Rättssäkerhet och insolvens

Konkursombudsmannens byrå | Riksfogdeämbetet

Konkursombudsmannens byrå övervakar konkursförfarandet

Källa: Konkursombudsmannens byrå

Konkurser 2015–2019

Av figur 1 framgår att antalet gäldenärer som försatts i konkurs 2019 ökade med 5,7 procent jämfört med året innan. Sammanlagt 3 131 konkursförfaranden är anhängiga, och av dem fortsätter 486 som offentlig utredning med statens medel.

Specialrevisioner 2015–2019

Antalet specialrevisioner höll sig på samma nivå som året innan (figur 2). De specialrevisioner som konkursombudsmannen förordnat hänför sig främst till konkursbon med små tillgångar, där boförvaltarna har konstaterat behov av att mer i detalj utreda verksamheten före gäldenärens konkurs.

I anslutning till programmet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet utvecklades som myndighetssamarbete en påskyndad operativ modell för specialrevisioner. Den operativa modellen tillämpades under 2019 redan i flera tillämpliga konkursförfaranden, och erfarenheterna är positiva. Specialrevisionerna har genomförts i ett tidigare skede och i högre grad beaktat processens behov. Dessutom har straffprocessens förundersökningsfas blivit snabbare, återvinningen av brottslig vinning blivit effektivare och förfarandet har främjat informationsutbytet och samarbetet mellan boförvaltaren, polisen, åklagaren och specialrevisorerna.

År 2019 bekostade konkursombudsmannens byrå avslutandet av bokföringen i 47 konkursbon. Antalet har ökat varje år, och 2019 var det 20,5 procent större än 2018.

Kostnader för specialrevisioner 2015–2019

Revisionskostnaderna har varit i linje med de årliga anslagen, vilket delvis beror på konkurrensutsättning av upphandlingarna.

Eftersom specialrevisioner utförs i konkursbon med små tillgångar är återkrav möjligt endast om det samlats tillräckligt med medel i konkursboet till exempel i form av återvinning eller skadestånd till följd av brott.

Offentliga utredningar 2015–2019

År 2019 inleddes 60 nya offentliga utredningar, vilket motsvarar nivån under de senaste åren (figur 5). Antalet anhängiga offentliga utredningar utgör 15,5 procent av alla anhängiga konkursförfaranden. Antalet offentliga utredningar har varit stort, eftersom handläggningen av straffprocesserna och civiltalan och inledning av indrivning ofta pågår i flera år.  

År 2019 samordnade konkursombudsmannens byrå tre utredningshelheter relaterade till grå ekonomi och med kopplingar till flera konkursdrabbade bolag. En del av dessa konkursbon har blivit föremål för offentliga utredningar.

Kostnader för offentliga utredningar 2015–2019

Kostnaderna för offentliga utredningar har stigit ytterligare. Detta beror på det stora antalet anhängiga offentliga utredningar och på att arvodena och kostnaderna alltid faktureras under kalenderåret enligt de nya faktureringsanvisningarna, så att anslagets tillräcklighet tillförlitligt kan följas upp.

Andelarna till borgenärerna för de offentliga utredningar som avslutades 2019 blev betydligt mindre än tidigare (figur 6). De årliga variationerna kan även framöver vara stora.


Utsökning innebär att försummade skyldigheter åtgärdas

Källa: Riksfogdeämbetet

Utsökningsväsendet utgör en del av rättsväsendet och verkställer domar samt indriver direkt utsökningsbara fordringar, såsom skatter, böter och försäkringspremier. Utsökningen förebygger grå ekonomi och ekonomisk brottslighet genom sina lagstadgade uppgifter, dvs. en effektiv utsökning. Utsökningen tar också fram information som behövs för bedömningen av kreditvärdigheten.

Utsökningen är aktiv i bekämpningen av grå ekonomi och återtagande av brottsvinning tillsammans med andra myndigheter, såsom polisen, Tullen och Skatteförvaltningen. Syftet är att återta brottslig vinning av gärningsmän och försvåra brottslig företagsverksamhet. Utsökningen utreder den utmätningsbara förmögenheten och kan rikta verkställighetsåtgärder även mot egendom som en gäldenär strävar efter att undanhålla borgenärer genom bland annat konstgjorda förmögenhetsarrangemang. Sådana fall sköts främst av utsökningens specialindrivningsenheter, som fokuserar på utredning av arbetsdryga fall.

Skuldsättningen är fortfarande hög

I Finland är privatpersoners och företags betalningsmoral på en hög nivå internationellt sett. Skulderna betalas och skyldigheterna fullgörs. Det finns dock situationer när såväl företag som människor skuldsätter sig och skulderna måste drivas in.

Skuldsättning och att bli kund hos utsökningen är inte detsamma som grå ekonomi eller ekonomisk brottslighet. Skuldsättning är något som berör människor i alla inkomstklasser.

På sistone har utsökningsväsendet årligen redovisat ca en miljard euro till sökande 

Volymerna för gäldenärer inom specialindrivningen och de belopp som redovisas till borgenärerna varierar kraftigt från år till år. År 2019 utreddes 366 gäldenärer och behandlades 596 gäldenärer. År 2019 landade indrivningsresultatet för specialindrivningen på ca 30,3 miljarder euro. 

Den grå ekonomin kan locka

Att hamna i ekonomiska svårigheter kan fresta att ta svartjobb, dölja egendom eller försumma fullgörandet av obligatoriska arbetsgivarskyldigheter eller andra skyldigheter i företagsverksamheten. Därför ingår också utsökningsstatistik på webbplatsen Grå ekonomi och ekonomisk brottslighet.

Förändringar syns i statistiken

Med hjälp av utsökningsstatistik får vi information om såväl förändringar i skuldbelopp som antal gäldenärer som är föremål för utsökning. Statistiken visar förändringsriktningen och hjälper oss att relatera saker. Utsökningsstatistiken är bra att granska genom att jämföra den med andra myndigheters observationer och statistik på webbplatsen.

Utsökningen har fortfarande många anhängiga ärenden 

Nedgången i antalet anhängiga ärenden 2019 beror främst på reformen av tidsschemat för skatteåterbäring (figur 1). Därför anhängiggjordes fler ärenden än normalt i slutet av 2018. År 2019 anhängiggjordes färre skatteärenden än året innan, men i stället ökade antalet andra offentligrättsliga ärenden.

Av figur 3 framgår det totala antalet anhängiga ärenden i utsökningen och indelade i skatter, övriga offentligrättsliga ärenden (t.ex. försäkringspremier och kommuners och övriga offentliga samfunds fordringar, såsom sjukvårds- och dagvårdsavgifter).

Hälften av finländarna bor i Helsingfors och i övriga södra Finland. Där grundas också mer än hälften alla nya företag. Detta återspeglas också i den regionala fördelningen av antalet ärenden i utsökningen. Skuldsättning ökar risken för grå ekonomi.