Rättssäkerhet och insolvens

Konkursombudsmannens byrå övervakar konkursförfaranden

Källa: Konkursombudsmannens byrå

Konkurser 2013–2017

Antalet gäldenärer som försattes i konkurs minskade med 13 procent år 2017 jämfört med året innan. Antalet konkursförfaranden som har inletts är 2 966. Av dessa fortsätter 484 som offentlig utredning med statens medel.

Särskilda granskningar 2013–2017

Antalet särskilda granskningar har legat på samma nivå som föregående år. De särskilda granskningar som konkursombudsmannen beslutar om avser närmast konkursbon där boförvaltarna har upptäckt ett behov av att noggrannare utreda verksamheten innan gäldenärens konkurs.

Kostnader för särskilda granskningar 2013–2017

Kostnaderna för särskilda granskningar minskade med 15 procent jämfört med året innan. Eftersom särskilda granskningar görs i konkursbon med små tillgångar, är återkrav endast möjligt om tillräckligt med medel har influtit i konkursboet, exempelvis i form av återvinning eller skadestånd till följd av brott.

Offentliga utredningar 2013–2017

Antalet av offentliga utredningar har ökat till 16,3 procent av alla pågående konkursförfaranden.

Kostnader för offentliga utredningar 2013–2017

Kostnaderna för offentliga utredningar har ökat stadigt, även om tillräckligt med medel flyter in för att täcka kostnaderna för förfarandet i en tredjedel av de konkurser som är föremål för en offentlig utredning.

Utdelningarna som tilldelats borgenärerna i avslutade offentliga utredningar överstiger i regel de årliga nettokostnaderna för offentliga utredningar. 

    


Finländarna skuldsätter sig – utsökningen har statistik

Källa: Riksfogdeämbetet

Finländarna betalar sina fakturor mest samvetsgrant i Europa. Utsökningsstatistiken visar dock att de ekonomiska svårigheterna ökar också i Finland. Invånarnas utsökningsskulder ökar.

Skuldsättningen ökar

I Finland är privatpersoners och företags betalningsmoral på en hög nivå internationellt sett. Skulderna betalas och skyldigheterna fullgörs. Det finns dock situationer när såväl företag som människor skuldsätter sig och skulderna måste drivas in.

Skuldsättning och att bli kund hos utsökningen är inte detsamma som grå ekonomi eller ekonomisk brottslighet. Skuldsättning är något som berör människor i alla inkomstklasser.

Den grå ekonomin kan locka

Att hamna i ekonomiska svårigheter kan fresta att ta svartjobb, dölja egendom eller försumma fullgörandet av obligatoriska arbetsgivarskyldigheter eller andra skyldigheter i företagsverksamheten. Därför ingår också utsökningsstatistik i Lägesbilden av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Förändringar syns i statistiken

Med hjälp av utsökningsstatistik får vi information om såväl förändringar i skuldbelopp som antal gäldenärer som är föremål för utsökning. Statistiken visar förändringsriktningen och hjälper oss att relatera saker.

Utsökningsstatistiken är bra att granska genom att jämföra den med denna lägesbilds andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta rätt proportioner och betydelser för saker och fenomen.

Antalet utsökningsärenden ökar svagt

Totala antalet inledda ärenden inom utsökningen per år (st.)

Till utsökningen eller till sökande under utsökningen betalas ungefär hälften av de ärenden som anhängiggjorts. Den andra hälften av ärendena returneras till de sökande med hänvisning till medellöshetshindret. Indrivningsresultatet påverkas av många faktorer som är är oberoende av utsökning.

Ökningen av antalet ärenden under 2017 förklaras i huvudsak av periodisering. En stor del av skatteärenden för 2016 inleddes under 2017.

Ungefär 90 % av gäldenärerna inom utsökningen är fysiska personer   

                                                         

Gäldenärerna indelas i fysiska personer och företag. Fördelningen är oförändrad. Observera att ärenden kan inledas flera gånger för samma gäldenär i utsökningssystemet. Detta sker exempelvis då då ärenden "betalas i sin helhet" och nyaärenden anhängiggörs vid en senare tidpunkt.

Fördelningen av ärendeslag inom utsökningen enligt region

Inledda utsökningsärenden totalt och grupperade enligt skatter, övriga offentligrättsliga ärenden (exempelvis försäkringspremier eller kommunernas och andra offentliga samfunds fordringar som t.ex. sjukvårds‐ och dagvårdsavgifter) och övriga ärenden (privaträttsliga indrivnings- och åtgärdsärenden, underhåll och böter).

Hälften av finländarna bor i Helsingfors och i övriga södra Finland. Här grundas också mer än hälften alla nya företag. Detta återspeglas också i den regionala fördelningen av antalet utsökningsärenden.  

Skuldsättning ökar risken för människor att verka i den grå ekonomin.