Projekt och övervackning

Genom samarbete kunskap om att bekämpa grå ekonomi i städerna

Källa: Skatteförvaltningen 7.12.2018

Erfarenheterna av förebyggande bekämpning av grå ekonomi i samarbete med städerna har varit lovande.

Skatteförvaltningens bekämpning av grå ekonomi inledde 2016 ett även internationellt nytt samarbete med städerna genom förebyggande verksamhet i bekämpningen av grå ekonomi. Till samarbetet har det i början valts städer som har en fiskalt betydande upphandling och geografiskt ligger på olika håll i Finland. Även konkurrens- och konsumentverket har deltagit i samarbetet ända från början genom att i sin verksamhet i huvudsak betona frågor som gäller karteller.

Målet med samarbetet är att utveckla städernas beredskap att identifiera och bekämpa grå ekonomi inom deras olika funktioner. Samtidigt har den gråa ekonomins mångfald lyfts fram utöver den traditionella formen att betala lön svart. Även frågor om korruption har framförts.

Goda erfarenheter som förebild

Städerna har satsat på bekämpningen av grå ekonomi och övervakningen av oegentligheter på mycket olika sätt.

Vissa städer har infört en intern tipskanal för att lämna anonyma iakttagelser. För att behandla tipsen har det skapats ett ändamålsenligt förfarande och en dokumentering av olika faser vilka tillsammans skapar en grund för trovärdigt ingripande i och uppföljning av oegentligheter samt ökar det interna förtroendet.

- Situationen skiljer sig betydligt från de situationer där iakttagelserna har riktats direkt till stadsdirektören för kännedom, påpekar överinspektör Tommi Lehtinen.

Anvisningarna och den interna övervakningen hjälper att etablera kutymen

I allmänhet baserar sig städernas anvisningar i huvudsak på de krav som upphandlings- och beställaransvarslagen ställer. I utvecklade modeller utgör andra förfaringssätt som anknyter till bekämpningen av grå ekonomi en del av upphandlingsanvisningen eller finns som en separat anvisning.

Verksamhet som typiskt pekar på korruption i Finland kan vara exempelvis ett nätverk av gamla vänner. Vi har stött på företeelsen i samarbetet och i vissa sammanhang har attityderna till missbruk av inflytande varit förringande. Tillvägagångssätten som är etiskt tvivelaktiga kan från tidigare vara sådana allmänt godtagna sätt att gå till väga som ingen vill eller vågar ingripa i.

- Vem som helst kan övervaka exempelvis publicerade inköpsfakturor men egen övervakning behövs ändå mot oegentligheter. I allmänheten har det förelegat exempel på situationer där den egna övervakningen har brustit, berättar Lehtinen.

De observationer som vi har gjort under samarbetet är att vissa städers interna funktioner inte har varit medvetna om vem som ska ta hand om övervakningen i vilka situationer eller var alla olika anvisningar finns. I vissa städer ligger bekämpningen av grå ekonomi på vissa aktörers ansvar vilka har som uppgift att samordna helheter med olika enheter. Dessa städer har ofta även satsat på att övervaka att anvisningarna följs samt på att utveckla den interna övervakningen.

Genom samarbete söks genomslagskraft

Genom samarbetet strävar Skatteförvaltningen efter att öka medvetenheten om de metoder som kan användas för att identifiera en oärlig aktör före ett avtal ingås eller under avtalsperioden. Genom att använda förbyggande metoder strävar vi efter att främja städernas val av sina avtalsparter så att de väljer företag som handlar rätt och sköter sina lagstadgade förpliktelser. Detta påverkar också en ökning av skatteintäkterna eftersom städerna utöver att de är betydande användare av offentliga medel även är skattetagare.

Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi förorsakar samhället miljardförluster i skatter och avgifter. Det här försvagar välfärdsstatens finansieringsgrund och skadar sund företagsverksamhet. Skatteförvaltningens mål är att främja konkurrenssituationen för ärliga aktörer genom att bekämpa grå ekonomi.

Närmare information på Skatteförvaltningens webbplats.


Penningtvätt – en utmaning för hela finansieringssystemet

Penningtvätt är en kraftkälla för internationell brottslighet, och det är därför viktigt att bekämpa den.

Källa: Polisen 16.11.2018

Vad avses med penningtvätt?

Med penningtvätt avses åtgärder i syfte att maskera ursprunget för egendom eller pengar som förvärvats genom brott så att det blir skenbart lagligt. Det är fråga om en medveten kriminell verksamhet där det främst handlar om att dölja egendom som förvärvats genom brott och undvika utsökning eller andra myndighetsåtgärder. Penningtvätt är en väsentlig del av ekonomisk brottslighet, grå ekonomi och organiserad brottslighet och även en integrerad del av internationell kriminalitet.

När gör man sig skyldig till penningtvätt?

Den som tar emot, använder, omvandlar, överlåter, överför, förmedlar eller innehar egendom som förvärvats genom brott, och gör det för att bereda sig eller någon annan nytta, eller för att dölja eller maskera vinningens eller egendomens olagliga ursprung kan göra sig skyldig till penningtvätt. Det centrala är att man är medveten om eller hyser misstanke om egendomens eller pengarnas olagliga ursprung och trots detta vidtar ovan nämnda åtgärder.

Bild 1. Exempel på olika skeden av penningtvätt

Exempel på olika skeden av penningtvätt

 1. Pengar som förvärvats genom brott överförs till bankvärlden genom att man exempelvis öppnar ett konto eller konton i en privatpersons eller ett företags namn. De belopp som sätts in kan vara små och insättningarna görs i snabb takt. Pengarna kan också placeras i virtuell valuta.
 2. Man försöker dölja pengar som förvärvats genom brott via flera banker och olika kontoöverföringar. Pengarna cirkuleras såväl via privatpersoner som företag. En del av företagen är bulvanföretag, det vill säga skrivbordsföretag. De finns med avsikt i flera olika länder. Även virtuella valutor och virtuella plånböcker används.
 3. Till sist återbetalas pengarna till något konto och/eller förvandlas till egendom som till exempel hus, bostadsaktier, bilar, företag, värdeföremål, guld osv. Fantasin känner inga gränser! 

Bli inte en mula

Brottslingar använder olika metoder för att värva offer. Om du får ett jobberbjudande, till exempel per e-post, där den huvudsakliga uppgiften består av att ta emot och förmedla medel eller varor, så ska du förhålla dig avvaktande till det. Ditt konto utnyttjas bland annat för penningtvätt och på så sätt döljer brottslingarna sina spår. Det är straffbart att fungera som mula.

 • Straffet för penningtvätt är böter eller högst två års fängelse.
 • Straffet för grov penningtvätt är fängelse i minst fyra månader och högst sex år.

Förbrott till penningtvätt hänför sig ofta till ekonomiska brott 

Bild 2. Bakgrund till förbrott (källa: Europol 2017)

Bilden av bakgrund till förbrott

Förbrott till penningtvätt hänför sig ofta till skattebedrägeri och andra bedrägerier samt till exempel till smuggling av narkotika och nätkriminalitet, av vilka i synnerhet nätkriminaliteten har ökat på senare tid. Även korruption är ett betydande globalt fenomen bakom penningtvätt.

Att återta vinning av brott och förhindra penningtvätt hör till de effektivaste sätten att förhindra nya brott

Tillsynsmyndigheter

Som tillsynsmyndighet i Finland fungerar Finansinspektionen, Polisstyrelsen, Patent- och registerstyrelsen och Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Dessa övervakningsmyndigheter och bland annat Energimyndigheten och advokatföreningen ska meddela uppgifter om tvivelaktiga affärer som de erhållit i samband med tillsyn direkt till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt, som fungerar som ansvarig myndighet i Finland.

Rapporteringsskyldiga 

Vid bekämpningen är de rapporteringsskyldiga i nyckelposition, det vill säga sådana näringsidkare som inom ramen för sin normala verksamhet kan upptäcka penningtvätt eller som antas kunna utnyttjas vid penningtvätt. Dessa är bland annat aktörer inom placerings-, finansierings- och försäkringsbranschen samt revisorer, advokater och fastighetsförmedlare. Närmare information om rapporteringsskyldiga finns här.

Rapporteringsskyldigas förpliktelser

 • Den rapporteringsskyldiga identifierar sin kund och kontrollerar kundens identitet.
 • Skaffar uppgifter om kundens verksamhet, arten och omfattningen av dennes affärsverksamhet och grunderna för att en tjänst eller produkt används (utredningsskyldighet och fortlöpande övervakning).
 • Rapporterar en tvivelaktig transaktion. Rapporten görs elektroniskt.

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen har rätt att få, använda och lämna ut uppgifter

Centralen för utredning av penningtvätt har som uppgift att förhindra, avslöja och utreda finansiering av penningtvätt och terrorism samt överföra detta till förundersökning Centralen tar emot rapporter, hanterar, analyserar och överlåter väsentlig information till andra myndigheter i Finland som exempelvis polisen, Skatteförvaltningen, skyddspolisen, tullen och gränsbevakningen. Det internationella samarbetet är intensivt.

Statistik över verksamheten vid centralen för utredning

 • Det totala antalet rapporter kommer i år (2018) att vara ca 40 000.
 • Antalet rapporter som lämnas in av banker ökar brant och de väntas i år uppgå till mer än 8 000. (Totalbeloppet 2017 var ca 5 600)
 • De aktörer som lämnat in flest antal rapporter är sammanslutningar som spelar om pengar, bolag som erbjuder allmän betalningsförmedling samt banker.
 • I år har uppgifter om rapporter om penningtvätt överlåtits till andra myndigheter mer än 2 200 gånger.
 • De vanligaste orsakerna till rapporterna 2017 var onormala kontoöverföringar, avvikande agerande hos kundgrupper och bristfällig information om pengarnas ursprung.

Lag om centralen för utredning av penningtvätt 445/2017

Fram till 31.10.2018 har order om avbrott av affärstransaktion (frysning) gällt 4 751 056 euro, av vilket polisen har beslagtagit 1 936 995 euro

År 2018 inkluderar flera större frysningar. I sin helhet har myndigheterna beslagtagit brottsliga tillgångar till ett stort belopp jämfört med de senaste åren.

Tabell 1. Värdet på fryst och beslagtagen egendom 2016–2018 

Utmaningar med bekämpning

 • Det är svårt att bevisa att pengar som kommer från utlandet har ett kriminellt förflutet. Är det fråga om skatteplanering eller penningtvätt?
 • Omfattningen av och metoderna för penningtvätt är komplexa. Brottslingar utnyttjar bland annat virtuella valutor och ligger hela tiden steget före.
 • Yrkesmässig penningtvätt har maskerats som affärsverksamhet som verkar laglig, och ofta är skatteparadis inblandade.
 • Det är svårt att eliminera brottslig vinning om tillgångar försvinner på ett skickligt sätt till länder från vilka man inte får handräckning. Den internationella verksamheten skapar därför egna utmaningar.

Närmare information om penningtvätt finns på bland annat polisens webbplats.