneras till de sökande med hänvisning till medellöshetshindret (figur 1). Indrivningsresultatet påverkas av många faktorer som är är oberoende av utsökning.

Ökningen av antalet ärenden under 2017 förklaras i huvudsak av periodisering. En stor del av skatteärenden för 2016 inleddes under 2017. År 2018 började antalet skatteärenden minska. Däremot anhängiggjordes fler offentlig- och privaträttsliga ärenden.                                                      

Gäldenärerna indelas i fysiska personer och företag. Fördelningen är oförändrad (figur 2). Observera att ärenden kan inledas flera gånger för samma gäldenär i utsökningssystemet. Detta sker exempelvis då då ärenden "betalas i sin helhet" och nyaärenden anhängiggörs vid en senare tidpunkt.

Figur 3 visar inledda utsökningsärenden totalt och grupperade enligt skatter, övriga offentligrättsliga ärenden (exempelvis försäkringspremier eller kommunernas och andra offentliga samfunds fordringar som t.ex. sjukvårds‐ och dagvårdsavgifter) och övriga ärenden (privaträttsliga indrivnings- och åtgärdsärenden, underhåll och böter).

Hälften av finländarna bor i Helsingfors och i övriga södra Finland. Här grundas också mer än hälften alla nya företag. Detta återspeglas också i den regionala fördelningen av antalet utsökningsärenden.  

Skuldsättning ökar risken för människor att verka i den grå ekonomin.