Produkter, tjänster och jämlik konkurrens

Livsmedelsverket | Valvira | Patent- och registerstyrelsen

Tillsynen av livsmedelsföretagare sker enligt tillsynsobjekt

Källa: Evira

Varje livsmedelsbutik, restaurang, kafé eller anläggning som producerar livsmedel utgör separata objekt i livsmedelstillsynen (livsmedelslokal). Om flera verksamheter inom livsmedelsbranschen utövas i en livsmedelslokal bestäms kategoritillhörighet i registret enligt huvudsaklig verksamhet. I kategorin för servering av livsmedel ingår kaféer, restauranger och storkök.

Livsmedelstillsynens objekt 2015–2017

 

Planmässig och riskbaserad livsmedelstillsyn

Riskbaserad livsmedelstillsyn betyder att en verksamhet inom livsmedelssektorn med hög risk övervakas mer än en verksamhet med låg risk. Exempelvis så riskklassificeras en anläggning inom livsmedelssektorn som producerar köttprodukter inom livsmedelstillsynen som ett objekt med högre risk än exempelvis en kiosk som säljer färdigpackade livsmedel.  I livsmedelstillsynen indelas tillsynsobjekten i olika riskklasser och utifrån riksklassificeringen bestäms tillsynsfrekvensen för varje kategori. Av den här anledningen görs inspektionsbesök flera gånger om året i vissa tillsynsobjekt, medan det kan gå flera år mellan inspektionsbesöken i andra tillsynsobjekt.

Omfattningen av inspektioner i livsmedelslokaler i % 2015–2017

Procentandelen anger andel livsmedelslokaler som har varit föremål för livsmedelstillsynens inspektioner i förhållande till alla livsmedelslokaler i registret.

Omfattningen av inspektioner enligt bransch 2015–2017

Procentandelen anger i hur stor andel av respektive branschs tillsynsobjekt som en inspektion har gjorts det aktuella året.

Man kan ta del av resultaten från livsmedeltillsynen på internet och vid ingången till livsmedelsföretagen

Livsmedelstillsynen utförs nationellt och enhetligt i form av OIVA-tillsyn. Tillsynsmyndigheten inspekterar utvalda delområden under ett inspektionsbesök i tillsynsobjektet och resultatet av inspektionsbesöket publiceras i en OIVA-rapport. Resultatet av OIVA-inspektionen är antingen utmärkt, bra, bör korrigeras eller dåligt.

Resultaten av OIVA-inspektionen publiceras vid ingången till livsmedelsföretagen och på företagens webbsidor. Livsmedelsföretagens OIVA-resultat visas också under www.oivahymy.fi

Resultaten av OIVA-inspektionerna 2015 - 2017 på basis av betygsfördelningen A - D

Något fler än 85 procent av de inspekterade tillsynsobjekten fick samtliga år resultatet utmärkt eller bra i tillsynen för den period som granskades. Resultatet bör korrigeras eller dåligt fick däremot något under 15 procent av de företag som var föremål för tillsyn. Om ett livsmedelsföretag får betyget bör korrigeras eller dåligt kommer företaget att inspekteras på nytt.

En djupare analys av livsmedelsbutiker och serveringsställen (kaféer, restauranger, storkök) visar att ca 85 procent av de inspekterade livsmedelsbutikerna fick betyget utmärkt eller bra. Av de inspekterade serveringsställena fick i genomsnitt 87 procent betyget utmärkt eller bra. 

Oiva-resultat 2015-2017

 

Administrativa tvångsmedel tillgrips mot verksamhet som strider mot lagstiftningen

Livsmedelstillsynsmyndigheterna är skyldiga att säkerställa att det som strider mot lagstiftningen rättas till. I livsmedelslagen regleras om de administrativa tvångsmedel som ska användas vid behov. I diagrammet visas situationer uppdelade enligt tvångsmedelstyp där beslut om att inleda ett förvaltningsförfarande om administrativa tvångsmedel fattats. Det vanligast använda tvångsmedlet är föreläggande. Ett förvaltningsförfarande om att meddela föreläggande har under 2015 och 2016 inletts i något över 250 fall. För närvarande finns ingen tillgänglig statistik på i hur många fall det har begärts att polisen ska inleda en förundersökning eller på straffdomar inom livsmedelssektorn.

Det är möjligt att ekonomiska svårigheter även inom livsmedelsbranschen leder till ökad risk för att lagstadgade skyldigheter åsidosätts. Av den här anledningen samlas information om livsmedelstillsyn in för att få en lägesbild av den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet. Livsmedelstillsynens statistik är bra att granska genom att jämföra den med lägesbildens andra myndigheters observationer och statistik. På detta sätt är det möjligt att hitta gemensamma drag eller till och med verkningsfulla mekanismer mellan olika fenomen eller inom ett enskilt fenomen.

Beslut om att inleda en process om administrativa tvångsåtgärder 2015–2017

Klassificeringen sammanställd på basis av paragraferna om administrativa tvångsåtgärder i livsmedelslagen. 


Alkoholförvaltningen bekämpar grå ekonomi

Källa: Valvira

För att bekämpa grå ekonomi överlåter Valvira specificerad information från alkoholregistret om dem som ansökt om tillstånd eller innehar tillstånd enligt alkohollagen till andra myndigheter. Med hjälp av registret skapas analyserad information om tillsynen av detaljhandel och servering, näringsidkarens tillförlitlighet och fastställande av de ekonomiska förutsättningarna.Utifrån informationen skapas också den officiella alkoholstatistiken och informations- och registertjänster gällande alkoholfrågor.

I alkoholnäringsregistret sparas information om aktörer inom alkoholnäringen, alkoholtillstånd, alkoholleveranser, statistik om serveringstillstånd, förlängd serveringstid, detaljhandels-, tillverknings-, import- och partihandelstillstånd samt information om huruvida förutsättningar för tillstånd föreligger.

Antalet serverings- och detaljhandelstillstånd samt värdet av försäljningen har förändrats

Antalet innehavare av serveringstillstånd har stigit och antalet innehavare av detaljhandelstillstånd har sjunkit i hela landet om man jämför läget i februari 2017 med det i februari 2018. Bakom minskningen av detaljhandelstillstånd ligger en strukturomvandling inom handeln. För serveringstillståndens del utkristalliseras ingen enskild faktor som orsak till förändringen.

Serverings- och detaljhandelstillstånd 28.2.2017 och 28.2.2018

Klassificering av serveringstillstånd: A-tillstånd ger rätt att sälja alla alkoholdrycker, B-tillstånd viner och C-tillstånd att sälja alkoholdrycker som innehåller max. 4,7 %. Serveringstillstånd beviljas tills vidare eller för viss tid. I och med att alkohollagen reformerades upphör B- och C-tillstånden på Fastlandsfinland och serveringstillstånden beviljas som A-tillstånd från och med 1.3.2018.

Klassificering av detaljhandelstillstånd: Ambulerande butik, det vill säga butiksbil eller -båt, Alkos butiker och utlämningsställen, gårdsvinsbutiker.

En tillståndsinnehavare enligt alkohollagen är skyldig att lämna in information om verksamhetsutövningen till regionsförvaltningsverket för det område där verksamhetsstället befinner sig. Den som innehar ett serveringstillstånd lämnar in kvartalsanmälningar som bland annat innehåller information om företagets försäljning och personal. Den som innehar detaljhandelstillstånd lämnar in årsanmälningar som bland annat innehåller information om försäljningsvärden i euro för alkoholdrycker och livsmedel.

Följande diagram visar värdet av alkoholförsäljningen fördelat enligt region för år 2017. Jämfört med tidigare år så är tendensen att värdet på försäljningen minskar. Av detta kan man dra slutsatsen att tillståndsinnehavararnas sammanräknade alkoholförsäljning har sjunkit.

Värdet av alkoholdrycker som säljs med serveringstillstånd och värdet av matförsäljning enligt regionförvaltningsverk år 2017

Värdet av alkoholdrycker som säljs med detaljhandelstillstånd och värdet av livsmedelsförsäljning enligt regionförvaltningsverk år 2017

Alkoholförvaltningens tillsyn är effektiv

Valvira följer nationellt upp regionalförvaltningsverkens tillsyn över serverings- och detaljhandelstillstånd. En del i tillsynen är att följa upp att tillståndsinnehavarnas ekonomiska förutsättningar uppfylls. Regionförvaltningsverkens tillsynsåtgärder under år 2017 har sammanställts i tabellen nedan. Uppföljningen innehåller antalet åtgärder, bland annat begäran om utredning som skickats till tillståndsinnehavarna, avtalade betalningsprogram, uppgift om återkallelse av serverings- och detaljhandelstillstånd, konkurs, skuldsanerings- eller företagssaneringsförfarande och uppgift om betalda skatteskulder i euro.

Regionsförvaltningsverkens uppföljning 2017

Regionförvaltningsverkens åtgärder 2017 i tillsynen av tillståndsinnehavarnas ekonomiska förutsättningar ger en indikation om att en lyckad och effektiv bekämpning av den grå ekonomin ska vara förvaltningsmässigt effektiv och mer än idag fokusera på rätt och noggrant utvalda objekt.


Riktigheten i handelsregisteruppgifterna övervakas

Källa: ANM

Patent- och registerstyrelsen (PRS) ansvarar för administrationen av uppgifterna i handelsregistret och kontrollen av riktigheten i uppgifterna. Antalet handelsregisterbrott som handelsregistret fått kännedom om och antalet riskbaserat granskade handelsregisteranmälningar tyder på eventuell verksamhet relaterad till grå ekonomi.

PRS började utföra intensifierade kontroller av anmälningar i mars 2016 och detta har fortsatt under 2017.  Fusk har kunnat förhindras.  År 2017 ingick fler anmälningar än tidigare i kontrollen, men felaktiga registreringar har kunnat förhindras.

 Under 2017 kom det in totalt 19 687 ändringsanmälningar för aktiebolag eller andelslag gällande anteckning om införande av styrelse, verkställande direktör eller disponent i registret. Under handläggningen överfördes 1 956 anmälningar till intensifierad handläggning för kontroll om det anmälda beslutet är korrekt. Av dessa anmälningar avskrevs 23 eftersom inget svar inkom efter korrigeringsuppmaning. På grund av att anmälningarna avskrevs gjordes ingen anteckning i handelsregistret. Bland dessa anmälningar kan det finnas fall med falska handlingar. De avskriva fallen har inte närmare undersökts för att få veta om de exempelvis innehåller registeranteckningsbrott.

Under 2017 kom fyra anmälningar där det fanns anledning att misstänka registeranteckningsbrott. I alla dessa fall inledde polisen en förundersökning på begäran av bolagens aktieägare eller PRS.